MENIŇEM ÖZÜMÇE HAÝRANLARYMHALANAN

+5

Haýran galýan: näme üçin köp sütemlere, aýralyklara, ölümlere döz gelen ýürek pahyr (“pahyr” diýenimi neme görmäň, ýürek ölen...) agramy 50 kg-ä ýetmeýän gyzjagazyň öňünde ejizleýär?! Haýran galýan:

Dowamy »

121 13
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 14:24

.....PIKIRLI

+2

Gecen ay Eyranda Mahsa Aminin oluminden son Eyranda biduzgunchilikler bashlady. Eyran halky Yslamyn shertlerine gora yashamak islemeyandiklerini ayallaryn hijaplaryny ayryp yakdylar we saclaryny

Dowamy »

142 13
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 07:51

Tümlik, içgepletme, hem-de ýekelik..

+4

Tümlik, içgepletme, hem-de ýekelik Bu üçlik bileje birleşdi ýene Sebäp, yşgym menden hoşlaşan güni Gussalyk goş basyp, ýerleşdi sere Şatlygymam guýma doňdurma deýin, Datmankam elimde gidipdi eräp

Dowamy »

21 1
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 29.9 09:30

Baý düşünjeli we garyp düşünjeli...

+2

Millioner ýaly pikirlenmek üçin, millionlara eýe bolmak hökmän däl, ýöne millionlara eýe bolmak üçin, millioner ýaly pikirlenmek zerurdyr. Elbetde, baý adama millioner diýmek bilen haram ýollar

Dowamy »

55 2
Bilim, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 29.9 07:05

Oktyabr ayynyn 1nji tury (8 tur)

+1

Rostow - Krasnodar. Arsenal - Tottenham. Mancester Siti - Mancester Yunayted. Atalanta - Fiorentino. Inter - Roma. Bawariya - Bayer. Werder - Borussia Myunhengladbak. Wolfsburg - Stutgart. Porto -

Dowamy »

43 6
Sport, Anil Kapur tarapyndan 29.9 06:55

Dowamy:)

0

Ynanyp ýören zadyňyzy:)

Dowamy »

249 21
Bilim, Nesibäm tarapyndan 29.9 01:15

Aýşa jan, jigim jan!

+2

Ine sen şundan göçürýänsiňdä :)

Dowamy »

130 11
Sorag-jogap, Nesibäm tarapyndan 29.9 01:11

Prenses diýananyñ ölimi hakynda

+5

Meşhur haker topary Anonymous, Diananyň ölüminiň sebäbi barada resminamalar ýaýratdy. Topar resminamalarda Diananyň Iňlis korol maşgalasy tarapyndan öldürilendigini we munuň tötänlik däldigini öňe

Dowamy »

133 5
Täzelikler, suw tarapyndan 28.9 18:08

2 =5

0

Matimatika gyzykly sapak. Seyle de matimatika her hili hilelerden doly. Hazirki sadaja denlemamde nirde yalnys gidenini biljek boun. 2÷2=1 5÷5=1 1=1 2÷2=5÷5 (1÷1)×2=(1÷1)×5 (1÷1)×2=(1÷1)×5 2=5

Dowamy »

85 12
Täzelikler, Victus tarapyndan 28.9 17:39

Soltan Sanjar.

+3

SOLTAN SANJAR (1086-1157 ý.) Mälik şa Sanjarda ýörişdekä ogly dünýä inýär. Köpleriň oňlamagy bilen Mälik şa ogluna Sanjar diýip at dakýar. — Allatagalanyň nazar salan ýigidi bolsun, türkmeniň adyny

Dowamy »

40 1
Edebiýat, Remezan tarapyndan 28.9 17:04

Soragjyk

0

Asmanda 100 sany durna ucup baryar. Asagyndada 1 durna ucup baryar. Sol 1 bir durna, yokarky 100 durna menem aranyza alayyn diyyar. Ol durnalar bolsa yok sen yalnysyan biz 100 dal. Egerde bize yene

Dowamy »

67 3
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 28.9 15:25

...

+5

Ussada:"Dünýäde iň gowy görýän adamyň kim?" diýip soranlarynda, ol:"Tikinçim" diýipdir. Sebäbini soranlarynda bolsa:"Ol her gezek baranymda, soraman bedenimiň ölçegini alýar.

Dowamy »

152 9
Köneler, Hemedany tarapyndan 28.9 12:49

Seýitmyrat Geldiýew bilen söhbetdeşlik

+3

SEÝITMYRAT GELDIÝEW BILEN SÖHBETDEŞLIK Şu gün şahyrymyz Seýitmyrat Geldiýew 40 ýaşaýar. Halypa janynyň sag bolmagyny, ömrüniň, döredijilik menzilleriniň uzak bolmagyny arzuwlap, onuň özi bilen bolan

Dowamy »

65 4
Edebiýat, Remezan tarapyndan 28.9 11:48

Ýiten uçar 37 ýyl soňra ýere gondy

-1

Yiten uçar 37 ýyl soñra yere gondy. 1955-nji ýylda alagarañkylykda Nýu-Yorkdan Maýama uçan 57 yolagcyly uçar DC-4 37 ýyl soñra Karakasda (Wenesuela) 1992-nji ýylda ýere gondy. Yöne bir naçe minutdan

Dowamy »

183 17
Täzelikler, AySa tarapyndan 28.9 11:19

???

