Gel dostum, men saňa nesihat kylaý...

+5

ÝOJ we soňrasy… Salam dost. Gel biraz dertleşeli. Orta mekdebi tamamlan ýa-da soňky synp okuwçysy bolsaň, “durmuşda näme bolsam” diýip pikirlenip başlansyň. Belki “prikror” bolmaga kararyňy

Dowamy »

113 4
Bilim, Nirvana tarapyndan 03.10 21:36

10 sany pul üçin maslahatlar.

+6

1. Çykdajylary we girdejileri ýazga geçir. 2. Ownuk we gerekmejek çykdajylary azalt. 3. Karzyna pul almagy bes et. 4. Goşmaça girdeji getirjek zatlary et. 5. Girdejiniň 10%-ni ilki bilen özüňe töle.

Dowamy »

83 5
Bilim, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 03.10 07:05

Oýlap ýatdan bir san belläñ.

0

Meniñ aýdýan amallarymy üns bilen ýerine ýetiriñ, men bolsa siziñ hasaplamalaryñýzyñ netijesini aýan ederin. 1. Noldan tapawutly 10-dan kiçi bir sany ýat belläñ. Ony 3-e köpeldiñ, netijesine 2-ni

Dowamy »

47 1
Bilim, Victus tarapyndan 02.10 08:10

Ölümi ýatlamak diýmek — pikiri durlamak diýmek.

+3

“Ýene güýz, Güýz bolsa saralýar ýaprak Ýaprak saralanda durlanýar pikir.” Ezizowyň her gezek Güýz barada ýazanynda aslynda ölüm hakynda ýazýandygy hemmä mälim bolsa gerek. Aslynda diňe ölüm hakda

Dowamy »

59 2
Bilim, Nirvana tarapyndan 02.10 01:35

ELI BOŞLUK

+5

Salam eziz okyjylar! Gün sypdyrmanjyk ýaşap ýörsüňizmi?! Şu degişmejik näçe ýürege-bagyra düşse-de ulanasym geldi. Geçirersiňiz-dä, geçirmeseňizem geçdi ýöne. Ýaňy poadcast diýilýän zada synanyşdym,

Dowamy »

206 11
Bilim, Nirvana tarapyndan 01.10 20:06

“Durmuş Şekspirden has ejiz eken, Senden Romeony ýasap bilmedi…“

+4

Asman bilen zemin çarpdy çapagy, Gözleriň perdesi syryldy birýan. Hatlar iň ajaýyp heňe başlady, Mukaddes söýginiň dilinde saýrap. Soň syrly bakyşlar ornady süňňe Aňyrsyndan bir enaýy suratlaň.

Dowamy »

131 3
Bilim, Nirvana tarapyndan 01.10 13:02

10 000 sagatlyk maksadyňda işlemek.

+3

Durmuşda, işde we biznesde uly üstünliklere ýetmek üçin köp zähmet çekmek gerek. Emma adamlaryň köpüsiniň mümkinçilikleri (saglyk, wagt, bilim, zehin, hünär, maddy mümkinçilikler we ş.m.) deňräk

Dowamy »

38 2
Bilim, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 01.10 13:00

Okamagyň tizligini iki esse köpeltmegi öwreniň!

+1

Okamagyň tizligini iki esse köpeltmegi öwreniň! Okuw prosesini ýeňilleşdirmek bize köp bilimleri çalt almaga mümkinçilik berýär. Bu gün size okamagyň tizligini iki esse köpeltmegi öwrederin. Sözleri

Dowamy »

55 4
Bilim, TheNotorious1 tarapyndan 30.9 00:33

ONDAN-MUNDAN…

+6

“Garaz şeýle... ähli barlyk bulaşyk Gyzygam ýok. Hiç zat berenok lezzet. Ine şeýdip ýaşap ýörmek meň üçin Ezýet...”

Dowamy »

258 31
Bilim, Nirvana tarapyndan 29.9 21:13

“Saňa hem işdädir onuň görnüşi, Saňa hem ukudyr onuň durmuşy”

+2

Gör, nähili gözel eken özüňe, Ömür ýoldaş gözläp ýören çaglaryň. Hat ýazarsyň göwün söýen gyzyňa, Duşuşarsyň arasynda baglaryň. Şol mahallar kän bir pikir etmersiň, Öňde uzap ýatan uly durmuşy. Saňa

Dowamy »

43 0
Bilim, Nirvana tarapyndan 29.9 20:56

Täze ada emele geldi.

+4

Tonga Respublikasynyň merkezi adalarynyň golaýynda, 16 ýyldan bäri hereketsiz duran wulkan ýaryldy. Ýuwaş ummanyň günbatar bölegindäki suwasty wulkan partlanyndan soňra, bu ýerde täze ada emele

Dowamy »

41 2
Bilim, Mylayymzada tarapyndan 29.9 19:12

Asgyrmak howplumy?

+3

Asgyrmagy saklamak howplymy? Bu sowalyň jogabyny internetde tapjak bolsaňyz, anyk jogap tapyp bilmersiňiz. Indi meseläni anyklamak üçin dogry jogap bereris. Asgyrmagy sakalmak adam bedenine

Dowamy »

59 2
Bilim, TheNotorious1 tarapyndan 29.9 14:25

Baý düşünjeli we garyp düşünjeli...

+2

Millioner ýaly pikirlenmek üçin, millionlara eýe bolmak hökmän däl, ýöne millionlara eýe bolmak üçin, millioner ýaly pikirlenmek zerurdyr. Elbetde, baý adama millioner diýmek bilen haram ýollar

Dowamy »

56 2
Bilim, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 29.9 07:05

Dowamy:)

0

Ynanyp ýören zadyňyzy:)

Dowamy »

249 21
Bilim, Nesibäm tarapyndan 29.9 01:15

40 ýaşdan soň biznes bilen meşgullanmak giçmi?

+3

Her bir adam näçe ýaşda bolsada maddy taýdan garaşsyz bolmagy isleýär. Ýaşyň ulaldygyça bolsa kellede “indi giçmi​?” ýa-da “wagt azalýar meniň derhal başlamagym gerek" diýen pikirler döreýär,

Dowamy »

94 5
Bilim, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 28.9 06:05

Täsin kitap.

+5

Gör­nük­li ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Reý Bred­be­ri­niň «451 Fa­ran­geýt» at­ly yl­my-fan­tas­tik ro­ma­ny tä­sin eser­le­riň bi­ri­dir. Bu ese­r esa­syn­da köp san­ly film, sah­na oý­ny go­ýul­dy,

Dowamy »

95 5
Bilim, Mylayymzada tarapyndan 27.9 19:11

Siz töwekgelmi? (psihologik test)

+2

Hemme zadyň göwnümizdäki ýaly bolmagyny çyn ýürekden islesek-de, durmuşymyzda dürli meseleler ýüze çykyp durýar. Göwnümize kybapdaş kararlar, köplenç, bize dogry çykalgany salgy berýär. Käwagt belli

Dowamy »

68 5
Bilim, parca tarapyndan 27.9 19:01

Taryha müň ýyl goşuldy

+5

Men öňki bloglarmyň birinde taryha müň ýyl goşulandygny, häzir aslynda 2022 dälde 1022-nji ýyldygyny aýdypdym. Onuň sebäbini bolsa taryhy resminamalarda we kitaplarda ýyly bellänlerinde "I"

Dowamy »

247 31
Bilim, Khanture tarapyndan 26.9 11:28

Biznes üçin QR kod tehnologiýasy

+3

QR- code (Quick Response Code) iňlisçeden kodyň tizleşdirilen jogaplamasy diýip terjime edilýär. QR-kodyň içinde islendik maglumaty sygdyryp bolar. QR-koduň şekili bu – ak fonuň ýüzünde kiçijik

Dowamy »

33 0
Bilim, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 25.9 07:05
Girl in a jacket

SAŇA JAŇ EDESIM GELÝÄR

+7

Saňa jaň edesim gelýär, Soramak üçin halyňy. Saňa jaň edesim gelýär, Küýsän mahalym düýnümi. Saňa jaň edesim gelýär, Men ykbaldan şundan başga, Hantama däl uly zada, Ýöne göwün, göwün bolýa,

Dowamy »

168 6
Bilim, Nirvana tarapyndan 24.9 21:07

Isleseňiz ýene-de ýönekeý 3 sowal (dowamy)

0

Isleseňiz ýene-de bar sorag: 4)Bäş barmagy bar ýöne dyrnagy ýok? 5)Kim öýdenem ýokary böküp bilýär? 6)Bir güni süriji iki ýolagçy bilen gidip barýarka öňünden bir çaga ylgap geçýär. Şonda sürüji

Dowamy »

82 6
Bilim, Mylayymzada tarapyndan 24.9 16:34

Ýönekeý 3 sowal.

+1

1) Kimiň ýanynda hemme baş geýimini (kellesindäkini) çykarar? 2)It bilen büräniň näme tapawudy bar? 3)Biri söýgülisine gül berýär we oňa:,,Şular soldum diýýänçä, men gelerin" diýýär, ýöne asla

Dowamy »

107 10
Bilim, Mylayymzada tarapyndan 24.9 15:02

“ Her kim öz ömrüniñ wagtyna gassap…”

+7

Içiñ aç, beýniñ dok ýasamalardan, Käte gabatlaşýar tanyş duýgular, Öwgüler, söýgüler, köýgüler, aldaw, Pula dañlany köp sary öýmeleñ, Üýşmeleñ, toý, ýas, hasrat, gussa, Internet halasgär ýüregiñ

Dowamy »

66 0
Bilim, Nirvana tarapyndan 23.9 21:23

Alternatiw Taryh teoriýalary

+2

Aşakdaky aýtjak zatlarymyň barsy diňe ýöne bir çaklama we hiç bir ýagdaýda hakykat bolmaga dalaşgärlik edenok. I. Taryha müň ýyl goşuldymy? Häzir 1022-nji ýylmy? Alternatiw taryh teoriýalarnyň

Dowamy »

268 29
Bilim, Khanture tarapyndan 22.9 02:53

Türkmenistanyň taryhynda ösen lukmançylyk.

+1

Orta asyr çeşmelerinden belli bolşy ýaly, Türkmenistanyň çäginden geçen Beýik Ýüpek ýolunyň boýundaky şäherleri özleriniň hassahanalary – maristanlary bilen meşhur bolupdyrlar. Olar diňe bir bejeriş

Dowamy »

46 2
Bilim, Mylayymzada tarapyndan 22.9 00:11