OÝLANMA...

+2

Bir gün ýalñyz galarsyñ. Ýeriñ düýbine girmek islärsiñ ýa-da asmana uçup bulutlaryñ içine gitmek islarsiñ İkisi hem ýetmez. Geçmişi ýatlarsyñ. Sen nirede bolsañda her sagadyñy her minudyñy ýatlarsyñ.

Dowamy »

23 0
Bilim, PROLIGA tarapyndan 31.1 21:22

ÝATDAN ÇYKMAJAK JOGAPLAR

+4

Imam Agzam Ebu Hanife öz döwründe, akylyň görkezen ýolundan barýandyklary bilen öwünýän müňkürlere we olaryň şol döwre görä jogap tapyp bolmajak ýaly görünýän soraglaryna ýatdan çykmajak jogaplar

Dowamy »

22 0
Bilim, PROLIGA tarapyndan 30.1 23:11

Bir mugallymyň ýatlamasy

+3

Meniň ulanýan bir usulym bardy. Onuň peýdalydygyna men şeýle ynanýardym. Žurnaldan daşary, her okadýan synpym üçin aýratyn kagyz ýöredýärdim. Onda okadýan synplarymyň sanawy bardy. Sapak geçýärkäm,

Dowamy »

37 0
Bilim, PROLIGA tarapyndan 30.1 20:12

Pul bilen bagt satyn alyp bolýar

+2

Eşidensiňiz-ä: pul bilen bagt satyn alyp bolmaýar. Aslynda ol doly dogry däl. Pul bilen belli bir derejede bagt satyn alyp bolýar. Näçe puluň bardygyna we ony nähili sarp edişiňe bagly. Barlaga görä

Dowamy »

51 2
Bilim, PROLIGA tarapyndan 29.1 17:38

****

+2

Bir gezek elinden kitap düşmeýän dostlarymyzyň biri ýylgyrdy-da: «Birbaly tanaýaňmy?» diýdi. «Ýo-o» diýip, başymy ýaýkanymdan gürrüň bermäge durdy: Gadym wagtlarda Birbal diýip bir hindi filosofy

Dowamy »

83 3
Bilim, PROLIGA tarapyndan 29.1 13:05

KINAYALY SETIRLER

+5

KINAYALY SETIRLER Tehnika şeyle bir kämilleşer, adamyñ öz-özüne-de geregi bolmaz. * * * Bir şahyryñ beyleki şahyr baradaky aydýanlaryny şahyr bolmanam aydyp bolar. *** Şeyle bir ejiz pýesalar bar,

Dowamy »

60 6
Bilim, setdars tarapyndan 29.1 12:34

Kurany Kerim edebiýat eseri hökmünde

+4

Aşakda okajak zatlaryňyz Kerimi Kuranyň Arşdan gelip çykyşy barada şübhe döretmegi mümkin, ýöne ol şübheleriň barsy biderek. Kuran Allahyň pikirleri, men muňa özüm ynanýan we şaýatlyk edýän. Köp

Dowamy »

133 13
Bilim, Khanture tarapyndan 29.1 11:11

Zombi neýrologiýasy bolup bilermi?🧟🧟🧟

+1

ZOMBI NEÝROLOGIÝASY Zombi neýrologiýasy bolup bilermi? Elbetde, isleseñiz, bolup biler! Ylmy-fantastiki kinofilmlerde we kitaplardabarmak büküp sanardan köp mysallaraduş gelensiñiz: Hamala dünýäni

Dowamy »

55 2
Bilim, setdars tarapyndan 29.1 00:15

Pikir edip gördüňizmi?! Göwünlerde gül dörediň!

+3

Pikir edip gördüňizmi?! Siziň ýaşaýan durmuşyňyz, iň gowusy, iň owadanydygy barada. Şu ykbaly dünýäde, gör, näçe adamyň arzuw edýändigini bilýäňizmi? Biz iň owadan durmuşda, arzuwlaryň wysal bolan

Dowamy »

45 2
Bilim, PROLIGA tarapyndan 28.1 20:25

Ýulduz Usmanowa: «Diňe sagdyn erkekler gyzlara seredýär»

+6

Aýdymçy bu sözlerini köplenç gyzyna hem aýdýandygyny aýtdy. Özbegistanyň meşhur aýdymçysy Ýulduz Usmanowa zenanlara ýüzlenmegi makul bildi. Onuň pikir edişine görä, sagdyn erkekler gyzlara seredýär,

Dowamy »

123 7
Bilim, PROLIGA tarapyndan 28.1 13:08

Logika hakda iň gowy düşündiriş

+1

Talyplar okuw sapaklarynyň sanawyna täze bir dersiň girizilendigini gördüler. Ol logika ylmydy. Derse bir garry professoryň girmegine garaşylýardy. Ine, ilkinji sapagam başlady. Talyplaryň biri

Dowamy »

68 3
Bilim, PROLIGA tarapyndan 27.1 19:44

Meniň telewizor bolasym gelýär…

+4

Kiçi ýaşly mekdep okuwçylaryny okadýan mugallymlaryň biri okuwçylaryna özleriniň isleg-arzuwy, geljekde kim bolmak isleýändikleri barada düzme ýazmagy tabşyrypdyr. Sapak gutarandan soňra, mugallym

Dowamy »

61 1
Bilim, PROLIGA tarapyndan 27.1 13:39

Şampunyňyza şeker garyň we netijäni görüň

+4

Saçyňyzy ýalpyldawuk, goňaksyz we owadan etmek üçin dürli-dürli usullary synap görensiňiz. Bu usullaryň arasyna ýene-de täze bir usul goşuldy. Mundan beýläk ulanylýan şampunyňyza azrak şeker

Dowamy »

163 16
Bilim, PROLIGA tarapyndan 26.1 18:52

«Maşa we aýy» multiserialy nädip meşhurlyk gazandy?

+3

Bu multiserial häzirki wagta çenli 39 dile terjime edilipdir. You Tube-da iň köp görlen, ähli çagalaryň söýgüli multifilmleriniň birine öwrülen «Maşa we aýy» atly multiserialynyň döreýiş taryhy örän

Dowamy »

91 3
Bilim, PROLIGA tarapyndan 26.1 18:47

Mahatma Gandi şeýle diýipdir...

+5

Söýginiň kanuny kiçijik çagalaryň üsti bilen has gowy düşünilip we öwrenilip bilner. *** Güýç fiziki ukypdan däl, üýtgewsiz erkden gelýär. *** Adamzada bolan ynamyňyzy ýitirmeli dälsiňiz. Adamzat

Dowamy »

102 2
Bilim, Ahmall tarapyndan 26.1 07:49

Matematiki sofizm (logika ters hasaplama)

+3

1. 5 = 7 Subudy: 35+10-45=49+14-63 deñligiñ iki tarapy hem deñ (barlap göräýiñ). 5(7+2-9)=7(7+2-9) deñligiñ iki tarapyndaky (7+2-9)-y gysgaltýarys. Diýmek 5 = 7. 2. 7 = 1 Iki tarapyndanam 4-i

Dowamy »

73 3
Bilim, Ahmall tarapyndan 25.1 20:35

Jynlaryň taryhy

+1

Jynlaryň we arwahlaryň hem öz taryhy bar, olar hem edil adamzat ýaly taýpa. Ýöne Jynlar adamlardan öň ýaradyldy, şol sebäpden Jynlaryň we arwahlaryň taryhy, adamzadyň taryhyndan has baý bolmaly? Edil

Dowamy »

86 3
Bilim, Khanture tarapyndan 25.1 01:52

Teleportasiýa

+4

TELEPORTASIÝA Teleportasiýanyň nämedigini biz çeper filimlerde we başga ýerlerde köp synlan bolsak gerek? Teleportasiýa bir ýerde ýitrim bolup, başga bir ýerde peýda bolmak. Eger teleportasiýa diýen

Dowamy »

207 35
Bilim, Khanture tarapyndan 24.1 08:51

Buz gaýmak bolmagyň ugrunda..

+2

Ýazgymyza käbir kinolardaky “Hemme zat mylaýym bir ýylgyryş bilen başlady… Hemme zat nurly bir bäbegiň dogulmagy bilen başlady… Hemme zat günüň demirgazykdan dogmagy bilen başlady…” ýaly başlasak

Dowamy »

33 0
Bilim, Gorkakbatyr tarapyndan 24.1 08:14
Girl in a jacket

Ylym-Ynanç-Sungat

+4

Makala ýazylan wagty islendik maglumat/ylym/ynanç barada dogry ýa-da ýalňyş diýmezden we tapawutlandyrmazdan ýazylandygyny belläp geçýärin. Herkim öz maglumatlary/tejribeleri we ş.m dogry ýa ýalňyş

Dowamy »

159 18
Bilim, Nirvana tarapyndan 23.1 20:03

Ozon gatlagy geljek 50 ýylyň içinde kadaly ýagdaýa gelip biler!

+3

Ozonosfera ýa-da ozon gatlagy, stratosferanyň ýokarky böleginde goraýjy gatlak bolup, Günüň zyýanly şöhleleriniň ýere ýetmeginiň öňüni alýar. Bu gatlagyň zaýalanmazlygy örän möhümdir, sebäbi Günden

Dowamy »

25 0
Bilim, Miss_minnosh tarapyndan 22.1 18:25

Gadymy grek alymlarynyň atamistik we beýleki ylmy garaýyşlary

+1

Ga­dy­my grek alym­la­ry­nyň ato­mis­tik we beý­le­ki yl­my ga­ra­ýyş­la­ry Häzirki zaman ylmy özüniň köklerini antik döwründen alyp gaýdýar diýip aýdylýar. Bu ýerde birinjiden, diňe antik ylmy soňra

Dowamy »

30 0
Bilim, Rigel tarapyndan 21.1 20:16

Antik döwletleri üçin häsiýetli aýratynlyklar

0

An­tik döw­let­le­ri üçin hä­si­ýet­li aý­ra­tyn­lyk­lar. An­tik yl­my­nyň aý­ra­tyn­lyk­la­ry Ylmyň taryhynda antik döwür diýip grek medeniýetiniň dörän wagtyndan, ýagny b.e.ö. VII-VI asyrlaryndan

Dowamy »

44 1
Bilim, Rigel tarapyndan 21.1 17:20

Ilkinji ylmy düšünjeleriň döreýşi

+2

Il­kin­ji yl­my dü­şün­je­le­riň dö­reý­şi Adam daşky dünýä baradaky bilimini özüniň ýaşamagy üçin bolan göreşde gazandy. Ol kem-kemden haýwanat dünýäsinden daşlaşyp, goranmak we iýmit tapmak üçin

Dowamy »

35 1
Bilim, Rigel tarapyndan 21.1 15:50

Fizika ylmynyň ösüşiniň taryhy dõwürleri

0

FI­ZI­KA YL­MY­NYŇ ÖSÜ­ŞI­NIŇ TA­RY­HY DÖ­WÜR­LE­RI Uzak taryhy bolan ylym üçin kabul edilişi yaly, fizika ylmynyň ösuşiniň taryhy prosesini birnäçe döwürlere bölmek bolýar. Olaryň her haýsysynyň

Dowamy »

14 0
Bilim, Rigel tarapyndan 21.1 15:46