"Gyşdaky jüýje sanalyşyk" ýa-da şeýhleriň agyr simfoniýasy...HALANAN

+8

Katar-2022. Aziýa yklymy bu abraýly ýaryşy 2-nji gezek özünde geçirmäge hukuk gazandy. Lenin öleni bäri tomusda geçirlip gelinýän mundial ilkinji gezek Täze ýylyň öň ýanynda tamamlandy. "Puly

Dowamy »

150 20
Täzelikler, Massimus tarapyndan 13:21

No CommentPIKIRLI

+3

No comment!

Dowamy »

199 38
Täzelikler, Khanture tarapyndan 10:52

Bolsa şol gün...

+3

Gül ýaşlygy sowgat alan, Gaýgymy oýlajak däl men! Müň ýaşlykdan gymmat bolan Söýgümi jaýlajak däl men! Hümmetläp oň hormatyny Kümmetläp laýlajak däl men! Sarpasyn ýyllap göterip Ot ýakyp, gazan

Dowamy »

47 1
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 18.1 11:29

Gerpetolog Ýuriý Orlow

+3

Göklors bagry bilen süýşmeýär. Ýok-ýok. Ol dim-dik bolup galýar, kellesini yza atýar we özüniň bütin iki metrlik göwresi bilen öňe tarap okdurylýar. Şeýle halatlarda ol kişi ýylanyň ýerinde özi

Dowamy »

69 4
Köneler, Goklors tarapyndan 18.1 04:38

Duşuşyk...

+2

Duşuşmak arzuwna bisabyrdyk biz, Göreçler göreje bakmanka heniz Emma ne döw çaldy. Bilmedik asla... Aýralyk söýgümiz görüpdi eziz Aýralykdan öňki ajaýyp günler Ýatylmanka ýatlap çykylar daňa

Dowamy »

33 1
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 18.1 01:14

Işsizlik :)

+3

Bilyañmi. Ozumden gidip huşsuz yatyp 5 aydan soñ oyanasym gelya. Beynime şeyle bir dync beresim gelya. Turanymda nerw sistemam ýañyja ukydan turan yaly dynçja bolsa. Bu nahili keselka ?

Dowamy »

136 10
Täzelikler, FanB tarapyndan 17.1 23:00

Kömek edäýiňdä

0

B.Hudaýnazarow "Leýli saç" atly goşgy kimde bar bolsa ýazaýnda haýyş. Däli boldymaý gözlap.

Dowamy »

84 3
Täzelikler, Kyrk ýalan tarapyndan 17.1 22:10

Hemmelere salam!!!

+1

Salam dostlar doganlar. Men taze agza. Saytynyza hosh geldim we hazirlikce bosh geldim. Belkide mendenem peydalyrak bir pikirler cykar diyip umyt edyarin. Wagtynyzy yitirip okanynyz ucin sag bolun we

Dowamy »

146 17
Täzelikler, Kyrk ýalan tarapyndan 17.1 20:39

,,Ak gar ýagyp..."

+3

*** Ak gar ýagyp, Ýollar doňar. Güneş dogar, (Ýylysy ýok) Neçün beýle, Ýollar deýin, Doň ýürekleň, Gowusy ýok. Goraň kalby. Erbetlikden, Dünýäniň däl, Ömrüň gyşy, Doňdurmaz deý. Bahar gelip, Erär

Dowamy »

36 1
Edebiýat, Nury Sakçy tarapyndan 17.1 19:40

Soraglar .

+1

1. Bir yylyn dowamynda kim we nacinji yylda 23 roman yazyp Ginnesin rekordlar kitabyna girizildi ? 2.Hoja Yusup Hemedany 1140-njy yylda Merwe yola dusup Hyrat bilen Bagsur aralygynda Bamin diyen

Dowamy »

89 5
Sorag-jogap, Gonurly tarapyndan 17.1 14:37

Saglykda yylan bn kasenin şekili name üçin ulanylypdyr?

+4

Saglykda yylan bn kasenin şekili name üçin ulanylypdyr? Lukman hekim hem hekim hem-de dermanhanaçy bolupdyr. Dermanhanasynda her dürli dermanlar tapylypdyr.Hassalar içeri girende dermanhanan içinde

Dowamy »

66 2
Täzelikler, Gonurly tarapyndan 17.1 14:15

Biz yeke galdyk

+5

Sonky wagt dunya yuzundaki bolyan biduzgunchilikler, teroristler, talibanlar, wirus, urush... garaz shu zatlar Arnold Shwarsnegr, Bryus Uillis, Wan dam dagy garranson bashlady, yashkalar ahli

Dowamy »

133 5
Täzelikler, Soho tarapyndan 17.1 12:17

GUSSA

+2

GUSSA Arzuwlam el berip umytly kalba, Senli günleñ gelerine garaşdy. Dymmaklyga juda öwrenşen ýürek, Bu gün duýgym bilen çynlaý göreşdi. Sowgat etdiñ,özgä dözmez ýüregñi, Şol günleriñ bakylygny

Dowamy »

24 0
Täzelikler, UMYTLY🍂 tarapyndan 17.1 10:13

Goşgular

+2

Gatnaşyklar Her adam — bir göwünlik, Her göwün — bir halatly. Kimler — ýeke görümlik, Kimler özün halatdy. Her gatnaşyk — bir duýgyň Ýa pikiriň täsiri. Kim — guwanjyň, Kim — gaýgyň, Düşnüksizem

Dowamy »

39 0
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 17.1 08:43

Fykhy mezhep ymamlary

0

Ymamy Agzam Ebu Hanife Ymamy Agzam –iň beýik ymam diýmekdir. Onuň çyn ady Numan b. Sabit, künýesi bolsa Ebu Hanifedir. Ol hijriniň 80-nji ýylynda Kufede dünýä inýär. Kakasy Sabit hz. Alynyň

Dowamy »

65 2
Köneler, Hemedany tarapyndan 17.1 02:20

nasist (milletparaz) diyayman, prosta degishme

+6

oglanjyk: "eje,eje seret, o negr ereyar", ejesi: "oglum, o negr eranok-da uly meydan edyar...

Dowamy »

159 11
Täzelikler, Soho tarapyndan 16.1 23:16

Komek gerek

+4

Mana bir hindi kinony tapmaga komek edayinda, karochi gysgacha aytsam, yalnyshmasam gyz bay bolmaly, oglanam garyp, gyzy ona berenoklar, hemem gaty kop aydymly-tansly kino bolmaly...

Dowamy »

117 6
Täzelikler, Soho tarapyndan 16.1 17:49

Nädip

+2

Garagum kanaly öz gözbaşyny amyderýadan alyp gaýdýar ýöne meniň düşinmedik ýerim asmandan seretseň her 100 km den ýeriň togalakdygy belli bolýan emma ýeriň togalakdygy sebäpli suwy pesden belende

Dowamy »

217 23
Sorag-jogap, Sypayy tarapyndan 16.1 14:39

Kasam

+2

Ir ertir, giç agşam mekdeplerde, ýokary okuw jaýlarynda irginsizlik bilen içilýän, radioda, telewideniýede her gezekki täzelikleriň yzyndan gaýtalanýan kasamda hem iň bolmanda logiki yzygiderliligiň

Dowamy »

82 1
Bilim, Revo tarapyndan 16.1 12:26

Ot bilen oýun

+4

Ynanmaryn barlygyna, Boýlaryň deý boýlaryň. Ýöreýişiň, Garaýyşyň, Gürleýişiň, Gülüşiň... Maňa mydam ýaraýardy. Häsiýeti kowboýlaryň. Gödekligiň görküň seniň, Gedemligiň ünsüm çekýär. Özdiýenli

Dowamy »

50 0
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 16.1 11:42

Nämäni näme üçin ulanmak gadagan?

+2

Nämäni näme üçin ulanmak gadagan? 1. Aşgazan şiresiniň turşulygyny ýokarlandyrýar: • ýokary turşulykly süýt önümleri, ötgür tagamly syr, peýnir; • ötgür tagamly souslar we hoşboýluklar; • turşy

Dowamy »

77 4
Bilim, Gonurly tarapyndan 16.1 10:16

Gyzykly maglumatlar

+3

Gyzykly maglumatlar salam dostlar! Bu temada ondan mundan cöplan gyzykly maglumatlarymy paylashayn diydim!Sowukdan goranyň! Ellerimiz, aýakla­ rymyz we gulaklarymyz sowuk howa­da üşemän galsa, biz

Dowamy »

86 4
Bilim, Gonurly tarapyndan 16.1 10:11

ÝAGŞY SÖÝÝÄN

+4

ÝAGŞY SÖÝÝÄN Ýagsana ýene-de,uly ses edip! Ýüzüm tutup seniñ bilen aglaýyn. Geçen günlerimiñ gujagna gidip, Bir pursatjyk ýaşlygymda galaýyn. Misli ýagýan deýin,senli ýatlama, Her damjasy ýüregimi

Dowamy »

34 0
Täzelikler, UMYTLY🍂 tarapyndan 16.1 09:49

Tanyş boluň: 2023-nji ýylyň "Älem gözeli"!

+2

Amerika wagty bilen şu gün agşam Täze Orleanda ýer ýüzündäki iň owadan gyzy saýladylar. Gözellik bäsleşiginiň jemleýji üçlügine Dominikan Respublikasyndan, ABŞ-dan we Wenesueladan gelen gözeller

Dowamy »

147 10
Täzelikler, Owrenyan tarapyndan 16.1 08:49

Gyş arzuwy

+2

Ýaz gelende aýdym aýtjak gygyryp, Tans oýnajak däli – porhan çagba deý, Kel bolýançam bahanasyz sygyryp, Göçjek älemgoşar gören çaga deý. Ýaz gelende aýdym aýtjak gygyryp, Tans oýnajak, özem

Dowamy »

33 1
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 16.1 08:20

Kömek edäýiň

0

Salam saýtdaşlarym! Araňyzda youtube girip bilýäniňiz bar bolsa kömek edäýiň. Şol youtube içinde meniň goşgyly widiolarym bolmaly ." Gerçeknazar goşgylar" ýazyp gözletseňiz çykýar. Şol

Dowamy »

80 3
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 16.1 07:37

Giderin

+1

Eňip giderin Zaman anyk möhsim anyk ýer anyk. Gitmeli ýerime eňip giderin Diňe imanymy ýanyma alyp Dünýäni duýdansyz zyňyp giderin Kalbymdaky mukam diňmejek ýaly Gezip ýöris göýä ölmejek ýaly Misli

Dowamy »

24 0
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 16.1 07:33