Aragatnaşygymyz häsiýetimizi açyp görkezer.
Biz bir almanyñ iki ýarsy däl, biz bir-biriniñ ýanynda duran iki alma!
Aragatnaşyklarda ýygy-ýygdan eşitýän jümläm: "Biz almanyñ iki ýarysy ýaly" Gulaga juda romantik eşidilýär, şeyle dälmi? Bu jümle añymyza şeyle çuñ ýerleşipdir welin birini söýsek hökman ikä bölýäris! Sebäbi onuñ ýarsy özümizdigimize ynanýarys! Gynansakda bu ýagdaý biziñ añymyza ýerleşen ýalñyşlyklaryñ biridir. Iki aýry ynsanyñ bölünip bir almanyñ parçasy bolmagy mümkin däl! Şu sebäpli iki ynsan aýrylandan soñ, aýralyk yzasyna çydap bilmez yaly derejä gelýärler. Sebäbi biziñ añymyz beyleki ýarysyny ýitirenine ynanýar we aýralyk yzasy 2-3 esse köpelýär. "Biz bir almanyñ iki ýarysy" pikiri bilen aragatnaşyga başlanlar, aýrylandan soñ gynanmakdan beter, özlerini kemelen ýaly duýýarlar. Aragatnaşyk dowam edýän wagtynda-da "Ýitirmek gorkusy" bilen ýaşaýarlar.
"Ýitirmek" duýgusy durmuşa we aragatnaşyklara zyýan ýetirýän ýalan duýgularyñ biridir! Sen özbaşyña aýratyn bir mertebesiñ! Durmuşda saylan ýoldaşyñ, söýgüliñ hem edil senin ýaly aýratyn bolmaly, aýratyn özbaşdak güýç bolmaly. Iki sany erkin güýçli adam durmuşdan has gowy lezzet alyp biljek adamlar boljagyny ýadyñda sakla! Iki sany ýarty bölegi bir bütin edip birleşdirmek pikirinden özüni halas et!
Aragatnaşyklar biziñ kemçilikli ýerlerimizi doldurýan protez däldir, biziñ bir bütinligimizi görkezýän söýgüden doly bileleşikdir! Bile garramak üçin däl, güýç we söýgi bileleşigini döredip, köpelmek üçin aragatnaşyga mätäç biz. Añyñdaky "Ýitirmek gorkusynyñ" ýüze çykmagyny islemeýän bolsañ "Biz bir almanyñ iki ýarysy, sen meniñ beýleki bölegimsiñ" düşünjesinden özüñi halas edip, ýekelikde-de bir bütin bolup biljegiñi ýadyñda saklamalysyñ!

"Biz bir almanyñ iki ýarysy bolma:ly. Iki aýry gül bolaly, birleşip çemen bolaly!"

Hakan Mengüç

"Ýüregiñ tämiz bolsa, heķaýañ gowy tamamlanar!" kitabyndan.
Edebiýat, ssaparay tarapyndan 14

Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика