MENIŇEM ÖZÜMÇE HAÝRANLARYMHALANAN

+5

Haýran galýan: näme üçin köp sütemlere, aýralyklara, ölümlere döz gelen ýürek pahyr (“pahyr” diýenimi neme görmäň, ýürek ölen...) agramy 50 kg-ä ýetmeýän gyzjagazyň öňünde ejizleýär?! Haýran galýan:

Dowamy »

121 13
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 14:24

.....PIKIRLI

+2

Gecen ay Eyranda Mahsa Aminin oluminden son Eyranda biduzgunchilikler bashlady. Eyran halky Yslamyn shertlerine gora yashamak islemeyandiklerini ayallaryn hijaplaryny ayryp yakdylar we saclaryny

Dowamy »

142 13
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 07:51

Perhadyň gazan dagynda, Aşyk-magşukdan jydadyr.

+2

GÖWNÜM Göwnüm ömrüm sakasy sen Hyŷalyň älemde şadyr. Men garybyň ŷekesi sen, Ŷekäniň ŷary Hudadyr. Turgul daňdanyň agynda, Erenleň ören çagynda, Perhadyň gazan dagynda, Aşyk-magşukdan jydadyr.

Dowamy »

29 1
Edebiýat, Elif tarapyndan 03.10 18:57

Azat Kulyyewden

+2

Ýagşy adamdygyňa garamazdan, iliň seni erbet adam hökmünde tanamagy, hakykatda erbet adam bolup, gowy adamdyr öýdülmegiňden ýagşydyr

Dowamy »

18 0
Edebiýat, Elif tarapyndan 03.10 18:55

,, Sabyrly gul dura-bara şat bolar,,

0

, Sabyrly gul dura-bara şat bolar,, Nejip Fazylyň «Sabyr daşy» diýen sahna eserinde şeýle hekaýat bar: Uklap ýatan ýaş gyzy ägirt guş penjesine alyp ötä gidýär. Ony getirip, bir şa köşgüniň

Dowamy »

14 0
Edebiýat, Elif tarapyndan 03.10 18:52

Haýran galýan...

+10

Salam arzylylar. Sizden aýyrmasyn. Her adam bir zady geň görýär, oňa haýran galýar. Meni haýran eden zatlar belki Sizide pikirlendirer. Haýran galýan: Adam sany boýunça dünýäde iň uly döwletde

Dowamy »

357 21
Täzelikler, Massimus tarapyndan 03.10 17:01

Salam

0

Agzalar ak köýnekdäkini ruçka (syýany) çyzylan ýeri nädip aýyryp bolýar? Sroçno ýazaýyñ.

Dowamy »

84 7
Täzelikler, The Best tarapyndan 03.10 16:58

Antielita, rep sözleri (terjime)

+4

M1NOR - Oxymiron Antielitasy. Töweregimde elita, kime pagta aýt maňa elita. Ine men Sindbad ýaly gözläp tapanym Erida. Ýüzýäris gämiler bilen bu giň umman içre. Öňümizde uly maksat, uzak menzil we bu

Dowamy »

42 2
Köneler, Khanture tarapyndan 03.10 16:21

10 sany pul üçin maslahatlar.

+6

1. Çykdajylary we girdejileri ýazga geçir. 2. Ownuk we gerekmejek çykdajylary azalt. 3. Karzyna pul almagy bes et. 4. Goşmaça girdeji getirjek zatlary et. 5. Girdejiniň 10%-ni ilki bilen özüňe töle.

Dowamy »

82 5
Bilim, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 03.10 07:05

Oktyabr ayynyn 1nji turunyn netijeleri (8 tur)

+2

Arsenal 3-1 Tottenham. manchester siti 6-3 mancester yunayted. atalanta 1-0 fiorentina. inter 1-2 roma. bawariya 4-0 lewerkusen. werder 5-1 borussia m. wolfsburg 3-2 shalke. porto 4-1 braga.

Dowamy »

42 4
Sport, Anil Kapur tarapyndan 03.10 06:59

ÝENE SYNAG...

+6

Säher şemaly bilen oýandym ýene iň asuda günleriň birinde. Saçymy sypalap geçýän bu tämiz şemal, hamala, içimde könelişen öňki duýgusyz umytlaryma gaýtadan jan berýän ýalydy. Özümi dünýä ýaňy gelen

Dowamy »

115 3
Edebiýat, Pegas tarapyndan 03.10 06:12

Gaýyk, kürek, sen...

+4

Gaýyk bolsa, Kürek bolsa, Sen bolsaň Çar tarapam deňiz bolsa ümmülmez Didarymdan,ykbalymdan gaçmanyň Ebeteýni asla tapyp bilmeseň Kürekleri gezek-gezek kürekläp Elimiz kartasyz,kompossyz,zatsyz

Dowamy »

23 0
Edebiýat, picasso tarapyndan 02.10 22:59

Weýsel Karany (Weýis Baba) Pygambere bolan muhabbetinden ýanyp-köýýän biridi.

+4

Weýsel Karany (Weýis Baba) Pygambere bolan muhabbetinden ýanyp-köýýän biridi. Ýaradanyň Resulyny görmek il uly arzuwydy. Onuň gül jemalyny görmek üçin hemme zatdan geçmäge taýyndy. Onuň bilen

Dowamy »

122 11
Edebiýat, Elif tarapyndan 02.10 22:11

Aman Sary / Geljekki gelnime ýazan hatym:

+2

Sen-sen diýip ah urup, gezsem jahany dilber, Señ ugruñda maýyrdym mamaş-pahany dilber Birje köpük pulum ýok, berjek bahañy dilber, Galyñ diyip terk etdiñ dini-suwhany dilber, Öz bahañy özüñ kesdiñ,

Dowamy »

85 6
Edebiýat, Elif tarapyndan 02.10 22:03

Reñkli eşikler barada

+4

Geýýän egin-eşikleriniň reňkleri ynsana gözellik terbiýesi taýdan, psihologik, hatda fiziologik taýdan hem täsirini ýetirýär. Olaryň öwüşginleri we sazlaşygy bolsa gündelik ýa-da baýramçylyk keşbini

Dowamy »

54 3
Täzelikler, Remezan tarapyndan 02.10 16:51

GARDSHARING

0

Telekarta80. Ntv+56 alem tv 52.5 D SMART 42 HOTBIRD13 PULLY KANALLARY ACHYP BERYES

Dowamy »

147 13
Tehnologiýa, Wepajan tarapyndan 02.10 16:50

Erkek erkek dek bolgun. Tekst aýdym. Gitarada Parahat Çyryşlyýewiň ýerine ýetirmeginde

+1

Erkek erkek dek bolgun, Ýok, gurjak dek bolmagyn. Ykbalyň elindäki, Oýunjak dek bolmagyn. Ykbal itiniň sesi, Täsir etmez mertlere. Boýun egme takdyra, Kaddyň dikläp mert ýöre. Erkek erkek dek bolgun,

Dowamy »

34 0
Edebiýat, FanB tarapyndan 02.10 15:36

Terjime

0

Аристотель в работе «Политика» утверждал, что «государство существует по природе и по природе предшествует каждому человеку; поскольку последний, оказавшись в изолированном состоянии, не является

Dowamy »

97 12
Täzelikler, Kleopatra tarapyndan 02.10 15:14

Gorkut ata

+2

Gorkut ata Oguz türkmenleriniň akyldary bolupdyr. Ol türkmenleriň gaýa taýpasyndan bolupdyr. Ol VI asyryň ahyrlarynda VII asyryň başlarynda ýaşap geçipdir. Türkmenlerde paýhasly, ylymly-bilimli il

Dowamy »

59 7
Täzelikler, Bakyýew tarapyndan 02.10 14:27

Komegiňiz gerek rus dilinde suw içýenler))

0

Salam hormatlylar komeginiz gerek rus dilinden bir temajyk bardy welin shony terjime edip beräýiň zynjyry döwmänjik

Dowamy »

83 7
Täzelikler, Kleopatra tarapyndan 02.10 13:56

Doglan gününi we aýyny bilmek.

+1

Dostuñuza bir kagyzda doglan gününi ýazmaklygy hödürläñ hem-de aşakdaky amallary ýerine ýetirmekligi haýyş ediñ: - Ýazylan sany ikeldiñ (ikä köpeldiñ); - Alnan netijäni 10-a köpeldiñ; - Köpeltmek

Dowamy »

98 8
Täzelikler, Victus tarapyndan 02.10 11:39

120den gowrak adam aradan chykdy

+1

Indoneziyanyn Futbol Ligasynda oynalan Persebayya - Arema Malang dushushygyndan son iki toparyn jankoyerlerinin arasynda urush turdy. Stadionyn icinde bolan urushda shol wagt 34 adam aradan chykdy

Dowamy »

81 2
Sport, Anil Kapur tarapyndan 02.10 09:59

Hyýallara çenli

+3

Özümi ýitirip, kalbym ýitirip, Ýitirip aňymy, ýitirip aklym. Ötlem-ötlem duýgularyň teýinden Gül göwnüňe barýan ýodany tapdym. Şol ýodany yzlap ugradym saňa, Terk eýläp asman-u-zemin arasyn. Ýöne

Dowamy »

32 0
Edebiýat, Mümkin tarapyndan 02.10 09:53

Ýakymly ýatlamalar

+1

ÝAKYMLY ÝATLAMALAR Gurbannazar Atakgaýew: garramadyk göwün calendar 2022-02-03 14:12 | eye_fill Arada wäşi artist Tagan Saryýewiň (Annam brigadyň) gyzy Gülnar: «Gurban dädem (Gurbannazar Atakgaýew)

Dowamy »

32 1
Köneler, Remezan tarapyndan 02.10 08:18

Oýlap ýatdan bir san belläñ.

0

Meniñ aýdýan amallarymy üns bilen ýerine ýetiriñ, men bolsa siziñ hasaplamalaryñýzyñ netijesini aýan ederin. 1. Noldan tapawutly 10-dan kiçi bir sany ýat belläñ. Ony 3-e köpeldiñ, netijesine 2-ni

Dowamy »

47 1
Bilim, Victus tarapyndan 02.10 08:10

+20 Psihiki taýdan peslere okamak gadagan #2

+4

6. Bir gün agşam ukuda ýatyrdym. Ýatan wagtym üsdüme çalaja şemal gelenýaly boldy. Men gözlerimi açdym. Emma üsdümde, howada maňa degmän uçýanýaly ýene men bardym. Bu aýnadäl, bu men. Ýöne men iki

Dowamy »

76 3
Sorag-jogap, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 02.10 07:30

PARODIÝA

+2

Men durna däl ahyry Gider ýaly seniň gyşyňy taşlap. Ýa'da,, Söýýän,, diýip gygyrar ýaly, Men seni söýemok şu günden başlap. Böleklere bölüp söýemok seni, Bilsemem çöl, deňiz, daglydygyňy. Bu ajaýyp

Dowamy »

79 2
Edebiýat, Elif tarapyndan 02.10 07:19