Tesla we SpaceX-iň esaslandyryjysy Elon Muskyň 18 ýaşly ogly Kawier Aleksandr Musk köp wagt bäri ymtylýan maksadyna ýetdi.
Jynsyny üýtgedip, meşhur kakasynyň adyny taşlady. Kawier indi Wiwienne Jena Wilson atly transgender aýal. Ol Tesla geldi we Gezelenç üçin Maskyň gyzy tötänleýin stili - sary nagyşly goňur futbolka, gara switer we krossowka saýlady.
DailyMail ýazýar: Iýun aýynda Wiwianyň ejesiniň gyz adyny Justine Wilson bilen resmi taýdan alandygy we Los Anjeles okrugynyň Courtokary kazyýeti tarapyndan adyny üýtgetmek üçin rugsat alandygy mälim boldy.
Wiwian biologiki erkek bolup doguldy, ýöne aprel aýynda Kawier Aleksandr Muskdan, Wiwian Jenna Wilsona jynsyny we adyny üýtgetmek üçin zerur resminamalary berdi.
Täzelikler, Seri tarapyndan 09

 • menembiri menembiri off № 1 25 сентября 2022 20:32
  Maladis atabay bolupdyra bu, yanja okadym menem. Etmane ishleri yok mesler diyilye bulara! Ha oba getirip eline katmen bersen shular yaly debil'lere...toba!!
  Jogap
 • Hemedany Hemedany off № 2 25 сентября 2022 20:41
  Dogmaz togsan dört ýyldan
  Bogaz bolsa är-ärden

  Mollanepes (Ner gezgin)
  Jogap
 • Seri Seri off № 3 25 сентября 2022 20:49
  menembiri,
  Puly käniñ oýny kän)
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 4 25 сентября 2022 20:51
  Seri,
  Elon'yn ozam bir uytgeshme wtsin pulym kan oynum kan dip..)
  Jogap
 • kwadrat kelle kwadrat kelle off № 5 25 сентября 2022 20:54
  menembiri
  Maladis atabay bolupdyra bu, yanja okadym menem. Etmane ishleri yok mesler diyilye bulara! Ha oba getirip eline katmen bersen shular yaly debil'lere...toba!!

  Как раз, пагта йыгдырмалы оба гетирип. Пагта йыгмана гыз - гелин тапыланок. Гунделик норма оз аграмлары. Оз аграмындан аз йыгдымы отырерине гамчы хакыны етирмели.
  Jogap
 • Soho Soho off № 6 25 сентября 2022 20:56
  indiki adim - haywanlashmak
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 8 25 сентября 2022 21:01
  Öz islegi öz durmuşy, näme etse şony etsin bize näme.
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 9 25 сентября 2022 23:18
  adam diyilyan su bolaymasa
  Oglan wagtyñ gyz bolasyñ geljekmay
  Her yerde bar mal ijn ler yuregim bulaya sunyaly namedigi bellidal zatlar
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 10 25 сентября 2022 23:40
  ŞYH,
  Bu genetiki kesel. Ýazgarmagyňy goý, hiç kimiň aýbyny geň görme.
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 11 25 сентября 2022 23:40
  ŞYH,
  Bu genetiki kesel. Ýazgarmagyňy goý, hiç kimiň aýbyny geň görme.
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 12 25 сентября 2022 23:41
  Narcissus
  ŞYH,
  Bu genetiki kesel. Ýazgarmagyňy goý, hiç kimiň aýbyny geň görme.

  Haa keselmi bu näme
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 13 26 сентября 2022 00:42
  ŞYH,
  Munuň kökleri ynsanyň genetikasyna çenli baryp ýetýär. Bu ýerde bellemeli zat, ynsan keýpine görä ýaşanok bu zatlary. Elbetde ynsanyň ýaşaýan jemgyýet toplumyna, medeniýet we gören zatlaryna hem bagly bolup durýar. Ýöne aglabasy doglanyndan başlanýar. Bu duýgyny basdyryp bilmeýänler, biraz pully bolsa şeýle zatlar edýärler. Gyzlarda hem doglanyndan erkek häsýetleri, duýgulary bolup bilýär we ençeme jynsyny çalşan gyzlar bar. Hatda görseň öňki haly bilen şuwagtky halyny tanamaýaňam. Käbiri bu duýgy içinde basdyrylandygy sebäpli, we jemgyýete baglylykda sesini çykarman gezýär we bulam onuň durmuşda kynçylyk çekmegine sezewar bolýar. Meselem geýlik käbirine görä bir keýp, käbirine görä doglandan gelýän genetiki bir ýük, bir duýgy. Şo sebäpli olaryňam öz haklary, öz azatlyklary bolmaly. Elbetde beý diýdigim olaryň çäksiz erkinlige eýe boljakdygyny aňlatmaýar. Sebäbi bir adamyň erkinligi başga bir adamyň erkinligi bilen baglanşykly. Seniň erkinligiň başga biriniň erkinligini rahatsyz edip, ýada bozup biler. Şo sebäpli käbir "LGBT" protestleri we hereketleri, sessiz ýöreýiş şeklinde geçirilýär. Daşary ýurtlarda yzly-yzyna köp geçirilýär. We bu az ýaly görünsede, hatda biziň ýurdumyzda-da köp. Ýöne basdyrylan ýada bilemzok. Amerikada gaty we has demokrat döwletlerde konferansiýalar, ýygnaklar geçirilýär. Ýöne käbir LGBT toparlary sesli, gygyrşyp, ýakymsyz sözleri ulanyp protest edýärler muňa menden başlap ençeme kişi garşy. Şo sebäpli aýdýan aýby geň görmeli däl.
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 14 26 сентября 2022 00:44
  We şunam bellemeli, lezbiýan toparlar hem aşa köp, şol sanda olarada, geýlerede, we islendik pikirleri bolan kişilere köp ýurtlar eýe çykyp, hatda kanuna muny sazlap adamlaryň azatlyklaryna eýe çykýarlar. Şunam belläp geçeýin, tebigatda hem öz jyns bilen gatnaşyk (LGBT) bar.
  Jogap
 • danger danger off № 16 26 сентября 2022 03:56
  Aşakda bir temada bir towuk horaza öwürlipdir, barde bir erkek ayala öwürlipdir
  Jogap
 • suw suw off № 17 26 сентября 2022 04:12  figurasy gowy eken erkegem bolsa dogtarlar daş edipdir ha ha ha ha yone muña jogabam bermeli bolar.... daş etsin śular ýaly azanlardan allajan
  Jogap
 • Massimus Massimus off № 18 26 сентября 2022 04:48
  Narcissus,
  Görýän welin Siz (Siziň erkek ýa-da aýaldygyňyzy bilemok, şoň üçinem dogan ýa-da dost diýip ýüzlenmekden saklanýan) şu temada köpüräk zat bilýäne meňzeýäňiz (Köpçülikde soramagam birhili welin). O görgüliň diňe figurasyny üýtgedýälermi ýa-da tutuş üýtgedýälermi? (Düşünen bolsaň gurbanyň bolaýyn, mussi-pussinem çalyşýalarmy diýjek bolýan ýa-da ylym entek bu derejä ýetenokmy? Bagyşla welin Gurbangeldiň tutuşlygyna Gurbanjemala öwrülişi göz öňüme gelenok)
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 19 26 сентября 2022 06:10
  Massimus,
  Şonam kesip füşt edilen operasiýalary ýutubda görüpdim :)))
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 20 26 сентября 2022 07:40
  Massimus,
  Eger bir oglanyň bir gyza öwrülmegi göz öňüňe gelmeýän bolsa ýalňyşýaň. Göwüd operasiýalaryndan başlap, dodak, gaş, ýaňaklar täzelenip jynsy organ operasiýa bilen kesilýär (aýrylanok), soňra ony edil gyzyň jynsyna meňzeş edip ýerine tikýärler. 6 aý ýaly wagtdan soňam edil gyz ýaly bolýar. Meselem Bülent Ersoý aýdymçy, aslynda erkekdi ýöne jynsyny üýtgeden, başgada meşhurlardan gaty kän.
  Jogap
 • AppEdit AppEdit off № 21 26 сентября 2022 07:57
  Hemedany,
  Sen şu setirleň manysyny bilip ýazdyňmy? Ýa-da dile geldi bile geldi diýip ýazaýdyňmy?
  Jogap
 • Hemedany Hemedany off № 22 26 сентября 2022 07:59
  AppEdit,
  Manysyna düşünilmän ýazylýan däldir.
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 23 26 сентября 2022 08:27
  Gaty biderek bidereklik oturuberdä oz jynsyňda
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 24 26 сентября 2022 08:30
  Khanture
  Massimus,
  Şonam kesip füşt edilen operasiýalary ýutubda görüpdim :)))

  Nadip gorip bolyara name diyip yazmalyka
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 25 26 сентября 2022 08:34
  suw  figurasy gowy eken erkegem bolsa dogtarlar daş edipdir ha ha ha ha yone muña jogabam bermeli bolar.... daş etsin śular ýaly azanlardan allajan

  Waw oglan ekenmi ol oň waw edipdirlerä
  Jogap
 • Seri Seri off № 26 26 сентября 2022 08:38
  ŞYH
  Khanture
  Massimus,
  Şonam kesip füşt edilen operasiýalary ýutubda görüpdim :)))

  Nadip gorip bolyara name diyip yazmalyka

  Смена пола операция.
  Jogap
 • Hiayress Hiayress off № 27 26 сентября 2022 08:42
  ŞYH
  suw  figurasy gowy eken erkegem bolsa dogtarlar daş edipdir ha ha ha ha yone muña jogabam bermeli bolar.... daş etsin śular ýaly azanlardan allajan

  Waw oglan ekenmi ol oň waw edipdirlerä


  Ýaňy "ýüregim bulanýar" diýip sögünip otyr, indem "waw" diýip emgenip. :D
  Jogap
 • Hiayress Hiayress off № 28 26 сентября 2022 08:44
  Khanture
  Massimus,
  Şonam kesip füşt edilen operasiýalary ýutubda görüpdim :)))


  Näme üçin şular ýaly zatlar seni gyzyklandyrany gyzyklandyrdy. :D
  Jogap
 • Seri Seri off № 29 26 сентября 2022 08:49
  ŞYH
  suw  figurasy gowy eken erkegem bolsa dogtarlar daş edipdir ha ha ha ha yone muña jogabam bermeli bolar.... daş etsin śular ýaly azanlardan allajan

  Waw oglan ekenmi ol oň waw edipdirlerä

  Dasyndan waw diydirsede golayragyna barsan Lopata yaly el, yogyn turba yaly ayak gorup yzyna seredman gacjagyny bilyan)))
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 30 26 сентября 2022 08:54
  Hiayress
  ŞYH
  suw  figurasy gowy eken erkegem bolsa dogtarlar daş edipdir ha ha ha ha yone muña jogabam bermeli bolar.... daş etsin śular ýaly azanlardan allajan

  Waw oglan ekenmi ol oň waw edipdirlerä


  Ýaňy "ýüregim bulanýar" diýip sögünip otyr, indem "waw" diýip emgenip. :D

  Yuregim bulanya
  Yone gaty gowy yasapdyrlar öň figurasyny sony diyjek bolyan
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 31 26 сентября 2022 08:56
  Seri
  ŞYH
  suw  figurasy gowy eken erkegem bolsa dogtarlar daş edipdir ha ha ha ha yone muña jogabam bermeli bolar.... daş etsin śular ýaly azanlardan allajan

  Waw oglan ekenmi ol oň waw edipdirlerä

  Dasyndan waw diydirsede golayragyna barsan Lopata yaly el, yogyn turba yaly ayak gorup yzyna seredman gacjagyny bilyan)))

  Howa ol seyledir gyz gyt dallay on yaly golaýyna baranymyz yok
  Jogap
 • Latifa Latifa off № 32 26 сентября 2022 09:17
  Narcissus,
  EstagfurAllah.

  Meniñ pikirimçä bu kesel däl, eger kesel bolan bolsa, ynsanlar bu azgynçylygy dogry kabul ederdiler. Bular ýalylara şeýtanlapdyr, diýäýmeseñ başga näme diýjek?!
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 33 26 сентября 2022 11:04
  Hiayress,
  Meň gyzyklanmaýan zadym ýoga :))
  Jogap
 • AppEdit AppEdit off № 34 26 сентября 2022 11:23
  Hemedany
  AppEdit,
  Manysyna düşünilmän ýazylýan däldir.


  Düşündüräýiň onda?
  Jogap
 • Brock Brock off № 35 26 сентября 2022 12:54
  AppEdit,
  Kop soraglama ony "dowzaha dusersiň" diyer hazir.
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 36 26 сентября 2022 14:35
  Brock
  AppEdit,
  Kop soraglama ony "dowzaha dusersiň" diyer hazir.

  hehehe
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 37 26 сентября 2022 15:08
  Khanture
  Hiayress,
  Meň gyzyklanmaýan zadym ýoga :))

  Ay sen bashartmayan!!
  Jogap
 • Victus Victus off № 38 26 сентября 2022 15:30
  Ilon maskyn ogly gyz yaljak yoreyara aslyndada
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика