Saydyñ agzasy Abdylla gardasha yuzlenme.

+6

Her kim yazar basharanja shygryny, Nama gerek tankyt, Abdylla gardash. Yash dowruñde tapmak kyn boor ugruñy, Shuny aña berkit, Abdylla gardask. Yashlar yashlygynda yazar goshgyny, Heyjana getirip

Dowamy »

58 3
Edebiýat, Yusupahmet93 tarapyndan 01.2 22:06

RUBAGYLAR

+3

RUBAGYLAR Mejnun oda ýandy, otdan boldy päk, Wamyk gözýaşynda gark boldy heläk, Perhat ýele sowrup bütin ömrüni Bary gum boldy, men galdym ýeke-täk. *** Aý on dördi bolup tapanda kemal, Görse, özünde

Dowamy »

33 1
Edebiýat, W. P tarapyndan 01.2 16:36

$onda-da göwnime bir zat kem ýaly.

+3

Ir säher oýandym. Ýerbe-ýer bar zat. Göýä meñ gözlerim $atlykdan doly Asmana garadym $eýle päkize, $onda-da göwnime bir zat kem ýaly. Ýuwundym, ardyndym, garbandym biraz, howlukman ugradym dükana

Dowamy »

34 3
Edebiýat, PROLIGA tarapyndan 01.2 08:20

.....

+6

Belkem, adam söýülmekden beter, düşinilmek isleýändir. Oruell

Dowamy »

73 8
Edebiýat, kesirkelle tarapyndan 01.2 01:28

DEŇZIŇ KENARYNDA

+2

DEŇZIŇ KENARYNDA Süýrenip gelýärler agyr tolkunlar, Olar göräýmäge agras hem merdem. Deňiz aýagymdan öpýär dynuwsyz, Göýä şeýdip ötünç soraýar menden. Ynjalyk ýok çaňap ýatan deňizde, Gelýär onuň

Dowamy »

18 0
Edebiýat, W. P tarapyndan 31.1 20:28

Kölege.

+5

Kölege Ýagtylykdan gaçyp yzda ýa öñde, Garalyp gidipdir reñkiñem seniñ, Bukulýañ, gizlenýäñ, käte kiçelýäñ, Meni galkan edýäñ, Hany edebiñ? Haçan görseñ, meniñ yzyma düşüp, Bolşuña görä-hä berýän

Dowamy »

34 1
Edebiýat, Remezan tarapyndan 31.1 18:49

ÇYDAMLYLYK GOWY ZAT, ÝÖNE...

0

ÇYDAMLYLYK GOWY ZAT, ÝÖNE... Bir maşgalanyň ýaşy ýeten, görmegeý ulugyzy bar eken. Görki Güne, jemaly Aýa bäs edýän bu gyza şol töwerekden iki sany ýaş ýi- git hyrydar gözi bilen bakypdyr. Olaryň her

Dowamy »

54 5
Edebiýat, setdars tarapyndan 31.1 18:01

Bir gün senden sorasalar men hakda...

+5

Bir gün senden sorasalar men hakda, Men bilemok, bir zatlara boldy diý, Ýene gaýta-gaýta sorag berseler, Meniň birje sözüm üçin öldi diý. Ol näme söz sorasalar ýene-de, ,Ol durmuşdan geregini aldy

Dowamy »

57 6
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 31.1 16:15

Üýtgeşik gyz...

+2

Bir gün... . Görüpsiň sen,. Heniz görülmedik bir üýtgeşik gyz, Indi bolsa maňa gürrüň berýärsiň : ''Birden gaýyp boldy,galdym men yalňyz,'' Örtenýädiň hasam,ýetirsem häsin, Maňa seň sözlerňi diňlemek

Dowamy »

18 1
Edebiýat, picasso tarapyndan 31.1 15:59

Bizem Pylany şahyr bilen aýdyşdyk

+12

Sowal: — O nämedir, ajygaňda iýmeli? O nämedir, adam bolsaň geýmeli? Kimdir, başy telpekli däl, öýmeli, Şahyr bolsaň, jogap bermek borjuňdyr. Jogap: — Ol çörekdir, ajygaňda iýmeli, Ol eşikdir, adam

Dowamy »

196 12
Edebiýat, Pegas tarapyndan 31.1 07:48

WAH...

+7

Ýadyma düşende irde-giçde-de, Biziň ýodamyzyň birikmejegi, Armanlardan saplanýan deý «hiç-le-de» Diýýänem «hiç» ýöne ýürek seçegi – gyrylýa-da. Şonda-da men saňa garaşyp ýörün, Saňa – «Gelmez»

Dowamy »

65 1
Edebiýat, Pegas tarapyndan 31.1 06:56

Degişme goşgy

+3

(Degişme goşgy) Sen sen diyip ahurup, gezsem jahany dilber, . Seň ugruňda maýyrdym mamaş-pahany dilber, Birje köpük pulum ýok, aýtja bahaňy dilber, Galyň diýip terk etdim, dini-suwhany dilber, Öz

Dowamy »

31 0
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 31.1 00:03

Necun senden sowap baryar bu kalbym...

