Sorag-jogap, Tanyş biri tarapyndan 36

 • ŞYH ŞYH off № 1 22 сентября 2022 22:56
  Bir yerde okoyasmay menem su gun yazmaly sony
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 2 22 сентября 2022 23:01
  Birinji
  Bir tema alyaň powest roman haysyny alsaň tapawudy ýok sol eseri kim yazanyny, nç yylda çykanyny, haysy baýraga mynasyp boldy eger bolan bolsa
  Onnoň yene abzasdan ikinji geçyar
  Eser barada gysgaça maglumat yagny näme barada gidyänini kop gerek däl gaty gitse dusnikli sozler bilen 10 sozlem bolmaly
  Yene abzasdan uçinjä geçyaň
  Netije
  Yagny eser senne nähili täsir galdyrandygyny bolsa basgada Bir gahrymanyny alyaň eseriň sol barada oz pikiriňi alyaň Ay karoci senne nähili täsir galdyrandygyny yazyaň eseriň
  Sunyaly
  Meň temama "Gumdan tapylan ýürek"
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 3 22 сентября 2022 23:06
  Dusindirip billimmi
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 6 22 сентября 2022 23:48
  Tanyş biri
  ŞYH,
  Adyn name nirde yasayan?

  Ag adym Han
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 7 22 сентября 2022 23:51
  Tanyş biri
  ŞYH,
  Sonun yazylan gornisi yokmyka?

  Kyn zat yoga temaň ady näme haysy temadan yazmaly
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 8 22 сентября 2022 23:56
  Tanyş biri
  ŞYH,
  Sonun yazylan gornisi yokmyka?

  Temaň ady näme?
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 9 22 сентября 2022 23:56
  Tanyş biri
  ŞYH,
  Sonun yazylan gornisi yokmyka?

  Temaň ady näme?
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 10 23 сентября 2022 00:00
  Tanyş biri
  ŞYH,
  Adyn name nirde yasayan?

  Sen nireli nç klas
  Jogap
 • Tanyş biri Tanyş biri off № 11 23 сентября 2022 00:02
  ŞYH,
  Name boksada bokya mana tayyar gerekda yaltanyan ozim okap yazmana 11nji klas mn
  Jogap
 • Tanyş biri Tanyş biri off № 14 23 сентября 2022 00:03
  ŞYH,
  Yazan bolsan suratn oklayda mana tayyar ba bolsada
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 15 23 сентября 2022 00:06
  Yo men ýazmagyna yazamok welin
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 17 23 сентября 2022 00:32
  Okey Gumdan tapylan yurek temany al onno
  Baslayyn
  Kerim Gurbannepesowyň "Gumdan tapylan yurek " poemasy şahyra uly ustinlik getirýär. Bu poema Beyik watançylyk urşy yyllarynda gum içindäki obalaryň bolup geçen wakalary suratlandyrylýar.
  "Gumdan tapylan yurek " poemasynynda bas gahryman Gulnäzdir. Gülnäz gormegey,dogumly ,tutanýerli, ak gowunli gyz . Ol Ezizi söýýär . Emma olaryň soygisiniň arasyna uruş yyllary gabat gelyar. Gülnäziň gelnejesi ony zorluk bilen basga adama durmusa çykarjak bolyar emma Gülnäzi almaly oglan arkayyn bol men dostumyň soýgilisine su kelläm yerindekä elimi degirmen diyip Gulnäzi goyberya . Gulnäziň ursa giden agasy usrdan gelya emma soyen yary Eziz uruşdan gelmeyar. Gulnäz durmuşyny dowam etdirmegi yuregine duwyär.
  Gulnäz eserde dogumly gyz bolup ol adama ömrüň Birje gezek berilyänine dusunip ol berlen durmusy yeke yasamaly dal diyen pikire gelyar . Gumdan tapylan yurek poemasy çeperçiligi boyunça 20 nji asyr turkmen edebiýatynda ähmiýetli eserleriň biridir.
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 18 23 сентября 2022 00:34
  Menä seyle yazmakcy bahana bilen menem yazdym ine
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 19 23 сентября 2022 00:36
  Birden bolonok diyse diyesem yok bizä seyle yazyas sizem seyledirlay
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 20 23 сентября 2022 00:44
  Su yazanym synyň doly yazylan görnüşidir
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 23 23 сентября 2022 00:54
  Tanyş biri
  ŞYH,
  Sagbol kop kop😇

  Nez
  Saňa da sagbolsun aytmaly wagtynda äkidernnä menem mugallym ozinden gitmese bolya
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 25 23 сентября 2022 01:03
  Tanyş biri
  ŞYH,
  Nm.un ozinden gitsin

  Hemise mugallymlar sey diyyaler maňa
  Edesiň gelse edýäň yone edeňok
  Wagtynda dalle polni nerwisi oynalyançsa edemok beren zatlaryny yaltalyk da meňkem problema däl yogsa okuw programmasy hany wagtynnada akideyin
  Mugallym ozini yitirmese menem Han däl
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 26 23 сентября 2022 01:23
  Tanyş biri
  ŞYH,
  Nm.un ozinden gitsin

  Tiz kömegiň nom näçedi jaň etmeli bolar ertir
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 28 23 сентября 2022 01:30
  Tanyş biri
  ŞYH,
  Nm.un ozinden gitsin

  Beren zatlaryny wagtynda etmryänim sebäpli ozini yitirmese menem Han däl
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 30 24 сентября 2022 06:03
  Tanyş biri
  ŞYH,
  😅haa lic gelay adymy biljek bolsan

  Okey bardym
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика