Şükürim kän keremiňe, eý, Allam,
Ykbala nur çaýýan ýaz eliňdedir,
Ömür günler bilen atyp ýör hallan,
Emma soňra galjak, ýaz eliňdedir.

Bilmän galýan niçik duşumdan geçdi,
Günler bir-birine şeýle bir gysby,
Gursaga guýupsyň, egsilmez yşgy,
Körügin köretjek köz eliňdedir.

Aýdyň, nirde yşkdan ýüzün sowan bar?!
Mähre–ýatlar ýakyn, dostlar dogan bo:r,
Köp atsaň şo:r, az atsaňam ýuwan bo:r,
Ömre tagam berjek duz eliňdedir.

Öwütdir şü, görelde şü pederden,
Gahryn ýuwdan, iň ullakan edermen,
Haýsy ýana sürseň, şoňa gidermen,
Ykbalyň jylawy öz eliňdedir!Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 49

Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика