Men öňki bloglarmyň birinde taryha müň ýyl goşulandygny, häzir aslynda 2022 dälde 1022-nji ýyldygyny aýdypdym. Onuň sebäbini bolsa taryhy resminamalarda we kitaplarda ýyly bellänlerinde "I" we "J" harplarnyň ýazylýandygny we ony bize "1" sany diýip kabul edilip ýalňyşýandyklaryny aýdypdym ýokarda goýlan suratlar arkaly siz hem onuň aslynda 1 sany dälde "I" ýa-da "J" harpydygyny görüp billersiňiz. Käbir suratdaki "I" harpynyň ýazylşy başgaça diýmegiňiz mümkin. Ol aslynda "IJ" harpynyň goşup ýazylyşy. Sebäbi Isa pygambere Iusus we Jesus hem diýýärler. Ol "ij" harpy edil a we e harplaryň birleşdirlip ýazylyşy ýaly "æ (Æ)" .Bilim, Khanture tarapyndan 28

 • Hemedany Hemedany off № 1 26 сентября 2022 11:44
  Bir wagt bir mollym şeýle bir erteki gürrüň beripdi:"Bir goja bar eken, ol senäni daşlar bilen belleýän eken, ýagny günde bir daş oklap senäni belleýän eken. Adamlar bolsa şondan günde gelip wagty sorar ekenler. Günlerde bir gün bolsa, şol gojanyň agtygy müň sany daşy oklap göýberipdir. Şondan bäri bolsa, taryha müň ýyl goşulypdyr" diýipdi.
  Jogap
 • Dowsypat. Dowsypat. off № 3 26 сентября 2022 12:03
  Taryhda kabir yalnyshlyklar we heniz owrenilmeli zatlar bolup biler.Tutush taryhy duypden yalnysh gorkezip bolmaz.Taryha 1000 yyl goshulanyny ylmy subutnamalar arkaly subut etjek bolup gorun hany.Muny hic wagtam basharyp bilmersiniz!
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 4 26 сентября 2022 12:04
  Dowsypat.,
  Ýokarky suuratlar nähili subutnama? :)
  Jogap
 • MergenA MergenA off № 6 26 сентября 2022 12:41
  [quote=Khanture][b]
  subutnama olaň...
  Jogap
 • MergenA MergenA off № 8 26 сентября 2022 12:50
  1040-njy ýylda seljuklar döwlet gurýar. Ondan öňki Gaznalylar, Parfiýa, Rim ýaly döwletler bolmandyrmy seň pikiriňçe?
  Jogap
 • Brock Brock off № 9 26 сентября 2022 12:52
  Ýalan zatlar. Şirift görnüşleri bu
  Jogap
 • MergenA MergenA off № 10 26 сентября 2022 13:00
  Şuňa ynanýanyň kellesinde mesele bar
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 11 26 сентября 2022 14:17
  Khanture,
  Şulary subutnama hasap edýän bolsaň bolgusyz zatlara näme üçin ynanýandygyň belli.
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 12 26 сентября 2022 14:19
  Narcissus,
  Men müňlerçe kitap we taryhy kartalaryň ýyllaryny gözden geçirip şu netijä geldim.
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 13 26 сентября 2022 14:32
  Khanture,
  Düşünýän we intek hökümet ýada ylym topary tarapyndan gurnalan akademiki toparda, müňlerçe ylymly adamlardan düzülen bölümlerden ybarat topar bolmaly. Olam hemme, iň soňky güýçli tehnologik, tehniki enjamlar bilen üpjün edilip, arhiwdäki esasy möhüm informasiýalary, ýada eserleri alyp ylmy analiz etmeli, saýgarmaly, seljermeli. Labaratoriýada ys, görnüş, şekilleriň üsti bilen barlanyp, gaty uly deňeşdirme işleri geçirilmeli. Gerek bolan ýagdaýynda arheologiki topar hem taýyn bolup durmaly. Olaram şeýdip işler alyp barmaly we diňe bularyň işi 5-6, hatda 1 ýyl dowam edýär. Bularam ýetensoň eger bilimde ýeterlik subutnama görkezilmese otmena berilýär täzeden iş alynmaly, elbetde saýtda zatda paýlaşyp bolar akademiki makala hökmünde. Bu iş bolsa has uly mesele we dünýäden ençeme ylmy toparlar hereket edip işler alyp barmaly. Subut etmek beýle ondan mundan iki kitap okap "ine men açdym" ýaly zat bolmaly däl. Galybersedr sen ýaly, senden menden müň esse güýçli ylmy, taryhy toparlar we arhologiki toparlar, alymlar, professorlar, doktorlar bar. Olaram bilerdi bilmeli bolsa. Düşündirip bilendirin diýip umyt edýän.
  Jogap
 • Victus Victus off № 14 26 сентября 2022 15:15
  Brock bilen Mergen yarysya. Kim kop minus almaşak.
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 15 26 сентября 2022 15:16
  Narcissus,
  Senin wlad'dygyny anyk bilyen...;)
  Jogap
 • Brock Brock off № 16 26 сентября 2022 16:48
  menembiri,
  Bilipsiň, indi dalimisen
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 17 26 сентября 2022 17:04
  Brock,
  Men Salvador Dali yaly däliiiii...))))
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 18 26 сентября 2022 18:41
  menembiri,
  5-nji gezek deňediler şoňa. 7 gezek gaýyp bege we voyvoda, begli we bars ogulsirin bayramowa king ýenede 2-3 kişa ýada düşenok. Anyk bilýänsiň sen ýöne.
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 19 26 сентября 2022 19:03
  Narcissus,
  Aý ýok, beýlekileriň meňzedeninden habarym ýok!
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 20 26 сентября 2022 19:06
  Narcissus,
  Aslynda woywoda gayyp beg we sen hemmaniz bir wlad diyip pikir etyen! Bu dogry bolmanam biler, ýöne pikirimdä. Sebabi oýlanyş pikirleniş stiliňiz birzat!!!;)
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 21 26 сентября 2022 19:19
  We ýene bir zat aýtmakçy, olam Brock agza hem öňki 5x, ýagny Pena :))))
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 23 26 сентября 2022 19:24
  Khanture
  menembiri,
  Ony bilmeýän ýoga

  Ha şeýlemiýa? Oňda ha bolýa
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 24 26 сентября 2022 19:55
  menembiri,
  Ynsany birine meňzetmek iň ýalňyş zat. Men hiç kimi meňzedemok. Şu ýere (şu saýtlara) gelenime 2 aýam bolan däldir. Men ilki gu.lyalyda agza bolupdym. Nikim Bakyýew we Narcisse, sorap göräý agzalardan tanamaýan ýok. Tak çto zb boldum şulardan.
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 25 26 сентября 2022 19:56
  menembiri,
  We ýenede şuň aşagyny çyzaýyn hiç birniň ýazyş stili meňkä meňzänok eken seretdim welin.
  Jogap
 • Brock Brock off № 26 26 сентября 2022 20:10
  Khanture
  menembiri,
  Ony bilmeýän ýoga

  Şuň eline tutdyrmaly bir zat kimem bolsa
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 27 26 сентября 2022 20:10
  Narcissus
  menembiri,
  We ýenede şuň aşagyny çyzaýyn hiç birniň ýazyş stili meňkä meňzänok eken seretdim welin.

  Onsoňam, men oýlanyş stiliňiz diýdim ýazyş däl...
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 28 26 сентября 2022 20:11
  Narcissus
  menembiri,
  We ýenede şuň aşagyny çyzaýyn hiç birniň ýazyş stili meňkä meňzänok eken seretdim welin.

  Onsoňam, men oýlanyş stiliňiz diýdim ýazyş däl...
  Jogap
 • kwadrat kelle kwadrat kelle off № 29 26 сентября 2022 20:15
  Тарыха 1000 йыл гошулан далдирлай. Онун ози дурли тизликлер билен гечип гидендир... atly gayyk mashynly awtobus
  Jogap
 • Jeksparro Jeksparro off № 30 26 сентября 2022 21:32
  Şo @Narcissus, @Vlad, bolsun, ýa-da başga biri bolsun, sizi gyzyklandyrýarmyka? Biljek bolmak nämä gerek şony? Şo bolsa şahsy hatda sorap bolanokmykanaý?
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 31 26 сентября 2022 21:52
  Jeksparro,
  Gaharlanma, prosto shobada kella gelen pikirimi aydasym geldi
  Jogap
 • danger danger off № 32 27 сентября 2022 09:01
  Behh biz birden 1022-nji ýyla düşaydikmay
  Jogap
 • Jeksparro Jeksparro off № 33 27 сентября 2022 17:32
  menembiri,

  Ýok-la gaharlanamok, menem ýöne sorayan-da. Teswirler tema degişli pikir alyşyk bolaýmaly-da welin, hiç beýle däl...
  Jogap
 • Jeksparro Jeksparro off № 34 28 сентября 2022 00:01
  danger,

  @khanture, wagt maşynyny oýlap tapypdyr 🤣🤣🤣🤣🤣
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика