Belgiýada guş saklaýan Jonas Verdikt geçen hepde bir gün irden aljyraňly oýandy. Sebäbi horaz ýok ýerindäki towuklaryň biri birden horaz ýaly gygyryp başlady.

Zenan has ygtybarly krest we erkeklik pozisiýasyny hem ösdüripdi.

Antwerpeniň golaýyndaky Skilde şäheriniň ýaşaýjylary Verdiktiň towugynyň horaza öwrülmeginiň sesine bir hepde bäri her gün irden turýarlar.

Otagynda horazlaryň ýokdugyna we diňe towuklar bilen iýmitlenýändigine ünsi çeken Jonas Verdikt, Covid sebäpli öý karantinde bolanda, bütin gün haýwanlary bilen meşgullandy.

Verdikt "Belle" diýip atlandyran towugyň aýaldan erkek adama öwrülmegini ýakyndan yzarlady.
Verdikt Belgiýa radiosy bilen söhbetdeşlikde "Şeýle zat hakykatdanam mümkinmi? Aýal towuk hakykatdanam erkek horaza öwrülip bilermi?" diýip soraýar.

Eýesi geň galsa-da, alymlar üçin bu adaty zat.

Belgiýanyň Korollyk tebigy ylymlar institutynyň we Antwerp uniwersitetiniň biology Prof. Dr. Tierri Backeljau: "Bu seýrek bolsa-da mümkindir. Towuk towugynyň horaza öwrülmegi hadysasy ylmy taýdan beýan edildi" -diýdi.

Hromosomlar bilen ýagdaý

Belgiýaly professoryň pikiriçe, towugyň horaza öwrülmegi hromosomlar meselesidir.

Hromosomlaryň, edil adamlarda bolşy ýaly, towuklardaky jynsyny kesgitleýändigini belläp, Backeljau muny şeýle düşündirýär:

"Adamlarda aýallar üçin XX, erkekler üçin XY. Guşlarda munuň tersi. Erkeklerde iki sany Z hromosomy, aýallarda ikisi bar. Dürli görnüşlerine ZW diýilýär. Bu hromosoma tapawudy sebäpli aýal guşlarda diňe iki ýumurtga bar. adamda iki ýumurtga garşydyr. Bir ösen ýumurtga bar.

"Eger towugyň çep ýumurtgasy rak ýa-da kist ýaly kesele duçar bolsa, ösmedik sag ýumurtgalyk güýje girýär. Bu pursatda ýumurtgalyk we ýumurtga garyndysy emele gelýär. Içki mäz ýaly erkek gormonlaryny bölüp çykarýar.

"Netijede, towuklar birden garga we erkek jyns aýratynlyklaryny görkezip başlap bilerler."

Backeljau-yň pikiriçe, bu ýagdaýda erkeklere öwrülýän urkaçylarda sperma öýjükleri bar we teoriýa boýunça beýleki towuklary tohumlandyryp bilýär.

prof. Dr. Tierri Backeljau, towuklarda seýrek bolsa-da, tebigy jyns üýtgemeleriniň balyklarda ýygy duş gelýändigini aýdýar.

Merjen gaýasyndaky käbir balyklaryň aýal hökmünde durmuşa başlaýandyklaryny mälim eden Belgiýaly hünärmen: "Olar toparlara bölünip, has ulurak, has güýçli erkek haremine degişlidir. Erkek bu haremi goraýar. Emma erkek balyk ölse ýa-da beýlekiler tarapyndan aw edilse, urkaçylary bir hepdäniň içinde has uludyr. "Ol adama öwrülip, ​​harem alyp biler".

Çeşme: bbc newsTäzelikler, picasso tarapyndan 26

 • menembiri menembiri off № 1 25 сентября 2022 20:35
  Musk'yn oglunyn gyza owrulishi yaly birzatdyrda!)))
  Jogap
 • picasso picasso off № 2 25 сентября 2022 22:06
  menembiri off № 1Şu gün, 20:35

  Musk'yn oglunyn gyza owrulishi yaly birzatdyrda!)))

  :)))
  Jogap
 • Gonurly Gonurly off № 3 26 сентября 2022 15:56
  Ylymda seyle zat bar Asyrberdi kurtin biler bolsanyz atly kitabyny okap gorun.Onki dowurler hem bar ekeni bu hakykat
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика