Gecen ay Eyranda Mahsa Aminin oluminden son Eyranda biduzgunchilikler bashlady. Eyran halky Yslamyn shertlerine gora yashamak islemeyandiklerini ayallaryn hijaplaryny ayryp yakdylar we saclaryny kesdiler. Eyran halkyna ilkinji komegi bolsa hemisheki yaly Amerikadan geldi. Amerika "Biz hemishe Eyran halkynyn arkasynda" diyip chykysh etdiler. Bu habardan son kabir adamlarda shubhe doretdi.

Amerika Liwiyany icinden yykyshy yaly Eyrany hem yykmak isleyami?

2011nji yylda Liwiyanyn onki prezidenti Muamber Kaddafini halky sebapli suyrelip oldurildi. Kaddafi Dollary yatyrjakdygyny sowdada ulanjak daldigini aydany ucin nyshana Kaddafa direldi. Shonun yaly gecen yyl Suleymaninin gurnalgy oluminden son Amerikanyn Yrakdaky bazasyna goyberlen raketalar we atom yaragy sebapli aram aram Eyran bn Amerikanyn arasynda hali shindi gerginlikler bolup duryar. Eger hakykatdanam Mahsa Amini hijaby yalnysh dakany ucin oldurlen bolsa 2022nji yylyn iyul ayynda Tajigistanda gecen Merkezi Aziya yurtlarynyn arasynda ayallaryn arasynda gecen Chempionadynda Eyranly bir futbolist Hijapsyz otyranlygyny kop kishi goren bolsa gerek. Emma bu gyza Ahlak polisiyasy tarapyndan ne jeza berildi nede oldurildi. Diymek bu Amini meselesi birinin eli tarapyndan gurnalan. Bu oyunda haysysy gurjak ol syr. Ya Mahsa Amini ya bolmasa Ahlak polisiyasy. Shu ikisinin birinin usti bilen Eyrany Yslam Respublikasyndan ayryp Demokratiya gecirmegi planlanan bir gurnayysh.Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 51

 • Anil Kapur Anil Kapur off № 1 4 октября 2022 08:01
  nace gezek Yslamy erbet gorkezjek bolup hereket etdiler Amerikanlar we Inlisler. Wahabizmi Terrorizmi doretdiler. Nace arap yurtlarynyn anyny ylmyny alyp kellesine zaher guydular. 7 yashandan eline awtamat alyan etdiler. Olsen shehit diyip aldadylar. pul bilen gozuni aldap nace oglan oz yurdundan gidip Hijad edyan diyip mashgalasyny tashlamaga mejbur etdiler. Siriya Liwiya Yrak. Gezek indi Eyrana geldi. Ispaniyada 2009njy yylda Agyz bekleyan oyunchylary oynatmazlygy karar alypdy. Benzema Kanute yaly musulman oyunchylar klublaryny terk etjek boldular.
  Jogap
 • Anil Kapur Anil Kapur off № 2 4 октября 2022 08:06
  temadan dashary bir zat aytjak. Shu Ukraina bn Rossiyanyn urshy kop zada peyda boldy.

  1. Pandemiya ayryldy.
  2. Yollar achyldy.

  shonun ucin Zelenski bn Putine sagbolsunymy aydyan. Uns berip gorun Urush bashlany bari ne BSGG Kowid hakda gurrun eden daldir. maymyn mama diydi Nil wirusy diydi Indoneziyada doran chaga wirusy diydi garaz taze wiruslar diyip onkuden beter aldajak bolup barybir sony bolmady. adamlaryn bar unsi onki yaly kowidde dalde urushda boldy.
  Jogap
 • Anil Kapur Anil Kapur off № 3 4 октября 2022 08:08
  Muamber Kaddafinin 2009njy yylda BMG sessiyasynda aydan chykyshy bar "Bularyn plany aldap puluny almak. keseli ozleri doredya we waksinasyny hem chykaryp satyalar ozunize. son wagt gerek diyip aldayalar we shol wagt gelyance yene taze kesel oylap tapyalar" diyip
  Jogap
 • kwadrat kelle kwadrat kelle off № 4 4 октября 2022 08:31
  Anil Kapur,,,Тажигистанда гечен ярышда хижапсыз отырды'' Хер бир довлетин када кануны оз ерлешйан чагинде гуйжини саклаяр. Башга довлетин чагинде эййам шо довлетин када канунлары хокмурованлык эдйар. Так что, Тажигистан уже башга довлет боляр. Мысал:- Орслар Эйранда атом обьект гуруп бермели. Орс аялларам барып ишлемели. Аяллар о ерде нахили гейинмели? Ойландылар,олчердилер.. И шейле карара гелдилер:-Обьектин чагинде Орсиетдаки ялы гейинмели. Чакден чыксан Эйран эшиги бн чыкмалы. Гохам болмады , галмагалам..Все довольны... Ишем йорап дурды.
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 5 4 октября 2022 08:44
  Bularyň barsy öňden aýdyp gelşim ýaly ýer ýüzünde ýeketäk döwleti gurmak üçin edilýär.
  1. Halklary öz Döwletinden närazy ýagdaýa getirip protestleri gurnamak. (Belarusda, Kataloniýada, Garagalpagystanda we ş.m protestler)
  2. Adamlara dinleri ýalňyş tanatmak. Mawy yşyk meýilnamasy.
  3. Aslynda ýok keseller bilen Döwletleri we halklary aldap naçar ýagdaýa salmak.
  Garaz ýer ýüzünde tertipsizlik döredip yzyndan Altyn çagy, Jenneti ýaşaýşy gurmak isleýärler. Ýöne aslynda Jenneti dälde ullakan malýatagyny gurýarlar. Soň ol malýatakda 500 mln sany sygyry gabap, sagy süýdini içmegi planlaýarlar...
  Jogap
 • Hiayress Hiayress off № 6 4 октября 2022 09:51
  Sam.syk adamyň özüne ýetirýän zeleli uly bolsa-da, daş-töweregine ýetirýän zeleliniň ýanynda hiç zat eken.
  Jogap
 • Hiayress Hiayress off № 7 4 октября 2022 09:56
  Khanture,
  Haýsy beren prognozyň dogry çykdaý. Boş-boşuna damak ýyrtyp ýörsiň sen çagada. Ondana gitde psihiatra görün.
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 8 4 октября 2022 10:09
  Hiayress,
  Futbol prognoz ýaryşda oýnamana güýçli üçlikde durmykam? :))) özüň nämaý rus ukraina bu bir infarmasion uruş, uly uruş bolmaz diýip ýördüňä
  Jogap
 • Hiayress Hiayress off № 9 4 октября 2022 11:04
  Khanture,
  Meň bir prognozym dogry çykmadyk bolsa, seň biriň dogry çykanok. Oň üstünede ýalan-ýaşryk zatlary zol-zol (özüň bilmezden) propagandirläp ýörmekdenem utanogam.
  Jogap
 • Anil Kapur Anil Kapur off № 11 4 октября 2022 11:28
  Hiayress,

  Rus - Ukrain urshy gysha chenli dowam etmez Orslar ona chenli chokup galar diyipdin. men bolsa gyshda Yewropanyn chykgynsyz yagdaya dushjegini aydypdym) hazir Anglyada oyunlary gundiz oynalmagyny isleyaler tok tygshytlamak un. Yewropada togyn suwun ekenom etmek un bile suwa dushmek yaly teklipleri bar. birbada 2 adam bolup suwa dushmeli. gije sagat 10dan magazinlar marketlar edaralaryn yshyklary ocuryaler. Eger gonshynda yssylyk ya sowuklyk bellenen derejede yokary bolsa gozegchilik edara arz edip hem gonshyna jerime toledyan hem ozun 200 yewro gazanyan gonshuny satanyn ucin. garaz gulkinc zatlary girizip ugrady Yewropa.
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 12 4 октября 2022 11:51
  Anil Kapur,
  Men bolsa elektrikler kesiler diýipdim. :) Bu tok tygşytlama wakalary öňümizdäki global elektrik kesilmesine taýýarlyk bolmagy mümkin diýip pikir edýän...
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 13 4 октября 2022 17:24
  Bilim ojagy bolan Ýewropany (ýada Amerikany) günäkärläp bilimsiz galan bir toplumdan söz açýarys. Bu toplumyň esasy düzgüni: Meýdan edip bilmesede Amerikany günäkärlemeli. Düýn Eýranyň dini lideri, öz türmelerinde urlup, öz polisiýalaryndan kösenje sezewar edilip, saglyk ýagdaýy agyrlaşyp aradan çykan biri, we onuň yzyndan başlaýan gozgalaňçylykly hereketlere Amerika we Ysraýyly günäkärledi. Muňa adamlar lider diýýär...
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 14 4 октября 2022 21:16
  Khanture
  Anil Kapur,
  Men bolsa elektrikler kesiler diýipdim. :) Bu tok tygşytlama wakalary öňümizdäki global elektrik kesilmesine taýýarlyk bolmagy mümkin diýip pikir edýän...

  Hakyky seniň prognozyň dogry gelip duran ýaly özä...)))
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 15 4 октября 2022 21:19
  Narcissus,
  Gaty görme sen bir zat diýeniňde, diňe özüňki dogry hasaplaýaň, garşyňdaka lýuboý sözi aýtmagada taýyn sen(meselem, sen ýalňyş zatlary okaýaň ýa da sen düşünmansiň onda we ş. Meňzeşler) sen nireden bilýeň özüň hakyky zatlary okaýanyňy!??? Sen özüňe aşa garantiýa berýeň!!! Beýlede bolmaz adam diýeniň!
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 16 4 октября 2022 21:23
  menembiri,
  Gynansakda nikiňden hem belli egoist'dygyň!
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 17 4 октября 2022 21:27
  menembiri,
  Howaa gynansakda nikiňden hem belli egoist'dygyň!
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 18 4 октября 2022 21:55
  menembiri,
  Indi hakykaty aýtmagyň özi ýalňyş zat hasaplanyp barýar. Haýran, sen ýalňyş zat okapsyň diýmegem erbet zat bolupdyr. Muny şeýle beýan etmeli bularyň dilinde: Seňki dogry brat, mydama dogry. Ýene dogry, ýöne bilýäňm şu ýerjagazy ýalňyşa ýakyn...beý diýsem gaty görme sähelçelaý bolmasa dogra has ýakyn, dogry seňki...
  Hemme çekeleşik programmalaryndan başlap tw mediýa islendik ýerde pikirleriňi beýan etmegiň ýada inkär etmegiň iň hoşniýetli usuly bu. Ýigidiň aň derejesine görä söz aýdylmalyda. Şo sebäpli senem şu sözüň alyp baryjysy bolaýma, eýlelilerden sähelçe akylly diýip düşündiren bolýan, düşünensiňle???
  Jogap
 • Narcissus Narcissus off № 20 5 октября 2022 15:21
  menembiri,
  Aýt hany, ýalňyş zat okan bolsa, munam dogrumy dälmi barlaman (keýpine bolmagam ahmal) ýazyp, adamlary ýalňyş ýola salýan kişä ýalňyş zat okapsyň diýmegiň ýerine başga ýalňyşdygyny nädip aýtmaly?? Söziň dowamlylygy aýdyp dur: "ýalňyş zat okapsyň" boldy. Näme diýmeli başga?? Şer tapsa nahar iýilmeýär ekenaý.
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 21 5 октября 2022 16:23
  Narcissus
  menembiri,
  Aýt hany, ýalňyş zat okan bolsa, munam dogrumy dälmi barlaman (keýpine bolmagam ahmal) ýazyp, adamlary ýalňyş ýola salýan kişä ýalňyş zat okapsyň diýmegiň ýerine başga ýalňyşdygyny nädip aýtmaly?? Söziň dowamlylygy aýdyp dur: "ýalňyş zat okapsyň" boldy. Näme diýmeli başga?? Şer tapsa nahar iýilmeýär ekenaý.

  Dur dur gaharlanma, tiz garrarsyň! Haýsy bir temadaky teswiri mysal getireýin aslynda köp, oňa meniň wagtymam ýok, kellämäm agyrtjak däl!(sebäbi degenok)))
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 22 5 октября 2022 16:23
  Narcissus
  menembiri,
  Aýt hany, ýalňyş zat okan bolsa, munam dogrumy dälmi barlaman (keýpine bolmagam ahmal) ýazyp, adamlary ýalňyş ýola salýan kişä ýalňyş zat okapsyň diýmegiň ýerine başga ýalňyşdygyny nädip aýtmaly?? Söziň dowamlylygy aýdyp dur: "ýalňyş zat okapsyň" boldy. Näme diýmeli başga?? Şer tapsa nahar iýilmeýär ekenaý.

  Dur dur gaharlanma, tiz garrarsyň! Haýsy bir temadaky teswiri mysal getireýin aslynda köp, oňa meniň wagtymam ýok, kellämäm agyrtjak däl!(sebäbi degenok)))
  Jogap
 • menembiri menembiri off № 23 5 октября 2022 16:49
  Maňa jogap ýazyp oturma, şaňa üstünlik narsist!!!
  Jogap
 • Ayhan Ayhan off № 24 6 октября 2022 18:59
  Gozum yadap gitdile okap
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика