Aşakdaky aýtjak zatlarymyň barsy diňe ýöne bir çaklama we hiç bir ýagdaýda hakykat bolmaga dalaşgärlik edenok.

I. Taryha müň ýyl goşuldymy? Häzir 1022-nji ýylmy?
Alternatiw taryh teoriýalarnyň käbirine görä taryha goşmaça müň ýyl goşulan eken. Häzirki wagtda biz Gregorian kalendaryny ulanýarys. Ol Kalendar Isa alaýhyssalamyň doglan wagtyndan gaýdýar. Häzir bize şol kalendar boýunça 2022-nji ýyldygy aýdylýar.
Taryha müň ýyl artdyrylmazyndan ozal taryhy materriallarda ýyllary bellik edenlerinde ýylyň öňünden I ýa-da J harpyny ýazypdyrlar. Munuň manysy Isa ýagny iňlisçe Jesus atlarnyň baş harplary. Meselem: I675 bu Isa pygamberden 675 ýyl geçdi diýen manyny berýär. Resmi taryhçylar bolsa myny bize 675-nji ýyl dälde 1675-nji ýyl diýip düşündirýärler we bar zady bulaşdyrýarlar.

II. Hijri kalendaryna hem müň ýyl goşuldymy? Siwilizasiýamyzyň taryhy çyndanam 300 ýylmy?
Meniň pikirimçe hawa goşulan. Resmi taýdan häzirki wagtda hijri kalendarynda 1444-nji ýyl. Ondan hem müň ýyly aýyrsak 444-nji ýyl bolýar. Resmi taryhyň berýän maglumatyna görä hijri kalendary 622-nji ýyldan gaýdýar. Biz muny dogry diýip hasaplaly.
Men ateizm barada biraz öwrenmek üçin ateizm barada bir ýutub kanalyny yzarladym. Şondaky wideolaryň birinde aýdýa Muhammet pygamberiň bir hadysy bar diýdi. Ol hadysda Muhammet pygamber (s.a.w) aýdanmyşyn "ýüz ýyldan soň ýer ýüzünde hiç zat galmaz" we şol hadysy ýalan eýle beýle tankytlaýady... (Googledan gözläp görüň: Hiçbir nefis sahibi canlı yoktur ki, üzerinden yüz yıl geçsin veya yüz sene sonra yeryüzünde kimse kalmayacak)
Egerde bu hadys bar bolup, olam dogry bolsa Muhammet pygamberden ýüz ýyl soň bäşinji siwilizasiýa tamamlanyp altynjy siwilizasiýa geçilen bolmaly we ondan bärem Rahman Zulfikarowyň aýdyşy ýaly 300 ýyl geçendir. Diýmek Muhammet pygamber (s.a.w) bizden 400 ýyl ozal ýaşan bolsa Hijri kalendaryna hem müň ýyl goşulan diýen netijä gelmek mümkin.

III. Artdyrlan we aslynda bolmadyk taryhy wakalar.
Taryha müň ýyl goşmaça goşulany dogry bolsa onda taryha resmi taryhçylarmyz tarapyndan aslynda bolup geçmedik wakalar we şahslar goşulan bolmaly. Meselem Çingiz Han. Saha dilinden Çigis ýa-da Çys sözleri sowuk we aýaz diýen manyny berýär. Olar Aýaz baba Çys han diýýär. Käbir teoriýalara görä 5-nji siwilizasiýa döwründe gyş bolmadyk. Meselem Gurhany Kerimde "gar" barada hiç hili gürrüň ýok ýa-da XVIII asyrdan ozalky çekilen suratlarda gyşy ýada gary görmek mümkin däl hemem adamlar ýuka eşikler geýendigi şekillendirlen.
Ýadro ýaragy bilen bäşinji siwilizasiýa tamamlanandan soň howa kem-kemden sowap ugran bolmaly we demirgazykdan günorta göçüş başlan bolmaly. Olar ýagny göçmençi tireler özlerniň "Çys han"-dan (ýagny sowukdan) gaçyp gelýändiklerni aýdandyr. Soňam şonuň esasynda Çingiz han diýen taryhy şahs oýlanyp tapylandyr. Onsoňam Çingiz hanyň ölüm sebäbi barada dürli çaklamalaryň bolmagy onuň real şahs bolandygy hakynda şübhelerimi artdyrýar.
Ýuliý Sezar Isa alaýhyssalam esasynda oýlanyp tapylan toslama şahsmy?
Ýuliý Sezaryň ady ýewropa dillerinde Julius Ceasarus şekilinde ýazylýar. Isa alaýhyssalamyň ady bolsa Jesus Christ şekilinde ýazylýar. Ýagny ikisihem J. C.
Ýyliý Sezar resmi maglumatlara görä Isa alaýhyssalam bilen arasy onçakly uzak däl. Onuň hem Gregoriýan kalendaryna meňzeş Ýulian kalendary bolupdyr. (Şu ýerde bir bir multfilm ýada düşdi :) şol multfilmde Julian atly biri Ýanwar aýyny Julianwar (Ýulianwar) diýip üýtgetdim diýýä :))
Ýuliý Sezar:
1. Galliýa hüjüm etdi
2. Rubicon derýasyndan geçdi
3. Garşydaşy Pompeýdi
4. Antoni we Kuiro ilkinji öwrenjileri
5. Gije Nikodemes bilen görüşdi
6. Rim senaty bilen gidişýädi
7. Brutus oňa haýynlyk etdi
8. Özüni Rim hökümdary yglan etdi
9. Sezar ýyldyzy bilen mukaddesleşdirildi
10. Tagtynda pyçaklanyp öldirildi

Isa Alaýhyssalam (hristian dinine görä):
1. Jelilä (Galile) gitdi
2. Iordan derýasyndan geçdi
3. Garşydaşy çümdüriji Ýahýady
4. Piter we Endrýu (Andreus) ilkinji hawarylarydy
5. Gije Nikodemus bilen görüşdi
6. Ýahudy senaty (Saddukeýler we ş.m) bilen gidişýärdi
7. Ýahuda Iskariot oňa haýynlyk etdi
8. Özüni ýahudylaryň hökümdary yglan etdi
9. Beýtullaham ýyldyzy bilen mukaddesleşdirildi
10. Haça çüýlenip öldürildi
Bulardan başgada häzirki wagtda hristian dininiņ merkeziniň Rimde bolmagy we Ýuliý Sezaryň Rimde doglanyny hem goşmak mümkin.
Mundan başgada Anatoliý Fomenkonyň täze hronologiýa teoriýasynyň garaýşlarna ser salaly.
1. Kanuny Soltan Süleýman bilen Süleýman pygamber aslynda bir adam (Garynja bilen Süleýman alaýhyssalam) (Kanuny we garynja "Kanuni şöyle diyordu hocasina: Meyve ağaçlarini sarinca karinca Günah varmi karincayi kirinca? Hocasi Ebussuud cevap verdi: Yarin Hakk'in diyarina varinca Süleymandan hakkin alir karinca")
2. Ierusalim aslynda Istanbul şäheri
3. Isa alaýhyssalam aslynda Wizantiýa Imperatory Andronikos I bolup ol 1183-1185-nji ýyllarda Ýoros galasynda hökümdarlyk edipdir
4. Troýa söweşi we hrustian haçly ýörişleri aslynda bir taryhy wakadyr we ikiside Ýoros galasynda bolup geçipdir
5. Fatih Soltan Mehmed (Mhmd) aslynda Muhammet (Mhmd) pygamberdir
6. Musa pygamber osmanlylaryň hany bolupdyr
7. Müsürdäki piramidalary aslynda türkler gurupdur (Mundan daşary Hytaýdaky Hytaý hökümeti tarapynda gizlenýän piramidalary hem türkleriň gurandygy barada maglumatlar bar Googledan gözle: Çin'deki Türk piramitleri)Bilim, Khanture tarapyndan 53

 • Jeksparro Jeksparro off № 1 22 сентября 2022 09:18
  Aslynda awtoryň diýýäni dogry hem bolup biler, ýöne sistema bir taraplaýyn giden soň, dünýe ýüzi şol sistema gulluk etmegi geň däl. Ýöne dünýe bilim sistemasyny düzüjiler gadymy döwür bilen häzirki döwürleriň taryhy parallellerinde yz galdyrypdyrlar. Eger tema hakykatdanam dogry bolsa...

  Öň ertir.comda bir agza bir tema açyldy, türkçedi öýdýän... Çingiz han hakda...

  Çingiz han basyp alyşa çykanda asla hiç zalym bolmandyr we bize taryhy ýalňyş öwretdiler zat diýýärdi. Çingiz han asla öz kowumdaşlaryna beýle zalymlyk we zulum görkezmedik diýýärdi. Orta Aziýa türkmenlerini we kowumdaşlaryny häzirki taryhyň öwredişi ýaly rehimsiz gyrgyna bermedik diýýärdi... Şolar we şu Rahmanyň temalaryndanam bilse bolýar taryhyň aýlawly ýazylandygy, ýöne hakykatam bilsinler diýip şifrlapdyrlar...
  Jogap
 • Brock Brock off № 3 22 сентября 2022 11:54
  Rahman Zülfikarow diýen adam ýok. Bu awtoryň hakyky ady başga.
  Onsan öz adyny aldap durka ýazanlaryna ynanýaňyzmy???
  Jogap
 • Brock Brock off № 4 22 сентября 2022 12:21
  Pişik ete ýetip bilmän püýf diýer eken.
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 5 22 сентября 2022 12:23
  Brock, Wah dostum men onuň hakyky adyny bilýän. Ol Rahman Zulfikarow tahallusy bilen eser ýazýar. Tahallus bilen eser döretmek awtoryň hukugy. Mundan başgada men bulara ynanýan diýemok çaklama diýýàn, soňam bu teoriýalaryň awtory we awtorlary Rahman däl. Rahmanyň yzarlaýan maglumatlary bilen meniň yzarlaýan maglumatlarmyz meňzeş.
  Jogap
 • Hemedany Hemedany off № 6 22 сентября 2022 12:41
  Khanture,
  Hitrofkaly Begli diýilýänmi şul Rahman Zulfikarow. Şol bolmaly özä?!
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 7 22 сентября 2022 12:49
  Hemedany
  Khanture,
  Hitrofkaly Begli diýilýänmi şul Rahman Zulfikarow. Şol bolmaly özä?!

  Begli666 talyplardaky Adalat19
  Jogap
 • Brock Brock off № 8 22 сентября 2022 12:54
  Khanture,
  Bu esermi? Eser diýilip toslamalara aýdylýanyny 1nji gezek eşitdim. Seniň ynananyň ynanmanyň bildirenok. Bu çaklama-da däl, bu toslama :) Eger ynanmaýan bolsaň bu toslamany paýlaşmagyň maksady näme? Saýtdakylara näme peýdany göz öňüne tutduň? Ýa peýda dälde zyýany göz öňüne tutduňmy?
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 9 22 сентября 2022 13:06
  Brock,
  Toslama bolsa toslamadygyny subut et. Men çaklama diýýän we çaklamagmyň esaslarny hem görkezdim. Paýlaşmagymyň sebäbi bolsa maglumat alyş çalšygy
  Jogap
 • Brock Brock off № 10 22 сентября 2022 13:57
  Khanture
  Brock,
  Toslama bolsa toslamadygyny subut et. Men çaklama diýýän we çaklamagmyň esaslarny hem görkezdim. Paýlaşmagymyň sebäbi bolsa maglumat alyş çalšygy

  Toslamaň subutnamasy ýok. Hakykatyň subutnamasy bar. Filosofiki dilde "ýoklugyň" subutnamasynyň bolmaýyşy ýaly. Ýok zatmy eyyam bu yok. Onun subutnamasam yok, ozem yok. A hakykat bar, bar zadyn subutnamasam bar. Sen goryan zatlaryna ýalan diyip bilyan bolsan bu toslamalara ynanyanyňy geň goremok, ol öz işiň. Ol esaslaň esas däl. Esas diyyaniňem toslama esaslar.
  Maglumat alyş çalyşygy? Toslama maglymat bolmaýar. Beýle zatlar peýdasyz. Kak butdo müň ýyllyklary, adamyň ýüzlerce yyl edenlerini bir topbak setirler bn cozjek bolup bir zatlar cyrsasdyryan. Peýdasyz alyş çalyşyk bu. Nameleň gurrunini edip otyrsyn, ondan ondaki bilmeli zatlary owren ilki. Uzakly gün vipien isledip kompun basynda oturmada. Oyden (obandan, etrabyndan, welayatyndan, yurdundan) cykman ýalan ýaşyryk gepläp dursuň
  Jogap
 • Brock Brock off № 11 22 сентября 2022 13:58
  Khanture
  Brock,
  Toslama bolsa toslamadygyny subut et. Men çaklama diýýän we çaklamagmyň esaslarny hem görkezdim. Paýlaşmagymyň sebäbi bolsa maglumat alyş çalšygy

  Toslamaň subutnamasy ýok. Hakykatyň subutnamasy bar. Filosofiki dilde "ýoklugyň" subutnamasynyň bolmaýyşy ýaly. Ýok zatmy eyyam bu yok. Onun subutnamasam yok, ozem yok. A hakykat bar, bar zadyn subutnamasam bar. Sen goryan zatlaryna ýalan diyip bilyan bolsan bu toslamalara ynanyanyňy geň goremok, ol öz işiň. Ol esaslaň esas däl. Esas diyyaniňem toslama esaslar.
  Maglumat alyş çalyşygy? Toslama maglymat bolmaýar. Beýle zatlar peýdasyz. Kak butdo müň ýyllyklary, adamyň ýüzlerce yyl edenlerini bir topbak setirler bn cozjek bolup bir zatlar cyrsasdyryan. Peýdasyz alyş çalyşyk bu. Nameleň gurrunini edip otyrsyn, ondan ondaki bilmeli zatlary owren ilki. Uzakly gün vipien isledip kompun basynda oturmada. Oyden (obandan, etrabyndan, welayatyndan, yurdundan) cykman ýalan ýaşyryk gepläp dursuň
  Jogap
 • Brock Brock off № 12 22 сентября 2022 13:58
  Khanture
  Brock,
  Toslama bolsa toslamadygyny subut et. Men çaklama diýýän we çaklamagmyň esaslarny hem görkezdim. Paýlaşmagymyň sebäbi bolsa maglumat alyş çalšygy

  Toslamaň subutnamasy ýok. Hakykatyň subutnamasy bar. Filosofiki dilde "ýoklugyň" subutnamasynyň bolmaýyşy ýaly. Ýok zatmy eyyam bu yok. Onun subutnamasam yok, ozem yok. A hakykat bar, bar zadyn subutnamasam bar. Sen goryan zatlaryna ýalan diyip bilyan bolsan bu toslamalara ynanyanyňy geň goremok, ol öz işiň. Ol esaslaň esas däl. Esas diyyaniňem toslama esaslar.
  Maglumat alyş çalyşygy? Toslama maglymat bolmaýar. Beýle zatlar peýdasyz. Kak butdo müň ýyllyklary, adamyň ýüzlerce yyl edenlerini bir topbak setirler bn cozjek bolup bir zatlar cyrsasdyryan. Peýdasyz alyş çalyşyk bu. Nameleň gurrunini edip otyrsyn, ondan ondaki bilmeli zatlary owren ilki. Uzakly gün vipien isledip kompun basynda oturmada. Oyden (obandan, etrabyndan, welayatyndan, yurdundan) cykman ýalan ýaşyryk gepläp dursuň
  Jogap
 • Brock Brock off № 13 22 сентября 2022 14:01
  Iki sozun biri subut et. Name sana men subutnama tapyp bereyinmi her bir soragyna. Sen oyden cykman kopyuterin onunde otur menem aladamy seň soragyň edeýin. Garaşyber. Nireden öwrendiň "subutnama ýok, subut et" Ohow adam çagasy bar gitde alymlaň yzyna dus. Ber solara soraglaryňy. Bu ýerde saňa alymlyk derejesini alan tapdyranok. Boluşyň nahilay
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 14 22 сентября 2022 14:02
  Brock,
  Men muny subut et diýemok samsyķ şunuň toslamadygny subut et diýdim.... :)))
  Heý bolýala seň dovry!
  Jogap
 • Hemedany Hemedany off № 15 22 сентября 2022 14:02
  Khanture,
  Çak edişim ýaly eken onda.
  Jogap
 • Hemedany Hemedany off № 17 22 сентября 2022 14:05
  Khanture,
  Adalat_19 :) öňrägem aýdypdym. Şahsyda
  Jogap
 • Brock Brock off № 18 22 сентября 2022 14:07
  Aý sen alymlara sorag berip bilesin ýokla. Olarada gözüňe dürtülip duran subtnamasyna "ýalan ynanamok" diýip özüňi psihiki näsag derejesine çenli pese dusurersiň. Gowusy sen kompyuterine guymeniber. Yone peydalyrak zatlar bir alys calysyk edeweri. Yaz paylas yone peydalyrak bolsunda.
  Jogap
 • Hemedany Hemedany off № 19 22 сентября 2022 14:09
  Brock,
  Senden birniň ysy gelýä. Aýtmaýyn gowusy. Ýene bloklanarsyň!
  Jogap
 • Brock Brock off № 20 22 сентября 2022 14:10
  Khanture
  Brock,
  Men muny subut et diýemok samsyķ şunuň toslamadygny subut et diýdim.... :)))
  Heý bolýala seň dovry!

  Agzyňa eýe çykyp gürle güjük. Inernetde diýip "" eýle beyle sozuni dykmaly yerine dykyp sakla.

  Yokarda jogapladym. Toslamaň subutnamasy ýok, toslaman toslamadygynam subut edilenok diýip. Oka goyun. Dusunmedik bolsan gaytadan daşyňdan gaty sesli oka. Yada birine okap berde dusundir diy.
  Jogap
 • Brock Brock off № 21 22 сентября 2022 14:10
  Khanture
  Brock,
  Men muny subut et diýemok samsyķ şunuň toslamadygny subut et diýdim.... :)))
  Heý bolýala seň dovry!

  Agzyňa eýe çykyp gürle güjük. Inernetde diýip "" eýle beyle sozuni dykmaly yerine dykyp sakla.

  Yokarda jogapladym. Toslamaň subutnamasy ýok, toslaman toslamadygynam subut edilenok diýip. Oka goyun. Dusunmedik bolsan gaytadan daşyňdan gaty sesli oka. Yada birine okap berde dusundir diy.
  Jogap
 • Brock Brock off № 22 22 сентября 2022 14:12
  Hemedany
  Brock,
  Senden birniň ysy gelýä. Aýtmaýyn gowusy. Ýene bloklanarsyň!

  Intuisiýaňa döneýin. Kak butdo gizlenýän ýaly etdiňle. Gizlensem seň bujagaz intuisiýaň boşa berer welin mende gizlenmek diyen zat yokda.
  Jogap
 • Brock Brock off № 23 22 сентября 2022 14:12
  Hemedany
  Brock,
  Senden birniň ysy gelýä. Aýtmaýyn gowusy. Ýene bloklanarsyň!

  Intuisiýaňa döneýin. Kak butdo gizlenýän ýaly etdiňle. Gizlensem seň bujagaz intuisiýaň boşa berer welin mende gizlenmek diyen zat yokda.
  Jogap
 • Brock Brock off № 24 22 сентября 2022 14:14
  Hemedany,
  Intuisiyana doneyin. Kak butdo gizlenip gezyan birini tanan yaly boldunla. Ysy gekya diyip burnun ys alysy yaman dal eken. Elindaki telefonun ysydyr ol
  Jogap
 • Hemedany Hemedany off № 25 22 сентября 2022 14:16
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.
  Jogap
 • Brock Brock off № 26 22 сентября 2022 14:16
  Hemedany,
  Töräň asaky mowzugynda teswir yazdym. Şiflemäni cozup bilseň tanarsyn anyk :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 27 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 28 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 29 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 30 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 31 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 32 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 33 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 34 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 35 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 36 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 37 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 38 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 39 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 40 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 41 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 42 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 43 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 44 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 45 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 46 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 47 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 48 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 49 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 50 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 51 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 52 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 53 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 54 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 55 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 56 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 57 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 58 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 59 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 60 22 сентября 2022 14:18
  Hemedany
  Brock,
  Aý borla ýagşy-ýaman deň etmäwersin. Öz günüm özüme ýetik.

  Islenene eliň degyan bolsa mesiräksiňle :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 61 22 сентября 2022 14:21
  Hemedany
  Brock,
  Men ol şifri gören badyma çözdim. Ýöne halaýyga aýtmana dilim barmaz.

  Waheý, nämeler diýäň janawer. Milletiň kellesi seňkiçe işleýändirle
  Jogap
 • Brock Brock off № 62 22 сентября 2022 14:22
  Hemedany
  Brock,
  Men ol şifri gören badyma çözdim. Ýöne halaýyga aýtmana dilim barmaz.

  Waheý, nämeler diýäň janawer. Milletiň kellesi seňkiçe işleýändirle
  Jogap
 • Brock Brock off № 63 22 сентября 2022 14:22
  Hemedany
  Brock,
  Men ol şifri gören badyma çözdim. Ýöne halaýyga aýtmana dilim barmaz.

  Waheý, nämeler diýäň janawer. Milletiň kellesi seňkiçe işleýändirle
  Jogap
 • Brock Brock off № 64 22 сентября 2022 14:23
  Hemedany,
  Waheý. Nämeler diýýäň janawer. Milletiň kellesi seňkiçe isleyandirle
  Jogap
 • Brock Brock off № 65 22 сентября 2022 14:23
  Blä internet nähili isleyaray. Flud eden daldirin
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 66 22 сентября 2022 14:38
  Brock,
  Senýaly näşükürleriň internedem özüň ýalyda :)))))
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 67 22 сентября 2022 16:00
  Internediň peýdaly taraplaryny görüp gelemizden soň zyýanly taraplaryny görmek geň gelýär.
  Jogap
 • Brock Brock off № 68 22 сентября 2022 16:26
  Khanture
  Brock,
  Senýaly näşükürleriň internedem özüň ýalyda :)))))

  Ynanmaly däl ekeniň meniň internedim sebäpli fludlananyna. Gözüň bilen göreňoga beýle bolanyny. Subutnama soramaly ekeniň. Belki seni aldaýandyrlar (aldaýandyryn)
  hehehe
  Jogap
 • Brock Brock off № 69 22 сентября 2022 16:26
  Khanture
  Brock,
  Senýaly näşükürleriň internedem özüň ýalyda :)))))

  Ynanmaly däl ekeniň meniň internedim sebäpli fludlananyna. Gözüň bilen göreňoga beýle bolanyny. Subutnama soramaly ekeniň. Belki seni aldaýandyrlar (aldaýandyryn)
  hehehe
  Jogap
 • Brock Brock off № 70 22 сентября 2022 16:26
  Khanture
  Brock,
  Senýaly näşükürleriň internedem özüň ýalyda :)))))

  Ynanmaly däl ekeniň meniň internedim sebäpli fludlananyna. Gözüň bilen göreňoga beýle bolanyny. Subutnama soramaly ekeniň. Belki seni aldaýandyrlar (aldaýandyryn)
  hehehe
  Jogap
 • Brock Brock off № 71 22 сентября 2022 16:26
  Khanture
  Brock,
  Senýaly näşükürleriň internedem özüň ýalyda :)))))

  Ynanmaly däl ekeniň meniň internedim sebäpli fludlananyna. Gözüň bilen göreňoga beýle bolanyny. Subutnama soramaly ekeniň. Belki seni aldaýandyrlar (aldaýandyryn)
  hehehe
  Jogap
 • Brock Brock off № 72 22 сентября 2022 16:26
  Khanture
  Brock,
  Senýaly näşükürleriň internedem özüň ýalyda :)))))

  Ynanmaly däl ekeniň meniň internedim sebäpli fludlananyna. Gözüň bilen göreňoga beýle bolanyny. Subutnama soramaly ekeniň. Belki seni aldaýandyrlar (aldaýandyryn)
  hehehe
  Jogap
 • Brock Brock off № 73 22 сентября 2022 16:26
  Khanture
  Brock,
  Senýaly näşükürleriň internedem özüň ýalyda :)))))

  Ynanmaly däl ekeniň meniň internedim sebäpli fludlananyna. Gözüň bilen göreňoga beýle bolanyny. Subutnama soramaly ekeniň. Belki seni aldaýandyrlar (aldaýandyryn)
  hehehe
  Jogap
 • Brock Brock off № 74 22 сентября 2022 16:26
  Khanture
  Brock,
  Senýaly näşükürleriň internedem özüň ýalyda :)))))

  Ynanmaly däl ekeniň meniň internedim sebäpli fludlananyna. Gözüň bilen göreňoga beýle bolanyny. Subutnama soramaly ekeniň. Belki seni aldaýandyrlar (aldaýandyryn)
  hehehe
  Jogap
 • Brock Brock off № 75 22 сентября 2022 16:26
  Khanture
  Brock,
  Senýaly näşükürleriň internedem özüň ýalyda :)))))

  Ynanmaly däl ekeniň meniň internedim sebäpli fludlananyna. Gözüň bilen göreňoga beýle bolanyny. Subutnama soramaly ekeniň. Belki seni aldaýandyrlar (aldaýandyryn)
  hehehe
  Jogap
 • Brock Brock off № 76 22 сентября 2022 16:26
  Khanture
  Brock,
  Senýaly näşükürleriň internedem özüň ýalyda :)))))

  Ynanmaly däl ekeniň meniň internedim sebäpli fludlananyna. Gözüň bilen göreňoga beýle bolanyny. Subutnama soramaly ekeniň. Belki seni aldaýandyrlar (aldaýandyryn)
  hehehe
  Jogap
 • Brock Brock off № 78 22 сентября 2022 16:36
  4-5 yyl bari oyden cykman kompyuter oynap bitirwn işiň yok welin yene barde akyllysyrayan. Yene 4-5 yyl gayrat et onsan yetneli yeriňede yetyaň.
  Jogap
 • Anil Kapur Anil Kapur off № 80 22 сентября 2022 19:12
  Flodlayanyndan belli. Onem bir gezek bir temada flodlap inetin ustune atypdy gunani
  Jogap
 • Hemedany Hemedany off № 81 22 сентября 2022 19:14
  Anil Kapur,
  Ýylan näçe derisini çalyşsa hem, häsiýetini çalşyp bilmez. Ýene şol ýylanlygyna galar.
  Jogap
 • Brock Brock off № 82 22 сентября 2022 20:08
  Anil Kapur,
  Hemedany,
  Hazir sowsemä 2 simiň anyrsyndan diyya diyersiniz. Onsanam möjek itlerden hiç wagt gizlenmeýär :))
  Jogap
 • Brock Brock off № 83 22 сентября 2022 20:12
  Hemedany,
  Anil Kapur,
  Özüňize göwnüňiz ýetýän bolsa Mary şäherde ýaşaýan. Habarlaşaýyň. Ýada marydan tanyşyň bar bolsa habarlaşydyrp bilýäňiz. Satarsyň eýle beýle diýip ozüňize teselli bermekden başga sözüňiz bolmandy öň, indem siz ýalylardan netije bolmaz. Şu saýtdaky marydan bolan men sebapli içegeleri burýan agza ýok ýaly yasayar realda. Sizdenä (ay borla uyrersiniz goyarsynyzla)
  Jogap
 • Brock Brock off № 84 22 сентября 2022 20:21
  Hemedany,
  Janawer gepi tersine öwüren bolýa
  Jogap
 • Anil Kapur Anil Kapur off № 85 22 сентября 2022 20:44
  Sen geroy polny yyrtyan oglanlary sebabi sen Mary shaherinde yashayan. Biz Ashgabatda yashayas biz gorkak biz dine 2 simin anyrsynda chishyas.
  Jogap
 • Brock Brock off № 86 22 сентября 2022 20:47
  Anil Kapur
  Sen geroy polny yyrtyan oglanlary sebabi sen Mary shaherinde yashayan. Biz Ashgabatda yashayas biz gorkak biz dine 2 simin anyrsynda chishyas.

  Wah janawer
  Jogap
 • Jeksparro Jeksparro off № 87 22 сентября 2022 23:56
  Brock,

  işlenen.ru girmäge eli degýän Hemedanymy näme? Seň özüňem şo işlenen.rudaky mesleriň biri bolmaly...
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика