Ýadymdan çykmasyn diýip...

0

Ýadymdan çykmasyn diýip, Ekipdim, Bir ýaş nahaly. Ulaldy, ýaşyl öwüsdi, Ýaz pasly, gelen mahaly. Ýatlaýan.... gözüm düşende, Seniñ bilen duşan günim. Seniñ bagtyñ bolsa bolýa, Ýatlan wagtym, Her

Dowamy »

5 0
Edebiýat, Remezan tarapyndan 04.10 19:19

“SENI GÖRSEM, NIREDENDIR BIR ÝERDEN...”

+3

Seni görsem, niredendir bir ýerden Mylaýym sabalar düşýär ýadyma. Seni görsem, niredendir bir ýerden Humarly sapalar düşýär ýadyma. Seni görsem, niredendir bir ýerden Dowamly ýagyşlar düşýär ýadyma.

Dowamy »

44 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 04.10 13:07

Güýz, güýz...

+2

GÜÝZ, GÜÝZ... Gyş göterýä gülberin, Ýaz göterýä güllerin, Tälim alyp tomusdan Güýz sanaýa günlerin. Güýz sanaýa günlerin, Güýz günleri geçip dur, Güýz günleri agaçdan Ýaprak bolup gaçyp dur. Ejizleýä

Dowamy »

22 0
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 04.10 11:22

Ile meňzeseň

+2

ILE MEŇZESEŇ K.Gurbannepesowa Şahyr Kerim Gurbannepes elli ýaşap ýören döwürlerinde bir gün redaksiýalaryň birinde duşuşdyk welin, menden az-owlak göwni galandygyny syzdyrdy. Nämemiş, men ony

Dowamy »

48 2
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 04.10 11:02

Söz-ä berdiler / kinaýaly kyssa

+1

SÖZ-Ä BERDILER / KINAÝALY KYSSA Dek ýigrimi üç ýyl mundan ozal ýaşlar gazetiniň redaksiýasynda işläp otyrdym.Tomus. Yssy. Kondisioner diýen zat ýok o wagtlar. Yssydan ýaňa meýmiräp tas irkilen

Dowamy »

29 0
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 04.10 09:48

Ýeke-ýekeden

+2

ÝEKE-ÝEKEDEN Synlap tylla Günüň batyp barşyny — Aslyşyp zor bile dagdan-depeden, Bildim günleň meni terk edýänini Ýeke-ýekeden. Ýöne Gün adam däl, dogar ýene-de, Säher ýene guşlar joşup ses eder.

Dowamy »

14 0
Edebiýat, Remezan tarapyndan 04.10 00:59

Bilyanmi?

+1

Salam hemma doslar gic yagsy! Bir hayyshym bardy bilyannin bar bolsa. Komek edayinde Edep - basy salam Diyen azat temada meyilnama 5sany duzup berayinde plzz Tanyshlyk bereyin Men onki VarTolu agza

Dowamy »

21 0
Edebiýat, Gozel gyzlan awcysy tarapyndan 03.10 23:50

📄📄📄📄

+3

“Adamlaryň bagtly ýa-da bagtsyz bolmagynda, takdyryň paýy-da kändir welin, olaryň özüni alyp baryşlarynyň paýy-da az däl”. La Roçefoukault

Dowamy »

61 7
Edebiýat, Elif tarapyndan 03.10 23:16

"Ýol ugrunda iki ynsan sataşdy..."

+4

"ÝOL UGRUNDA IKI YNSAN SATAŞDY..." Ýol ugrunda iki ynsan sataşdy, Göz gözüň öňünde surata düşdi. Ýürek gürsüldedi, ökje ýeňledi, Gijeler gözleri uky gelmedi. Artdy iki kişiň mylaýym derdi,

Dowamy »

47 1
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 03.10 22:33

Entek at goýmadym :)

+5

"Ýollar aýrylsa ýagşy, Suw señrikden agypdyr..." Seni unutjak,arman Belgiñ ýatda galypdyr. Ýola düşseñ şol bor-da, Näme barmyş gitmekde. Asyl, küýsege ýeñlip, Gorkýaryn jañ etmekden. Ýatdan

Dowamy »

72 3
Edebiýat, Belki tarapyndan 03.10 22:23

"Mekke-Medinäm bar, Käbäm bar meniň..."

+3

"MEKKE-MEDINÄM BAR, KÄBÄM BAR MENIŇ..." Eý Alla, sen maňa wezipe berme, Soňsuz bir baýlygam berme sen maňa. Ýöne meň atymy goýma ýaryşdan, Sen uly aýlawda bulama çaňa. Ne saglyk dileýän, ne

Dowamy »

35 0
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 03.10 21:44

"Şowhunly söýgini halamaýaryn..."

+3

"ŞOWHUNLY SÖÝGINI HALAMAÝARYN..." Şowhunly söýgini halamaýaryn, Halamok taryply aý aşyklygny. Gije gelip örtse Zemine şalyn, Ýaksa şäherleriň yşyklaryny. Tukat ýatlamalar güýzüň ümri deý

Dowamy »

26 0
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 03.10 21:31

Perhadyň gazan dagynda, Aşyk-magşukdan jydadyr.

+2

GÖWNÜM Göwnüm ömrüm sakasy sen Hyŷalyň älemde şadyr. Men garybyň ŷekesi sen, Ŷekäniň ŷary Hudadyr. Turgul daňdanyň agynda, Erenleň ören çagynda, Perhadyň gazan dagynda, Aşyk-magşukdan jydadyr.

Dowamy »

29 1
Edebiýat, Elif tarapyndan 03.10 18:57

Azat Kulyyewden

+2

Ýagşy adamdygyňa garamazdan, iliň seni erbet adam hökmünde tanamagy, hakykatda erbet adam bolup, gowy adamdyr öýdülmegiňden ýagşydyr

Dowamy »

18 0
Edebiýat, Elif tarapyndan 03.10 18:55

,, Sabyrly gul dura-bara şat bolar,,

0

, Sabyrly gul dura-bara şat bolar,, Nejip Fazylyň «Sabyr daşy» diýen sahna eserinde şeýle hekaýat bar: Uklap ýatan ýaş gyzy ägirt guş penjesine alyp ötä gidýär. Ony getirip, bir şa köşgüniň

Dowamy »

14 0
Edebiýat, Elif tarapyndan 03.10 18:52

ÝENE SYNAG...

+6

Säher şemaly bilen oýandym ýene iň asuda günleriň birinde. Saçymy sypalap geçýän bu tämiz şemal, hamala, içimde könelişen öňki duýgusyz umytlaryma gaýtadan jan berýän ýalydy. Özümi dünýä ýaňy gelen

Dowamy »

115 3
Edebiýat, Pegas tarapyndan 03.10 06:12

Gaýyk, kürek, sen...

+4

Gaýyk bolsa, Kürek bolsa, Sen bolsaň Çar tarapam deňiz bolsa ümmülmez Didarymdan,ykbalymdan gaçmanyň Ebeteýni asla tapyp bilmeseň Kürekleri gezek-gezek kürekläp Elimiz kartasyz,kompossyz,zatsyz

Dowamy »

23 0
Edebiýat, picasso tarapyndan 02.10 22:59

Weýsel Karany (Weýis Baba) Pygambere bolan muhabbetinden ýanyp-köýýän biridi.

+4

Weýsel Karany (Weýis Baba) Pygambere bolan muhabbetinden ýanyp-köýýän biridi. Ýaradanyň Resulyny görmek il uly arzuwydy. Onuň gül jemalyny görmek üçin hemme zatdan geçmäge taýyndy. Onuň bilen

Dowamy »

122 11
Edebiýat, Elif tarapyndan 02.10 22:11

Aman Sary / Geljekki gelnime ýazan hatym:

+2

Sen-sen diýip ah urup, gezsem jahany dilber, Señ ugruñda maýyrdym mamaş-pahany dilber Birje köpük pulum ýok, berjek bahañy dilber, Galyñ diyip terk etdiñ dini-suwhany dilber, Öz bahañy özüñ kesdiñ,

Dowamy »

85 6
Edebiýat, Elif tarapyndan 02.10 22:03
Girl in a jacket

Erkek erkek dek bolgun. Tekst aýdym. Gitarada Parahat Çyryşlyýewiň ýerine ýetirmeginde

+1

Erkek erkek dek bolgun, Ýok, gurjak dek bolmagyn. Ykbalyň elindäki, Oýunjak dek bolmagyn. Ykbal itiniň sesi, Täsir etmez mertlere. Boýun egme takdyra, Kaddyň dikläp mert ýöre. Erkek erkek dek bolgun,

Dowamy »

34 0
Edebiýat, FanB tarapyndan 02.10 15:36

Hyýallara çenli

+3

Özümi ýitirip, kalbym ýitirip, Ýitirip aňymy, ýitirip aklym. Ötlem-ötlem duýgularyň teýinden Gül göwnüňe barýan ýodany tapdym. Şol ýodany yzlap ugradym saňa, Terk eýläp asman-u-zemin arasyn. Ýöne

Dowamy »

32 0
Edebiýat, Mümkin tarapyndan 02.10 09:53

PARODIÝA

+2

Men durna däl ahyry Gider ýaly seniň gyşyňy taşlap. Ýa'da,, Söýýän,, diýip gygyrar ýaly, Men seni söýemok şu günden başlap. Böleklere bölüp söýemok seni, Bilsemem çöl, deňiz, daglydygyňy. Bu ajaýyp

Dowamy »

79 2
Edebiýat, Elif tarapyndan 02.10 07:19

Ykbal Synagy

+2

Yadyndamy " Soygi " atly hekaya? Pursat tapsak gurlesherdik gijeler... Sonsuz oylanmana mejbur edipdi, Yazgydymda chatyk dushen bijeler. Senem soydun menem soydum bilyansin, Yuregimi oyup

Dowamy »

45 2
Edebiýat, The Notorious tarapyndan 01.10 21:16

GÜNDOGAR BULWAR

+2

Ýene nurun seçdi synsyz yşyklar, Ýene öwşün atdy Gündogar bulwar. Gysmyljyrap otyr juwan aşyklar, Hersiniň elinde bir desse gül bar. Menem peýwagtyma aýlanyp ýörün, Tutup oguljygmyň akja elinden.

Dowamy »

19 0
Edebiýat, picasso tarapyndan 01.10 04:48

Dogrymy

+2

Okuwda synp yolbaşçy: - Biz hemmämiz bir maşgala, bütinleşen adam biz balalam... + Seret shuña häzir "Pul ÿygnamaly" diyer... :D

Dowamy »

107 8
Edebiýat, AySa tarapyndan 30.9 22:53