MENIŇEM ÖZÜMÇE HAÝRANLARYMHALANAN

+6

Haýran galýan: näme üçin köp sütemlere, aýralyklara, ölümlere döz gelen ýürek pahyr (“pahyr” diýenimi neme görmäň, ýürek ölen...) agramy 50 kg-ä ýetmeýän gyzjagazyň öňünde ejizleýär?! Haýran galýan:

Dowamy »

144 16
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 14:24

.....PIKIRLI

+3

Gecen ay Eyranda Mahsa Aminin oluminden son Eyranda biduzgunchilikler bashlady. Eyran halky Yslamyn shertlerine gora yashamak islemeyandiklerini ayallaryn hijaplaryny ayryp yakdylar we saclaryny

Dowamy »

172 16
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 07:51

Chat

0

Gic yagshy gowymy agzalar gelin gurrun edli kim name edyar

Dowamy »

173 41
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 05.6 23:20

İň arassa deňizler

0

Gy­zyl de­ňiz. Bu de­ňiz aras­sa­ly­gy bi­len sy­ýa­hat­çy­la­ry özü­ne çek­ýär. Bu ýe­riň aras­sa bol­ma­gy­nyň se­bä­bi deň­ze pal­çyk we gyr­man­ça ge­ti­rip bil­jek ýe­ke­je der­ýa­nyň hem

Dowamy »

53 4
Täzelikler, Men sho tarapyndan 05.6 23:08

İň owadan howa menzilleri

0

Aş­ga­badyň Hal­ka­ra ho­wa men­zi­li: des­ga­nyň kök­le­ri ýaý­ran ja­dy­ly agaç­la­ra meň­zeş sü­tün­le­ri, tol­kun gör­nüş­li be­ýik güm­me­zi, pal­ma­lar, gül­ler, be­zeg pan­no­la­ry we

Dowamy »

68 1
Täzelikler, Men sho tarapyndan 05.6 23:07

Gysgajyk degişmeler

0

Saňa durmuşda islendik gapylary açjak iki jümläni belle, «özüňe çekmeli», «özüňden itermeli». * * * Maşgala ýagdaýym: häzirlikçe imo-da ýazyşýas. *** Gyz bilen bolan duşuşygyň şowsuz bolandygynyň

Dowamy »

149 4
Edebiýat, Men sho tarapyndan 05.6 22:26

4# BetBagt Gyz (Bolan Waka) Islegler boyunca

0

4-bölüm Ashakda mana Chärjöwli dostlarym garashyp durdylar birinin ady Atajan beylekisi Dowran. Olar hem Rap bilem gyzyklanyadylar, olar "Easp Pack" toparyndandylar, Matthew we Dexta. Biz

Dowamy »

111 6
Edebiýat, DarKraY tarapyndan 05.6 22:19

Dünýäniň ýedi täsinligi

0

Mugallym şol günki sapakda okuwçylardan “Häzirki döwürde dünýäde ýedi täsinligiň näme bolup biljekdigi” barada pikirlerini ýazmagy tabşyrypdy. Kagyz we galamlar çykaryldy, pikirler ýuwaş- ýuwaşdan

Dowamy »

99 4
Edebiýat, Men sho tarapyndan 05.6 22:19

Sami Ýusuf

0

Sami Yusuf /Ýusup/ Eýranyň Tehran şäherinde 1980-nji ýylyň Iýul aýynyň 21-nde Azeri türk maşgalasynda dünýä inipdir. Onuň kakasy hem meşhur kompozitor we sazanda bolupdyr. Sami Ýusufyň ýaşlykdan

Dowamy »

68 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 05.6 22:15

Maýkl Jekson hakynda

+1

Maýkl Jekson hakynda Maýkl Jekson Amerikaly pewes, saz prodýuseri, tans edegen, horeograf, aktýor, senarist, filantrop bolup sungat äleminde Dünýä ýüzüne meşhur bolan we aramyzdan ir giden meşhur

Dowamy »

91 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 05.6 22:02

3#Betbagt Gyz (Bolan waka) 18+

0

3-bölüm Men sagat oylan 3' 4 lere turdum, yuz-gozimi yuwyp holodilniga tarap yorap holodinligin gapysyny achyp garna atmana ichinden bir zatlar aldym. Ol men uchin ertirlik edinen yalydy))) son

Dowamy »

120 8
Edebiýat, DarKraY tarapyndan 05.6 21:24

Agata Kristi barada

0

Agata Kristiniň galamyna degişli käbir setirler Wagt ussat ýok edijidir. Instinkt örän ajaýyp zat. Ony ne-hä düşündirip bolýar ne-de ret edip. Adamlar durmuşlaryndaky iň wajyp pursatlaryny heniz giç

Dowamy »

60 1
Edebiýat, Men sho tarapyndan 05.6 21:18

Maher Zain

0

Maher Zain Liwiýa asylly, Şwesiýaly aýdymçy, sazanda we aýdymlaryň sözlerini düzüji sungat adamsydyr. Pop, Akustiki we ylahy görnüşdäki aýdymlary bilen tanalan Maher Zainy köpümiz tanaýan bolsak

Dowamy »

75 7
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 05.6 21:17

Saçlarymyzy çalt osdurmegiň yollary.

+6

Saçyň çalt ösmeginiň usullaryny paýlaşjak bu mazmunda, aýallaryň ikisine-de saçyň çalt ösmegi üçin käbir teklipleri sanap geçeris. 1 hepdäniň dowamynda 20 sm saç uzaltmak ýaly mümkin däl talaplary

Dowamy »

627 6
Bilim, Ogulşirin_Bayramowa tarapyndan 05.6 20:51

Aýa kosmos gämisi uçuryldymy? Kurany Kerim bu hakda näme diýýär!?

0

Kurany Kerimde Aýyň üstüne geljekde gonuljakdygy hakynda şifrler üsti bilen habar berilendir. Aýyň üstüne adamzadyň gonjakdygy hakynda Kurany Kerimiň ''Kamar''/Aý/ süresinde mugjyza görnüşinde beýan

Dowamy »

109 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 05.6 20:43

Inna

+1

Inna 1986-njy ýylda Rumyniýanyň Mankalaýda şäherinde eneden bolýar. Onuň hakyky ady Elena Alexandra Apostoleanu. Inna dünýä meşhur pop aýdymçysyşyr. Onuň birinji çykyşy 2008-nji ýylda ''Hot'' atly

Dowamy »

95 7
Bilim, Jeksparro tarapyndan 05.6 19:29

Geliň gülüşeliň

0

3 sany uçýan vampirler duşuşýar. turkmen, rus, tatar. Soň her haýsysy gidip bir adamyň ganyny içip gelmeli diýişýäler, rus gidýä we 10minutdan agzy- burny gan bolup gelýä, ondan soraýarlar: - kimin

Dowamy »

107 6
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 05.6 19:13

Bengü

0

Bengü 1979-njy ýylyň 2-nji aprelinde Türkiýanyň Izmir welaýatynda eneden bolýar. 2000-2007-nji ýyllar aralygynda Türkiýede ses getiren aýdymlary çykardy, 2007-nji ýylda çykaran ''Korkma kalbim''

Dowamy »

97 13
Bilim, Jeksparro tarapyndan 05.6 19:08

Gülşen

0

Gülşen türk pop ýyldyzy 1976-njy ýylda Stambulda dünýä inýär. ''Be adam'' (ee ynsan) atly ilkinji aýdym albomy 1996-njy ýylda çykartdy we köp ses gazandy. Stambulyň Tehniki Uniwersitetiniň aýdym-saz

Dowamy »

73 4
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 05.6 19:00

Internetde bir günde nämeler bolýar?

0

Adatça, haýsydyr bir zady bilesimiz gelse, ony bilýändir öýdýän adamymyzdan soraýarys. Emma köp zady internetden hem sorap öwrenip bolýar. Bu bolsa, internetden peýdalanylyşy artdyrýar. Eýsem, bir

Dowamy »

70 3
Bilim, Abaddon tarapyndan 05.6 19:00

Ary­lar ba­ra­da gys­ga­ça maglumatlar

0

Ba­la­ry­lar öý­le­ri­ni hem-de iý­mit çeş­me­le­ri­ni, ýag­ny gül­li ösüm­lik­le­ri ösen GPS (Global Positioning System-Global ýerleşme ulgamy) ul­ga­myn­dan peý­da­lan­ýan ýa­ly, azaş­maz­dan

Dowamy »

83 0
Bilim, Abaddon tarapyndan 05.6 18:57

A.Eýnşteýn barada

0

Albert Eýnşteýn, 1955-nji ýylda aprel aýynyň 17-ne, 76 ýaşynda gögüs hassalygy bilen Amerikanyň New Jersey(Nýu Jerseý) welaýatyndaky Prinston hastahanasyna girýär. Emma beýik fizik bu hassalykdan

Dowamy »

74 1
Bilim, Abaddon tarapyndan 05.6 18:53

Google bloklanyp bashlady

0

Sonky 2 hepdanin dowamynda Tmcell we TMtelecom in uly gozleg sayty bolan google.com saytyny hem bloklap bashlady.5 gezekden 3 gezek acmayar. Kopiniz belki muna dush gelensinizem chrome brawzerinden

Dowamy »

144 13
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 05.6 18:10

2#BetBagt Gyz (Bolan Waka)

+1

2-bölüm Men sagada seretdim sagat eyyam dandan 5 bolupdyr, metrobus bolsa men yashayan yerimin duralgasyna yetdi. Men dushup surija puly uzadym, sagbolsun aytdy, yashayan yerime barmak uchin indi bir

Dowamy »

451 9
Edebiýat, DarKraY tarapyndan 05.6 16:54

Jahyllyk düwürtikleri üçin dermanlyk taýýarlanylşy

0

1.Aloýeniň şiresine ezilip, sykylan 8 gat hasany düwürtijekleriň ören ýerine ýapmaly. 30 minutlap saklamaly. Muny her gün, soňra günaşa, biraz wagtdan soň hepde-de 2 gezek gaýtalamaly. 2.Çäýnege

Dowamy »

106 4
Bilim, Men_we_Sen tarapyndan 05.6 16:00

Men soraýyn siz jogap beriň.2

+1

1. Dadyp gören iň erbet zadyňyz näme? 2. Stresde bolanyňyzda sizi näme rahatlandyryp biler? 3.Suwuň aşagynda dem almakmy ýa-da uçmakmy? 4.Durmuşyňyzda haýsy ullakan öwrülişik pursatlary boldy? 5.

Dowamy »

103 10
Sorag-jogap, Men_we_Sen tarapyndan 05.6 15:36

Begtbagt Gyz (bolan waka)

0

1-bölüm Bul waka çyn bolup geçen waka. Bir gyzyň başdan gecirenleri!!! 2012-nji yyl sowuk gysh aylary biz kursdashlarmyz bolup Stanbulyn kochelerinde aylanyp yordik, sagat hem eyyam ya-da gije 1 yada

Dowamy »

198 4
Edebiýat, DarKraY tarapyndan 05.6 15:35