MENIŇEM ÖZÜMÇE HAÝRANLARYMHALANAN

+5

Haýran galýan: näme üçin köp sütemlere, aýralyklara, ölümlere döz gelen ýürek pahyr (“pahyr” diýenimi neme görmäň, ýürek ölen...) agramy 50 kg-ä ýetmeýän gyzjagazyň öňünde ejizleýär?! Haýran galýan:

Dowamy »

121 13
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 14:24

.....PIKIRLI

+2

Gecen ay Eyranda Mahsa Aminin oluminden son Eyranda biduzgunchilikler bashlady. Eyran halky Yslamyn shertlerine gora yashamak islemeyandiklerini ayallaryn hijaplaryny ayryp yakdylar we saclaryny

Dowamy »

142 13
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 07:51

Oktyabr ayynyn 2nji tury (9 tur)

+1

SSKA Moskwa - Spartak Moskwa. Arsenal - Liwerpul. Milan - Yuwentus. Fiorentino - Lasio. Bayer Leverkusen - Shalke 04. Borussia Dortmund - Bawariya. Hoffenheim - Werder. Feyenoord - Twenthe. Monpelle

Dowamy »

39 4
Sport, Anil Kapur tarapyndan 02.10 06:54

Ölümi ýatlamak diýmek — pikiri durlamak diýmek.

+3

“Ýene güýz, Güýz bolsa saralýar ýaprak Ýaprak saralanda durlanýar pikir.” Ezizowyň her gezek Güýz barada ýazanynda aslynda ölüm hakynda ýazýandygy hemmä mälim bolsa gerek. Aslynda diňe ölüm hakda

Dowamy »

59 2
Bilim, Nirvana tarapyndan 02.10 01:35

Ykbal Synagy

+2

Yadyndamy " Soygi " atly hekaya? Pursat tapsak gurlesherdik gijeler... Sonsuz oylanmana mejbur edipdi, Yazgydymda chatyk dushen bijeler. Senem soydun menem soydum bilyansin, Yuregimi oyup

Dowamy »

45 2
Edebiýat, The Notorious tarapyndan 01.10 21:16

ELI BOŞLUK

+5

Salam eziz okyjylar! Gün sypdyrmanjyk ýaşap ýörsüňizmi?! Şu degişmejik näçe ýürege-bagyra düşse-de ulanasym geldi. Geçirersiňiz-dä, geçirmeseňizem geçdi ýöne. Ýaňy poadcast diýilýän zada synanyşdym,

Dowamy »

206 11
Bilim, Nirvana tarapyndan 01.10 20:06

Sorag

0

6 sany otly cop bilen 4 sany hemme tarapy den bolan ucburcluk almaly. Nadip?

Dowamy »

96 5
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 01.10 18:46

Salam.

0

Salam hemmä. Şu günler täzelikleri görmäge elim ýetenok welin urşdan näme habar gürrüñlerşeliñ.

Dowamy »

62 1
Täzelikler, The Best tarapyndan 01.10 13:12

“Durmuş Şekspirden has ejiz eken, Senden Romeony ýasap bilmedi…“

+4

Asman bilen zemin çarpdy çapagy, Gözleriň perdesi syryldy birýan. Hatlar iň ajaýyp heňe başlady, Mukaddes söýginiň dilinde saýrap. Soň syrly bakyşlar ornady süňňe Aňyrsyndan bir enaýy suratlaň.

Dowamy »

131 3
Bilim, Nirvana tarapyndan 01.10 13:02

10 000 sagatlyk maksadyňda işlemek.

+3

Durmuşda, işde we biznesde uly üstünliklere ýetmek üçin köp zähmet çekmek gerek. Emma adamlaryň köpüsiniň mümkinçilikleri (saglyk, wagt, bilim, zehin, hünär, maddy mümkinçilikler we ş.m.) deňräk

Dowamy »

38 2
Bilim, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 01.10 13:00

Nämäni bilesiñiz gelýär?

+11

Salam. Gyýw, islenendäkiler! Näme boldy size beýle? Gaflat ukysyna gitdiñizmi? Durmuş şonsuzam ýeterlik derejede ýürekgysgynç,Isleneni bir şowhunlandyryñ ahyry.Sizden-ä şowhunlandyran ýok,onda näme

Dowamy »

425 28
Sorag-jogap, Belki tarapyndan 01.10 11:36

Alma - Aldanmagyň simwoly

+5

Alma miwesi - Aldanmagyň simwoly Bellik: Bu blogdaky ýazgylar kellä gelen samsyķ pikirler bolup, birzatlar (meselem din) bilen baglanşdyryp kelläňizi agyrtmaga gerek ýok, islemeseňiz okaman çykyp

Dowamy »

118 9
Täzelikler, Khanture tarapyndan 01.10 11:30

GÜNDOGAR BULWAR

+2

Ýene nurun seçdi synsyz yşyklar, Ýene öwşün atdy Gündogar bulwar. Gysmyljyrap otyr juwan aşyklar, Hersiniň elinde bir desse gül bar. Menem peýwagtyma aýlanyp ýörün, Tutup oguljygmyň akja elinden.

Dowamy »

19 0
Edebiýat, picasso tarapyndan 01.10 04:48

+20 Psihiki taýdan peslere okamak gadagan

+5

1. Öýde makaron bişirjek bolýan. Gaýnaýança ol jaýa geçip telewizor görjek bolup, gitmänkäm pişgime "Makaron gaýnasa maňa aýt" diýip kinomy görmäge gitdim. On minutdan soň bu pişigim gelip

Dowamy »

141 9
Sorag-jogap, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 01.10 01:35

Jogaplayyn

+2

Agzalar eger bilyaniniz bar bolsa kyn gorman jogaplayyn! Adama kesek iymek zyyanlymyka? Onlerem kesek iymek hasyetjigim bardy welin,kawagt ogrynca iyyardim,hic kimede bildirmek islamok etmesiz bir

Dowamy »

274 24
Täzelikler, Ladybug tarapyndan 30.9 23:33

Dogrymy

+2

Okuwda synp yolbaşçy: - Biz hemmämiz bir maşgala, bütinleşen adam biz balalam... + Seret shuña häzir "Pul ÿygnamaly" diyer... :D

Dowamy »

107 8
Edebiýat, AySa tarapyndan 30.9 22:53

Degişmeler

+5

Ispaniyada chaga doglanda gyzgyn suwy gechip baryanyn ustine sepyaler. Name diyp sowse shonam dakyalar. Mysal uchin: Hulio,Pedro,Konchita,Huanita... Titanik filminde Leonarda Di Kaprio derek Arnold

Dowamy »

114 9
Edebiýat, AySa tarapyndan 30.9 22:26

Gyzykly sorag ;-)

+1

Gadym döwürlerde bir ylymly, bilimi adam bolupdyr. Soň ol töhmede uçrap bir jenaýata günäkär bolup galypdyr. Patyşa oňa ölim jezasyny beripdir. Ýöne halk patyşadan "bu adam akyl paýhasly,

Dowamy »

110 11
Sorag-jogap, Dobriy_Brat tarapyndan 30.9 22:04

Hytaý ABŞ üçin howp döredýän ýadro suwasty gämisini görkezdi.

+4

Hytaý ABŞ üçin howp döredýän ýadro suwasty gämisini görkezdi. Hytaýyň Halk azat ediş armiýasy (PLA) Harby deňiz güýçleri düýn, 29-njy sentýabrda, kontinentara ballistik raketalary daşap bilýän iň

Dowamy »

144 14
Täzelikler, Dobriy_Brat tarapyndan 30.9 21:39

Dünýäniň iň demirgazyk adasy aýsberg bolup çykdy!

+3

Dünýäniň iň demirgazyk adasy aýsberg boldup çykdy. Bir wagtlar dünýäniň iň demirgazyk adasy hasaplanýan Arktika adasy aýsberg bolup çykdy. Bu ada bir ýyl ozal Grenlandiýanyň demirgazyk kenarynda

Dowamy »

33 0
Täzelikler, Dobriy_Brat tarapyndan 30.9 21:35

"Meniň bir uýam bar..."

+6

Meniň bir uýam bar — bir doganym bar, Gözleri natuwan, ýüregi joşly. Günbatarym — ýagty. Gündogarym bar, Meniň bir dünýäm bar — nowjuwan ýaşly. Her gün ýollaryma çykyp perişan, Belki, meni

Dowamy »

55 0
Edebiýat, Esma tarapyndan 30.9 21:33

GOWY BOLDY

+5

Go­wy­ bol­dy­ me­niň­ dün­ýä­ ine­nim, Tu­kat­la­nyp­ gör­düm­ bu­ dün­ýä­ ge­lip. Her­ ni­çik,­ dog­la­nym­ go­wy­ bol­dy­ meň, Gün­ di­ýil­ýän­ so­wuk­ za­da­ eg­ni­mi go­ýup, gyz­gy­ny­my­

Dowamy »

48 1
Edebiýat, Esma tarapyndan 30.9 21:22

Gyzykly sorag

+2

2 copan oz arasynda gurrun edyar. Biri beylekisine eger sen mana 3 goyun bersen onda bizin goyunlarymyz denleser diyyar. A beyleki copan bolsa eger sen mana 3 goyun bersen onda menin goyunlarym

Dowamy »

88 6
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 30.9 18:04

Menden sowal, sizden jogap.

+2

Dukancy seyle bir aksiya goyupdyr. 4 sany pepsin gapagyny getirene bir pepsi mugt. Men elimde 31 sany pepsi gapak bar. Men nace sany pepsini mugt alyp bilern?

Dowamy »

112 11
Täzelikler, Victus tarapyndan 30.9 17:35

сорагжык.

+5

Имо историясында шу сурат бирки гунден бари горкезилип дур. Танадынызмы?диен сораг бн. Мена танамадым. Йоне оглан бирхили Барак Обама чалым эдип дур.

Dowamy »

160 7
Täzelikler, kwadrat kelle tarapyndan 30.9 15:45

Türkmenistanda gadymy döwürde ýaşaýyş bolupdyrmy?

+2

Taryh barada söz açylanda käbir kişi, "Türkmenistanda üýtgeşik taryhy ýadygärlikler ýok" diýip, ýa bolmasa yza galak düşünjelerini beýan edip barja zehinlerini ýüze çykarýarlar. Ýöne

Dowamy »

43 1
Täzelikler, Bakyýew tarapyndan 30.9 14:28

“MÄHREM OJAK...”

+12

Mährem ojak! Soňky pursat gaşyňda Hoşlaşmak isleýär bu däli göwün. Gaýtaryp berilmez... Bilýän bolsamam, Kalbyma gozgalaň tokunýar bu gün... Leksiýa, seminar, çäre, zarýadka... Halypalaň söhbetiniň

Dowamy »

114 4
Edebiýat, Pegas tarapyndan 30.9 14:05