Sen-ä menden uzaklaşýaň gitdikçe,
Dünýämiň güllerem solýardy kem-kem.
Göwräm sen tarapa dartylyp barsa,
Kalbymam gaýtalap diýýärdi:”Sen-sen”

Biziň ykbalymyz bir bolup biler,
Ýöne aýry gelýär barýan ýolumyz.
Ynha basym, bir gün, şeýle gün geler,
Birleşer, deňleşer sagy-solumyz.

Seni söýüp bir derde-hä ulaşdym,
Bir-de bahar, bir-de tupan aňymda.
Söýgüni bagş edip sapa berseň-de,
Yzasynam gaýgyrmansyň ýanynda.

Gitme! Gitseň äkit menem ýanyňa,
Ýyly mähir bermek kynmy ýa saňa?
Gaýgyňy men aljak, şatlygym seňki,
Mähre teşne dünýäm sowgat, ýar, saňa!

Şatlyk EsenowEdebiýat, ViolinisT tarapyndan 48

Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика