MENIŇEM ÖZÜMÇE HAÝRANLARYMHALANAN

+5

Haýran galýan: näme üçin köp sütemlere, aýralyklara, ölümlere döz gelen ýürek pahyr (“pahyr” diýenimi neme görmäň, ýürek ölen...) agramy 50 kg-ä ýetmeýän gyzjagazyň öňünde ejizleýär?! Haýran galýan:

Dowamy »

121 13
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 14:24

.....PIKIRLI

+2

Gecen ay Eyranda Mahsa Aminin oluminden son Eyranda biduzgunchilikler bashlady. Eyran halky Yslamyn shertlerine gora yashamak islemeyandiklerini ayallaryn hijaplaryny ayryp yakdylar we saclaryny

Dowamy »

142 13
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 07:51

Özüňe ynanmagyň formulasy...

+3

Durmuşdaky esasy maksatlaryma ýetirip biljek ukyplarymyň bardygyny bilýän, şonuň üçinem bu maksady gazanmak üçin özümden kararlylyk, dowamlylyk ... talap edýärin. Şu wagt we şu ýerde şeýle zatlar

Dowamy »

46 0
Edebiýat, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 30.9 06:06

Bar eken

+5

... Indi meň sözüme gulak goýsaňyz, Ol gözeliň hüýr jemaly bar eken. Göwün berse, ot deý ýandyrjak mähri, Üflänine buz şemaly bar eken. Gaş asty kirpigne janyň dözmeli, Ýerden geçip ýaşalmaly

Dowamy »

69 1
Edebiýat, W. P tarapyndan 30.9 01:15

Türkmenistanyň döwlet nyşanlary

+2

Her özbaşdak döwlet dünýäde özüniň döwlet nyşanlary bilen tanalýar. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy, Döwlet tugrasy 1992-nji ýylyň 19-njy fewralynda döredildi. Döwlet senasy bolsa 1996-njy ýylyň 27-nji

Dowamy »

111 8
Täzelikler, Bakyýew tarapyndan 30.9 00:52

Alymlar Ýere iň ýakyn gara deşik tapdylar!

+4

Alymlar ýere iň ýakyn gara deşik tapdylar Halkara gözlegçiler topary Ýere iň ýakyn gara deşik tapdy. Gözleg ESA-nyň Gaia obserwatoriýasynyň maglumatlaryna esaslanyp geçirildi. Alymlar adaty bolmadyk

Dowamy »

52 0
Täzelikler, TheNotorious1 tarapyndan 30.9 00:51

......

+1

18 ýaşymda oda atydylar yone hic kimin habary yok

Dowamy »

195 8
Täzelikler, XYIVENIA tarapyndan 30.9 00:44

Okamagyň tizligini iki esse köpeltmegi öwreniň!

+1

Okamagyň tizligini iki esse köpeltmegi öwreniň! Okuw prosesini ýeňilleşdirmek bize köp bilimleri çalt almaga mümkinçilik berýär. Bu gün size okamagyň tizligini iki esse köpeltmegi öwrederin. Sözleri

Dowamy »

55 4
Bilim, TheNotorious1 tarapyndan 30.9 00:33

Ýeriň tebigy emeli hemrasy - Aý nähili peýda boldy?

0

Ýeriň tebigy emeli hemrasy - Aý nähili peýda boldy? Aý ýeriň iň ýakyn kosmos obýekti bolsa-da, alymlar onuň nähili emele gelendigi barada karara gelip bilmeýärler. 1972-nji ýyldaky “Apollon”

Dowamy »

69 2
Täzelikler, TheNotorious1 tarapyndan 30.9 00:08

Ýaponiýaly alymlar özgeplanetalylaryň bardygyny subutlaýan 450 sany delil ýygnadylar.

+3

Ýaponýaly alymlary özge planatalylaryň bardygyny subut edýän 450 subutnama ýygnadylar. Ýaponiýanyň hususy UFO gözleg instituty, özge planatalylaryň hakykatdanam bardygyny subut edip biljek 450-den

Dowamy »

96 5
Täzelikler, TheNotorious1 tarapyndan 29.9 23:15

Müsürde plastikden piramida gurdular.

+1

Müsüriň Giza şäherinde ekolog-aktiwistler Nil derýasynda ýygnalan plastik galyndylardan uly desga gurdular. Olar şeýle etmek bilen derýada suwuň hapalanmagyna ünsi çekmek isleýärler. Emele gelen

Dowamy »

41 1
Täzelikler, Mylayymzada tarapyndan 29.9 21:40

ONDAN-MUNDAN…

+6

“Garaz şeýle... ähli barlyk bulaşyk Gyzygam ýok. Hiç zat berenok lezzet. Ine şeýdip ýaşap ýörmek meň üçin Ezýet...”

Dowamy »

258 31
Bilim, Nirvana tarapyndan 29.9 21:13

Älemiň soltany

+2

12:18 Älemiň soltany Öz köklerini gadymy döwürlerden alyp gaýdýan türkmen we türk halklarynyň taryhynda dünýä meşhur şahsyýetler juda köp bolupdyr. Ýöne, megerem, olaryň arasynda mertligiň hem

Dowamy »

33 0
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 29.9 21:00

“Saňa hem işdädir onuň görnüşi, Saňa hem ukudyr onuň durmuşy”

+2

Gör, nähili gözel eken özüňe, Ömür ýoldaş gözläp ýören çaglaryň. Hat ýazarsyň göwün söýen gyzyňa, Duşuşarsyň arasynda baglaryň. Şol mahallar kän bir pikir etmersiň, Öňde uzap ýatan uly durmuşy. Saňa

Dowamy »

43 0
Bilim, Nirvana tarapyndan 29.9 20:56

...

+2

"bir elde iki garpyz goterip bolanok" diyyanler, pakeda salsan 3-4 sanysyny hem goterip bolyar...

Dowamy »

136 10
Täzelikler, Soho tarapyndan 29.9 20:12

Galstuk-kim, haçan oýlap tapdy?

+2

Il­kin­ji gals­tu­gy hor­wa­ti­ýa­ly­la­ryň oý­lap ta­pan­dy­gy, fran­suz­la­ryň bol­sa ony kä­mil­leş­di­rip, şu gün­ki gör­nü­şe ge­ti­ren­di­gi ba­ra­da mag­lu­mat­lar­da bel­le­nil­ýär.

Dowamy »

54 4
Täzelikler, Mylayymzada tarapyndan 29.9 19:31

Täze ada emele geldi.

+4

Tonga Respublikasynyň merkezi adalarynyň golaýynda, 16 ýyldan bäri hereketsiz duran wulkan ýaryldy. Ýuwaş ummanyň günbatar bölegindäki suwasty wulkan partlanyndan soňra, bu ýerde täze ada emele

Dowamy »

41 2
Bilim, Mylayymzada tarapyndan 29.9 19:12

GÖWNÜM

+1

Çaga ýaly meniň päkize göwnüm, Sähel zada monça bolup ýörerdiň. Arzuw, umytlaryň paşmadyk wagtam, Iki barmak maňlaýyňdan görerdiň. Teselli bermegi çöken kalplara, Üstün goýup ähli zatlardan möhüm,

Dowamy »

22 0
Edebiýat, Zehin tarapyndan 29.9 16:40

GIDIP BARÝAN ŞOL ONKIJE YOL BILEN...

+2

Gidip barýan şol öňküje ýol bilen, Yürekdäki armanlaryma yranyp. Hiç kim düşünmejek bolsa, barybir, Dil ýarmanyň manysy nä uýalyp Barýan dymmaklygy edinip ýoldaş, Munda kän aglanym, gülenim, hakdyr.

Dowamy »

34 0
Edebiýat, Zehin tarapyndan 29.9 16:38

MENI MAWY ASMANY SÖÝÝÄRIN BILSEŇ

+2

Men mawy asmanyň aşygy juda, Men mawy asmanyň mejnuny bilseň. Men söýýärin mawy asmanyň reňkin, Men söýýärin mawy asmanyň görkin. Üstüme nur çaýýan, günden gabanyp, Bulutlaryň saýa salmasy bardyr. Bu

Dowamy »

41 3
Edebiýat, Zehin tarapyndan 29.9 16:36

Gosgy

0

Sultan bolup bolup bu dunyani tutan yok Dunya yskdyr yskdan doyup oten yok Arysda allan payhasyna yeten yok Adyn galar eden isine gora Saparmyrat Nyyazow

Dowamy »

9 0
Edebiýat, Yakup tarapyndan 29.9 16:21

Täzelik eşitdiñizmi?

0

Nazar Habibiw 26.09.2022 dañdan 1:30 da cykypdyr.

Dowamy »

159 10
Täzelikler, XYIVENIA tarapyndan 29.9 15:52

Halypanyñ huzurynda

+2

G.Ezizowa bagyşlap. Gör,halypa! Aç ýañadan asman kybap gözleriñ. Güýz gelipdir! Güýz gelipdir ilime. Aýjemally gyz deý arzylan güýzüñ, "Söýýän"diýip buşlan derde dözmeziñ. Çuñ oýlar

Dowamy »

79 6
Edebiýat, Belki tarapyndan 29.9 15:05

Gyzykly soragjyk

+1

Bir çagadan ýaşyň näçede diýip soranlarynda ol çaga: Ýene 18 ýyldan mundan 2 ýyl öňdäki ýaşymyň 5 essesini ýaşaýan diýipdir. Sowal: Çaga şuwagt näçe ýaşynda?

Dowamy »

92 5
Sorag-jogap, TheNotorious1 tarapyndan 29.9 14:40

Asgyrmak howplumy?

+3

Asgyrmagy saklamak howplymy? Bu sowalyň jogabyny internetde tapjak bolsaňyz, anyk jogap tapyp bilmersiňiz. Indi meseläni anyklamak üçin dogry jogap bereris. Asgyrmagy sakalmak adam bedenine

Dowamy »

59 2
Bilim, TheNotorious1 tarapyndan 29.9 14:25

Ahlaksyza ne aýat täsir eder, ne hadys.

+7

AHLAKSYZA NE AÝAT TÄR EDER, NE HADYS Şu gazet sahypasynyñ maña bölüp beren burçunda on ýyldan gowrak wagt bäri ýazyp gelýärin. Gazetiñ erkin pozisiýasy bilen iş ukybymyñ arasyndaky sazlaşyk galamymy

Dowamy »

101 1
Edebiýat, Remezan tarapyndan 29.9 13:38

Soltan bolan ynsan we ynsan bolan Soltan

+2

12:19 Soltan bolan ynsan we ynsan bolan soltan Adamzadyň taryhynda heýhatly durmuşy ýaşan hökümdarlar näçe köp bolsa-da, megerem, olaryň arasynda, dünýä ýaň salan hem-de adamzat siwilaziýasynyň emele

Dowamy »

42 1
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 29.9 13:27