Halypam,
arzym bar,
namart pelegiň döwünden pes geldi
oýny şägirdiň,
Ejizlesem bir maralyň ugrunda,
Haýyş, meni bagyşlawer ägirdim!

Seň ýüzüňi ýere salmak netim ýok,
Hetdim bolmaz nem salmaga gözüňe,
Dünýäm ýykylanny nädip aýdaýyn?
Şol gözeliň "meni unut" sözüne.

Hossar ýüregiňden diläpdiň maňa,
Özüňdenem belent daga çykarmy.
"Tamalarňy tala daňan" ogluň men,
Saýlap alan hasratlaryň çukurny.

Sokur gözden ýaş çykaran gijeleň
gussasyn söýmedik aňmaýan eken.
Undup gidenler-ä bagtly ýaly,
Munda undulanlar aglaýan eken...

Maksat ESENOW.Edebiýat, Massimus tarapyndan 33

 • Aksary Aksary on № 1 22 сентября 2022 07:34
  Örtäber örtäniñ ýazyp goýaryn
  Men heniz başyny çarajak oglan
  Bagty çüwen dälde asyl taryhda
  Galypdyr örtenen Garajaoglan

  Ýananlar iru giç ýatlanyar eken
  Jogap
 • Gerceknazar Gerceknazar off № 2 22 сентября 2022 14:42
  Undup gidenler-ä bagtly ýaly,
  Munda undulanlar aglaýan eken...

  täsirlendim
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика