Şeýle bir tiz geçýär arzyly bahar,
Arzyly güllerem diýseň tiz solýar.
...Biz olara uzak ömür dileýäs,
Atalar ýaş ölýär,
Örän ýaş ölýär.

Ilkinji perzendi inensoň dünýä
Müňläp duýgy peýda bolýar olarda.
Aýy-güni ölçeglidir, ölçegli,
Her sagady geçýär aladalarda.

Birje zady peşgeş berse ogluna,
Ikinji sowgada ýetişmän galýar.
Şeýdip köýüp gidýär ýüzläp posalar,
Atalar ýaş ölýär,
Örän ýaş ölýär.

Ogul jahyl çykyp, murty tabanda
Ýene-de böwürde köpelýär sanjy.
Kä şirin arzuwlar ganat beklese,
Käte-de olary ýatyrmaz ünji.

Begenerler seň ýönekeý ýeňşiňe,
Büdreseň, ýüregne gyzyl ot salýar.
Käsi agtyklarnam görüp bilenok,
Atalar ýaş ölýär,
Örän ýaş ölýär.

Ogullaň sakgaly dönüp ak gara,
Hataryň ýaşulsy bellenen wagty,
Atalar şonda-da çaga saýýandyr,
Diýer: “Körpämiziň açylsyn bagty”

Ýadanoklar, mydam akyl berýärler,
Ýene aýdylmadyk sözleri galýar.
...Ýüz ýylyň gyşyny gyşlan bolsa-da,
Barybir atalar örän ýaş ölýär.


Italmaz NURYÝEW
Edebiýat, Pegas tarapyndan 47

  • Remezan Remezan off № 1 18 ноября 2022 13:08
    Sag bol şeýdip, kä ýarym ýetirip durmasañ, Awtorynam çalyşjaklar
    Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика