GOŇŞYŇY GOZGASAŇ, GÖÇER. Goňşy-goňşyňka gelip –gidip gadyrly gatnaşyp gezmegem gowulyk . Goňşular Garlydyr Genjim göçüp gelen günlerinden gowy goňşuçylyk gatnaşygyny goýman gatnaşansoňlar gelinleri Gülşatdyr Gülnaram goňşy goňşyňka gelişip gidişip göwündeşgatnaşýardylar . Gelmän geçen Gummatlar gabatlaryna göçüp gelensoň goňşularyň günleri galapyn goh -galmagalda geçdi . Gummadyň gelni Gurbantäç günuzyn gep gezdirip , gep-gybat gözläp gezdi. Günde-günaşa goňşularyna gykylyklap gününi goh-galmagalda geçirdi. Gözleýäni goh Gurbantäç galmagal galdyryp goşularyna gygyranda goňşulary gidişip gygyryşsalara Gurbatäjiň güni gelip günuzyn gohlaşsaňam gohdan gaçanok . Gohlaşmany gelişiksiz görüp gep gaýtarman gygyryşman gaýtsaňam gohuny goýman gaýta gitdigiçe gaty galmagal galdyrýar . Goňşy gezeňsoň gaçyp gazmyna gitjekmi , garaz gündelik günüňi goh-galmagalda gygyryşyp geçirmelide. Gummadam gelniniň goňşularyna gygyryp gohlaýanyny görsede görmediksiräp gelnine gaýtawulam görkezenok garşysynada gidenok .Gummadyň gylygyny gaty geň göräýmeli , gelni gygyryşyp goňşularynyň gapysyndan garamasada Gummat goňşuçylyk gatnaşygyny goýanok . Gelni gygyryşsa-gygyryşmasa galaba giçlik gyzy Güljäni gapdalyndan goýman gezekli-gezegine gezekleşdirip goňşularayna gelýär . Gelni gohlaşansoň Gummat gapylaryndan gelende gowy garşylaman geldi-geçer garşylasalarda Gummat gatyrganmakdan geçen gaýta gazanyň gulagynyň gyzýandygyny göräýse güýmenjiräp garnyny göjemän gidenok . Gepimiz gury gelmesin. . . .Edebiýat, Mylayymzada tarapyndan 16

 • kwadrat kelle kwadrat kelle off № 5 22 сентября 2022 12:48
  Говы гоюлыпдыр. Гел гыз,голуныза говжа гызыл 🌷🌷🌷🌷-лери говшурайын!!👍😆
  Jogap
 • Xyivenia_babayeva. Xyivenia_babayeva. on № 6 22 сентября 2022 14:15
  Gaty gowy gyzyklyja.
  Menem gudacylyk hakda yazanym goyaysammykam kan bular yaly cepera dal welin...
  Jogap
 • Owrenyan Owrenyan off № 7 22 сентября 2022 14:19
  Alaka, alaňňyrt, alasar

  Akrapda, Arkajyň Akdaşaýagynyň arkasyndaky aňňat-aňňat, aklaň alaňlygyň aňyrsyndaky alaň-açyk adyrlykda, açylgan, ak asmanyň astynda, açgöz, akjymak-ala alaka, arkasyny alardyp, agras abşarylyşyna, alyn aýaklaryny apalap, adaja arassalaýardy. Akja akbaşyň aşagyndaky alaja alaňňyrt, ala alakanyň alyn aýaklaryny apalap, adaja arassalaýşyna, agzyny açyplar, aç-açan aňkarylýardy.
  Abyrsyz akbaşlygyň arasyndaky akçöplükde, arymsy, alawuz alakadyr, aladasyz, aňkaw alaňňyrda aram-aram ajymtyk alarylýan, agymtyl, alabeder alasar, ajygyp, arasynda, alaňlaç alalygyň aňyrsyndaky, alys agaçlykdan alapasynyň alamatyny agtarýardy.
  Alyn aýaklaryny alňasaman, allanäme arassalan aksowult alaka, aňkaragan, akmak alaňňyrtdyr, ajygan, awçy alasary aňyna alman, ajygýandygyny aňynda aýlap, alapalyk awunyň amadyny agtarmaga, adyrlygyň atgaýtarym aňyrsyndaky agaçlyga anjaýyn atlandy.
  Alarman, aksowult alakanyň awa atlananyny aýtymyna alan alaja alaňňyrdam, akçöplükde alapasynyň ahmalyny araýan awçy alasara agras alaryldy-da, aram-aram assaja asgyryp, akjymak arkasyny akjardyp, akbaşlykdan arany açyşyna aklaň alaňlygyň aňyrsyna aşdy.
  Jogap
 • Owrenyan Owrenyan off № 8 22 сентября 2022 14:20
  Böwürslenlikde bukulýan bedenäniň balasy

