"Gyşdaky jüýje sanalyşyk" ýa-da şeýhleriň agyr simfoniýasy...HALANAN

+8

Katar-2022. Aziýa yklymy bu abraýly ýaryşy 2-nji gezek özünde geçirmäge hukuk gazandy. Lenin öleni bäri tomusda geçirlip gelinýän mundial ilkinji gezek Täze ýylyň öň ýanynda tamamlandy. "Puly

Dowamy »

150 20
Täzelikler, Massimus tarapyndan 13:21

No CommentPIKIRLI

+3

No comment!

Dowamy »

199 38
Täzelikler, Khanture tarapyndan 10:52

Saydyñ agzasy Abdylla gardasha yuzlenme.

+6

Her kim yazar basharanja shygryny, Nama gerek tankyt, Abdylla gardash. Yash dowruñde tapmak kyn boor ugruñy, Shuny aña berkit, Abdylla gardask. Yashlar yashlygynda yazar goshgyny, Heyjana getirip

Dowamy »

58 3
Edebiýat, Yusupahmet93 tarapyndan 01.2 22:06

RUBAGYLAR

+3

RUBAGYLAR Mejnun oda ýandy, otdan boldy päk, Wamyk gözýaşynda gark boldy heläk, Perhat ýele sowrup bütin ömrüni Bary gum boldy, men galdym ýeke-täk. *** Aý on dördi bolup tapanda kemal, Görse, özünde

Dowamy »

33 1
Edebiýat, W. P tarapyndan 01.2 16:36

"Gyşdaky jüýje sanalyşyk" ýa-da şeýhleriň agyr simfoniýasy...

+8

Katar-2022. Aziýa yklymy bu abraýly ýaryşy 2-nji gezek özünde geçirmäge hukuk gazandy. Lenin öleni bäri tomusda geçirlip gelinýän mundial ilkinji gezek Täze ýylyň öň ýanynda tamamlandy. "Puly

Dowamy »

151 20
Täzelikler, Massimus tarapyndan 01.2 13:21

No Comment

+3

No comment!

Dowamy »

200 38
Täzelikler, Khanture tarapyndan 01.2 10:52

Soganyň iň gymmat ýurdy agzaldy

+2

Soganyň iň gymmat ýurdy agzaldy Dünýäde soganyň iň gymmat ýurdy Filippinler bolup çykdy, bu ýerde onuň bir kilogramynyň bahasy 12 dollara golaýlaýar we towuk etinden üç esse gymmatdyr. Bu barada

Dowamy »

90 11
Täzelikler, setdars tarapyndan 01.2 09:50

Bilýänlerňizden paýlaşaýyñ

+3

Salam! Gaýmorit barada kim näme bilýär? Noýabrdan bäri indi üçülenji gezek şeýle bolýaryn. Ýa-ha düýpli saplanammok ýa-da äsgermezlik edip özümi sowukdan gowy saklammok. Halk lukmançylygyna

Dowamy »

74 8
Täzelikler, Kinza tarapyndan 01.2 09:08

KIM GÜNÄKÄR...

+2

Owadan köçede owadan gelin. Owadan ulaga mündi-de gitdi. Ÿary gije ÿene äkiden ulag Shol gelni yzyna getirdi gitdi Gelin ÿoldashyñ bar, ajap güniñ bar Dashyndan bu zatlar nämä gerekdi Gyÿyldy ÿürek,

Dowamy »

79 8
Täzelikler, PROLIGA tarapyndan 01.2 08:33

$onda-da göwnime bir zat kem ýaly.

+3

Ir säher oýandym. Ýerbe-ýer bar zat. Göýä meñ gözlerim $atlykdan doly Asmana garadym $eýle päkize, $onda-da göwnime bir zat kem ýaly. Ýuwundym, ardyndym, garbandym biraz, howlukman ugradym dükana

Dowamy »

34 3
Edebiýat, PROLIGA tarapyndan 01.2 08:20

.....

+6

Belkem, adam söýülmekden beter, düşinilmek isleýändir. Oruell

Dowamy »

73 8
Edebiýat, kesirkelle tarapyndan 01.2 01:28

Başga medeniýetler

+4

Başga medenýitleñ (başga planetalryn) şu wagt ýok bolmagynyñ bir topar çaklamasy bar.Olaryñ birem şeýle.Ýer mundan 4.5mlrd yyl oñ döredi.Adamlar bolsa mundan 2.5millon oñ döremäge başlady.Başga

Dowamy »

132 24
Täzelikler, setdars tarapyndan 01.2 00:12

Durmuşyñ manysy

+3

Hemme kişiñ durmuşyň manysyna degişli pikirleri bardyr. Onda pelsepe düşünjelerine görä durmuşyn manysy năme? 1. Platona görä: Durmuşyñ esasy maksady maglumatyñ in ýokary derejesine yetmekdir.

Dowamy »

35 3
Täzelikler, setdars tarapyndan 01.2 00:10

...

+6

Gorkuly filmleri gorup otyran wagtynyzda in gorkuly yeri haysy bilyanizmi!? Gorkuly film gidip dur... gorkuly saz... esasy gorkunch yeri golaylanda, ekran garalan wagty, noutbugyn yuzunde oz sypatyny

Dowamy »

103 11
Täzelikler, Soho tarapyndan 31.1 22:27

OÝLANMA...

