Garaz, şeýdip...HALANAN

+4

Senli geçen aňzak gyşy küýsedim, Çydap bilmän aýralygyň ýazyna "Söýen ýarym,dolanmazmyň?!" diýsedim, Owaz goşup "Keçpelegiň" sazyna Häli-şindi gyzaryp dur göwnümiň, Aýralykdan

Dowamy »

34 2
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 00:38

Futbol gijesiPIKIRLI

0

Brazillaram şowhun bn ugradalyn onda oylerine. Neymarynam duhy catmady oydyan penalty depmane

Dowamy »

8 2
Sport, Talhan tarapyndan 22:55

📄📄📄📄

+1

Hakykat howa çalymdaş: reňkini görmersiňiz, owazyny eşitmersiňiz, ysyny duýmarsyňyz... Emma az salym howasyz galsaňyz, boglup baş­larsyňyz. Bu kitap babatynda-­da şeýle: ýalana duş gelen okyjy

Dowamy »

3 0
Edebiýat, Elif tarapyndan 09.12 23:54

****

+1

Eje, nämüçin agladym, Alnymdan öpeňde ilki?! Senden uzaklaşyp, saňa Goýýanym üçinmi “Belki!..” Eje, nämüçin agladym?! Aýt ahyr, neçüýn aldadyň?! Barmagyma batsa tiken Sogrardyň, gözüm ýumduryp.

Dowamy »

5 1
Edebiýat, Elif tarapyndan 09.12 23:49

Futbol gijesi

0

Brazillaram şowhun bn ugradalyn onda oylerine. Neymarynam duhy catmady oydyan penalty depmane

Dowamy »

8 2
Sport, Talhan tarapyndan 09.12 22:55

Däli gyzyň gündeligi

+2

—Bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi... —Näme edýäň? —Sen ýene geldiňmi? Göreňokmy, ýyldyz sanaýan. —Gündiziň günümi? —Meň penjirämden asman hemişe garaňky görünýär. Ýyldyzlaram edil el bilen

Dowamy »

9 0
Edebiýat, ssaparay tarapyndan 09.12 22:26

“Maňa faraony oýaryp beriň!”

+2

Öňküsi deý dogup ýaşýan günleriň, Süýjedi lezzeti... üýtgedi reňki. Ylahy adynyň nuryna duşup, Ornun aklyk aldy soňsyz garaňkyň. Gör neneň hoşwagtlyk görüň-ä görüň, Maňa faraony oýaryp beriň! Goý,

Dowamy »

32 1
Bilim, Nirvana tarapyndan 09.12 21:05

Garaz, şeýdip...

+4

Senli geçen aňzak gyşy küýsedim, Çydap bilmän aýralygyň ýazyna "Söýen ýarym,dolanmazmyň?!" diýsedim, Owaz goşup "Keçpelegiň" sazyna Häli-şindi gyzaryp dur göwnümiň, Aýralykdan

Dowamy »

34 2
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 09.12 00:38

****

+4

Gyşdan soň bahar bar, baharyň soňy, Bary bir gün, ýaşap geçýär kebelek. Men welin bir günem ýaşamok heniz, Ýaşym bolsa ýigrim dört ýyl tegelek. Durmuş meňki, ömür meňki bolsa-da, Şunça ýylyň bir

Dowamy »

65 4
Edebiýat, Elif tarapyndan 08.12 21:41

Gar ýaganda dörän setirler

+2

Aklyk, arassalyk, aýdyňlyk bilen Gar ýagýar, ýyllaryň äkidip derdin. Sowuk duýgularmy, biweç pikrimi Meýletin şo-ol ýyly garlara berdim. Garlar gök asmandan zemine gowşup, Sözsüz söhbet edýär agaçlar

Dowamy »

17 0
Edebiýat, Nury Sakçy tarapyndan 08.12 20:49

Ýürekler sowamasyn!

+1

Has-da sowuk geldi bu gyş, Artdy ownuk gaýgylaram. Uçan şol durnalar bile, Gitdi käbir gargalaram. Aý, howaň sowany hiç-le. Ýöne kä gelýärsiň gabat, Kalby sowan adamlara. Ýeri, muňa näme diýjek,

Dowamy »

32 2
Edebiýat, Nury Sakçy tarapyndan 08.12 20:15

...

+10

Baha beriň, nähili bolupdyr?

Dowamy »

132 13
Sorag-jogap, Ejegyz tarapyndan 08.12 18:26

2022-nji ýylda Türkmenistanda iň köp diňlenilen aýdymçylar

+3

Şwesiýanyň «Spotify» media kompaniýasy 2022-nji ýylda dünýäde, şol sanda Türkmenistanda iň köp diňlenen aýdymlary, albomlary we aýdymçylary mälim etdi. Türkmenistanda iň köp diňlenen aýdymçylar we

Dowamy »

79 3
Täzelikler, Owrenyan tarapyndan 08.12 17:17

Ataly ogullar

+2

Gaýtalanyp duran günlerden bir gün. Her gün bolşy ýaly 7-8 ýaşly oglumy mekdebinden alyp, işime getirdim. Işiň soňuna, agşama çenli ýanymda güýmenýär. Balagynyň jübüsinde-de edil “ýitirilen goşlaryň

Dowamy »

29 2
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 08.12 17:10

Gyzyl Kurte

0

Ayna Jumayewanyn bash keshbi janlandyrmagyndaky, bolan wakalara esaslanyp dushurilen, taryhy "Gyzyl kurte" kinofilmi - dine bir turkmen tomashachylarynyn dal-de, dashary yurt

Dowamy »

24 0
Täzelikler, Soho tarapyndan 08.12 15:56

Arasynda...

+1

Şükür ykbala, hemme zat ýeterli, Ýöne ýalňyzlykdan beter ýadadym Telim gezek berdim şeýle soragy Garamy maňlaýym? Ýa-da sadadym? Bahar gelse gar ereýär, ýylaýar A biz bolsa tebigatyň tersine Gyşda

Dowamy »

13 0
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 08.12 11:17

Hakykatdanam peýdaly maslahatlar

+2

Saglyk üçin: • Köp suw içiň. • Patyşa ýaly ertirlik, şazada ýaly günortanlyk we dilegçi ýaly agşamlyk ediniň. • Ösümlik esasly iýmitleri köp we zawodlarda öndürilýän azyklary az iýiň. • Has köp oýun

Dowamy »

25 1
Sorag-jogap, qwerty1 tarapyndan 08.12 09:00

Söýgi...

+2

Söýgi... Diñe Söýgi! Hiç haçan şul söýgi diýip bir zady suratlandyryp bolmaýa! Hemme zat–Söýgi! Söýgi–Hemme zat! Söýgi kimiñ ölümi, kimiñ başlangyjy... Howwa, men şo-ol söýgä ynanýan, gadymy döwürde

Dowamy »

39 3
Edebiýat, _Bayat tarapyndan 08.12 07:12

****

+6

Ruhuň joşup dursa, Guraklykda-da, Edil Nil ýaly. Ýöne ýürek gugaryp galdy. Çernobil ýaly. Göçüp gitdi, Ýa-da gaçyp gitdi, Ýüregimden adamlar. Häzir hiç kimem menden üýtgeşikdir öýdemok. (Çünki,

Dowamy »

154 17
Edebiýat, Elif tarapyndan 08.12 04:22

Netiket: sosial ulgamlarda nädip we näme üçin mylakatly bolmaly?

+2

Internet - aragatnaşyga we maglumata elýeterliligi üpjün edýän we durmuşymyzy aňsatlaşdyrýan ajaýyp guraldyr. Sosial ulgamlar aragatnaşyk üçin ajaýyp giňişlige öwrüldi, hem-de adamlara pikirlerini

Dowamy »

20 0
Sorag-jogap, qwerty1 tarapyndan 08.12 00:00

***

+2

*** Meniňem söýmäge hakym bar bolsa, Hem söýgimi aýamaga bir ömür: Her säher-de keşbin birjik üýtgetmän, Goňşymyzyň melleginden jyklaýan, Güneşi söýjek. Kakamyň gabarçak-gabarçak elin, Ejemjanyň

Dowamy »

27 2
Edebiýat, W. P tarapyndan 07.12 22:41

Size yekeje sorag!

0

Söýgi name?

Dowamy »

86 7
Sorag-jogap, Peri_05 tarapyndan 07.12 22:14

Men dünýäňden ýitip barýan...

+1

Ýaňy tanyşdym diýemde, Sen dünýämden ýitip barýaň Dünýäm ýaz donun geýende, Sen gyş sary ötüp barýaň Öňler bir däli derýadym, Indi kem-kem ýatyp barýan Ýazgydymdaky saýýardym, Del ykbala çatyp barýaň

Dowamy »

16 0
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 07.12 15:29

Bagtyň aksiomasy...

+7

Kynçylygy, kemçiligi derňäp, Ýanmaly biz aýralygyň oduna Ähli minuslary bir ýere jemläp, Bileje salaly ony modula Geljegimiz barybir "x" diýme sen, Hökman ugry bardyr - hasaplar ýaly!

Dowamy »

67 5
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 07.12 14:26

"Sen özüňi aýa ýaman pällerden"

+3

Sen özüňi aýa ýaman pällerden, Ömre badak gahar-gazapdan dörär. Ozalam synagy ýetik ýollarda Sen maňa gymmatsyň, gymmatsyň örän. Owunjak gybatlar kalbyň dilmesin, Geldi-geçer ýykmasyn seň göwnüňi.

Dowamy »

27 0
Edebiýat, Ýusubowna tarapyndan 07.12 08:31

Gije...

+3

Gitmez diýenlerim birwagt gitdiler, Zyňyşdyryp üste gussadyr, ahy Gije ýatmazlyga mejbur etdiler, Ölen duýgularmyň aýlanyp ruhy Olaň ölmine-de özüm sebäpkär, Şonuň üçin ar alýarlar gijeler Tümlik

Dowamy »

24 0
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 06.12 16:57

Maýyp

+8

Ol doguldy we ulaldy. Dogulmak bilen ulalmagyň arasyndaky çagalyk wagtlary hakda onuň ýatlasam gelenokdy. Ýatlasa diňe kakasy göz öňüne gelýärdi. Ýogsa-da onuň bu gün kakasy aýryldy. Mähelle üýşdi

Dowamy »

122 5
Edebiýat, ssaparay tarapyndan 06.12 14:56