#Pikirlen
Bir gün agşam ejem ýadadyjy iş gününden soň nahar taýynlady.Kakamyň öňünde bal bilen aşa gyzaran çörek goyupdy.Men kakamyň ýanan çöregi bilip bilmedigine seretyardim.Yone ol diňe iýdi we maňa günümiň nähili geçenligini sorady.Öz jogabym ýadyma düşenok,ýöne ejem şol wagt ýanan çörek üçin kakamdan ötünç sorapdy.. Kakamyň jogabyny bolsa hiç haçan unutmaryn: Kakam ýylgyryp:
"Men ýanan çöregi has gowy görýän!"
Soňra ýatjak bolanymda kakamdan çyndanam ýanan çöregi gowy gorüp, görmeýändigini soradym, Kakam meni gujakladyda pyşyrdap şeýle diydi: '' Ejeň uzyn we kyn gün geçiripdi we örän ýadawdy.Ýanan çörek hiç kimi gynandyrmaz,emma sözlerimiz gynandyrar".....
Galan zatlar özuňe bagly.....Edebiýat, Vekil_City tarapyndan 55

Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика