Hadyslar

+2

Üç (3) hili oŷun,haram oyunlardan hasap ediler. 1.Humar,yagny ortada pul ya zat goyup oynalyan oyunlar. 2.Nard oynamak. 3.Sykylyklap kepderi oynatmak. Ŝu ummat úç (3) zatdan salamat bolmaz.

Dowamy »

44 0
Köneler, Ajaŷyp tarapyndan 23.1 14:20

Hadyslar

+2

Kimde ŝu üç (3) hasyet bar bolsa,Allatagalla kyŷamat güni onuñ hasabyny añsat eder,hem-de Jennete salar. 1.Dilegiñ dúŝen wagty,seni boŝ gaŷtaran adam gapyñdan dileg bilen gelende onuñ mõhümini

Dowamy »

49 0
Köneler, Ajaŷyp tarapyndan 23.1 14:07

Gerpetolog Ýuriý Orlow

+3

Göklors bagry bilen süýşmeýär. Ýok-ýok. Ol dim-dik bolup galýar, kellesini yza atýar we özüniň bütin iki metrlik göwresi bilen öňe tarap okdurylýar. Şeýle halatlarda ol kişi ýylanyň ýerinde özi

Dowamy »

69 4
Köneler, Goklors tarapyndan 18.1 04:38

Fykhy mezhep ymamlary

0

Ymamy Agzam Ebu Hanife Ymamy Agzam –iň beýik ymam diýmekdir. Onuň çyn ady Numan b. Sabit, künýesi bolsa Ebu Hanifedir. Ol hijriniň 80-nji ýylynda Kufede dünýä inýär. Kakasy Sabit hz. Alynyň

Dowamy »

65 2
Köneler, Hemedany tarapyndan 17.1 02:20

!

+5

Ylmy gözlemän, okaman yraň atyp durmaň. Hadyslara, taryha serediň. Sebäbini öwreniň. Gurhanda açyk ýazylgy diýip ýüzleýin manysyna görä netije çykarylmaz. Pygamberimiz Gurhany 7 dereje okamak mümkin

Dowamy »

103 4
Köneler, Hemedany tarapyndan 12.1 12:04

Hytaý pähimlerinden

+2

*Iñ daşa giden ok, oky iñ yza çekilen ýaýdan çykar. *Dünýäde hemme zady edip bilýän adam ýokdur. *Eştýänime ynanmarn. Görenimiñ ýarsyna, edýän zadymyñ barysyna. *Bir iş açmak añsatdyr. Ony açyk

Dowamy »

59 3
Köneler, Ahmall tarapyndan 09.1 12:50

?

+7

Uly (Big bang) partlama Älemiň ýaradylyşy, astrofizikler tarapyndan “uly partlama” hökmünde giňden bilinýän we kabul edilýän hadysa bilen düşündirilýär. Muny astronomlar we astrofizikler tarapyndan

Dowamy »

271 6
Köneler, Hemedany tarapyndan 05.1 22:31

Tworogly Köke

+2

250 gr mesge 250 gr ownuk tworog 300 gr un ⅓ çaý çemçesi hamyr tozy 4 nahar çemçesi şeker 1) Otag ýylylygynda ýumşadylan mesgäni we tworogy bir gaba atyp, tagta çemçe bilen garmaly. Garyndynyň üstüne

Dowamy »

53 3
Köneler, parca tarapyndan 22.12 14:50

Nesihat...

+4

Biz Nuh pygamberiň Ýafes atly oglundan örňän asly nesibeli, Muhammed Resully, Mäturidi ynançly, Hanefi mezhebli, Nakyşbendi tarykatly taryhy taýpanyň biridiris. Hat-da biziň gadymdan gelýän Haýdar

Dowamy »

356 33
Köneler, Hemedany tarapyndan 21.12 19:33

Şemsi Töwrüzliniň "Kyrk kadalaryndan"

+2

Ýigrimi birinji kada: Her kime bir hili häsiýet berlendir. Eger Alla hemmeleriň birmeňzeş bolmagyny islän bolsady, şübhesiz, şeýle ederdi. Tapawutlylyklara hormat goýmazlyk, öz hakykatlaryňy

Dowamy »

71 8
Köneler, Hemedany tarapyndan 21.12 11:56

Talyplar.com'dan mowzuk.

+7

Saparmyrat Türkmenbaşydan täsin 21-lik Saparmyrat Türkmenbaşydan täsin 21-lik Saparmyrat Türkmenbaşy 1985-nji ýylyñ 21-nji dekabyrynda Türkmenistan SSR-niñ birinji sekretary wezipesine saýlanyldy.

Dowamy »

187 11
Köneler, parca tarapyndan 21.12 05:06

Sopynyň ylym okanda takwa bolmagy.

+1

Sopy okaýan wagtlarynda takwaçylyga has ähmiýet bermeli. Çünki takwa bolsa, oňa ylym aňsatlyk bilen tapylar we hasyl bolan ylymda köp netijeli we ylymly bolar. Haýyr we bereket diňe takwalykdadyr.

Dowamy »

38 0
Köneler, Hemedany tarapyndan 20.12 14:22

Zulma garşy...

