MENIŇEM ÖZÜMÇE HAÝRANLARYMHALANAN

+6

Haýran galýan: näme üçin köp sütemlere, aýralyklara, ölümlere döz gelen ýürek pahyr (“pahyr” diýenimi neme görmäň, ýürek ölen...) agramy 50 kg-ä ýetmeýän gyzjagazyň öňünde ejizleýär?! Haýran galýan:

Dowamy »

164 18
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 14:24

MENIŇEM ÖZÜMÇE HAÝRANLARYMPIKIRLI

+6

Haýran galýan: näme üçin köp sütemlere, aýralyklara, ölümlere döz gelen ýürek pahyr (“pahyr” diýenimi neme görmäň, ýürek ölen...) agramy 50 kg-ä ýetmeýän gyzjagazyň öňünde ejizleýär?! Haýran galýan:

Dowamy »

164 18
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 14:24

Diňe ,,G" harpdan

+3

GOŇŞYŇY GOZGASAŇ, GÖÇER. Goňşy-goňşyňka gelip –gidip gadyrly gatnaşyp gezmegem gowulyk . Goňşular Garlydyr Genjim göçüp gelen günlerinden gowy goňşuçylyk gatnaşygyny goýman gatnaşansoňlar gelinleri

Dowamy »

109 12
Edebiýat, Mylayymzada tarapyndan 21.9 23:16

Rimiň döreýşi.

+1

1.Rimiň taryhynyň esasy döwürleri. Gadymy döwürde Rim – bu diňe bir şäheriň ady bolman, ol döwletiň hem ady bolupdyr. Gadymy Rimiň araçäkleri dürl döwürde dürli möçberde bolupdyr. B.e.öň VI-IV

Dowamy »

25 0
Bilim, Mylayymzada tarapyndan 21.9 22:54

Gussadan galmandyr nyşan..

0

Tuflimiň sesine ýüregmi deňläp, Bu günem ýene-de howlugýan işe. Ertiriň säheri ajaýyp neneň! Eý, Hudaý! Agşamky gussadan galmandyr nyşan. Ilki salam berýän juda ulumsa, Ýadyrgamok häzir sowuk

Dowamy »

28 0
Edebiýat, garaburc tarapyndan 21.9 21:52

7nji tur

+1

Chehiya - Portugaliya 24.09. 23:45. Ispaniya - Sweysariya. 24.09. 23:45. Austria - Horwatiya. 25.09. 23:45. Daniya - Fransiya. 25.09. 23:45. Niderlandlar - Belgiya. 25.09. 23:45. Uels - Polsha.

Dowamy »

40 2
Sport, Anil Kapur tarapyndan 21.9 19:38

Sorag

0

Name ucin gyzlan yasyny soramak ayyp? Garrylan yasyny soramak ayyp diyip estdim, ony gen goremok. Yone gyzlan yasynam soramak ayyp mysyn. Name ucin?

Dowamy »

135 7
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 21.9 19:03

"ALTYNJAN HATYN" OSMAN ÖDE

0

Ýatlamalara çümüp oturan Togrul soltana birden älem gapyşan ýaly boldy. Ol «Altynjan! Altynjan!» diýip pyşyrdady. Soltan giň içerä sygman, atylyp daşaryk çykdy. Onuň daşaryk çykandygyny gören Agajy

Dowamy »

27 0
Edebiýat, picasso tarapyndan 21.9 18:58

Daş töwerek durşuna ýalan

+2

Daş töwerek durşuna ýalan Aşakdaky aýtjak zatlarymyň barsy diňe ýöne bir çaklama we hiç bir ýagdaýda hakykat bolmaga dalaşgärlik edenok. Biz adamlar, Hudaýyň 6-njy taslamasy. Bizden öň, Beýik

Dowamy »

329 35
Bilim, Khanture tarapyndan 21.9 11:12

Her gijede...

+2

Her gijede ýygnak boldy beýnimde, Bu bolşuňy mundan beýläk ýeň boldy Aglamadym berlen çapraz ykbala, Güldüm gülmedik durmuşa - Geň gördi. Her gijede ýygnak boldy beýnimde, Ýalňyşlarmy çözmekçidim

Dowamy »

45 1
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 21.9 10:02

Gün geler...

+3

Gün geler, ajalam gapyny kakar Ol ulydyr kiçi, hemmä-de belet Her kimem panyda öz ornun tapar Kimler sogap tapar, günäni çapar Kimleriň gözüni haramlyk ýapar Sogaply Çarymy? Günäli Meret? Alla

Dowamy »

34 0
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 21.9 09:49

Dünýädäki iň uzyn awtoulagy...

+2

Dünýädäki iň uzyn ulagy häzirki wagtda 30.54 metrdir. 1986-njy ýylda 18,28 metr uzynlygy bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna giren "Amerikan arzuwy" limuzini has-da uzyn boldy. Içinde bir

Dowamy »

66 4
Sport, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 21.9 06:00

1. 01:58–02:33

-1

Ine, şu soragy bersek bolar: bizde, häzirkizaman adamlarynda, geljege seredýän başga adamlara gerek boljak, peýda berjek täze açyş, täze bilim, täze duýgy barmy? Bu soraga, öz bar ynamym bilen, men –

Dowamy »

110 12
Köneler, Aelita tarapyndan 21.9 02:41

Gözleriň

+1

Gözleriň Çagalykda görerdim Gözleriňde gözlerim Goşgy ýazyp ýörerdim Saýlap süýji sözlerim Ýene-de çagalygmyň Sahypasyn dörjedim Ýaňy biten ýaramyň Soňky gatyn gorjadym Goşgy ýazmak borjumdyr

Dowamy »

23 0
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 20.9 21:11

Iň ýakymly ýatlama (bolan waka )

0

Iň ýakymly ýatlama (bolan waka) Çagalygymdaky iň ýakymly iň süýji pursatlarymyň biri hem Şirin bilen geçiren pursatlarym. Ilki ilkiler üns bermesemem soňabaka meniň oňa muhapbetim artypdy söýgi

Dowamy »

88 2
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 20.9 20:43

Memetika.

+4

Her sapar biz bir adamdan başga adama geçýän adatlar,gönükmeler,hekaýalar,aýdym ýa-da bir täzeligi özleşdirýän wagtymyzda memler bilen işleýäris.Ylmy teoriýalar bilen bir hatarda,memler baradaky

Dowamy »

89 4
Täzelikler, Dowsypat. tarapyndan 20.9 19:17

“SEN — BARLYKDA GAZANAN BAŞ ÝEŇIŞIM...”

+13

Seň sözleriň aram berdi kalbyma, Derdini dep etdi dertli göwüniň. Dünýäm älemlerde ganat ýaýyp ýör, Meňzeş dünýä tapynanna öwünip. (Meniň şygra aşyk, poeziýa aşyk Köňlüm täze yşka rowan göründi...)

Dowamy »

282 21
Edebiýat, Pegas tarapyndan 20.9 18:49

Roman (bolan waka)

0

Roman "Haçan siz göräýmäge mümkin däl zatlary mümkin edersiňiz" ("Ördek ýa-da bürgüt") Şeýle bir roman ýazasym gelýär. Iň uzyn roman iň uly roman iň gowy roman . Özem ol romanda

Dowamy »

75 3
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 20.9 18:25

Nämeler sensiz...

+2

Ýöne ýerden döremändi gaýgylam Dowça wagtym söýülmedim, (duý, munam!) Serilende kişde deýin duýgulam Gör, nämeler geçip gider meň bilen, Nämeler sensiz... Serhoşdym men, tutmasa-da meý elim Sebäp

Dowamy »

39 0
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 20.9 15:48

...

+3

Ýadyňdamy gujagymda eräniň, Ysyňy boýnuma dolanym telim, Artykmajy bilen söýermiş her kim Men bolsa kemiň hem söýüpdim gülim.

Dowamy »

70 2
Edebiýat, picasso tarapyndan 20.9 13:36

Interwýudan...

+5

"Men 6 ýaşymda wagtym Borussiýa MýünhenGladbah toparynda oýnaýardym. Bir gün biziň oýnumyzy görmeklik üçin kakamyň maşgalamyzy alyp gelýändigini eşitdim, men tälimçiden haýyş etdim we esasy

Dowamy »

89 3
Sport, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 20.9 05:00

Ejeme

+2

EJEME “Gel” diýdiň, Duýman ekenim, “Gel”-iň manysyn. Belki maňa, garaşýansyň henizem, Güýz geçdi, gyş geçdi, geçip barýa ýaz, Aýralyga dözmändiň sen, dözmediň. Ajy habar! Ýuwutdym men agymy, Bozulman

Dowamy »

45 1
Edebiýat, Remezan tarapyndan 20.9 00:44

Massimusdan master-klass. Gyzlar bilen tanyşmak medeniýeti. Eksklýuziw...

+10

Salam ýigitler. Gyz-bu düşnüksiz täsin dünýä, ylmyň ösen döwründe-de entek ylmy taýdan doly öwrenilmedik üýtgeşik jandar. Geliň bu gün dürli ýagdaýlarda we ýerlerde gyzlar bilen tanyşmagyň medeniýeti

Dowamy »

355 26
Täzelikler, Massimus tarapyndan 20.9 00:40

Alp Arslan ''Uyaniş büyük Selçuklu'' kinofilmiň ikinji sezony haçan başlar!?

+1

Türkiýanyň TRT1 telekanalynda gyzgyny bilen tomaşa edilýän Akli filmiň başda durmagynda ''Alparslan: Büyük Selçuklu'' köpbölümli taryhy kinofilm sezona gidipdi. Şu gün agşam (ýagny 19.09.2022 ý.)

Dowamy »

90 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 19.9 22:22

«Pyýada geldi «şazadaň»...»

+9

Gaharma çenden öteräk gidenmi bagyşla meniň! Gorkym seni ýitiräýmek, Hedermi bagyşla meniň! Şuny ýatla ynjanyňda, Sende kalbym, hyýalym-da, Şu çak ýok bolan ýanyňda bedenmi bagyşla meniň! Bilýän,

Dowamy »

115 6
Täzelikler, Oksimiron tarapyndan 19.9 21:24

Duýgy näme?!

+1

Duýgy näme? Duýgyň nämedigini bilsemem duýgyň şu görnüşleri barada öwrenmändirin: 1-nji duýgy — 2-nji duýgy — 3-nji duýgy — 4-nji duýgy — 5-nji duýgy — 6-njy duýgy... Aslynda duýgyň näçe ureweni bar

Dowamy »

148 16
Sorag-jogap, Black day tarapyndan 19.9 21:19

6njy turun netijeleri

+3

1. Spartak Moskwa 1-0 Lokomotiw Moskwa 2. Tottenham Hotspur 6-2 Lester Siti 3. Chelsi X Liwerpul. (Sona suyshirildi) 4. AC Milan 1-2 Napoli. 5. AS Roma 0-1 Atalanta. 6. Bayer Leverkusen 1-1 Werder

Dowamy »

48 4
Sport, Anil Kapur tarapyndan 19.9 21:16