Garaz, şeýdip...HALANAN

+4

Senli geçen aňzak gyşy küýsedim, Çydap bilmän aýralygyň ýazyna "Söýen ýarym,dolanmazmyň?!" diýsedim, Owaz goşup "Keçpelegiň" sazyna Häli-şindi gyzaryp dur göwnümiň, Aýralykdan

Dowamy »

34 2
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 00:38

Futbol gijesiPIKIRLI

0

Brazillaram şowhun bn ugradalyn onda oylerine. Neymarynam duhy catmady oydyan penalty depmane

Dowamy »

8 2
Sport, Talhan tarapyndan 22:55

Başga planetalylar tarapyndan alynyp gidilen adamlar

0

Başga planetalylar hakyndaky her dürli ylmy-populýar eserleri, makalalary, geñ-tañsy wakalary ünsden düşürmeýän okyjylarda gyzyklanma döredýär. Başga planetalylar hakynda eşidilýän geñ-tañsy

Dowamy »

92 7
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 21:15

Astral äleme syýahat eden ruhanylar

0

Häzirki döwrümizde Parapsihologik ylymynyñ üstünde ýygy-ýygydan durulyp geçilýändigi hakynda bu ýerde aýdylyp geçiler. Muña Parapsihologik Astral Äleme Syýahat diýilýär. Başlangyjy fiziki bedeni terk

Dowamy »

84 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 21:09

Ýyldyzlar name diyyar

0

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 30-njy maýdaky

Dowamy »

197 18
Täzelikler, murat yousef tarapyndan 30.5 20:47

Karol kim

+1

Messi vs Ronaldo Bu iki yyldyzyn haysysy futbol aleminin karoly!? Sizin pikirinizi hasaba aljak!

Dowamy »

113 19
Täzelikler, Olimpis tarapyndan 30.5 18:15

GÖWHER MONJUK / Gi De Mopassan

+1

Bu gyz, göýä, pelegiň gerdişi bilen käte-käte ýönekeý gullukçylaryň maşgalasynda-da dünýä inäýýän näzikden eýjejik gyzlaryň hilindendi. Onuň şaý-sepli bukjasy-da, geljege umydy-da, ýokary jemgyýetden

Dowamy »

92 6
Edebiýat, Abaddon tarapyndan 30.5 18:06

Deçjal hakynda

0

Deçjal hakynda Yslam dininiň çeşmesi bolan Gurhany Kerimde hiç zat agzalmasa-da bu hakda Muhammet aleýhissalamyň hadyslary bardyr. Deçjal diýilende Magtymgulynyň şygyrlarynda habar berilýän bir

Dowamy »

96 5
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 18:02

Wiktorinadan kabir gyzykly soraglar

0

Islendik päsgelçilikden sesiň gaýdyp gelmegi näme? Besiktas stadiony haýsy ýurtda? Webb Eilis kubogy haýsy sport görnüşinde berilýär? Şrekiñ aýaly bolan şazadanyñ ady näme? Iñ kiçi san haýsy? Adam

Dowamy »

93 7
Sorag-jogap, Agajan Annamyradow tarapyndan 30.5 18:01

Ýajuj we mäjuj taýpasy hakynda

+1

Siz Ýajuj-mäjuj taýpasy hakynda kän eşidensiňiz! Yslam dininde ýatlanylýan Kyýamat gününiň öň ýanynda çykmaly şol taýpalar hakyndaky habarlar iniňi tikenekledýär. Yslamyň easasy ygtybarly çeşmesi

Dowamy »

144 22
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:58

Menem taze agza!

0

Özüm,bilen tanyşdyraýyn diýdim. saýt Gaty gowy eken Haladym.

Dowamy »

91 6
Sorag-jogap, Agajan Annamyradow tarapyndan 30.5 17:58

Magtymgulynyň ''türkmeniniň'' we beýleki goşgularyna tankydy syn

+1

1991-nji ýyllarda Türkmenistanyň gazetlerinde, radio hem telewideniýesinde Türkmenistanyň gimniniň tekstiniň nähili bolmalydygy, haýsy goşgynyň gimn bolmalydygy barada çykyşlar peýda bolupdy. Ençeme

Dowamy »

75 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:56

Ýer şary tegelekmi? Nä derejede ynanmaly?

0

Bu äpet Goja gerdişi keç Dünýäniň gerdeninde nämeler bolup geçmeýär? Onuň geň-taň wakalardan doludygyna käte habar beriş serişdeleriň üsti bilen habardar bolsak käte adamlaryň gürrüňleri esasynda

Dowamy »

90 10
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:51

Tekiz Ýer teoriýasyny çüýredýän subutnamalar

+1

Ýeriň togalak şar şekillidigini gadymy alymlar birnäçe gezek subut edip kitaplar, eserler ýazypdyrlar. Ýöne näme tekiz ýerçiler delje subutnama çöpläp şolary bezäp adamlaryň gözüne görkezmäge ýa-da

Dowamy »

69 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:46

Gyz bilen nähili gürleşmeli?

+2

Käbir oglanlar bar ''Men (gulak) gyz bilen söýüşip görmedim, gürleşip görmedim ýa-da men oňa ýaramadym, öz bolşumy ýigrenýän, gyzyň ýanynda özümi oňaýsyz duýýaryn, ýa gyzyň ýanynda özümi ýitirýärin''

Dowamy »

151 6
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:45

Gyzyň ýanynda nähili bolmaly? ýa-da ýigitlere maslahat

0

Eger sen gyza baýlyk ýa-da diňe maşyn bilen görünmek isleseň onda seň boş boldugyň... Sende şolardan başga zadyň ýok bolup diňe şolar bilen alyp bilýän diýmeklik!!! Iň owadan gyzyň ýanyna barmaly,

Dowamy »

98 1
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:44

Gyza nähili söýýändigiňi bildirmeli!?

+2

Gyz bilen gürleşeniňde, esasy aýdylmaly zat ýatdan çykypdyr. Agyz boşlugyňyždaky dişleriňiziň iriňläp, ganamagy, ýa iýmitleriňiziň dişiň aralarynda galmagy agyz boşlugyny ýakymsyz yslar gurşap

Dowamy »

115 1
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:39

Ilkinji kartalar we tekiz ýerçilere jogap

0

Geçen saparky makalamyzda biz Ýeriň togalakdygyna degişli maglumatlary Bahaweddin Ebu Bekr Muhammet ibn Ahmet ibn Ebu Bişr Hüseýini Haraka salgylanmak bilen subut

Dowamy »

93 3
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:36

Başga planetada (hekaýam)

0

Tomus... Ýyldyzyň süýnüp giden ajaýyp gijeli günleridi. Men ýyldyz sanap daşarda ýatyrdym. Uly ýedigen, kiçi ýedigen ýyldyzlary. Ownujak Ak maýanyň ýoly. Kiçijik bolup göze görünýän Merkuriý, Wenera,

Dowamy »

90 6
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:33

Telepatiýa

0

Gomel atly Belarus şäherinde tomaşaçylary haýran galdyryp durka, şol ýerden ýaşyl geýnüwli iki esger salona girip teatr sahnasynyň gutarandygyny aýdýarlar. Sahnanyň ''ýyldyzyny'', telepatiýa

Dowamy »

85 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:28

Astral beden. Astral syýahat

0

''Adamzat, gizlin galan zatlary bilmek üçin näçe dyrjaşsa dyrjaşsyn, onda diňe gutarmajak dereje-de zatlar galar welin ol ''Meniň pikirimçe'' diýip gürlemäge başlar...''' (Fridrih VON LOGAN)

Dowamy »

99 7
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:20

Koksidiler

0

Wekilleri togalak, ýarym aýlaw şekilli, jynssyz we jynsly köpelýärler. Köpelişiň bu iki ýoly gezekleşip durýar. Jynssyz bölünmek bilen bolýan köpeliş iki hili bolýar. Birinjisinde osob diňe ikä

Dowamy »

68 8
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:16

Weýs baba hakynda

+1

/Weýsel Karan, Weýsel - Karany/ Iň soňky kämil dini bolan Yslam dininiň wekili Muhammet aleýhissalamyň döwründe sahabalaryň sany gün geçdigiçe köpelýärdi. Şolaryň arasynda Weýsel Karany atly Sopy

Dowamy »

85 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:13

Jelaleddin Rumy hakynda

+1

Döwrüniň parlak alymydy... Ol 1207-1208-nji ýyllarda Eýranyň Balh şäherinde eneden dogulýar. Kakasy Hüseýn Hatyby Balhy bolupdyr. Şahsy lakamy Bahaweddin Welet bolan Jelaleddin Rumy döwrüniň parlak

Dowamy »

115 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:10

Abdyrahman Jamy

0

/1414-1492/ Horasanyň Jam diýen ýeriniň Harjert obasynda dogulýar. Kakasynyň ady Nyzameddin Deşti. Ol Yspyhanyň Deşt diýen ýerinde bolupdyr. Jamy ýaşlykda kakasy bilen Hyrata, Samarkanda gidip okap,

Dowamy »

114 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:07

Jemşit patyşa

0

JEMŞIT PATYŞA Tahmuresiň ogly... Fidewsiniň ''Şanama'' eserinde duş gelýän gadymy Pişdadylar dinastiýasynyň dördünji patyşasy (edebiýatda gysgaldylyp Jem şeklinde hem ulanylýar). Jemşit eýran

Dowamy »

79 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:04

Ynsanyň päk duýgulary

0

◾Söýgi Söýginiň asyl manysy pynhan, çuňňur ýürekden biriniň başga birine bolan duýgusydyr. Gadymy Hindistanda söýginiň gelip çykyşy üç çeşmeden ybarat diýlip bellenýär: Ruhy küýseg dostlugy döredýär,

Dowamy »

158 10
Bilim, Jeksparro tarapyndan 30.5 17:03