Garaz, şeýdip...HALANAN

+4

Senli geçen aňzak gyşy küýsedim, Çydap bilmän aýralygyň ýazyna "Söýen ýarym,dolanmazmyň?!" diýsedim, Owaz goşup "Keçpelegiň" sazyna Häli-şindi gyzaryp dur göwnümiň, Aýralykdan

Dowamy »

34 2
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 00:38

Futbol gijesiPIKIRLI

0

Brazillaram şowhun bn ugradalyn onda oylerine. Neymarynam duhy catmady oydyan penalty depmane

Dowamy »

8 2
Sport, Talhan tarapyndan 22:55

Güldürmeýän degişmeler.#1

0

[/i]NÄME ÜÇIN GOŞULÝARSYŇ Bir adam itiniň ýüpünden tutup köçeden ýöräp barýan mahaly halamaýan goňşusy bilen gabatlaşýar. Goňşusy: — Bu eşek bilen nirä barýaň?— diýip soraýar. — e-e bu it ahyryn. It

Dowamy »

152 4
Edebiýat, Agajan Annamyradow tarapyndan 03.6 14:38

Gõwnüm seni küyseyãr

0

Kãte yalñyzlykda otursam õzüm, Kãte gaharlanyp, çytylsa yüzüm, Kãte ukym gelip, yumulsa gõzüm, Teshne yürek jemalyña suwsayar, Gara gõzlim, gõwnüm seni küyseyãr. Gõreshlerde gujur bilen batlansam,

Dowamy »

150 5
Edebiýat, manyak tarapyndan 03.6 14:31

Dostluk.ru

0

Salam hormatly ildeshler indi dostluk.ru taze salgyda ona siz dostluk.ru daky onki nikiniz bilen girip bilersiniz ) Ahli agzalara adminlik beryas bizin sayta gecmek uchin ashakdaky salga basyn:

Dowamy »

75 0
Täzelikler, Zalym tarapyndan 03.6 14:07

Magtym Agzamyñ kümmeti

0

Bu kummet Magtym Agzam Jürjeniniñ guburynyñ ustunde 1507-1508 yyllarda gurulypdyr.Magtym Agzam Eyranda (Gurgen sebitlerinde) adyl hakim bolupdyr.Magtym Agzam özüniñ amanadyny tabshyrjagyny bir gun

Dowamy »

130 0
Edebiýat, Musaýew tarapyndan 03.6 13:45

Hadys

+1

Goýun bolup müñ ýyl yashanyngdan Ýolbars bolup bir gün yashanyng gowudyr. H.Z ALY

Dowamy »

88 0
Edebiýat, Musaýew tarapyndan 03.6 13:17

Myriam Fares

0

Myriam Fares Liwanyň günorta Liwan şäherinde /öňki Kfar-Şlel/ 1983-nji ýylyň 3-nji maýynda eneden dogulýar. Liwanyň aýdym-saz sungatynda uly üstünlikler gazanan Myriam Fares 2003-nji ýyldan soň öz

Dowamy »

114 10
Bilim, Jeksparro tarapyndan 03.6 12:51

Dikuçaryñ taryhy

0

[/i] Asmana göterilip bilýän, uçýan apparady ýasamak pikiri köp asyrlaryň dowamynda döräpdir. Ganatlar arkaly uçmak planyny ilkinji gezek Leonardo da Winçi düzüpdir. Leonardo da Winçi guşlaryň ganat

Dowamy »

95 2
Tehnologiýa, Agajan Annamyradow tarapyndan 03.6 08:17

Islenen.ru fludlayanlara

0

Name peyda tapyanyz biderek sogup blog acyp kim size sag bolsyn diyer ? Duynki hapa sozli bloglaryn ahlisini bir adam Zetpro acypdyr ip boyunca yzarlap gordum. Mundan beylak her agza 1 nick doredip

Dowamy »

207 10
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 03.6 06:42

любовь это короткое время, чтобы потерять сознание

0

любовь это короткое время, чтобы потерять сознание Şuny aýdaýyn diýdim bilmeýanlere

Dowamy »

87 2
Tehnologiýa, Ahatina tarapyndan 03.6 04:30

Zenanlar barada

+1

Zenanlar barada. Zenanlary Watan goragyna cagyryan yeke-tak dowlet-Izrail dowletidir. * Zenanlarda erkeklere garanda, kesele garsy goresmek ukyby artyk bolyar diyip caklanylyar. * Beyik Britaniya

Dowamy »

116 6
Bilim, XYIVENIA tarapyndan 02.6 14:42

Söýgi hem Aşyklyk

0

-Ah, Söýgi! Men şeýle bir sen ýaly bolmagy arzuw edýän!-diýip, buýsanç bilen Aşyklyk gaýtalaýardy. -Sen menden has güýçli. -Sen meniñ güýjümiñ nämededigni bilýärmiñ?-diýip, Söýgi sorady. -Sebäbi sen

Dowamy »

77 0
Edebiýat, Men_we_Sen tarapyndan 02.6 14:39

Aýak yslaryny nadip aýyrmaly ine çözüm...

+5

Aýak ysy üçin näme edip bolar? Aýak ysy, adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan iň uly problemalarynyň biridir we adamlary kyn ýerde goýýan ýagdaý. Diýmek, aýak ysynyň çözgüdi barmy? Aýak ysy üçin kesgitli

Dowamy »

219 15
Bilim, Ogulşirin_Bayramowa tarapyndan 02.6 14:07

Barlykdaky iň esasy zat söýgi

0

Talyplar Barlykdaky iñ esasy zat söýgi. Megerem, dunyade soygi zerarly tolgunyp gormedik adam yok bolsa gerek. "Soýgini nadip gazanmaly we goramaly?" Yasan yasyna garamazdan, enceme adamlar

Dowamy »

77 3
Edebiýat, XYIVENIA tarapyndan 02.6 14:06

Haýwanlar düýş görüp bilýärmi?

+4

Haýwanlar düýş görýärmi? Haýwanlar düýş görýärler. Haýwanlaryň arasynda süýdemdirijiler köplenç düýş görýärler. Gözleglere görä, itler köplenç düýş görýän haýwanlardyr. It uklap ýatyrka syn edilende,

Dowamy »

68 0
Bilim, Ogulşirin_Bayramowa tarapyndan 02.6 13:21

Duys yorgudy

-1

Duys yorgudyny bilmek isleseniz.play marketdan ,düys "kitap""dp gozledip alyp bilersiniz

Dowamy »

193 6
Sorag-jogap, biohimik. tarapyndan 02.6 12:34

Näme üçin düýş görýärs?

+4

Düýş gaty gudratly waka hökmünde suratlandyrylýar. Düýş nämäni aňladýar? Adamlar näme üçin düýş görýärler? Ine jikme-jiklikler ... Düýş ukydyr. Düýş prosesi her gije 5 gezek gaýtalanýar. Gijäniň

Dowamy »

181 1
Bilim, Ogulşirin_Bayramowa tarapyndan 02.6 10:47

Çizgi film nasilyapilr hadi hep beraber öğrenelim.

+4

Çizgi Film Nedir Nasıl Yapılır? Her insan hayatında en az bir kere bile olsa çizgi film izlemiştir. Çizgi filmlerin nasıl yapıldığını hiç merak ettiniz mi? Son derece uzun uğraşlar sonucu çıkarılan

Dowamy »

78 0
Bilim, Ogulşirin_Bayramowa tarapyndan 02.6 10:02

Klip tapmaly.

0

Bir klip gözleýädim. Klip amerikan öýdýän. Klibiň başynda oglan bilen gyz jaýa maşyndan düşüp jaýa girýärler. Şol wagt domaşny tele jaň gelýär we oglan trubkany alanynda şol oglanyň öňki söýgülisiniň

Dowamy »

170 21
Sorag-jogap, IDEALLIDER tarapyndan 02.6 09:43

Kalendar

0

Salam dostlar. Aý ýeriň daşynda bir ýylda 12 dälde 13 gezek aýlanýar. Has gadymy siwilizasiýalaryň 13 aýlyk ýyl kalendary bolupdyr. Her aýda 28 gün. Bu ýagdaý tebigy bolmadyk hepdäni hem

Dowamy »

131 3
Bilim, Khanture tarapyndan 02.6 09:13

El we Ra

0

El we Ra ,El" sözüniň manysy nämekä? Gadymy semit halklarynyň (ýewreý, arap) dilinde ol hudaý diýmegi aňladýar. Arap dilinde bolsa ol ,Il" ýa-da ,Al" görnüşinde duşýar. ,Ra" hem

Dowamy »

169 16
Bilim, Khanture tarapyndan 02.6 07:25

Talyplar com saýtyndaky iň halaýan bloglarym

0

Talyplar. com saýtynda goýulýan iň gowy görýän bloglarym heniz bu saýtda ýok eken. Ýagny "Kömek gerek " bloglaryny ýagny beýlekilere azajygam bolsa kömek etmegi gowy görýän menä öwünüp

Dowamy »

134 4
Sorag-jogap, Gerceknazar tarapyndan 01.6 23:37

Pikrimçe.

0

Bir bloga teswir ýazylsa olam bize duýduryş bolup gelse gowy bolardy. We şahsy hat bölüm açylsa gowy bolardymyka diýýän menä. A siziň pikriňiz näme?

Dowamy »

132 16
Sorag-jogap, Men_we_Sen tarapyndan 01.6 22:44

''Halkymy näme üçin öldürýärsiňiz?'' diýdi özi hem öldürildi...

+2

Hawa ol hakda näçe aýtsañ aýdyp oturmaly. Onuñ ady indi añymyzda rowaýata öwrülip gidendir. Gaýgysyz Atabaýew Türkmenistanyñ ilkinji hökümet başlygy, häzirki ýaşaýan döwletimiz Türkmenistanyñ düýbüni

Dowamy »

185 6
Köneler, Jeksparro tarapyndan 01.6 22:21

Hakyky.

0

Göwün bir näzik zat, degmäli ilki, Ynjasa,öwüsýän ýellere meňzeş. Şol göwni ýykaňsoň,sorasaň ötünç, Mazara goýulan güllere meňzeş. Öwezgeldi Taganow.

Dowamy »

95 0
Edebiýat, Nurberdiyeva tarapyndan 01.6 22:17

Biwepa /+18/

0

Boş öýe pişik basyşyny edip giren orta ýaşlaryndaky zenan bilen bir erkek ýuwaşlyk bilen gapyny ýapdylar. Gurdylar... Soñra bular hemişekileri ýaly aşhana girip nahar bişirindiler. Holadilnik

Dowamy »

223 20
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 01.6 21:41