Antielita, rep sözleri (terjime)

+4

M1NOR - Oxymiron Antielitasy. Töweregimde elita, kime pagta aýt maňa elita. Ine men Sindbad ýaly gözläp tapanym Erida. Ýüzýäris gämiler bilen bu giň umman içre. Öňümizde uly maksat, uzak menzil we bu

Dowamy »

42 2
Köneler, Khanture tarapyndan 03.10 16:21

Ýakymly ýatlamalar

+1

ÝAKYMLY ÝATLAMALAR Gurbannazar Atakgaýew: garramadyk göwün calendar 2022-02-03 14:12 | eye_fill Arada wäşi artist Tagan Saryýewiň (Annam brigadyň) gyzy Gülnar: «Gurban dädem (Gurbannazar Atakgaýew)

Dowamy »

32 1
Köneler, Remezan tarapyndan 02.10 08:18

...

+5

Ussada:"Dünýäde iň gowy görýän adamyň kim?" diýip soranlarynda, ol:"Tikinçim" diýipdir. Sebäbini soranlarynda bolsa:"Ol her gezek baranymda, soraman bedenimiň ölçegini alýar.

Dowamy »

153 9
Köneler, Hemedany tarapyndan 28.9 12:49

Akyl näme?

+1

Beýik alym Jaferi Sadyk Numan atly okuwçysyndan sorapdyr: - Akyl näme? Numan: - Ýagşy bilen ýamany biri-birinden aýyrýan zat-diýip jogap beripdir. Jaferi Sadyk onuň bu jogaby bilen

Dowamy »

70 1
Köneler, Hemedany tarapyndan 26.9 00:14

Ýalňyşlyklardan öwrenmek...

+3

Tomas Edison elektrik çyranyň wolfram simlerini oýlap tapmak üçin iki müňden gowrak dürli çig mallary barlagdan geçiripdir. Haçan-da ulanylan elementler derde ýaramadyk ýagdaýynda alymyň kömekçisi:

Dowamy »

41 0
Köneler, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 23.9 00:00

"Ýeke gowak"

+4

Mary welaýaty / Tagtabazar. "Ýeke gowak" Türkmenistanyň iň täsin ýerlerinden biri. Aýdyşlaryna görä gowagyň nirede gutarýandygy belli däl. Häzirki wagtda saklanyp galan ýerinde ýylyň ähli

Dowamy »

118 5
Köneler, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 22.9 05:00

1. 01:58–02:33

-1

Ine, şu soragy bersek bolar: bizde, häzirkizaman adamlarynda, geljege seredýän başga adamlara gerek boljak, peýda berjek täze açyş, täze bilim, täze duýgy barmy? Bu soraga, öz bar ynamym bilen, men –

Dowamy »

110 12
Köneler, Aelita tarapyndan 21.9 02:41

M.GORKINIŇ GÜNDELIGINDÄKI "IKI PIKIR" HAKDAKY ÝATLAMA

0

“Dünýäde iki sany pikir ýaşaýar: olaryň biri ýaşaýyşyň syrlarynyň garaňkasyna batyrgaý seredip, şol syrlary bilmäge jan edýär, beýlekisi syrlary düşündirip bolmaz diýip ykrar edýär we şol syrlardan

Dowamy »

28 0
Köneler, picasso tarapyndan 18.9 20:36

ÝERIŇ ÝÜZÜNDEN ATLAS PELEGINE ÇYKYLMAGYNYŇ BEÝANY

+2

Bu waka perişdeleriň ýer ýüzüne gelip, jynlar bilen uruş edenlerinden soň bolup geçdi. Iblis çola ýere çykyp ybadata meşgul boldy. Perişdeler onuň takwalygyny görüp: «Eý, Taňrym! Bu ýerde saňa

Dowamy »

41 1
Köneler, picasso tarapyndan 15.9 01:16

Я люблю тебя до слёз / Александр Серов

+1

Подними глаза в рождественское небо Загадай всё то, о чём мечтаешь ты В жизни до тебя я так счастлив не был Для тебя одной, их так любишь ты Эти белые цветы Я люблю тебя до слёз Каждый вздох, как в

Dowamy »

17 0
Köneler, picasso tarapyndan 13.9 08:21

Jeset ogrysy 6njy bölüm

+5

Jeset ogrysy 6-njy bölüm.. . Jan agam tur indi Agsam dašary azyrak cykmaly bu gezega 6 sapar dagy çykdyñ. Indem hic turasyñ gelmani yatyr diyip guldi. Nahilli bolday. Men hic dašary çykamoga. Maña

Dowamy »

98 6
Köneler, XYIVENIA tarapyndan 08.9 09:06

Jeset ogrysy 5nji bölüm

+3

Jeset ogrysy 5-nji bölüm. Şeýdip Nahar iydik ondan mundan gümür ýamyr edildi Men diñe howa:larny berip otyn.. pikirim bolsa Dãdebay Agada her name diyseñ hem shu Arçyn bar zady bilyan bolmaly.

Dowamy »

48 1
Köneler, XYIVENIA tarapyndan 07.9 23:16

Jeset ogrysy 3nji bölüm

+7

JESET OGRYSY 3-nji bölüm. Oba barýançam müner ýaly Meret aga atlarynyň birini berdi — Aty arçynyň öýünde goýaý,ertir oba barsam alyp gaýdaryn-diýip,Meret aga mele uýanyny elime tutdyrdy — Meret

Dowamy »

107 7
Köneler, XYIVENIA tarapyndan 31.8 00:49

Jeset ogrysy 2nji bölüm

+4

JESET OGRUSY 2-NJI BÖLÛM. Zažilkaň öçügsije oduny şol tarapa tutdym.Emma onuň yşgy ses gelen ýeri ýagtylandyrmakdan ejiz boldy.Başga tarapdan ýene şol üýtgeşik "şytyrdy" eşidildi Howpsyzlyk

Dowamy »

110 2
Köneler, XYIVENIA tarapyndan 29.8 23:58

Ýalanam diýip bilmersiň, çynam...

+2

Her elin-de 10 barmagy bolan adamlar,hiç wagt ölmez. Ýeňsesinde gözi bar adamyň,hiç wagt saçy düşmez. Sygyrlar mäläp,geçiler molap dursa,öýüň gapdalynda,wulkan atylar. Syrma kel adamyň saçyndan bir

Dowamy »

77 4
Köneler, Haýdarofff tarapyndan 28.8 17:45

Türkmen net we ene dilimiz...

+3

Türkmen dünýäsine internetiň aralaşanyna eýýäm on ýyldan köp wagt boldy. Soňky alty-ýedi ýylyň içinde internet has hem halk köpçüligine ýaýrap başlady. Hat-da çagalarymyz hem internetiň çyn

Dowamy »

64 1
Köneler, Haýdarofff tarapyndan 28.8 17:09

ÝAŞ OLUM (bolan waka)

+6

ÝAŞ ÖLÜM. . (Bolan waka ). . Şol gün agşam aralardy, iñrik ýañy garalyp ugrapdy, howlymyza Döwlet belgisi Mary welaýatyna degişli bolan bir maşyn gelip girdi, menem, ----Kimkä bu maşyn, diýip, maşyna

Dowamy »

164 7
Köneler, XYIVENIA tarapyndan 25.8 15:14

Adada ýaşaýan aýal (Dowamy 5)

+1

Bir gün Dünni mama daň bilen täze obada peýda boldy. Kempir sygyr satmaga çykan aýallardan sorap-idäp Ýakup poçtalýonuň öýüni tapdy. Emma ol birbada öýe giribermedi. Asyl girmäge hyýalam etmän ýylgyn

Dowamy »

40 0
Köneler, AySa tarapyndan 20.8 22:02

Adada ýaşaýan aýal (Dowamy 4)

+2

Aýlar günler bolsa şol bir geçip durdy, geçip durdy... Täze oba göçülensoňam, adamlar köp wagtdan Körler bilen arasyny üzmedi. Kimsi jaýynyň üstüni açyp pürslerini daşaýardy, kimsi otdur-odunyny.

Dowamy »

35 0
Köneler, AySa tarapyndan 20.8 13:23
Girl in a jacket

Aýdyma siňen setirler.

+5

Bagtly bolasym gelýär. Söküp dagy düzleri Ýollar aşasym gelýär Ýetilmedik menziller Size ýetesim gelýär Çöken, ynjan ýürege Ýagty salasym gelýär Bir uly yşga düşüp Telbe bolasym gelýär Gözüm ýaşdan

Dowamy »

53 2
Köneler, kone natanysh tarapyndan 19.8 14:51

Bularyň bary düýş ýaly geçip gitdi

+2

Salam, ertiriňiz haýyrly bolsun. Käwagt düşünýän bularyň bary düýş ýaly geçip gitdi ýa men çyndanam düýş görýänmi?! Kiçiräkgäm Aşgabatda "Salam" magaziniň ýanyndaky çagalar bagyna

Dowamy »

72 1
Köneler, AySa tarapyndan 19.8 10:10

Adada ýaşaýan aýal (Dowamy 3)

+2

Diňe özüniň galandygy üçin kempir ýekesiräp durmady. Demir ýolunyň ýakasynda Şatlyk diýip at alan täze oba göçübem barmady. Ol asyl täze oba gezelenje-de çykmaýardy. Saý-sebäp bilen Körlere gelenler

Dowamy »

55 3
Köneler, AySa tarapyndan 18.8 20:52

Rowayat.

+4

Rowayata görä gündogaryñ meşhur şahyry Saady ýüz ýaşynda (ol bir hasaba görä ýüz ýedi ýyl, başga bir hasaba görä ýüz on ýyl ýaşapdyr) uly toý tutulypdyr. Şol toýda oña: "Ömrüñiziñ seýrek

Dowamy »

91 2
Köneler, Bayker tarapyndan 18.8 19:52

Alymlardan yagsylyga

+1

Adama yag§ylyk etjek bolsan sol yagsylyk ozunde bolmaly. Aristotel Bagtyn yzyndan ylgama, Ol mydama senin bilendir. Pifagor Adamkarcilikli, asylly adam ozunin borjy hakynda pikir edyar, pes adam

Dowamy »

29 1
Köneler, Rejep tarapyndan 18.8 16:18

Adada ýaşaýan aýal (Dowamy 2)

0

Bir wagtlar o-da hemmeler ýaly obada - il arasynda ýaşaýar eken. Emma ondan bäri gaty köp wagt geçip gitdi. Köp wagt... Uruş gutaran ýylynyň tomsudy. Hemişekileri ýaly derýa joşýardy. Şol ýyl joşgun

Dowamy »

43 1
Köneler, AySa tarapyndan 18.8 10:16