  Baharda, Balkandan Bama, Bamydan Börmä, Börmedenem Bäherdeniň bärisindäki baýyrlygyň buljum böwründe, böreň-böreň bulanýan, büklem-büklem batly bulagyň, belent bendiniň beýlesindäki böwürslenlikde bukulan boz bedenäniň biý balasy, biweç bigamlyk bilen, bulutly bipaýan beýiklige bagjyksyz baglanan bedeneçi bazygär balamanyň bähresi bolmajak bolup, byzbyldaman, boýa-boý bolan balgazlardyr-boýbodranlaryň, bugratikendir-burçalaryň baldaklaryny barha beter bagyrtlap, bükgüldäp, burulyp-busulýardy.
  Baharyň başynda, balamandan başga-da bedenejigi bölek-bölek bölekläp, bährelemekçi bolýan biwaz betpygyllar, bu böwürslenli-bulakly baýyrlykda boldan-boldy. Bürgütlermi, bahrylarmy, bazylarmy, baýguşlarmy, börülermi…bu betpälleriň barysyndan bedenäniň boz balajygy, boýnaklyk bilen buljumlarda bukdaklap, boýdan-başa busurylyp, boýunalyk bukulmaly bolýardy.
  Bedenäniň bilnikli balasy, bazygär balamanyň birsalymdan birmeňzeş bulutly belentlikden bizar bolup, beýikligini başgalajakdygyna beletdi. Balaman bedenäniň balasyny böwürslenlige bagjyksyz baglaman, bahym beýleligine baka badyna bat berdi.
  Jogap
 • Owrenyan Owrenyan off № 9 22 сентября 2022 14:20
  Çekene çopan Çary

  Çerkezli-çomuçly, çaýyrly çägeligiň çetindäki çetiden çatmada, Çalyşyň çekene çopany, Çendirli çelteklerden çepbekeý Çary Çepekliniň çep çekgesinden çakgan çekirtge çemelenip çakdy. Çekirtge çakan çekene çopan Çarynyň çypbakaý-çyndan çygyran çykylygy çyrslandan çykdy. Çillede çagarygy çatylanda çekeligi çigdem çekilmän, çala çigilen, çalajan çamalagy çaşan çatmadan çygyryp çykan çekene çopan Çary çeltek, çekgesiniň çepinden çakyp, çawlan, çeýeden çalasyn çekirtgäni, çemesini çemeläp, çepbekeý çümmükledi. Çekirtgäni çümmükleýşine Çary çopan çermegini çyzgap, çommaldy-da, çepegini çykaryp, çekirtgäni çepekläp-çepekläp çägä çyrşady.
  Jogap
 • Owrenyan Owrenyan off № 10 22 сентября 2022 14:20
  Gurdy gultundyran garga

  Garaganyň günortasyndaky gyragy giň gyryň günbatar gyrasyndaky gaýanyň gerşine golaý gögeren gyrymsylygyň güneý gapdalynda gyzylymtyl gyňagy görnen Günüň gowşaksy gyzgynyna güneşleýän galtaman gurt, goýunlaryň goragçy gaýyňlarynyň gözüne güýdüşip, geçen gije gapan guzusyndan galan galak-gaçagyna gümrady. Gyrymsylygyň güzaýyndan gelen galagoply gagyldy, gurda garbanmasyny goýduryp, göwnüne gozgalaň girizdi. Gurt gagyldy gelen gyrymsylyga garşy gaňrylyp, gulaklaryny gerdi.
  Gagyldy gaýtadan gaýtalananda, gurduň girre gahary geldi. Gaharyny getiren gagyldaýany gabyrdadyp garbamakçy gurt, garsa galdy-da, gagyldy gelen gyrymsylyga garşy gönüledi. Gyrymsylykdan geçende-de gaýanyň gerşinde gaty-gaty gamsyz gagyldaýan gap-gara gargany gördi. Gazabyny gursagynda gaýnadýan gaýduwsyz gurt, gür gyrymsylygyň gyrasynda gögeren gandyma gandyzyny golaýladyp, gargany gabyrdatmaga garşy gozgananda, gandymyň gymyldap-gozganjyrap gideni garganyň gözüne galtaşdy.
  Garga gatydan gamsyz gagyldamasyny goýdy-da, ganatlaryny galgadyp, gaýa-gopuzly gerşiň güzaýyndan göge göterildi. Gökde gap-gara ganatlaryny giň gerişine gyjalatly gagyldaýan garga garşy gultunyp garap galan gurt, gandymyň gabygyna gandyzyny gart-gart gaşaşdyrdy-da, gyrymsylyga götinjekläp, garganyň gözünden gitdi.
  Jogap
 • Mylayymzada Mylayymzada off № 11 22 сентября 2022 22:52
  Aymyrat 79,
  Ýok bir çeper eserde gabat geldim. Bütin eser şeýle dowam edýär diňe ,,G" harpdan. Meň ýazanyma birje abzasy.
  Jogap
 • Mylayymzada Mylayymzada off № 12 22 сентября 2022 22:53
  kwadrat kelle,
  Bermeseňizem berendek begendirdiňiz!!!
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика