Meni tanaýañmy gadyrly dostum! Tanaýan bolsañ goşgularyma gabat gelensiñ, gaýybana tanaýansyñ. Meni has ýakyndan tanaýanlar (öñ tananlar) bilýändir meniñ nähili ynanjañdygymy. Durmuşdaky iñ uly kemçiligimem şu bolsa gerek-ynanjañlyk. Ýyllaryñ dowamynda ol ynanjañlyk öz ýerini ynamsyzlyga boşadyp berdi. Ynamsyzlyk güýçlendi mende. Adamlara ynanyp ýaşamaklyk mümkin däl derejä geldi. "Suwa söýenen ýaly" diýýärler-ä, ine şeýle adamlara duşanym üçin ynamsyz bolandyryn belki?! Soñky sapar haçan ýürekden gülenimem ýadyma düşenok. Ynsan birini barmagy bilen görkezip: "Ine meniñ iñ ýakyn dostum, joram" diýip bilmezmi? Ynsan: "Ine men şu adama ynanýaryn!" diýip bilmezmi? Ynsan syrlaryny paýlaşmak üçin el ýaly kagyzy saýlarmy? Jansyz, dilsiz depder ynsandan has ýakyn bolup bilermi bize?
Menden sorasalar: "Aýsapar, dostsuz, jorasyz, söýgüsiz, ýekelikde, diñe gündelik bilen syrlaşyp bütin ömür geçermi?" Geçer! Onda-da has ynamly ömür geçer! Bir gündelik ynsanyñ dosty, söýgülisi, jorasy bolup biler!
Görýäñizmi?! Bir bölek kagyza şunça many berer ýaly derejede ýalñyz men! Bir wagtky durmuşdan lezzet alyp ýaşaýan gyzyñ ýerine kim gelenini görýäñizmi?
Men aýby özümden gözleýän adam. Muñada özüm günäkär. Ynanmaly däldim! Şu wagt diñe ýalñyzlygym bar ýanymda. Ýabanylaşypdyryn!
Edebiýat, ssaparay tarapyndan 21

Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика