Adamlara iň köp ýalany aýdýan üç sany birlik:Din,ylym,syýasat.
Maksat:Goýunlary kontol astynda saklamak.Täzelikler, Dowsypat. tarapyndan 29

 • Ahmall Ahmall off № 1 23 января 2023 16:32
  Din bilen syýasata hä diýjek welin ylym däldirläý.
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 2 23 января 2023 17:16
  Ahmall
  Din bilen syýasata hä diýjek welin ylym däldirläý.

  Goşulýan...
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 3 23 января 2023 17:17
  Sebäbi dinde-de, syýasatda-da çapraz gelýän ýerleri gaty köp.
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 4 23 января 2023 17:40
  Vekil_City,
  Ylym bilenem adamlary kontrol edýäler. Bize dogry ylmy maglumatlary aýdanoklar.
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 5 23 января 2023 17:52
  Khanture
  Vekil_City,
  Ylym bilenem adamlary kontrol edýäler. Bize dogry ylmy maglumatlary aýdanoklar.

  Aý ylym aldaýan däldirle ))
  Jogap
 • Ahmall Ahmall off № 6 23 января 2023 18:14
  Ylymda menä matematikany (beýleki ugurlary gaty gowy bilmämson) göz öñunde tutdym. Matimatikan ýalan sòzlän ýerine duşamok
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 7 23 января 2023 18:18
  Khanture,
  Diniň çapraz ýeri ýok diýjek bolýaňmy?
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 9 23 января 2023 18:26
  Ahmall,
  Şoň üçinem massonlar matematikany sungat derejesine galdyrdy. Oýnamaga hemme zady 11-den ýasaýarlarmy?
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 10 23 января 2023 18:26
  Khanture
  Vekil_City,
  Hawa ýok.

  Bar bolaýmasyn?
  Jogap
 • Ahmall Ahmall off № 11 23 января 2023 18:31
  11 lik bilen Matematikanyñ o diýen dahylly ýeri ýoga.
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 14 23 января 2023 18:36
  Ahmall,
  Ýaş bolýan oňa düşünmäge 🙂. Rigel agzanyň blogy bardy aşakda antik döwürde fizikamydy şolor ýaly. Karoçi massonlugy döreden birinji adam Pifagor kakaň bolýa. Karoçi şol Pifagor we şägirtleri matematikany ylahy ylym, sanlar älemi dolandyrýar diýip düşünýärler.... Garaz gürrüň köp ýazmaga ýaltanýan
  Jogap
 • Dowsypat. Dowsypat. off № 16 23 января 2023 18:39
  Hantore elektron poçtadan habar alsam bolyarmy?
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 17 23 января 2023 18:40
  Ahmall,
  Pifagorlylar – gadymyýetiň beýik matematigi Pifagoryň (b.e.ö. 570-490)
  yzyny ýöredijileriň – antik ylmyna mukdar gatnaşyklaryny we häsiýetnamalaryny(«ähli zatlar sanlardyr») girizmek baradaky synanyşyklary giň goldaw tapmady.
  Pifagorlylar tebigat ylymlarynyň çäginden çykdylar. Olar sanlary hudaýlaşdyrdylar
  we «diňe sanlar dünýäni dolandyrýarlar» diýip başladylar. Pifagorlylar üçin matematika
  ideal kanunlaryň özeni; aýratyn sanlar kämil nyşanlar boldular: birlik –
  hemme zadyň başlangyjy; ikilik – gapma‑garşylygyň başlangyjy; üçlük – tebigatyň
  nyşany we ş.m. Sanlaryň jadysy (magiýasy) ýaşaýşa örän ukyply, ol häzirki
  döwürde hem ýatdan çykarylmady, meselem, «bagtly» ýedilik, ýa-da «wagşy
  san» 666 we ş.m.
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 18 23 января 2023 18:41
  Dowsypat.,
  Barladym hiçhili habar ýok. Spamdada ýok
  Jogap
 • Ahmall Ahmall off № 19 23 января 2023 18:42
  Ýuwaşlyk bilen tema üytgeýär. Matematikanyñ ýalan sözlän yeri yokda garaz (meñ pikirimçe).
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 20 23 января 2023 18:43
  Dowsypat.,
  vekil_city97gmail.com
  Habarlaşsana döwkaka, gürrüň bardy :)
  Jogap
 • Ahmall Ahmall off № 21 23 января 2023 18:44
  Matimatikañ öz kanunlaryndada hic hili bagtly san ya da wagşy san diýip zat yokdy men okamda
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 22 23 января 2023 18:50
  Ahmall,
  Howwa matematikanyň ýalan ýeri ýok soň üçin matematikany sungat derejesine galdyrdylar 😁
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 24 23 января 2023 18:58
  Ahmall,
  Sebäbi matematika bilen islendik zadyň hasaplamasyny edip bolýar. güni ýerden 150 mln km uzaklykda, isleseň tekiz ýerçileriňki ýaly 6000 km uzaklykda goýup hasaplama edip bolýar. Prosta goýunlary g*tüňden toslan sanlarňa ynandyryp bilseň boldy. Onsoňam hemişelikler diýip bir ýalňyşdyryjy zatlar bar. Awagadro sany, erkin gaçma tizlenmesi ýaly üýtgewsiz ululyklar...
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 26 23 января 2023 19:15
  Khanture,
  Ol ululyklar näme ýalňyşdyryjymy? Sebäp?
  Jogap
 • kwadrat kelle kwadrat kelle off № 27 23 января 2023 19:19
  🐑🐐Майда маллар базарда начеденка бу гунлер? Билйаниниз екмы?
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 28 23 января 2023 19:20
  Vekil_City,
  Sebäp has takyk hasaplamany alyp bilmezligimiz we bizi bellenen çyzykdan çykmazlygmyz üçin
  Jogap
 • Dowsypat. Dowsypat. off № 29 23 января 2023 19:25
  vekil_city97gmail.com bir zatlar ugradyp gorerin.
  Jogap
 • Gorkakbatyr Gorkakbatyr off № 30 23 января 2023 20:34
  Ählisem adamlary ynandyrmana çalyşýar. Ýöne ylym deliller bilen, din we syýasat çeper söz, çeper suratlanma, ýagty gelejek bilen.
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 31 23 января 2023 21:09
  kwadrat kelle
  🐑🐐Майда маллар базарда начеденка бу гунлер? Билйаниниз екмы?

  Aý ýok, al bilen aramyz ýokdur ((
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 32 23 января 2023 21:10
  Gorkakbatyr
  Ählisem adamlary ynandyrmana çalyşýar. Ýöne ylym deliller bilen, din we syýasat çeper söz, çeper suratlanma, ýagty gelejek bilen.

  Ýüregim bola. Şuny Gylyç Baýrama düşündirip bolsady käşgä...
  Jogap
 • Jekwarabey Jekwarabey off № 33 24 января 2023 01:57
  Vekil_City
  Gorkakbatyr
  Ählisem adamlary ynandyrmana çalyşýar. Ýöne ylym deliller bilen, din we syýasat çeper söz, çeper suratlanma, ýagty gelejek bilen.

  Ýüregim bola. Şuny Gylyç Baýrama düşündirip bolsady käşgä...


  Hany körpe dogalatjakdyňla özüňi, habar hatyr bolmady-la, geçen saparky teswiriňe notif barmadymy?
  Jogap
 • Jekwarabey Jekwarabey off № 34 24 января 2023 02:01
  Özüňi dogalatmakaň kamerajyk göterin ýanyň bilen, özem diňe özüňi wideo al, açylaňda özüňi görer ýaly, ýagny görüp göz ýetirer ýaly, doga ynanyp-ynanmaýanlygyňdamy dogaň güýji, ýa doganyň täsiri bary-ýoguny aýdyp berýär saňa şo wideo!
  Jogap
 • picasso picasso off № 35 24 января 2023 05:18
  Hanymlar we jenaplar gowmysynyz
  Onkini achdym tygsytla gechdim ne blog goyup bolya ne taze gornushe gechip bolya nede chykyp bolya
  Name edeyin
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 38 24 января 2023 05:22
  picasso
  Hanymlar we jenaplar gowmysynyz
  Onkini achdym tygsytla gechdim ne blog goyup bolya ne taze gornushe gechip bolya nede chykyp bolya
  Name edeyin

  Brawzeriňi arassalap täzeden girip gör, login parolyňy bilmeýän bolsaň maňa sögünersiň ýöne ))
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 39 24 января 2023 05:48
  Jekwarabey
  Vekil_City
  Gorkakbatyr
  Ählisem adamlary ynandyrmana çalyşýar. Ýöne ylym deliller bilen, din we syýasat çeper söz, çeper suratlanma, ýagty gelejek bilen.

  Ýüregim bola. Şuny Gylyç Baýrama düşündirip bolsady käşgä...


  Hany körpe dogalatjakdyňla özüňi, habar hatyr bolmady-la, geçen saparky teswiriňe notif barmadymy?

  Senmi şo meni dogalajak?
  Habarlaşaý, jaň et göni 62 97-68-56.
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 40 24 января 2023 06:36
  Jekwarabey
  Özüňi dogalatmakaň kamerajyk göterin ýanyň bilen, özem diňe özüňi wideo al, açylaňda özüňi görer ýaly, ýagny görüp göz ýetirer ýaly, doga ynanyp-ynanmaýanlygyňdamy dogaň güýji, ýa doganyň täsiri bary-ýoguny aýdyp berýär saňa şo wideo!

  Dogalatjak kişiň Ýagşy Goşunowyň Palçy ýalançysy ýaly boljak bolsa arrygyňam gynap oturma ))
  Jogap
 • Ahmall Ahmall off № 41 24 января 2023 07:20
  picasso
  Hanymlar we jenaplar gowmysynyz
  Onkini achdym tygsytla gechdim ne blog goyup bolya ne taze gornushe gechip bolya nede chykyp bolya
  Name edeyin

  "Täze görnüş" üñ üstüne basyp durda adresini kopýalap al. Onam brawseriñ gözlenýän ýerine kopýalap islenen.site ýazylgy ýeri biz.islenen.ru edip düzet. Ondañ täzeden gözletseñ täze görnüşe geçer. Soñ çykma täze görnüşden
  Jogap
 • Goklors Goklors off № 43 24 января 2023 08:46
  Iki browzer ulan, tema açjak bolsaň köne islenenden gir. Galan wagt beýkeki browzerden tygşytlyda geziber. Könesi pakedi ýumrup barýar, her sahypan 2mb gowrak
  Jogap
 • Jekwarabey Jekwarabey off № 44 24 января 2023 23:59
  Vekil_City
  Jekwarabey
  Vekil_City
  Gorkakbatyr
  Ählisem adamlary ynandyrmana çalyşýar. Ýöne ylym deliller bilen, din we syýasat çeper söz, çeper suratlanma, ýagty gelejek bilen.

  Ýüregim bola. Şuny Gylyç Baýrama düşündirip bolsady käşgä...


  Hany körpe dogalatjakdyňla özüňi, habar hatyr bolmady-la, geçen saparky teswiriňe notif barmadymy?

  Senmi şo meni dogalajak?
  Habarlaşaý, jaň et göni 62 97-68-56.


  Men nä seni dogalajak diydimmaý? Telefon nomeriňem, adyň familýaňam, dogalajaga ber, maňa näme seň dalnylaryňdan!
  Jogap
 • Jekwarabey Jekwarabey off № 45 25 января 2023 00:03
  Vekil_City
  Jekwarabey
  Özüňi dogalatmakaň kamerajyk göterin ýanyň bilen, özem diňe özüňi wideo al, açylaňda özüňi görer ýaly, ýagny görüp göz ýetirer ýaly, doga ynanyp-ynanmaýanlygyňdamy dogaň güýji, ýa doganyň täsiri bary-ýoguny aýdyp berýär saňa şo wideo!

  Dogalatjak kişiň Ýagşy Goşunowyň Palçy ýalançysy ýaly boljak bolsa arrygyňam gynap oturma ))  Sen ýaly pihpahlary dogalap arryk gynamaga degýän bolsaň boljagam welin... 🤣🤣🤣🤣
  Jogap
 • Jekwarabey Jekwarabey off № 46 Düýn, 20:13
  Vekil_City,

  😁😁😁
  Çaga ponýatadan çykmanlygyň integem bellidä, minuslan bolýaňmy? Anketama girde hemme teswirlerime minus goyup çykaýda 🤣🤣🤣
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 47 Düýn, 20:57
  Jekwarabey
  Vekil_City,

  😁😁😁
  Çaga ponýatadan çykmanlygyň integem bellidä, minuslan bolýaňmy? Anketama girde hemme teswirlerime minus goyup çykaýda 🤣🤣🤣

  Gaty gülkünjaý
  Jogap
 • Jekwarabey Jekwarabey off № 48 Düýn, 22:00
  Vekil_City
  Jekwarabey
  Vekil_City,

  😁😁😁
  Çaga ponýatadan çykmanlygyň integem bellidä, minuslan bolýaňmy? Anketama girde hemme teswirlerime minus goyup çykaýda 🤣🤣🤣

  Gaty gülkünjaý


  Näm gülýänime görüplik edýäňmaý 😁😁😁
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика