Bu saña ýazjak ilkinji we iñ soñky hatymdyr.Senden bu hatym üçin hiç hili jogap talap etmeýärin.Edil şonuñ ýaly-da jogaplamagyñy islemeýärin.Isleýän ýekeje zadym maña düşünmegiñ we ýazgarmazlygyñ.
Ýagty jahana gözümi açan günümden tä şu güne çenli hiç kesi söýmedim.Söýgi bildirenlere ýyly söz bermedim.Çünki ykbalymdan çykyp-çykmajagy näbelli kişini söýmek meniñçe uly töwekgelçilikdi.Muny "Gyzlar hiç kim bilen söýüşmeli däl"diýen jynsparaz pikri goldaýanym üçin däl-de,söýen kişim ykbalymdan çykmasa ýüregimde soñsuz ahmyr göterip ýörmezlik,galyberse-de aklyñda,kalbyñda biri barka özge bilen durmuş gurmak şol durmuş guran kişiñe adalatsyzlyk boljakdygy üçin şeýtmedim.
Ine,bir günem seni tanadym.Ýekeje gezegem ýüzümi görmezden söýdüñ meni.Iñ sap,iñ çuñ duýgularyñ bilen ýüregimiñ gapysyny kakdyñ.Ömrümde ilkinji gezek özümiñ söýülenligime tüýs ýürekden ynandym.Maña şagyzlarynyñ hyýalyna gelibiljek düýşpisint durmuşy wada berdiñ.Geljek barada bile arzuwlar etdik.
Şonda şuny pikir etdim:"Ine şeýle ynsan bilen durmuş gurmaly".Barybir sözüñi alybermedim.Çünki ykbalymdan çykyp-çykmajagyñy bilmeýärkäm,saña wadalar bermek ikimize-de adalatsyzlyk boljakdy.
Hut şu sebäpden,ömrümde ilkinji gezek özüme söz aýdan ýigit hakynda ejeme söz açdym.Munuñ meniñ üçin neneñsi uly zatdygyny pikriñe-oýuña-da getiribilmersiñ.Ejesi bilen duýgular hakynda pikir alyşmaga-da utanyp ýören men,ejeme özümi soñsuz söýgi bilen söýen kişi barada gürrüñ berdim.Eger ol oñlasady,sözüñi aljakdym.Emma...
Ykbal...
Saña iñ soñky gezek jañ edenimde ähli zady jikme-jik gürrüñ berdim.Ýagdaý şeýlekä mundan artyk kösenmek derkar däldi.Ýollar aýrylmalydy.
Söýgi üçin göreşmekden söz açyp bileris.Dogry,söýgi üçin göreşmeli.Ýaman ýeri,göwnümde saña garşy ugrunda göreşiljek söýgi ýokdy.Diñe seniñ bilen durmuş gurmak islegi bardy.
Saña düşündirmek isleýän zatlarymdan biri-de ýazgyda kaýyl bolmak.Käbir zatlar näçe yhlas etseñem bolmaz.Şonuñ üçinem wagtynda yza tesmegi başarmaly.Yza tes!
Meniñ üçin ýazanlaryñy okanymda bir-ä gynandym,birem begendim.Begendim çünki,çyn ýürekden söýülenligime ýene bir ýola göz ýetirdim.Gynandym,çünki seniñ şeýle çuñ söýgiñi jogapsyz galdyrdym.
Häzir senden gelýän sms-leri jogapsyz goýýan.Ikimizi mundan artyk umytlandyryp biljek däl.Umyt etmek gowy haçan-da soñunda wysala gowuşmak bar bolsa.Bizde wysala gowuşmak ýok.Şonuñ üçinem,mundan artyk ideme meni.Ýollaryma çykma! Birem,doñýürek gyz saýyp ýazgarma!
Söýmek az sanly adama gabat gelip biljek uly bagt.Sen şol uly bagta uçranyña begen.Görsene,men şowsuz onam başarmadym. :((Edebiýat, Belki tarapyndan 01

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика