"Gyşdaky jüýje sanalyşyk" ýa-da şeýhleriň agyr simfoniýasy...HALANAN

+8

Katar-2022. Aziýa yklymy bu abraýly ýaryşy 2-nji gezek özünde geçirmäge hukuk gazandy. Lenin öleni bäri tomusda geçirlip gelinýän mundial ilkinji gezek Täze ýylyň öň ýanynda tamamlandy. "Puly

Dowamy »

150 20
Täzelikler, Massimus tarapyndan 13:21

No CommentPIKIRLI

+3

No comment!

Dowamy »

199 38
Täzelikler, Khanture tarapyndan 10:52

Tötänlik bilen 3 ýurduñ internedini öçüren garry ene

+9

Ine şeýle ýagdaýa meňzeş bir waka 2011-nji ýylda bolup geçdi. Internet diňe bir ýurtda däl, eýsem-de üç ýurtda kesildi. Muny eden bolsa, «Hayastan Shakarian» atly 75 ýaşly garry ene. Bu gülkünç we

Dowamy »

134 8
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 28.1 07:20

Ayallar hakynda

+3

Dunyanin 20 milliondan gowrak ayallaryn gowusleri plasticiski chishirlen gowuslerdir. Ilkinji telewizor alyp baryjysy hem ayaldyr. Anglyaly Ada Lowalake. 12nji asyrda Germaniyanyn karoly Konrad 3

Dowamy »

71 4
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 28.1 07:14

Saud Arabystanda 500 milliard dollarlyk ýüzýän şäher gurlar

+1

Bu taslama dünýädäki iň uly ýüzýän obýektleriň ilkinjisi bolar. Saud Arabystanynyň hökümeti Neom taslamasyny taýýarlaýar. Bu çöl ýagdaýyny bezemeli şäheriň ady. Neomda dünýäde ilkinji gorizontal gök

Dowamy »

35 1
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 28.1 07:13

Uçup gitdiň...

+4

Uçup gitdiň - tapan ýaly deregimi Açyp gitdiň - şol pursatda ýüregmiň Gapysyny, penjiresin Ahmyr çekip penjeledim, Ýumruk urup gara ýere Soňra gidip çola ýere Surnukdyryp yşksyz teni Ýadaw ýüregimiň

Dowamy »

15 0
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 28.1 00:33

Ýürekdeşime

+3

Señ gaharly wagtyñ, gaharly menem, Sen ýylgyran wagtyñ, ýylgyryş dogýar, Eger pikirlermiz çapraz geläýse, Dymýan, Kä ýöneje ýylgyryp oñýan. Sende mähirem kän, mertligem kän, Gepleri diñlemek seniñ

Dowamy »

23 0
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 27.1 23:31

????

+4

Salam saýtdaşjanjagazlar! Näilli onnoň gowjamy baryňyz?! 😘🥰🤗

Dowamy »

351 104
Sorag-jogap, Nairobi tarapyndan 27.1 22:42

Yadyma dusdi

+2

Ot ýakdym, közüne çoýundym biraz, Şol geçen günlerim ýadyma düşdi. Ýatlaýandyr öýtme, unutdym, ýöne, Ant içen günleriň ýadyma düşdi. Bir-biregi mähir bilen çoýuşup, Özümizi Zöhre-Tahyr saýyşyp,

Dowamy »

38 1
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 27.1 19:45

Logika hakda iň gowy düşündiriş

+1

Talyplar okuw sapaklarynyň sanawyna täze bir dersiň girizilendigini gördüler. Ol logika ylmydy. Derse bir garry professoryň girmegine garaşylýardy. Ine, ilkinji sapagam başlady. Talyplaryň biri

Dowamy »

68 3
Bilim, PROLIGA tarapyndan 27.1 19:44

《Azatlyk heýkeli》 barada geñ galdyryjy maglumatlar

+3

Amerika diýlende, ilki bilen «Azatlyk heýkeli» göz öňüňe gelýär. «Azatlyk heýkeli» - dünýäniň iň meşhur heýkelleriniň biridir. Onda köp sanly gurluşyk we binagärlik taýdan gyzykly maglumatlar ýatyr.

Dowamy »

47 2
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 27.1 19:39

Mariana çöketligi barada gyzykly maglumatlar

+2

Ummanlar alymlar üçin entegem uly syr bolup galýar. Ummanlar köp gudratlaryň mekanydyr. Bularyň arasynda iň meşhury, dünýäniň iň çuň ýeri hasaplanylýan Mariana çöketligidir. 147 ýyl ozal Iňlis gämisi

Dowamy »

41 2
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 27.1 19:36

Halk arasynda giñden ýaýran yrymlar we ynançlar

+1

Yrymlar, ähli dinde we halkda bar bolup, dürli görnüşlerde duş gelýär. Yrymlar - weliliklere esaslanýan ynançlardyr. Yrymlar ýa-da ynançlar – bilimsizlikden, ylmy we tebigy hadysalara ýalňyş

Dowamy »

43 4
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 27.1 19:33

Meniň telewizor bolasym gelýär…

+4

Kiçi ýaşly mekdep okuwçylaryny okadýan mugallymlaryň biri okuwçylaryna özleriniň isleg-arzuwy, geljekde kim bolmak isleýändikleri barada düzme ýazmagy tabşyrypdyr. Sapak gutarandan soňra, mugallym

Dowamy »

61 1
Bilim, PROLIGA tarapyndan 27.1 13:39

Ýürekdeşleri ýitirmäň(Oýlanma)

+5

Sen meniň çagalyk dostumam däl, klasdaşymam, kursdaşymam däl, obadaşymam. Hatda işdeşimem däl sen. Ýakyn-u-uzak garyndaşlygymyzam ýok. Saý-sebäp bilen birek-biregem ýaňy tanadyk. Ýöne sen şonda-da

Dowamy »

88 8
Edebiýat, PROLIGA tarapyndan 27.1 13:00

KIM MEN?!

+8

Tanadyňmy meni, aýtsana?! Göwni joşgun bahar-da men. Gül yşgynda, gün yşgynda, Saýrak dilli Bilbil-dä men. Ummanlarda ýüzüp ýören Bir dymmaja balyk-da men. Sebäp tapsam öýkelegen, Çaga ýaly lälik-dä

Dowamy »

111 4
Edebiýat, Esma tarapyndan 27.1 10:09

ÝERINE DÜŞMEDIK MEŇZETMELER ÝA-DA ÇORBANYŇ ÇORBASY (ýarym degişme)

+3

Aýaklarym saňa tarap uzaýar, Iki golum saňa sary çekip dur. Gözel keşbiň gulagymda galypdyr, Sözleň gözlerime çawuş çakyp dur. Ýüregim kapasa, göwräm guş bolup, Uçup bilmän, biygtyýar urunýar. Saňa

Dowamy »

58 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 27.1 09:58

Iki reňk...

+1

Ak zatlarda ýagşylygyň yzy bar Şony mydam ýagşa ýorýar - bu göwün Gara bolsa ýamanlygyň ysy bar Iki reňkiň arasynda - bu ömür Ak säherde örýäň, göwnüň şadyýan Ak säherleň saýasynda - bu döwür Gara

Dowamy »

32 1
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 27.1 08:06

SÖÝÜŇ, GYZLAR! (degişme)

+11

Söýüň, gyzlar! Söýüň ýigitlermizi! Söýülen ýigitler şahyr bolýandyr. Dünýe dek gadymy, müdimi söýgi Olaryň başyna oýun salýandyr. Söhbetlerniň soňy söýgä syrygar, Goşgy, gazal ýa aýdym-saz agzalsa.

Dowamy »

174 11
Edebiýat, Pegas tarapyndan 26.1 22:31

Şampunyňyza şeker garyň we netijäni görüň

+4

Saçyňyzy ýalpyldawuk, goňaksyz we owadan etmek üçin dürli-dürli usullary synap görensiňiz. Bu usullaryň arasyna ýene-de täze bir usul goşuldy. Mundan beýläk ulanylýan şampunyňyza azrak şeker

Dowamy »

163 16
Bilim, PROLIGA tarapyndan 26.1 18:52

«Maşa we aýy» multiserialy nädip meşhurlyk gazandy?

+3

Bu multiserial häzirki wagta çenli 39 dile terjime edilipdir. You Tube-da iň köp görlen, ähli çagalaryň söýgüli multifilmleriniň birine öwrülen «Maşa we aýy» atly multiserialynyň döreýiş taryhy örän

Dowamy »

91 3
Bilim, PROLIGA tarapyndan 26.1 18:47

Aýal dogan!

+3

(Ýigidiň durmuşa çykan doganyna ýüzlenmesi) Öýümiz galdy çolaryp, Gelsene, aýal dogan! Gussalarmyň göwnüne Degsene, aýal dogan! Gelin gülüdir öýnüň, Solmasyn bahar ömrüň. Çagalygmyzdan gürrüň

Dowamy »

64 6
Edebiýat, Nury Sakçy tarapyndan 26.1 18:12

***

+1

Ah pany! Sen nirä sowdyñ ýüzüñi?, Gününi bimany ötürýänler bar, Onki synasy sag, jany ýarap dur, Şonda-da el serip otyrýanlar bar. Gazanjy añsatdan gazanjak bolup, Sähel dogry söze bulanjak bolup,

Dowamy »

39 0
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 26.1 17:59

Şeýle bolýarmyka bu öçli ykbal, Bigünä söýgüden ar alanynda…

+2

Ýaňy ymyzganan hasraty gozgap, Ýene göz öňümde janlandy şol gün. Neçün, henizlerem bilip bilemok— Şol gün juda-juda göründiň solgun. Durnalaň toýnugna dikip nazaryň, Sypalap durşuňa güýzüň güllerin.

Dowamy »

47 4
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 26.1 17:44

Maslahatyñyz gerek

+2

Salam! Baýramçylyk säherligine çagalar bilen "Dürli ýyllaryñ tans trendlerine syýahat" sahnasyny taýýarlaýas. Muña "Gangnam style" "Harlem Shake" "Apaci" ýaly

Dowamy »

281 55
Sorag-jogap, Belki tarapyndan 26.1 16:10

Azaldy

+2

Sowaşypdyr gyzgyn mähir ýüzlerden, Herne çyn ýürekden gülýän azaldy, Hemaýat agtaryp özge ýerlerden, Ýagşynyñ gadyryn bilýän azaldy. Parhy näme algynnymy ýa petir, Saçagyñda dursa bereket get:ir,

Dowamy »

50 2
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 26.1 11:19

...

+3

Jemgyyetchilik yerindaki hajathana supurijisinin yazan bildirishi: "Rayatlar, eger urush turaysa, hajathananyn deshiginde arkayyn bukulyp bilersiniz, sebabi ortacha alanynda 30sm-den ichine

Dowamy »

105 5
Täzelikler, Soho tarapyndan 26.1 11:17