+3

Niçün senden sowap barýar bu kalbym?, Saña tarap iteleýän duýgy ýok, Ýeke galsam gujaklardy gussalam, Öñki ýaly mähir indi duýlanok. Niçün kem-kem sowap barýar bu kalbym?, Ýitirmekden gorkan kalbym

Dowamy »

24 0
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 31.1 00:00

90-njy ýyllaryñ şahyrlarynyñ käbirine

+3

Geliñ söhbet edeliñ biz ajap gyzlarmyz hakda, Köp taryplaýas olaryñ syratyny, boýuny. Magtamyzda käwagt öte geçäýmämiz bar, hatda: Kelle göçüp garyşdyraýýasam çyn bilen oýny. Häzirem klassyk stilde

Dowamy »

86 7
Edebiýat, Miss_minnosh tarapyndan 30.1 19:10

Bidan

+6

BIDAN Ilki doga eder talyp ylymga, Isim, fygyl, harpy paş eder bidan. Her haýsyny böler dürli kysymga, Üç harply, dört harply, bäş eder bidan. Ýedi aksamy hem yllatly harpy, Şony oňat bilseň çekersiň

Dowamy »

88 7
Edebiýat, Hemedany tarapyndan 30.1 16:19

UKUDAKY SÖWER ÝARYNA BAKYP OTU­RAN GELNIŇ IÇ­GEP­LET­ME­SI

+8

Men ilkinji ýola görýänim ýaly, Saňa nätanyşa bakan dek bakdym. Seni köp wagtlap aňtawçy ýaly, Göz astyna alyp gezmedigim deý, Bakyp bilenime indi-indiler Haýran galýan-eý! Eý, toba! Men şol güne

Dowamy »

147 9
Edebiýat, Pegas tarapyndan 30.1 14:49

BILBILJIK

+2

BILBILJIK Men gabagymy bir galdyrsam, kükregiňde dem tükener, Gadamymda saz çaldyrsam, gursagyňda heň tükener. Bu obaň gyzlary ýeser, bir bakyşda sesiň keser, Gözýaş bolup çykar heser, gözleriňde nem

Dowamy »

41 1
Edebiýat, W. P tarapyndan 30.1 13:08

Ol nämedir

-6

Kerim Hally bilen sorag jogap goşgy Sorag beren : Jemşit Hajymammedow Jogap beren: Kerim Hallyýew Ol nämedir duýgusy bar keşbi ýok Şahyr bolsañ jogap bermek borjuñdyr Ol nämedir şa bolsada köşgi ýok

Dowamy »

218 14
Edebiýat, Jemsitpoet tarapyndan 30.1 11:13

Fakt, degişme.

+5

Biziñ obada ýüzüne em ulanýanlaryñ biri bir özündenem ýaş görünýän aýala tüweleme gaty ýaş görünýäñ emi näme näme çalynýañ diýipdir. Olam degişgen aýal, täze göläniñ täze tezegini diýipdir ☺️☺️☺️

Dowamy »

68 3
Edebiýat, Remezan tarapyndan 30.1 10:44
Girl in a jacket

Toýy güni öli jesedi geldi.(Goşgy)

+3

Dünýe giň her hili wakalar bolýar, Bagt hem-de ýas käte garyşyp gelýär. Men şeýle wakany gürrüň bermekçi, Bir gözel gyz hakda goşgy düzmekçi. Sanlyja gün galdy durmuş toýuna Sanly günden ak kejebe

Dowamy »

56 3
Edebiýat, PROLIGA tarapyndan 30.1 09:53

Poeziýada mozaikalar toplumy

+3

Elbetde, boýnuma alýaryn, Gödek men. Ýöne sen bagyşla ahyr. Gödekleň Ýüregi ýuka, Göwni näzik, Özi lälijek bolýar. Gödekligimden soň, Gynanýaryn hem-de müýnürgeýärin, Ýöne ony boýnuma almaýaryn.

Dowamy »

63 6
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 30.1 09:35

Eýjejik gyza.

+3

EÝJEJIK GYZA Sen bagtly bolardan juda owadan, Sen bagtly bolardan juda eýjejik, Juda näzeninje... Seniň ýanyňa Hatda bagtam gelebilmez eýmenip. Asmandan zemine inen melegim Melul bolma göwnüň gama

Dowamy »

51 2
Edebiýat, _Bayat tarapyndan 30.1 03:57

Ýeriň dartyş güýji barmy?

+5

Khantureniň ýazmaga ýaltanyp açan mowzugy üçin! Ýeriň dartyş güýji bar how!!! Şol alym pohuny iýmesede iýen ýaly bolupdyr!!! Ýöne Ýer diýen zat ýok!!! Bizi ýamanamanama aldaýarlarow biziň häzirki

Dowamy »

100 9
Edebiýat, _Bayat tarapyndan 29.1 03:19

Ýetimiň nalasy.

+4

Bagyşla ejejan, edäýdimmi bimaza,. Mazaryňa gelmän gitsem bolmaza Her gün säher ýer başyňa gelýänme, Gelýär diýip hiç kes azar bermezä. Howwa menem oňat, penalap ýörňä, Ýürek gysýar, beýdip gysmazdy

Dowamy »

59 8
Edebiýat, Ejegyz tarapyndan 28.1 16:17

Ene hatyrasy

+4

Enes bin Mälik (ra) gürrüň berýär: Bu waka pygamberimiz aleýhyssalatu wessalamyň döwründe bolup geçipdi. Alkama diýilýän bir ýaş ýigit bardy. Dinine diýseň gaýymdy. Gyş diýmän, ýaz diýmän oraza

Dowamy »

35 0
Edebiýat, Miss_minnosh tarapyndan 28.1 12:53