10 minutlyk filmiň ýylyň iň gowy gysga filmi derejesini alandygy we kinoteatrda görkeziljekdigi belli boldy. Film hakynda gyzyklanyp görmäne gelen adamlaryn sany sajagy ýokdy. Tomaşaçylar zala girdiler we film başlady. Ýöne bir üýtgeşiklik bardy. Filmiň başlanyna 6 minut bolandygyna garamazdan sahnada şol bir şekil bardy. Bir otagyň potology. 7-nji minut hem sahnada hiç bir üýtgeşiklik bolmansoň tomaşaçylar arz etmäge başladylar. Käbirleri biderek wagt gidirýänligini aýdyp zaldan çykmak islediler. Emma garaşylmadyk ýagdaýda kamera aşak bakdy we sahnada düşekde ýatan maýyp çagajygyň şekili göründi. Az wagtdan sahna şeýle sözler geldi:

"Şu çaga sagatlardyr şu potologa seredip ýatyr, biz hem size şol çaganyň gününiň köp wagtyny seredip geçirýän sahnasynyň 8 minudyny size ýetirdik. Emma siz şoňa hem çydap bilmediňiz."

Terjime: @picassoEdebiýat, picasso tarapyndan 03

  • picasso picasso off № 2 26 сентября 2022 05:54
    Xyivenia_babayeva. off № 1Düýn, 11:39

    Suratynam goyaymaly ekeniz

    Suraty goysam yazgylar tasirsiz galaymasa
    Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика