"Gyşdaky jüýje sanalyşyk" ýa-da şeýhleriň agyr simfoniýasy...HALANAN

+8

Katar-2022. Aziýa yklymy bu abraýly ýaryşy 2-nji gezek özünde geçirmäge hukuk gazandy. Lenin öleni bäri tomusda geçirlip gelinýän mundial ilkinji gezek Täze ýylyň öň ýanynda tamamlandy. "Puly

Dowamy »

150 20
Täzelikler, Massimus tarapyndan 13:21

No CommentPIKIRLI

+3

No comment!

Dowamy »

199 38
Täzelikler, Khanture tarapyndan 10:52

Simplesite.com-dan mugt saýt açmak . Telefondan vpn-syz mugt sayt döretmek barada maglumat .

0

Simplesite.com-dan mugt saýt açmak . Telefondan vpn-syz mugt sayt döretmek barada maglumat . ​Salam bloglar.ru saýtynyň hormatly agzalary we okyjylary ! Bu blogy men käbir agzalaryň haýyşdy boýynça

Dowamy »

126 0
Tehnologiýa, Gerceknazar tarapyndan 01.6 00:07

Abaddon

+1

Şahsy habarlaşma mümkinçiligini döredip bolmazmy.Şu saýdyň bir kem zady diňe şol(meň pikirim),galan zatlary gowy.Şu durşundan üýtgetme,ýöne şahsy hat alyşar ýaly edip beräý!

Dowamy »

147 2
Täzelikler, Гость tarapyndan 31.5 23:48

Rýurik I /Igor I/

0

Igor Rýurikowiç öz döwründe Kiýewiñ knýazy bolan syýasatçy, güýçli, şahsyýetleriñ biridir. Igor ady doly görnüşde ukraýinça şeýle ýazylýar: ''Ігор Рюрикович'',orsça bolsa çeýle ýazylýar: ''Игорь

Dowamy »

92 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 31.5 23:15

Oleg

0

Oleg Gadymy nors dilinde ''Helgi'' slawýan dilinde, ''Oleg'', diýilipdir. 879-913-nji ýyllar aralygynda Nowgorodyñ knýazy bolupdyr. 882-913-nji ýyllar aralygynda hem Kiýew knýazy bolupdyr. Serkerde,

Dowamy »

140 7
Bilim, Jeksparro tarapyndan 31.5 22:53

ISLENEN.RU

+1

Salam hormatly agzalar yakynda shu talyplar.com saytynyn agzalarynyn hayyshy boyunca acylan talyplar.com yn ilkinji kopyasyny taze salga gecirdik. Indi bizin salgymyz : ISLENEN.RU Yakynda

Dowamy »

606 22
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 31.5 22:52

Injilde Ezekiýel pygambere uçýan tarelka we başga planetalylar göründimi???

0

Arañyzda Gapbarçanak görenleriñiz bardyr. Ol näme diýip otyrmañ meñ aýdýanym Arazbaý Öräýewiñ eserinde agzalýan uçýan tarelka diýilýän Näbelli Obýektiw. Arañyzda uçýan tarelkalar hakdaky aýdylýanlar

Dowamy »

167 5
Bilim, Jeksparro tarapyndan 31.5 22:17

Ýylan saçly meduza

0

Gadymy Rim şahyry Publiý Owidiý Nazonyñ (b.e.öñki 43-nji ýylda doglup b.e 17-18-nji ýyllarynda aradan çykan) suratlandyrmagyna görä hudaý Afinanyñ ruhanylarynyñ biri bolan Meduza (grek

Dowamy »

143 17
Bilim, Jeksparro tarapyndan 31.5 22:11

Akrap bilen Akrap ýyldyzy oňuşarmy?

0

Astrologiýada Akrap ýyldyzynda dogulan adam akrap ýyldyzyndaky dogulan bilen oñuşýarmy oñuşanokmy, muny hem astrologlar öz işlerinde hakykata golaý görnüşde ýorumlamagy başarypdyrlar. Akrap burçynda

Dowamy »

231 22
Bilim, Jeksparro tarapyndan 31.5 22:10

NLO barmy ýa-da ýok...

+1

Ýañy-ýakynda merkezi gazetlerde Wologda oblastyna Harowskiniñ etegindäki Kanonsewo obasynyb golaýynda kümüşsowult NLO-laryñ eskadrilýasynyñ gelendigi hakyndaky şow-şowly habarlar peýda boldy. Şol

Dowamy »

137 5
Bilim, Jeksparro tarapyndan 31.5 22:07

41-45 dowam edýär

0

Haý garaz talyplar com bilen ru arasynda realny woyna bashlandy. Yasalymdan giryan neresse talyplar rudaky bar mowzugy pozupdyr we ornunada birtopar hapa soz yazypdyr. Indem ady belli koderimiz

Dowamy »

157 4
Täzelikler, Ertir tarapyndan 31.5 20:42

Reňkleriň täsin dünýäsi

0

Reňkleri anyk saýgaryp bilmeýän adamlar adaty görüş ukyply adamlara garanyňda, gije has gowy görýärler. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gök reňk dünýädäki iň gowy görülýän reňkleriň biridir.

Dowamy »

99 2
Bilim, Нежная леди tarapyndan 31.5 20:39

Lilit

0

Ýewropanyñ dini ynançlarynda, şeýle hem Hristiýanlygyñ ynançlarynda, aýratynam Ybranylaryñ gadymy ynançlaryna görä zenan Lilit, Adam ata bilen birlikde ýaradylypdyr. Adam ata bilen birlikde bolmagy

Dowamy »

126 5
Bilim, Jeksparro tarapyndan 31.5 17:13

Kosmosa gidenler hakynda ballada...

0

''Gelenler entäk gidenoklar'' Ýigriminji asyryñ epiteti az däl. Oña atom asyry, elektrik ýa-da tizlik asyry diýýärler. Indi ''kosmos asyry'' hem diýilýär. ''Elektrik asyry'' wagtynda ㅡ ähli zatlary,

Dowamy »

88 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 31.5 17:11

Wampirler hakynda bilesiňiz gelse...

0

Wampirler, olar kim? Nädip döräpdirler. Hakykatdanam olar barmykalar? Çeper filmlerde we çeper eserlerde olary, ganatly garlawaç, gyzaryp duran gözli, tüññerip duran alyn dişli sypatlandyrylýar. Olar

Dowamy »

98 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 31.5 17:05

Täze domene göçýas

0

Nesip edenden ine ish gunem gutardy sag aman oye barsak hazir shu sayty taze ada oturjek. Bosh domenlerimden hazir ISLENEN.RU domeni bar eger goldasanyz sho salga gecirjek men.

Dowamy »

124 9
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 31.5 16:49

Ýatlaýan Mekdebim!

+1

Yatlayan mekdebim! Ilki goren yerim synpyn icidi Hic tanamokdym birjesini Mugallymyda tanamokdym başda Aytdylar okayan şu doslaryn bn indi Okamana dowam edip başladyk Wagt gecip gidenini bilmedik Tiz

Dowamy »

93 2
Edebiýat, ÝaMaÇ tarapyndan 31.5 15:50

Õrän täsin Düýş...#1

0

Meniñ pikirimçe bu õrän tasin düýş. Şeýle hakykat ýalydy welin turanymda-da düýşdigini aýyl-saýyl edip bilmedim. Şeýlede men õz gõren düýşimi sizlere ýetirmekçi: Gün günorta ýalydy. Bir giden gurak

Dowamy »

133 1
Täzelikler, Oraztaganova_ tarapyndan 31.5 14:40

Dunyade in ....... name? Jogaplar

0

1)Dunyade in beyik dag? 2)Dunyade in beyik kol? 3)Dunyade in sor deniz? 4)Dunyade in uly tokay? 5)Dunyade in uzyn akym (okean akymy). 6)Dunyade in bay dowlet? 7)Dunyade in uzyn paralel cyzyk?

Dowamy »

131 7
Bilim, Olimpis tarapyndan 31.5 14:32

WARIKOSELE

0

Gysgaca.. Warikosele erkek jyns organynyñ yumurtgalarynda(koplenc cep tarap) ulanylan yagny hapa ganyn wagtynda cykarylmanlygy netojesinde damarlaryñ warikoz ginelmegi.

Dowamy »

105 0
Bilim, Biohimik tarapyndan 31.5 14:02

Goriplik bu gowy dal

0

Hiç meñki bolanokda men birzat etsem shu goripler tapylya arada online kinoteatr sayt acdym 1 hepdeden son yene biri acyp reklama edip aylanyp yor yone onka pashmady yuklap bilenok kan kino.

Dowamy »

169 25
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 31.5 12:36

Saparmyrat Türkmenbaşy - Oguz han kelamy

0

Oguz han Şam ýurtlarynda bir ili uruşsyz-gowgasyz özüne birleşdirýär. Uly toý tutulýar, ol il Oguz atamyza kasam edýär. Ol mahal Oguz hanyñ ýaşy ýüze golaýlan eken. Il bolup Oguz hany ugratjak

Dowamy »

96 0
Edebiýat, Arslan Alayew tarapyndan 31.5 11:36

Bolaýjak geň zatlar

0

ㅡ Işi tamamlap öýe gaýtmak üçin ine, hut şu gapydan çykyp, maşyna ýöneldik. Ýöne ýeriñ üstünden 10-15 metr beýiklikden ýuwaşlyk bilen süýnüp barýan agymtyl, kümüşsow şary görenimizde barymyz eýwanyñ

Dowamy »

126 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 31.5 11:00

Adamlaryň täleýnamalaryna görä reňki

+1

1.Hamal (Guzy) - Ak reňk *** 2.Sowur (Öküzçe) - Sary reňk *** 3.Jöwza (Ekizekler)- Gyzyl reňk *** 4.Seretan (Leňňeç)- Açyk ýaşyl reňk *** 5.Eset (Ýolbars)- Altyn reňk sary *** 6.Sünbüle (Gyz)- Gök

Dowamy »

171 10
Täzelikler, Güljemal_Ahmedowaa tarapyndan 31.5 10:59

Turkmenistanda in gowy repir

0

Essalowmaleykum agzalar oz pikirinizi aytsanyz Turkmenistanda in gowy repir kim meselem Darkra,B zeddmi,Makromy.Godekmi,Aragonmy,Begmyratmy,Harasatmy,Bigge, oz pikirlernizi aydyn

Dowamy »

125 20
Täzelikler, Asyrow_Danco tarapyndan 31.5 10:59

Suw haýsy reňkde?!

0

Suwuň reňksizdigini hemmämiz okandyrys ýa-da eşidendiris. Bilermenler suwuň hem reňkiniň bardygyny belleýärler. Suwuň diýseň solak gök reňkiniň bardygyny aýdýarlar. Daş-töweregimize syn edýän bolsak,

Dowamy »

66 0
Bilim, Güljemal_Ahmedowaa tarapyndan 31.5 10:56