MENIŇEM ÖZÜMÇE HAÝRANLARYMHALANAN

+6

Haýran galýan: näme üçin köp sütemlere, aýralyklara, ölümlere döz gelen ýürek pahyr (“pahyr” diýenimi neme görmäň, ýürek ölen...) agramy 50 kg-ä ýetmeýän gyzjagazyň öňünde ejizleýär?! Haýran galýan:

Dowamy »

138 13
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 14:24

.....PIKIRLI

+3

Gecen ay Eyranda Mahsa Aminin oluminden son Eyranda biduzgunchilikler bashlady. Eyran halky Yslamyn shertlerine gora yashamak islemeyandiklerini ayallaryn hijaplaryny ayryp yakdylar we saclaryny

Dowamy »

154 15
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 07:51

Нобель хепделиги.

0

Швециянын пайтагты Стокгольмда 2022-нжи йыл учин Нобель байрагына мынасып болан адамларын атлары беян эдилип башланды. Илкинжи медицина ве физиология угры боюнча швед алымы Сванте Паабо мынасып

Dowamy »

1 0
Täzelikler, kwadrat kelle tarapyndan 04.10 21:18

?!

0

Salam gowmy hemmaniz! You tube daki wideolary skaçat edip alyp bolyan sayt bamy bilmeyanizmi?!

Dowamy »

18 1
Täzelikler, -love- tarapyndan 04.10 19:36

Medial portal

0

Poýuzdaky media portaldan nädip peýdalanyp bolýar?! Kim bilýär

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Hichkim7 tarapyndan 04.10 19:33

Ýadymdan çykmasyn diýip...

+1

Ýadymdan çykmasyn diýip, Ekipdim, Bir ýaş nahaly. Ulaldy, ýaşyl öwüsdi, Ýaz pasly, gelen mahaly. Ýatlaýan.... gözüm düşende, Seniñ bilen duşan günim. Seniñ bagtyñ bolsa bolýa, Ýatlan wagtym, Her

Dowamy »

9 0
Edebiýat, Remezan tarapyndan 04.10 19:19

MENIŇEM ÖZÜMÇE HAÝRANLARYM

+6

Haýran galýan: näme üçin köp sütemlere, aýralyklara, ölümlere döz gelen ýürek pahyr (“pahyr” diýenimi neme görmäň, ýürek ölen...) agramy 50 kg-ä ýetmeýän gyzjagazyň öňünde ejizleýär?! Haýran galýan:

Dowamy »

138 13
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 04.10 14:24

sorag ?

+1

1 baý -4 tabak 1 molla - 2 tabak 4 garyp - 1 tabak 100 100 sul ikisini 100 cykarmaly adamlar bilen tabak sanyny cozelin shuny gayrat edin

Dowamy »

29 2
Täzelikler, aa.s tarapyndan 04.10 14:13

Menem haýran galýanda...

+5

Haýran galýan:Näme üçindir Taňry, adamyň anotomik gurluşyny maýmyna meňzeş edip ýaradanyna. Haýran galýan:Näme üçindir adamyň anotomik gurluşy,agaja dyrmyşyp ýaşamak üçin uýgun bolsa-da,ýerde ýaşap

Dowamy »

85 8
Täzelikler, Dowsypat. tarapyndan 04.10 14:08

“SENI GÖRSEM, NIREDENDIR BIR ÝERDEN...”

+3

Seni görsem, niredendir bir ýerden Mylaýym sabalar düşýär ýadyma. Seni görsem, niredendir bir ýerden Humarly sapalar düşýär ýadyma. Seni görsem, niredendir bir ýerden Dowamly ýagyşlar düşýär ýadyma.

Dowamy »

46 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 04.10 13:07

Güýz, güýz...

+2

GÜÝZ, GÜÝZ... Gyş göterýä gülberin, Ýaz göterýä güllerin, Tälim alyp tomusdan Güýz sanaýa günlerin. Güýz sanaýa günlerin, Güýz günleri geçip dur, Güýz günleri agaçdan Ýaprak bolup gaçyp dur. Ejizleýä

Dowamy »

22 0
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 04.10 11:22

Ile meňzeseň

+2

ILE MEŇZESEŇ K.Gurbannepesowa Şahyr Kerim Gurbannepes elli ýaşap ýören döwürlerinde bir gün redaksiýalaryň birinde duşuşdyk welin, menden az-owlak göwni galandygyny syzdyrdy. Nämemiş, men ony

Dowamy »

51 2
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 04.10 11:02

Söz-ä berdiler / kinaýaly kyssa

+1

SÖZ-Ä BERDILER / KINAÝALY KYSSA Dek ýigrimi üç ýyl mundan ozal ýaşlar gazetiniň redaksiýasynda işläp otyrdym.Tomus. Yssy. Kondisioner diýen zat ýok o wagtlar. Yssydan ýaňa meýmiräp tas irkilen

Dowamy »

32 0
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 04.10 09:48

.....

+3

Gecen ay Eyranda Mahsa Aminin oluminden son Eyranda biduzgunchilikler bashlady. Eyran halky Yslamyn shertlerine gora yashamak islemeyandiklerini ayallaryn hijaplaryny ayryp yakdylar we saclaryny

Dowamy »

154 15
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 04.10 07:51

Siziň adyňyzy nähili tutýarlar?)

+1

Kimdir biri siziň adyňyzy bilmän, ýüz tutmaly bolanda "inim", "planyň ogly" "ýegen", "aşna" ýaly atlar bilen başlaýarlar. Elbetde adyňy bilmedik ýagdaýynda

Dowamy »

97 12
Sorag-jogap, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 04.10 07:05

Uly haýyş

+3

Agzalar, salam hemmäňize. Gijeler ýagşy) Sizden kiçiräk haýyş bardy. Siziň ideýalaryňyz gerek. English activities. Umuman activity etjekmi gyzykly oýunlar bolarmy sorag jogaply bir zatlar bolarmy

Dowamy »

72 1
Täzelikler, Mirolla tarapyndan 04.10 01:15

Ýeke-ýekeden

+2

ÝEKE-ÝEKEDEN Synlap tylla Günüň batyp barşyny — Aslyşyp zor bile dagdan-depeden, Bildim günleň meni terk edýänini Ýeke-ýekeden. Ýöne Gün adam däl, dogar ýene-de, Säher ýene guşlar joşup ses eder.

Dowamy »

14 0
Edebiýat, Remezan tarapyndan 04.10 00:59

Bilyanmi?

+1

Salam hemma doslar gic yagsy! Bir hayyshym bardy bilyannin bar bolsa. Komek edayinde Edep - basy salam Diyen azat temada meyilnama 5sany duzup berayinde plzz Tanyshlyk bereyin Men onki VarTolu agza

Dowamy »

21 0
Edebiýat, Gozel gyzlan awcysy tarapyndan 03.10 23:50

Nazır Habibow

+2

Dowamy »

88 1
Täzelikler, Oraz tarapyndan 03.10 23:31

📄📄📄📄

+3

“Adamlaryň bagtly ýa-da bagtsyz bolmagynda, takdyryň paýy-da kändir welin, olaryň özüni alyp baryşlarynyň paýy-da az däl”. La Roçefoukault

Dowamy »

64 7
Edebiýat, Elif tarapyndan 03.10 23:16

"Ýol ugrunda iki ynsan sataşdy..."

+4

"ÝOL UGRUNDA IKI YNSAN SATAŞDY..." Ýol ugrunda iki ynsan sataşdy, Göz gözüň öňünde surata düşdi. Ýürek gürsüldedi, ökje ýeňledi, Gijeler gözleri uky gelmedi. Artdy iki kişiň mylaýym derdi,

Dowamy »

47 1
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 03.10 22:33

Entek at goýmadym :)

+5

"Ýollar aýrylsa ýagşy, Suw señrikden agypdyr..." Seni unutjak,arman Belgiñ ýatda galypdyr. Ýola düşseñ şol bor-da, Näme barmyş gitmekde. Asyl, küýsege ýeñlip, Gorkýaryn jañ etmekden. Ýatdan

Dowamy »

74 4
Edebiýat, Belki tarapyndan 03.10 22:23

"Mekke-Medinäm bar, Käbäm bar meniň..."

+3

"MEKKE-MEDINÄM BAR, KÄBÄM BAR MENIŇ..." Eý Alla, sen maňa wezipe berme, Soňsuz bir baýlygam berme sen maňa. Ýöne meň atymy goýma ýaryşdan, Sen uly aýlawda bulama çaňa. Ne saglyk dileýän, ne

Dowamy »

35 0
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 03.10 21:44

Gel dostum, men saňa nesihat kylaý...

+5

ÝOJ we soňrasy… Salam dost. Gel biraz dertleşeli. Orta mekdebi tamamlan ýa-da soňky synp okuwçysy bolsaň, “durmuşda näme bolsam” diýip pikirlenip başlansyň. Belki “prikror” bolmaga kararyňy

Dowamy »

109 4
Bilim, Nirvana tarapyndan 03.10 21:36

"Şowhunly söýgini halamaýaryn..."

+3

"ŞOWHUNLY SÖÝGINI HALAMAÝARYN..." Şowhunly söýgini halamaýaryn, Halamok taryply aý aşyklygny. Gije gelip örtse Zemine şalyn, Ýaksa şäherleriň yşyklaryny. Tukat ýatlamalar güýzüň ümri deý

Dowamy »

26 0
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 03.10 21:31

Manysyz yone owadan ( surat)

+1

Rucga hem de cyzgyjyñ komegi bilen.

Dowamy »

79 3
Täzelikler, Victus tarapyndan 03.10 21:14

Sorag.

+1

1. Goz onune getirin, siz bir awtobusyn safyory. Awtobusyn icinde 14 adam bar. 1nji duralgada 4 adam dusya, 5 adam munya. 2nji duralgada 3 adam dusya, 8 adam munya. 3nji duralgada 6 adam dusya, 11

Dowamy »

37 3
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 03.10 20:45