"Gyşdaky jüýje sanalyşyk" ýa-da şeýhleriň agyr simfoniýasy...HALANAN

+8

Katar-2022. Aziýa yklymy bu abraýly ýaryşy 2-nji gezek özünde geçirmäge hukuk gazandy. Lenin öleni bäri tomusda geçirlip gelinýän mundial ilkinji gezek Täze ýylyň öň ýanynda tamamlandy. "Puly

Dowamy »

150 20
Täzelikler, Massimus tarapyndan 13:21

No CommentPIKIRLI

+3

No comment!

Dowamy »

199 38
Täzelikler, Khanture tarapyndan 10:52

Garanky gijeler

+2

Garaňky gijeler oturyp ýalňyz Garaňky gijeler ýatlaýan seni Kalbymyň töründe şol owadan gyz Ýene öz erkime goýanok meni Hyýalymda janlandyryp keşbiňi Men ýenede seň ýanyňa barýaryn Beýan etsem

Dowamy »

56 7
Täzelikler, kalp doctory tarapyndan 29.1 18:10

Gitmesene gozel gyz

0

Gitmesene gözel gyz Gitmesene ýanymdan Seniň bilen geçen günler Çykmaýar hiç ýadymdan Ýadyňdamy ýalňyzym ?! Şool gün aý-aýdyň gije Nurana Aýy synlap Oturardyk bileje Geljegimiz hakynda Süýji arzuw

Dowamy »

28 1
Täzelikler, kalp doctory tarapyndan 29.1 18:07

Gizläp bilmedim

+1

Ak kagyza siňen ýürek duýgumy Bu gün özgelerden gizläp bilmedim Ähli ýerde duýsamda seň söýgüňi Ony ähli ýerden gözläp bilmedim Sözle janym sen göwnümiň nagşymy Bilbil deý owazly täsin bagşymy Garaja

Dowamy »

41 7
Täzelikler, kalp doctory tarapyndan 29.1 18:06

Pul bilen bagt satyn alyp bolýar

+2

Eşidensiňiz-ä: pul bilen bagt satyn alyp bolmaýar. Aslynda ol doly dogry däl. Pul bilen belli bir derejede bagt satyn alyp bolýar. Näçe puluň bardygyna we ony nähili sarp edişiňe bagly. Barlaga görä

Dowamy »

51 2
Bilim, PROLIGA tarapyndan 29.1 17:38

****

+2

Bir gezek elinden kitap düşmeýän dostlarymyzyň biri ýylgyrdy-da: «Birbaly tanaýaňmy?» diýdi. «Ýo-o» diýip, başymy ýaýkanymdan gürrüň bermäge durdy: Gadym wagtlarda Birbal diýip bir hindi filosofy

Dowamy »

83 3
Bilim, PROLIGA tarapyndan 29.1 13:05

Durmuşdan gysga bellik.

+6

Meşhur psihiatr durmuşynda bolup geçen wakany gürrüň berýär. Altmyşynjy ýyllardy gijäniň bir wagty jaň gelýä we alýar. Bir aýal maşgala: Doktor Frenkl telefonuňyzy hassahanadan tapdym. Janyma kast

Dowamy »

74 5
Täzelikler, nurmuhammet tarapyndan 29.1 12:54

KINAYALY SETIRLER

+5

KINAYALY SETIRLER Tehnika şeyle bir kämilleşer, adamyñ öz-özüne-de geregi bolmaz. * * * Bir şahyryñ beyleki şahyr baradaky aydýanlaryny şahyr bolmanam aydyp bolar. *** Şeyle bir ejiz pýesalar bar,

Dowamy »

60 6
Bilim, setdars tarapyndan 29.1 12:34

Kurany Kerim edebiýat eseri hökmünde

+4

Aşakda okajak zatlaryňyz Kerimi Kuranyň Arşdan gelip çykyşy barada şübhe döretmegi mümkin, ýöne ol şübheleriň barsy biderek. Kuran Allahyň pikirleri, men muňa özüm ynanýan we şaýatlyk edýän. Köp

Dowamy »

133 13
Bilim, Khanture tarapyndan 29.1 11:11

Ýeriň dartyş güýji barmy?

+5

Khantureniň ýazmaga ýaltanyp açan mowzugy üçin! Ýeriň dartyş güýji bar how!!! Şol alym pohuny iýmesede iýen ýaly bolupdyr!!! Ýöne Ýer diýen zat ýok!!! Bizi ýamanamanama aldaýarlarow biziň häzirki

Dowamy »

100 9
Edebiýat, _Bayat tarapyndan 29.1 03:19

Zombi neýrologiýasy bolup bilermi?🧟🧟🧟

+1

ZOMBI NEÝROLOGIÝASY Zombi neýrologiýasy bolup bilermi? Elbetde, isleseñiz, bolup biler! Ylmy-fantastiki kinofilmlerde we kitaplardabarmak büküp sanardan köp mysallaraduş gelensiñiz: Hamala dünýäni

Dowamy »

55 2
Bilim, setdars tarapyndan 29.1 00:15

IŞGÄR GEREK!

+6

"Asgabat şäheriniñ Berkarar söwda merkezine ýaşy 18-30 aralygynda bolan,höwesli,özüne göwni ýetýän satyjy oglan ýa-da gyz gerek.Iş sagat irden 9:00-dan agşam 18:00-a çenli, her hepdäniñ dynç

Dowamy »

137 7
Täzelikler, PROLIGA tarapyndan 28.1 23:40

Pikir edip gördüňizmi?! Göwünlerde gül dörediň!

+3

Pikir edip gördüňizmi?! Siziň ýaşaýan durmuşyňyz, iň gowusy, iň owadanydygy barada. Şu ykbaly dünýäde, gör, näçe adamyň arzuw edýändigini bilýäňizmi? Biz iň owadan durmuşda, arzuwlaryň wysal bolan

Dowamy »

45 2
Bilim, PROLIGA tarapyndan 28.1 20:25

😒😒

+7

Her kim ýagşy men ýaman, her kim bugdaý men saman. "Göwre sygar tabyda, göwün sygmaz Jahana, ýaşaman howäs ýok, ölmänede bahana". 🥺😒😒

Dowamy »

152 21
Täzelikler, Mona Songz tarapyndan 28.1 20:22

Taryha giren ayallar

+1

Polshaly Helena Rubinsteyin kosmetikanyn bashlangyjyny bashlan ayal. Argentinanyn prezidenti Yuan Peronyn ayaly Yewa Peron yoldashy prezident wagty garyplaryn we ayallaryn haklaryny goran ayaldyr.

Dowamy »

43 0
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 28.1 19:39

Ýeriň dartyş güýji ýok diýen türk alymy...

+2

Ýazmaga ýaltanýan Ýutuba giribilýänler şu linkden görip bilerler.

Dowamy »

92 7
Täzelikler, Khanture tarapyndan 28.1 19:34

Ýetimiň nalasy.

+4

Bagyşla ejejan, edäýdimmi bimaza,. Mazaryňa gelmän gitsem bolmaza Her gün säher ýer başyňa gelýänme, Gelýär diýip hiç kes azar bermezä. Howwa menem oňat, penalap ýörňä, Ýürek gysýar, beýdip gysmazdy

Dowamy »

59 8
Edebiýat, Ejegyz tarapyndan 28.1 16:17

:(

+1

Gozlem agyly tapman tumligiň agyny Bak ýürekde agyry ykbal alanna aryny Çekdik zaryny pytratdyň meň gulzarymy Bakyslaň sowuk dideleň bilen Sepýäň aýagyň garyny Bilmen ejiz bolsagam nm ucin bir çete

Dowamy »

29 0
Täzelikler, Peri_05 tarapyndan 28.1 13:41

Ýulduz Usmanowa: «Diňe sagdyn erkekler gyzlara seredýär»

+6

Aýdymçy bu sözlerini köplenç gyzyna hem aýdýandygyny aýtdy. Özbegistanyň meşhur aýdymçysy Ýulduz Usmanowa zenanlara ýüzlenmegi makul bildi. Onuň pikir edişine görä, sagdyn erkekler gyzlara seredýär,

Dowamy »

123 7
Bilim, PROLIGA tarapyndan 28.1 13:08

Ene hatyrasy

+4

Enes bin Mälik (ra) gürrüň berýär: Bu waka pygamberimiz aleýhyssalatu wessalamyň döwründe bolup geçipdi. Alkama diýilýän bir ýaş ýigit bardy. Dinine diýseň gaýymdy. Gyş diýmän, ýaz diýmän oraza

Dowamy »

35 0
Edebiýat, Miss_minnosh tarapyndan 28.1 12:53

Rehim edilmese rehim edilmez!

0

Özi garry hem yzgytsyz aýaldy. Goňşulary onuň şerinden gorkardylar, köçede görseler derrew ugurlaryny üýtgederdiler. Birisi kömege mätäç bolsa, adamlaryň kellesine iň soňky geljek adamdy. Kalby edil

Dowamy »

24 0
Edebiýat, Miss_minnosh tarapyndan 28.1 12:51

Nätanyş gyzyñ hatlary...

0

Eger aklyň ýerinde bolsa, keselhanada gereginden artyk bir gün galmagam gaty kyn düşer. Keselhana nähili döwrebap bolsa bolubersin, gerek wagty bolaýmasa, başga wagt Beýik Biribar bizi şol ýerlere

Dowamy »

26 0
Edebiýat, Miss_minnosh tarapyndan 28.1 12:49

,,Allany göresim gelýär"

+4

Çyndanam, Allany göresiň gelýärmi?! Çekinme, «Hawa, Allany göresim gelýär» diý! Bu ýalňyş däl. Seniň bu islegiň sebäbini bilýärin. Sebäbi meniňem Allany göresim gelýär. Ýeriň ýüzüne nuruny saçyp

Dowamy »

46 1
Edebiýat, Miss_minnosh tarapyndan 28.1 12:46

XX asyryñ soñlary—XXI asyryñ başlary. Bäbekhanada

0

Iññä-ä, iññä-ä, iññä-ä Dünýä indi ýene bir täze adam. (Sesiniñ haýbaty ýigide meñzeýär). Ynjalykdan gaçýar bir yigit hasam, buşluga garaşyar—örän howlugýar Ýürekde takat ýok, başda—müñ hyýal, Aýakda

Dowamy »

35 0
Edebiýat, Miss_minnosh tarapyndan 28.1 12:39

ÝÜREGIM GYSÝAR...

+4

ÝÜREGIM GYSÝAR... Ertir näm boljagym belli däl heniz, Garjaşan beýnimi agyrlyk basýar, Şükir ähli zadym ýerbe-ýer ýöne, Käteler şeýle bir ýüregim gysýar. Her sekuntda çyrşap gara kirşenin Ýalanlar

Dowamy »

25 0
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 28.1 10:24

"Wi-fi" haýal işlese näme etmeli?

+2

Ilki bilen, hemmä mälim bolan usul, “Wi-Fi” routeriňizi öçürip, täzeden ýakyp görüň (перезагрузка). Siziň “Wi-Fi” internetiňizi sizden başga kimiň ulanýandygyny anyklaň. Köp adamyň ulanýan bolmagy

Dowamy »

66 4
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 28.1 07:25