"Gyşdaky jüýje sanalyşyk" ýa-da şeýhleriň agyr simfoniýasy...HALANAN

+8

Katar-2022. Aziýa yklymy bu abraýly ýaryşy 2-nji gezek özünde geçirmäge hukuk gazandy. Lenin öleni bäri tomusda geçirlip gelinýän mundial ilkinji gezek Täze ýylyň öň ýanynda tamamlandy. "Puly

Dowamy »

150 20
Täzelikler, Massimus tarapyndan 13:21

No CommentPIKIRLI

+3

No comment!

Dowamy »

199 38
Täzelikler, Khanture tarapyndan 10:52

Bizem Pylany şahyr bilen aýdyşdyk

+12

Sowal: — O nämedir, ajygaňda iýmeli? O nämedir, adam bolsaň geýmeli? Kimdir, başy telpekli däl, öýmeli, Şahyr bolsaň, jogap bermek borjuňdyr. Jogap: — Ol çörekdir, ajygaňda iýmeli, Ol eşikdir, adam

Dowamy »

196 12
Edebiýat, Pegas tarapyndan 31.1 07:48

WAH...

+7

Ýadyma düşende irde-giçde-de, Biziň ýodamyzyň birikmejegi, Armanlardan saplanýan deý «hiç-le-de» Diýýänem «hiç» ýöne ýürek seçegi – gyrylýa-da. Şonda-da men saňa garaşyp ýörün, Saňa – «Gelmez»

Dowamy »

65 1
Edebiýat, Pegas tarapyndan 31.1 06:56

Kyýamat - ölümden soň bize näme garaşýar?

+7

Ölümden soň bize näme garaşýar? Meň ýaşymdaky islendik adamyň özine berýän soragy, men bolsa şu ýyl 37 ýaşaýan. Köp sanly okalan kitaplaryň netijesinde ölümden soňky boljak zatlaryň keşbi meň

Dowamy »

86 1
Täzelikler, Khanture tarapyndan 31.1 01:27

SIZ TOWEKGELMI? (psihologiki test)

-2

SIZ TOWEKGELMI? (psihologiki test) Hemme zadyñ göwnümizdäki ýaly bolmagyny çyn yürekden islesek-de, durmuşymyzda dürli meseleler ýüze Çykyp durýar. Göwnümize kybapdaş kararlar, köplenç, bize dogry

Dowamy »

50 2
Täzelikler, setdars tarapyndan 31.1 01:05

Degişme goşgy

+3

(Degişme goşgy) Sen sen diyip ahurup, gezsem jahany dilber, . Seň ugruňda maýyrdym mamaş-pahany dilber, Birje köpük pulum ýok, aýtja bahaňy dilber, Galyň diýip terk etdim, dini-suwhany dilber, Öz

Dowamy »

31 0
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 31.1 00:03

Necun senden sowap baryar bu kalbym...

+3

Niçün senden sowap barýar bu kalbym?, Saña tarap iteleýän duýgy ýok, Ýeke galsam gujaklardy gussalam, Öñki ýaly mähir indi duýlanok. Niçün kem-kem sowap barýar bu kalbym?, Ýitirmekden gorkan kalbym

Dowamy »

24 0
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 31.1 00:00

ÝATDAN ÇYKMAJAK JOGAPLAR

+4

Imam Agzam Ebu Hanife öz döwründe, akylyň görkezen ýolundan barýandyklary bilen öwünýän müňkürlere we olaryň şol döwre görä jogap tapyp bolmajak ýaly görünýän soraglaryna ýatdan çykmajak jogaplar

Dowamy »

22 0
Bilim, PROLIGA tarapyndan 30.1 23:11

W P N

+3

Işleýän wpn bilýäniňiz bar bolsa aýdaýyň mümkin bolsa

Dowamy »

99 11
Täzelikler, Vekil_City tarapyndan 30.1 20:57

Bir mugallymyň ýatlamasy

+3

Meniň ulanýan bir usulym bardy. Onuň peýdalydygyna men şeýle ynanýardym. Žurnaldan daşary, her okadýan synpym üçin aýratyn kagyz ýöredýärdim. Onda okadýan synplarymyň sanawy bardy. Sapak geçýärkäm,

Dowamy »

37 0
Bilim, PROLIGA tarapyndan 30.1 20:12

90-njy ýyllaryñ şahyrlarynyñ käbirine

+3

Geliñ söhbet edeliñ biz ajap gyzlarmyz hakda, Köp taryplaýas olaryñ syratyny, boýuny. Magtamyzda käwagt öte geçäýmämiz bar, hatda: Kelle göçüp garyşdyraýýasam çyn bilen oýny. Häzirem klassyk stilde

Dowamy »

86 7
Edebiýat, Miss_minnosh tarapyndan 30.1 19:10

“Zenan gözelligi”

+3

Perizat, humaý, Aý, gül, jeren, dilber, Agaýunus, Zöhre, Leýli, Şasenem, Döndi, Bossantäç, Gül, Meñli, Ogulbeg, — Hemmesiniñ başlangyjy—How enem. Türkmen gözelleri! Indi bolsa siz : Biriñiz

Dowamy »

61 5
Täzelikler, Miss_minnosh tarapyndan 30.1 19:08

Bidan

+6

BIDAN Ilki doga eder talyp ylymga, Isim, fygyl, harpy paş eder bidan. Her haýsyny böler dürli kysymga, Üç harply, dört harply, bäş eder bidan. Ýedi aksamy hem yllatly harpy, Şony oňat bilseň çekersiň

Dowamy »

88 7
Edebiýat, Hemedany tarapyndan 30.1 16:19

UKUDAKY SÖWER ÝARYNA BAKYP OTU­RAN GELNIŇ IÇ­GEP­LET­ME­SI

+8

Men ilkinji ýola görýänim ýaly, Saňa nätanyşa bakan dek bakdym. Seni köp wagtlap aňtawçy ýaly, Göz astyna alyp gezmedigim deý, Bakyp bilenime indi-indiler Haýran galýan-eý! Eý, toba! Men şol güne

Dowamy »

147 9
Edebiýat, Pegas tarapyndan 30.1 14:49

13 sany peýdaly maglumatlar.

+2

13 sany peýdaly maglumatlar. 1Şkafyň içini boşaltman arassalamak isleseniz tozan soryjynyn (plasosyň) ujuna jorap geýdirin. Şu usul bilen ýere gaçan ownuk zatlary hem tapyp bilersiniz. 2. Oyüniziň

Dowamy »

52 2
Täzelikler, setdars tarapyndan 30.1 13:44

BILBILJIK

+2

BILBILJIK Men gabagymy bir galdyrsam, kükregiňde dem tükener, Gadamymda saz çaldyrsam, gursagyňda heň tükener. Bu obaň gyzlary ýeser, bir bakyşda sesiň keser, Gözýaş bolup çykar heser, gözleriňde nem

Dowamy »

41 1
Edebiýat, W. P tarapyndan 30.1 13:08

Ol nämedir

-6

Kerim Hally bilen sorag jogap goşgy Sorag beren : Jemşit Hajymammedow Jogap beren: Kerim Hallyýew Ol nämedir duýgusy bar keşbi ýok Şahyr bolsañ jogap bermek borjuñdyr Ol nämedir şa bolsada köşgi ýok

Dowamy »

218 14
Edebiýat, Jemsitpoet tarapyndan 30.1 11:13

Fakt, degişme.

+5

Biziñ obada ýüzüne em ulanýanlaryñ biri bir özündenem ýaş görünýän aýala tüweleme gaty ýaş görünýäñ emi näme näme çalynýañ diýipdir. Olam degişgen aýal, täze göläniñ täze tezegini diýipdir ☺️☺️☺️

Dowamy »

68 3
Edebiýat, Remezan tarapyndan 30.1 10:44

Toýy güni öli jesedi geldi.(Goşgy)

+3

Dünýe giň her hili wakalar bolýar, Bagt hem-de ýas käte garyşyp gelýär. Men şeýle wakany gürrüň bermekçi, Bir gözel gyz hakda goşgy düzmekçi. Sanlyja gün galdy durmuş toýuna Sanly günden ak kejebe

Dowamy »

56 3
Edebiýat, PROLIGA tarapyndan 30.1 09:53

Poeziýada mozaikalar toplumy

+3

Elbetde, boýnuma alýaryn, Gödek men. Ýöne sen bagyşla ahyr. Gödekleň Ýüregi ýuka, Göwni näzik, Özi lälijek bolýar. Gödekligimden soň, Gynanýaryn hem-de müýnürgeýärin, Ýöne ony boýnuma almaýaryn.

Dowamy »

63 6
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 30.1 09:35

Eýjejik gyza.

+3

EÝJEJIK GYZA Sen bagtly bolardan juda owadan, Sen bagtly bolardan juda eýjejik, Juda näzeninje... Seniň ýanyňa Hatda bagtam gelebilmez eýmenip. Asmandan zemine inen melegim Melul bolma göwnüň gama

Dowamy »

51 2
Edebiýat, _Bayat tarapyndan 30.1 03:57

uytgeshik olumler

+8

Li Po Hytayyn 2 sany gowy goshgusyny yazan shahyr. Li icmegi gowy goryardi. Li bir gun icgili yagdayda Yangtze deryasynda gayyga munyar. Ayyn yagtysyny derya dushup shol owadanlygy gujaklajak bolup

Dowamy »

131 10
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 29.1 22:19

Oýlanma

+11

Essalowmaleýkum hormatly islenen ru agzalary sag aman otyrmysyñyz. Şu gün derdindeşesim geldide bir blog ýazaýyn diýdim. Gysgaça aýtsam şu gün meñ doglan günüm welin geçen ýyl ýarawsyzdym bu ýyl

Dowamy »

326 52
Sorag-jogap, Bayker tarapyndan 29.1 20:34

Taryhdaky «ilkinjiler» hakynda...

+1

- Taryhda ilkinji ensiklopediýa Spewsipp tarapyndan b.e.öňki 348-nji ýylda taýýarlanypdyr. Onuň taýýarlan ensiklopediýasynda Platonyň taryh, pelsepe, matematika baradaky pikirleri beýan edilipdir.

Dowamy »

44 3
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 29.1 19:27

Degişmejik

+2

Bir gün maymyn çagasy ejesiniñ ýanyna baryp: - eje näme üçin biz owadan däl-äý, näme üçin biz bigörk dogulypdyrsaý?! diýip soraýar. Ejesi: -beý diýme çagam. Bizdem beterlerem bar-a. Menä her gezek şu

Dowamy »

58 1
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 29.1 19:22

Hemme adamlar şol bir dili gürlese nähili bolar?!

+5

Taryhyň dowamynda şu wagta çenli dünýäniň ähli adamlarynyň şol bir dilde gürlän wagty bolmandy. Gadymy döwürlerde-de gürlenilýän dilleriň arasynda meňzeşlikler we uly tapawutlar bardy. Ýöne käbir

Dowamy »

50 2
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 29.1 19:14