+2

Bir gün ýalñyz galarsyñ. Ýeriñ düýbine girmek islärsiñ ýa-da asmana uçup bulutlaryñ içine gitmek islarsiñ İkisi hem ýetmez. Geçmişi ýatlarsyñ. Sen nirede bolsañda her sagadyñy her minudyñy ýatlarsyñ.

Dowamy »

23 0
Bilim, PROLIGA tarapyndan 31.1 21:22

DEŇZIŇ KENARYNDA

+2

DEŇZIŇ KENARYNDA Süýrenip gelýärler agyr tolkunlar, Olar göräýmäge agras hem merdem. Deňiz aýagymdan öpýär dynuwsyz, Göýä şeýdip ötünç soraýar menden. Ynjalyk ýok çaňap ýatan deňizde, Gelýär onuň

Dowamy »

18 0
Edebiýat, W. P tarapyndan 31.1 20:28

Täze Zoluşka :)

+10

Şu günler saglyk ýagdaýym gowy bolmansoň ýatan ýerim özümiňki. Içgysgynçlykdan jynym kinofilmlere düşdi. 2021-nji ýylda çykan "Sindrella" filmine tomaşa etdim. Aslynda çaga wagtyk biz onuň

Dowamy »

223 27
Täzelikler, ssaparay tarapyndan 31.1 20:22

Näme üçin köplenc labaratoriýa synaglarynda syçanlar ulanylýar

+5

Syçanlaryň bedeni adamlaryňka meňzeş bolup durýar. Syçanlar ownuk jandarlar bolansoň, olary laboratoriýada saklamak aňsat. Mundan başga-da, olaryň daşky gurşawa çalt uýgunlaşmagy stres faktorlarynyň

Dowamy »

44 4
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 31.1 19:11

?

+2

Sportuň haýsy görnüşine aýal-gyzlar gatnaşanok

Dowamy »

92 14
Sport, Sypayy tarapyndan 31.1 18:52

Kölege.

+5

Kölege Ýagtylykdan gaçyp yzda ýa öñde, Garalyp gidipdir reñkiñem seniñ, Bukulýañ, gizlenýäñ, käte kiçelýäñ, Meni galkan edýäñ, Hany edebiñ? Haçan görseñ, meniñ yzyma düşüp, Bolşuña görä-hä berýän

Dowamy »

34 1
Edebiýat, Remezan tarapyndan 31.1 18:49

Duýgularyñ dowamlygy:

+1

Duýgularyñ dowamlygy: Leuwen uniwersitetinden (Belgiya) Filpp Verduyn we Saskia Lavrijs tarapyndan 233 adam bilen geçirilen gözleglere görä; ✅ Gynanç 120sagat ✅Ýigrenç 60sagat ✅Şatlyk 35sagat ✅Umyt,

Dowamy »

43 2
Täzelikler, setdars tarapyndan 31.1 18:03

ÇYDAMLYLYK GOWY ZAT, ÝÖNE...

0

ÇYDAMLYLYK GOWY ZAT, ÝÖNE... Bir maşgalanyň ýaşy ýeten, görmegeý ulugyzy bar eken. Görki Güne, jemaly Aýa bäs edýän bu gyza şol töwerekden iki sany ýaş ýi- git hyrydar gözi bilen bakypdyr. Olaryň her

Dowamy »

54 5
Edebiýat, setdars tarapyndan 31.1 18:01

Bir gün senden sorasalar men hakda...

+5

Bir gün senden sorasalar men hakda, Men bilemok, bir zatlara boldy diý, Ýene gaýta-gaýta sorag berseler, Meniň birje sözüm üçin öldi diý. Ol näme söz sorasalar ýene-de, ,Ol durmuşdan geregini aldy

Dowamy »

57 6
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 31.1 16:15

MEN GELERIN!..

+1

MEN GELERIN!.. Aladañlañ uçukladyp dodagyn, Men gelerin gussalary terk edip, Asman bilen badalaşan duýgylañ, Ählisine biraýakdan erk edip. Säher bilen öreninde bu zemin, Men gelerin, gelerime

Dowamy »

14 0
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 31.1 16:13

Gujaklasym gelyar ozum ozimi... (Her sahyrdan bir bent)

+1

Biwepalyk etse ýakyn ynsanym, Tyg eýleýip kalba bassa közüni. Bu dünýäde gaçyp hemmä ynamym, Gujaklasym gelýär özüm-özümi. Kerim Hallyýew Dogryñ ýok ýerinde ýalan mesele, Belki bardyr bir ýerlerde

Dowamy »

40 5
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 31.1 16:08

Üýtgeşik gyz...

+2

Bir gün... . Görüpsiň sen,. Heniz görülmedik bir üýtgeşik gyz, Indi bolsa maňa gürrüň berýärsiň : ''Birden gaýyp boldy,galdym men yalňyz,'' Örtenýädiň hasam,ýetirsem häsin, Maňa seň sözlerňi diňlemek

Dowamy »

18 1
Edebiýat, picasso tarapyndan 31.1 15:59

2. Poeziýa agşamy.

+9

Salam. Nobatdaky poeziýa agşamyny bu gün sagat 22:00-da @Vekil city agzañ nomerinde (62 97 68 56) gurnaýarys. Şertlerimiz öñki ýaly. Her gatnaşan azyndan 2 goşgy aýtmaly.

Dowamy »

306 34
Täzelikler, Belki tarapyndan 31.1 11:25