+2

Awtobusda her hili wakalar bolyar, haaas ginden yayran waka bolsa, uly yashlylaryn dik durup, yash kichilerin otyrmagy, otyrmagy hem ussatlyk bilen basharmak gerek, yuzuni ayna bakdyryp otyrmaly, ya

Dowamy »

170 15
Täzelikler, Soho tarapyndan 28.9 11:06

Iki gezek dünýä gelendigini subut eden gyz.

0

Iki gezek dünyä gelendigini subut eden gyz. 1930 njy yylda Hindistanyn Delphi şaherinde yaşap geçen, hazir bolsa 4 yaşyndaky Shanti Deva ejesine birinji yaşaysynda Hindistanyn Delphi şaherinde yaşap

Dowamy »

233 25
Edebiýat, AySa tarapyndan 28.9 11:00

GELIN-GAÝYNATA GÜRRÜÑINDEN...

0

Öz ejem ýaly gaýynenem we çagalygymda ýitiren kakamyñ deregine goýup gowy görýän gaýynatam bilen oñşugym oñat. Gaýynatam Din işleri ministrliginde işlän pensioner. Hapyzlygyny jemagatlaryñ birinde

Dowamy »

90 5
Täzelikler, Brock tarapyndan 28.9 10:26

Obama: Özge planetalylaryň bardygy subut edilse ''Täze dinler'' ýüze çykyp biler''

+6

OBAMA: "ÖZGE PLANETALYLARYÑ BARDYGY SUBUT EDILSE "TÄZE DINLER" ÝÜZE ÇYKYP BILER" "Bu meniñ syýasatymy hiç bir ýagdaýda üýtgedip bilmez. Çünki meniñ bütin syýasatym kosmosyñ

Dowamy »

113 8
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 28.9 08:07

40 ýaşdan soň biznes bilen meşgullanmak giçmi?

+3

Her bir adam näçe ýaşda bolsada maddy taýdan garaşsyz bolmagy isleýär. Ýaşyň ulaldygyça bolsa kellede “indi giçmi​?” ýa-da “wagt azalýar meniň derhal başlamagym gerek" diýen pikirler döreýär,

Dowamy »

93 5
Bilim, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 28.9 06:05

hantore bu sen ucin

+1

Dünýäniň şekli tekiz we togalak däldir.Onuň Demirgazyk polýusy çykyntgyly, günorta polýusy ýapgydrakdyr.

Dowamy »

113 8
Täzelikler, suw tarapyndan 28.9 01:07

???

+6

Söýgi sen üýtgeşik bir duýgy. Seni bir gezek duýan adam naçe duýmak islesede ikinji, üçinji sapar ilkinji ýaly näme üçin duýup bilenok. Näme üçin seni gaty duýýanlary yarty ýolda taşlaýaň? Ýeri näme

Dowamy »

129 9
Täzelikler, Rigel tarapyndan 28.9 00:24

Aglap otyr

+2

Aglap otyr. Aýna bakyp darap otyr zülpüni, Ýogsa darak derkaram däl saçyna. Nagyşly ýakasyn ezipdir göz ýaş, Nätsin derdi sygmasa oñ içine. Jülpüldäp-jülpüldäp gaýdýan göz ýaşda, Biwepa söýginiñ

Dowamy »

26 0
Edebiýat, AySa tarapyndan 28.9 00:23

Pälwan Halmyradow (Ýatlarsyň meni❤)

+1

Oýlanmana mejbur eden günleriň Saňa ýazdym, bu gün ýatlama sözüm. Sensiz bu jahanda diwana özüm. Belki şu hatymda ýatlarsyň meni. Gaýtalama Sensiz bu jahanda diwana özüm Belki şu hatymda ýatlarsyň

Dowamy »

80 11
Täzelikler, nurmuhammet tarapyndan 27.9 23:43

11 :)

+4

Bularyň 11-i gutarmaýar :)

Dowamy »

230 20
Täzelikler, Khanture tarapyndan 27.9 23:23

Kysmat

0

Kysmat!(bolan waka) Gadym zamanlarda seyle bir bay adam bar ekeni ol adam seyle bir baymys welin hemme arzuwlaryna yetipdir.Ol adama edere arzuw galmandyr ahyry bu durmus ol adamyn yanky so bayyn

Dowamy »

89 11
Edebiýat, AySa tarapyndan 27.9 23:02

Teswirlere garaşýan

+1

Gatnaşykda iñ möhüm zat näme bolmaly?

Dowamy »

195 17
Sorag-jogap, ŞYH tarapyndan 27.9 22:23

Gaýgyly goşgulam okama, dünýäm...

+6

Gaýgyly goşgulam okama, dünýäm! Ýetilmedik söýgi hakda nalamy. Kyrk ýama urulan deşik kalbymyň Sen ahyryn öň-de, soňda halany. Gamgyn setirlerme gyýylma, dünýäm! Şygyrdaky gahrymanym aglasa, Bagtsyz

Dowamy »

67 2
Edebiýat, Massimus tarapyndan 27.9 21:59