Garaz, şeýdip...HALANAN

+4

Senli geçen aňzak gyşy küýsedim, Çydap bilmän aýralygyň ýazyna "Söýen ýarym,dolanmazmyň?!" diýsedim, Owaz goşup "Keçpelegiň" sazyna Häli-şindi gyzaryp dur göwnümiň, Aýralykdan

Dowamy »

34 2
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 00:38

Futbol gijesiPIKIRLI

0

Brazillaram şowhun bn ugradalyn onda oylerine. Neymarynam duhy catmady oydyan penalty depmane

Dowamy »

8 2
Sport, Talhan tarapyndan 22:55

GOWY BOLDY

+6

Go­wy­ bol­dy­ me­niň­ dün­ýä­ ine­nim, Tu­kat­la­nyp­ gör­düm­ bu­ dün­ýä­ ge­lip. Her­ ni­çik,­ dog­la­nym­ go­wy­ bol­dy­ meň, Gün­ di­ýil­ýän­ so­wuk­ za­da­ eg­ni­mi go­ýup, gyz­gy­ny­my­

Dowamy »

85 1
Edebiýat, Esma tarapyndan 30.9 21:22

Gyzykly sorag

+2

2 copan oz arasynda gurrun edyar. Biri beylekisine eger sen mana 3 goyun bersen onda bizin goyunlarymyz denleser diyyar. A beyleki copan bolsa eger sen mana 3 goyun bersen onda menin goyunlarym

Dowamy »

124 6
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 30.9 18:04

Menden sowal, sizden jogap.

+2

Dukancy seyle bir aksiya goyupdyr. 4 sany pepsin gapagyny getirene bir pepsi mugt. Men elimde 31 sany pepsi gapak bar. Men nace sany pepsini mugt alyp bilern?

Dowamy »

149 11
Täzelikler, Victus tarapyndan 30.9 17:35

сорагжык.

+5

Имо историясында шу сурат бирки гунден бари горкезилип дур. Танадынызмы?диен сораг бн. Мена танамадым. Йоне оглан бирхили Барак Обама чалым эдип дур.

Dowamy »

188 7
Täzelikler, kwadrat kelle tarapyndan 30.9 15:45

Türkmenistanda gadymy döwürde ýaşaýyş bolupdyrmy?

+2

Taryh barada söz açylanda käbir kişi, "Türkmenistanda üýtgeşik taryhy ýadygärlikler ýok" diýip, ýa bolmasa yza galak düşünjelerini beýan edip barja zehinlerini ýüze çykarýarlar. Ýöne

Dowamy »

77 1
Täzelikler, Bakyýew tarapyndan 30.9 14:28

“MÄHREM OJAK...”

+13

Mährem ojak! Soňky pursat gaşyňda Hoşlaşmak isleýär bu däli göwün. Gaýtaryp berilmez... Bilýän bolsamam, Kalbyma gozgalaň tokunýar bu gün... Leksiýa, seminar, çäre, zarýadka... Halypalaň söhbetiniň

Dowamy »

170 4
Edebiýat, Pegas tarapyndan 30.9 14:05

Özüňe ynanmagyň formulasy...

+4

Durmuşdaky esasy maksatlaryma ýetirip biljek ukyplarymyň bardygyny bilýän, şonuň üçinem bu maksady gazanmak üçin özümden kararlylyk, dowamlylyk ... talap edýärin. Şu wagt we şu ýerde şeýle zatlar

Dowamy »

70 0
Edebiýat, qwerty1 tarapyndan 30.9 06:06

Bar eken

+5

... Indi meň sözüme gulak goýsaňyz, Ol gözeliň hüýr jemaly bar eken. Göwün berse, ot deý ýandyrjak mähri, Üflänine buz şemaly bar eken. Gaş asty kirpigne janyň dözmeli, Ýerden geçip ýaşalmaly

Dowamy »

98 1
Edebiýat, W. P tarapyndan 30.9 01:15

Türkmenistanyň döwlet nyşanlary

+2

Her özbaşdak döwlet dünýäde özüniň döwlet nyşanlary bilen tanalýar. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy, Döwlet tugrasy 1992-nji ýylyň 19-njy fewralynda döredildi. Döwlet senasy bolsa 1996-njy ýylyň 27-nji

Dowamy »

134 8
Täzelikler, Bakyýew tarapyndan 30.9 00:52

Alymlar Ýere iň ýakyn gara deşik tapdylar!

+4

Alymlar ýere iň ýakyn gara deşik tapdylar Halkara gözlegçiler topary Ýere iň ýakyn gara deşik tapdy. Gözleg ESA-nyň Gaia obserwatoriýasynyň maglumatlaryna esaslanyp geçirildi. Alymlar adaty bolmadyk

Dowamy »

79 0
Täzelikler, TheNotorious1 tarapyndan 30.9 00:51

......

+1

18 ýaşymda oda atydylar yone hic kimin habary yok

Dowamy »

233 8
Täzelikler, XYIVENIA tarapyndan 30.9 00:44

Okamagyň tizligini iki esse köpeltmegi öwreniň!

+2

Okamagyň tizligini iki esse köpeltmegi öwreniň! Okuw prosesini ýeňilleşdirmek bize köp bilimleri çalt almaga mümkinçilik berýär. Bu gün size okamagyň tizligini iki esse köpeltmegi öwrederin. Sözleri

Dowamy »

85 4
Bilim, TheNotorious1 tarapyndan 30.9 00:33

Ýeriň tebigy emeli hemrasy - Aý nähili peýda boldy?

0

Ýeriň tebigy emeli hemrasy - Aý nähili peýda boldy? Aý ýeriň iň ýakyn kosmos obýekti bolsa-da, alymlar onuň nähili emele gelendigi barada karara gelip bilmeýärler. 1972-nji ýyldaky “Apollon”

Dowamy »

94 2
Täzelikler, TheNotorious1 tarapyndan 30.9 00:08

Ýaponiýaly alymlar özgeplanetalylaryň bardygyny subutlaýan 450 sany delil ýygnadylar.

+3

Ýaponýaly alymlary özge planatalylaryň bardygyny subut edýän 450 subutnama ýygnadylar. Ýaponiýanyň hususy UFO gözleg instituty, özge planatalylaryň hakykatdanam bardygyny subut edip biljek 450-den

Dowamy »

124 5
Täzelikler, TheNotorious1 tarapyndan 29.9 23:15

Müsürde plastikden piramida gurdular.

+1

Müsüriň Giza şäherinde ekolog-aktiwistler Nil derýasynda ýygnalan plastik galyndylardan uly desga gurdular. Olar şeýle etmek bilen derýada suwuň hapalanmagyna ünsi çekmek isleýärler. Emele gelen

Dowamy »

69 1
Täzelikler, Mylayymzada tarapyndan 29.9 21:40

ONDAN-MUNDAN…

+6

“Garaz şeýle... ähli barlyk bulaşyk Gyzygam ýok. Hiç zat berenok lezzet. Ine şeýdip ýaşap ýörmek meň üçin Ezýet...”

Dowamy »

306 31
Bilim, Nirvana tarapyndan 29.9 21:13

Älemiň soltany

+2

12:18 Älemiň soltany Öz köklerini gadymy döwürlerden alyp gaýdýan türkmen we türk halklarynyň taryhynda dünýä meşhur şahsyýetler juda köp bolupdyr. Ýöne, megerem, olaryň arasynda mertligiň hem

Dowamy »

58 0
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 29.9 21:00

“Saňa hem işdädir onuň görnüşi, Saňa hem ukudyr onuň durmuşy”

+2

Gör, nähili gözel eken özüňe, Ömür ýoldaş gözläp ýören çaglaryň. Hat ýazarsyň göwün söýen gyzyňa, Duşuşarsyň arasynda baglaryň. Şol mahallar kän bir pikir etmersiň, Öňde uzap ýatan uly durmuşy. Saňa

Dowamy »

73 0
Bilim, Nirvana tarapyndan 29.9 20:56

...

+2

"bir elde iki garpyz goterip bolanok" diyyanler, pakeda salsan 3-4 sanysyny hem goterip bolyar...

Dowamy »

171 10
Täzelikler, Soho tarapyndan 29.9 20:12

Galstuk-kim, haçan oýlap tapdy?

+2

Il­kin­ji gals­tu­gy hor­wa­ti­ýa­ly­la­ryň oý­lap ta­pan­dy­gy, fran­suz­la­ryň bol­sa ony kä­mil­leş­di­rip, şu gün­ki gör­nü­şe ge­ti­ren­di­gi ba­ra­da mag­lu­mat­lar­da bel­le­nil­ýär.

Dowamy »

78 4
Täzelikler, Mylayymzada tarapyndan 29.9 19:31

Täze ada emele geldi.

+4

Tonga Respublikasynyň merkezi adalarynyň golaýynda, 16 ýyldan bäri hereketsiz duran wulkan ýaryldy. Ýuwaş ummanyň günbatar bölegindäki suwasty wulkan partlanyndan soňra, bu ýerde täze ada emele

Dowamy »

67 2
Bilim, Mylayymzada tarapyndan 29.9 19:12

GÖWNÜM

+1

Çaga ýaly meniň päkize göwnüm, Sähel zada monça bolup ýörerdiň. Arzuw, umytlaryň paşmadyk wagtam, Iki barmak maňlaýyňdan görerdiň. Teselli bermegi çöken kalplara, Üstün goýup ähli zatlardan möhüm,

Dowamy »

42 0
Edebiýat, Zehin tarapyndan 29.9 16:40

GIDIP BARÝAN ŞOL ONKIJE YOL BILEN...

+2

Gidip barýan şol öňküje ýol bilen, Yürekdäki armanlaryma yranyp. Hiç kim düşünmejek bolsa, barybir, Dil ýarmanyň manysy nä uýalyp Barýan dymmaklygy edinip ýoldaş, Munda kän aglanym, gülenim, hakdyr.

Dowamy »

59 0
Edebiýat, Zehin tarapyndan 29.9 16:38

MENI MAWY ASMANY SÖÝÝÄRIN BILSEŇ

+2

Men mawy asmanyň aşygy juda, Men mawy asmanyň mejnuny bilseň. Men söýýärin mawy asmanyň reňkin, Men söýýärin mawy asmanyň görkin. Üstüme nur çaýýan, günden gabanyp, Bulutlaryň saýa salmasy bardyr. Bu

Dowamy »

64 3
Edebiýat, Zehin tarapyndan 29.9 16:36

Gosgy

0

Sultan bolup bolup bu dunyani tutan yok Dunya yskdyr yskdan doyup oten yok Arysda allan payhasyna yeten yok Adyn galar eden isine gora Saparmyrat Nyyazow

Dowamy »

31 0
Edebiýat, Yakup tarapyndan 29.9 16:21