"Gyşdaky jüýje sanalyşyk" ýa-da şeýhleriň agyr simfoniýasy...HALANAN

+8

Katar-2022. Aziýa yklymy bu abraýly ýaryşy 2-nji gezek özünde geçirmäge hukuk gazandy. Lenin öleni bäri tomusda geçirlip gelinýän mundial ilkinji gezek Täze ýylyň öň ýanynda tamamlandy. "Puly

Dowamy »

150 20
Täzelikler, Massimus tarapyndan 13:21

No CommentPIKIRLI

+3

No comment!

Dowamy »

199 38
Täzelikler, Khanture tarapyndan 10:52

Alma

+1

Garry tut. Şo-ol güzer. Ikimiz diňe, Öňkä görä biraz çalardy saçlar. Şu mahal gussadyr tämiz yşk siňen, Gaçsaň... Gara gözleň düýbüne gaçsaň. Durus ýagmyra däl, yşka ezilip, Gaýnaýar ýaňagňa degen

Dowamy »

43 3
Edebiýat, picasso tarapyndan 26.1 09:48

Mahatma Gandi şeýle diýipdir...

+5

Söýginiň kanuny kiçijik çagalaryň üsti bilen has gowy düşünilip we öwrenilip bilner. *** Güýç fiziki ukypdan däl, üýtgewsiz erkden gelýär. *** Adamzada bolan ynamyňyzy ýitirmeli dälsiňiz. Adamzat

Dowamy »

102 2
Bilim, Ahmall tarapyndan 26.1 07:49

Wilýam Şekspiriñ ýandepderçesinden

+2

Ýylyň her güni baýramçylyk bolan bolsa, şatlanmak işlemekden içgysgynç bolardy. Düşünjeleriňiz näme bolsa, durmuşyňyz hem şoldur. Durmuşyňyzy üýtgetmek isleýän bolsaňyz, düşünjeleriňizi üýtgediň!

Dowamy »

41 2
Edebiýat, Ahmall tarapyndan 26.1 07:45

Unudylmaýan zatlar taryhdyr

+3

Eşidilmek isleýän bolsaň, aýdýan zadyňy eýesiniň dili bilen gürle! Ýagşylyk etmek niýeti bilen edilen ýagşylygyň ýerini çalyşmaly däldir. Käwagt utandyrmakdan utanýaň. Dünýä bar ýaly bolup görnen bir

Dowamy »

42 2
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 26.1 07:41

"Eje" diyip aglardym...

+5

Gidenimde senden juda uzaga, "Kemim ýok" diýip seni biraz aldardym. Seniñ beren ýyly mähriñi küýsäp, Ýeke wagtym "Eje" diýip aglardym. Gujagyñdan melhem geler her demde Gözüme

Dowamy »

88 6
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 25.1 22:43

Nazarbaýewiň ýüregi operasiýa edildi

+2

Ga­za­gys­ta­nyň ozal­ky Pre­zi­den­ti Nur­sul­tan Na­zar­ba­ýe­wiň ýü­re­gi ope­ra­si­ýa edil­di. Bu ba­ra­da Na­zar­ba­ýe­wiň ozal­ky met­bu­gat we­ki­li Aý­dos Uki­baý “twit­ter” ak­ka­un­dyn­dan

Dowamy »

56 1
Täzelikler, picasso tarapyndan 25.1 21:57

Matematiki sofizm (logika ters hasaplama)

+3

1. 5 = 7 Subudy: 35+10-45=49+14-63 deñligiñ iki tarapy hem deñ (barlap göräýiñ). 5(7+2-9)=7(7+2-9) deñligiñ iki tarapyndaky (7+2-9)-y gysgaltýarys. Diýmek 5 = 7. 2. 7 = 1 Iki tarapyndanam 4-i

Dowamy »

73 3
Bilim, Ahmall tarapyndan 25.1 20:35

"Ýuwentusa" 15 utuklyk jeza

+3

“Serie A”-nyň iň öňdebaryjy kluby “Ýuwentusa” ýene bir ýola uly jerime salyndy. 2006-njy ýylda aşaky liga düşürilen “Ýuwentus” toparynyň maliýe babatda galplyga ýol bereni üçin 15 utugy aýryldy.

Dowamy »

23 0
Täzelikler, picasso tarapyndan 25.1 19:37

...Men seni söýmedim görmegiň üçin

+2

Göwnün tapjak bolup, geçegçi günleň, Ýalan dünýäň ýanan umydyn dörme. Men seni söýmedim görmegiň üçin, Gerek däl, artykmaç bezenip ýörme. Gijäň gara saçyn daranda ak Aý, Yşk kölüňde ýüzsem,bolup men

Dowamy »

64 4
Edebiýat, Nury Sakçy tarapyndan 25.1 19:36

Gysga hekaýa.

+6

Är-aýal ulagda barýarkalar, aýaly adamsyna aýrylyşmak isleýänligini aýtýar. Adamsy sesini çykarman ulagyň tizligini 120-ä çykarýar. Indi bolsa aýaly aýrylyşma şertnamasyndan söz açyp, isleglerini

Dowamy »

125 8
Täzelikler, nurmuhammet tarapyndan 25.1 17:42

Bir ýyldan soň...

+11

Bir ýyldan soň ýene hiç zat üýtgemez, Gezerin kineli, geçmişe gargap! Bir ýyldan soň hasam garran ejemiň, Gyzy borun, ýene bir ýyla garran! Bir ýyldan soň ýene hiç kim düşünmez, Belki sözlerime

Dowamy »

165 10
Edebiýat, ssaparay tarapyndan 25.1 17:41

Eger...

+6

Eger pul bolmadyk bolsa, Men tokaýda ýaşardym... ...A-a-ah, gowakda ýaşardym... Eger pul bolmadyk bolsa, Atamyň atasam diri bolardy... ...Adamyň atasam bolardy diri... Eger pul bolmadyk bolsa,

Dowamy »

39 0
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 25.1 17:21

13-lik betbagtlyk getirýärmi?

+6

Bu ynanja biziň jemgyýetimizde hem käwagt gabat gelinýär. Eýsem, munuň näme manysy bar? Bu yrym nähili döredi? Ýewropada we Amerikada bolsa oňa adamlaryň gündelik durmuşyna täsirini ýetirip biljek

Dowamy »

65 3
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 25.1 14:23

Çensiz çepbekeýler

+2

Her ýylyň 13-nji awgusty Halkara çepbekeýler günüdir. Çepbekeýleriň arasynda erkek adamlar aýal adamlardan sany boýunça artykmaçlyk edýärler. Çepbekeýler sag ellerini saggakaýlaryň çep ellerini

Dowamy »

66 7
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 25.1 14:17

Iki tapawutly Kuran nusgasy Ependi üçin 😁

+3

Kufi ýazuwyndaky we Hereketli Kuran elipbiýsindäki Kuran nusgalary. Ikisi hem bir dilde we bir elipbiýden, tapawut diňe ýazuw stilinde.

Dowamy »

216 30
Täzelikler, Khanture tarapyndan 25.1 12:34

Daş asyryň gyzy / hekaýa

+4

Asmandaky ýyldyzlaryň sanyny Öwezguly mugallym biler ýaly, ony ýörite guralda asmana seredip, saç düşürenler bir bilýärmikä? Ýöne Öwezguly mugallym ýyldyzlaryň sanyny bilmese-de, bir zady bilýär. Ana

Dowamy »

51 0
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 25.1 11:29

Jynlaryň taryhy

+1

Jynlaryň we arwahlaryň hem öz taryhy bar, olar hem edil adamzat ýaly taýpa. Ýöne Jynlar adamlardan öň ýaradyldy, şol sebäpden Jynlaryň we arwahlaryň taryhy, adamzadyň taryhyndan has baý bolmaly? Edil

Dowamy »

85 3
Bilim, Khanture tarapyndan 25.1 01:52

Dermanam,doktoram gerek dal mana

+8

Dermanam, doktaram gerek däl maňa. Sözüňizem ýuwan, megerem ýalan. Siziň-ä öýňüzde eziziňiz bar – Gürleşiň, gülüşiň eneňiz bilen. Siz maňa göwünlik berjek bolýaňyz. Emma maňa peýdasy ýok, ynanyň.

Dowamy »

133 21
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 24.1 22:51

Eliňdedir

+3

Şükürim kän keremiňe, eý, Allam, Ykbala nur çaýýan ýaz eliňdedir, Ömür günler bilen atyp ýör hallan, Emma soňra galjak, ýaz eliňdedir. Bilmän galýan niçik duşumdan geçdi, Günler bir-birine şeýle bir

Dowamy »

19 0
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 24.1 22:49

Halkara bilimler güniñiz gutly bolsun!

+2

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 2018-nji ýylyň 3-nji dekabrynda ählumumy parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde bilimiň ähmiýetini bellemek üçin 24-nji ýanwary Halkara bilimler

Dowamy »

53 3
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 24.1 21:48

Ýalan sözleýäni nädip tanamly?!

+2

Ilki bellä geçmeli bir zat bar. Ýalan sözlemekligi 2 topara bölýärler: 1. Patologiki ýalanlar; 2. Ak ýalanlar. Patologiki ýalan näme we onuň patologiki ýalan sözleýändigini nädip bilip bileris?

Dowamy »

60 2
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 24.1 19:55

Deňizde 24 gün

+4

Do­mi­ni­ka­nyň ýa­şaý­jy­sy ga­ýyk­da Ko­lum­bi­ýa­nyň suw­la­ryn­da ga­lyp, 24 gün­läp üw­meç bi­len gar­ban­dy. De­kabr­da ho­wa bu­la­şyp, şe­mal Fran­sua Ka­rib­le­riň ga­ýy­gy­ny deň­ze

Dowamy »

44 1
Täzelikler, picasso tarapyndan 24.1 17:52

...

+1

Üýtgedip bilmen ýazgydy Men saňa aglama diýmen. Bir goşgudan. Ýaşalandyr günler, ömür, Üzük-ýoluk bolan göwün Mert bolup bilemok şu gün Sen maňa aglama diýme. Düýşe meňzeş bagtyň haly, Hyýalyňa salýa

Dowamy »

58 2
Täzelikler, kone natanysh tarapyndan 24.1 17:48

...

+2

Zübeýda naçarym diňle Kalbymda armanym galdy. Magtymguly Pyragy. Gulak sal derde-dermanym Arzuwum küýümde galdy. Meniň bagt ýazylan permanym Dünýäniň teýinde galdy. Hak goldar päli pesligi Unutma

Dowamy »

25 0
Täzelikler, kone natanysh tarapyndan 24.1 17:24

🙏Agzalar bir aydym(rep) tapmakda komek sorayan!

0

Rep gornisinde aydylan 2013Njy yylda cykan bolmaly.Repin ady "Aydysyk" Gayyn ene bn giyewin aydysygy bolya.Sozleri seylerak: Giyew: Bir gyz bilen halasyan iwer sawcy diydi ol,ejesiň

Dowamy »

111 8
Sorag-jogap, PROLIGA tarapyndan 24.1 12:05