+3

Ilkinji asyrlardan şu güne çenli adamlar mydama güýçlerini we galamlaryny güýçli we ýokary bolmak üçin ulanýarlar we artykmaçlyk ugrunda elmydama biri-birini dolandyrmak isleýärler. Özlerini hemişe

Dowamy »

45 0
Köneler, Hemedany tarapyndan 19.12 16:46

Arassaçylygyň syry nämede?

+2

Men durmuşumda bir zady hiç oňaryp bilemok. 2 ýyldan bäri ýa ýeke ýaşadym ýa-da 2 kişi bolup. İkimizem erkek elbetde. Ýöne bir hili hiç haçan doly ýaşaýan ýerimi arassa we düzgünje tutup bilemok.

Dowamy »

84 15
Köneler, Vekil_City tarapyndan 18.12 13:39

Talyplardan arhiwjik :)

+6

Chagalykdan yatlamalar... chagalygym turkmenistanyn SSSR-in ichindaki vagta gabat gelya.sssr dargan dovrunde 11 yashymdadym,son ekonomiki krizis bolup,mashgalamyzda finans kynchylyklar

Dowamy »

168 10
Köneler, Vekil_City tarapyndan 18.12 07:32

Şemsi Töwrüzliden...

+4

Öz döwründe biri pars, biri arap, biri türk, biri rumly dört sany ýoldaş bar eken. Ellerine düşen pula näme ederini bilmändirler. Pars aýdypdyr: «Hany, engur alalyň»; arap: «O diýýäniň näm-aý, geregi

Dowamy »

79 4
Köneler, Hemedany tarapyndan 17.12 13:32

Möwlana Rumydan şygyr....

+5

Men ne-hä hristian, Ne-de musawy, Ne parsy men, ne-de dindar musulman. Men ne gündogardan, ne günbatardan. Geçdim baryn, gypynç etmän,gysynman. Älem ikiligin gyra taşladym, Olaryň birligin görüp

Dowamy »

50 0
Köneler, Hemedany tarapyndan 15.12 18:55

Nebsiň ýedi basgançagy

+4

Ynsan ýaşaýşy hemişe-de syýahat sergezdançylyk. Biz sallançakdan mazara çenli sapar edýäris. Öňümizde ýedi sany aýry-aýry basgançak, ýedi mertebe uzap ýatyr. Bilýänler güzergähdäki her menzile bir at

Dowamy »

65 0
Köneler, Hemedany tarapyndan 15.12 00:05

Şemsi Töwrizliniň "Altyn kyrk kadalaryndan"

+3

Birinji kada: Ýaradany haýsy sözler bilen beýan edýänligimiz özümizi nähili görýändigimizi görkezýär. Eger Taňry diýlende, ilki bilen gorkmaly, utanmaly bir barlyk ýadyňa düşýän bolsa, onda köplenç

Dowamy »

63 0
Köneler, Hemedany tarapyndan 13.12 16:17
Girl in a jacket

Arhiw 2018

+5

TÜRKMEN-NET WE ENE DILIMIZ: SENDEN NÄMELERE GARAŞMALY? 19 FEWRAL, 2018 Gyzyklylygy: 5.00 Türkmen dünýäsine internetiň aralaşanyna eýýäm on ýyldan köp wagt boldy. Soňky alty-ýedi ýylyň içinde internet

Dowamy »

94 3
Köneler, Vekil_City tarapyndan 12.12 07:19

Aýazbabanyň döreýşi hakynda...

+4

Belli bolşy ýaly, täze ýyl arçasy, Aýazbaba hem-de onuň agtyjagy Garpamyk naýbaşy baýram bolan Täze ýylyň hemişelik keşbidir. Çagalaryň söýgüli gahrymany Aýazbabanyň biziň günlerimize nireden we

Dowamy »

58 1
Köneler, qwerty1 tarapyndan 01.12 01:01

Talyplardan arhiwjik :D

+1

Bolanyna görä menem hüññürdäp galaýyn)) Dünýäde belli bolan ýörgünli dinler (Ilat ýagny ynanýanlar sany boýunça köpden pese garap) 1. Prawoslawiýa 2. Katolisizm 3. Iudaizm 4. Islam 5. Protestantizm

Dowamy »

95 6
Köneler, Vekil_City tarapyndan 29.11 13:00

Red room barada. +18

+1

Yazgy menki dal STG - nyn Illegal dusunje bolumunden alynandyr. Yazary Garabela. Yene illegal dusunjedaki paylasylan yazgylary su yerde paylasym durmagymy isleseniz yazayyn asak Dünýäniñ nähili

Dowamy »

98 3
Köneler, Vekil_City tarapyndan 29.11 12:22

Sona Myradowa (1914 - 1997)

+1

Sona Myradowa 1914-nji ýylyň 31-nji dekabrynda Aşgabat etrabynyň Herrikgala obasynda eneden bolýar. S.Myradowa ilkinji türkmen zenan artistleriniň biri bolup, ol 1933-nji ýyldan başlap, Mollanepes

Dowamy »

67 1
Köneler, Vekil_City tarapyndan 11.11 09:31

Talyplar.kom arhiw :)

+2

Gybatkeşleriň niýeti ýol almaz - it üýrer, kerwen geçer! Bir hökümdar öz aşpezine dostlarynyň myhmançylyga geljekdigini, olara iň süýji zatdan nahar taýýarlamagyny buýrupdyr. Aşpez hökümdaryň

Dowamy »

165 9
Köneler, Vekil_City tarapyndan 11.11 09:15