MENIŇEM ÖZÜMÇE HAÝRANLARYMHALANAN

+5

Haýran galýan: näme üçin köp sütemlere, aýralyklara, ölümlere döz gelen ýürek pahyr (“pahyr” diýenimi neme görmäň, ýürek ölen...) agramy 50 kg-ä ýetmeýän gyzjagazyň öňünde ejizleýär?! Haýran galýan:

Dowamy »

121 13
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 14:24

.....PIKIRLI

+2

Gecen ay Eyranda Mahsa Aminin oluminden son Eyranda biduzgunchilikler bashlady. Eyran halky Yslamyn shertlerine gora yashamak islemeyandiklerini ayallaryn hijaplaryny ayryp yakdylar we saclaryny

Dowamy »

142 13
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 07:51

Täsin kitap.

+5

Gör­nük­li ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Reý Bred­be­ri­niň «451 Fa­ran­geýt» at­ly yl­my-fan­tas­tik ro­ma­ny tä­sin eser­le­riň bi­ri­dir. Bu ese­r esa­syn­da köp san­ly film, sah­na oý­ny go­ýul­dy,

Dowamy »

95 5
Bilim, Mylayymzada tarapyndan 27.9 19:11

Başgalaryň hereketi we biziň pikirimiz.

+6

Ýaş çatynjalar täze satyn alan öýüne göçüp gelýärler. Olar irden ertirlik edinip oturkalar, goňşysy eşik serip ýören eken. Şonda gelin ýanýoldaşyna garap: – Goňşular eşikleri gowy ýuwmandyr ýa-da

Dowamy »

85 3
Edebiýat, Mylayymzada tarapyndan 27.9 19:07

Siz töwekgelmi? (psihologik test)

+2

Hemme zadyň göwnümizdäki ýaly bolmagyny çyn ýürekden islesek-de, durmuşymyzda dürli meseleler ýüze çykyp durýar. Göwnümize kybapdaş kararlar, köplenç, bize dogry çykalgany salgy berýär. Käwagt belli

Dowamy »

68 5
Bilim, parca tarapyndan 27.9 19:01

Türkmenistanyň ilkinji olimpiýa medaly

+1

2020 Tokio olimpiýa oýunlarynyň dordunji gununde Turkmenistanda ilkinji olimpiýa medalyna eye bolan gyz Jemi: 217 kilogram agyrlyk galdyran Polina Guryýewa tarapyndan gazanylan kümüş medal

Dowamy »

92 6
Täzelikler, ŞYH tarapyndan 27.9 18:41

Durmuşy goşgy.

+1

Ömür Ejizleme, ejizleseñ kyn durmuş, Köpeler kemsitjek, üstüñden güljek, Unutma, bu dünýä hiç kim zor bolup, Gelmedik, şoñ üçin, bolma - oýnaljak. Dertsiz adam bolmaz, hemme - de dert bar, Derde

Dowamy »

36 1
Edebiýat, Ichki_dunyam_officiall tarapyndan 27.9 18:04

"IŇIRDI"

+4

Eger saçlar wagtyndan öň agarsa, Tebigata igenmezden öňürti, Bilip goýuň, gara saçyň jellady Garrylyk däl, iňirdidir iňirdi. Eger saçlar düşüberse irgözin, Bir bahana gözlemeden öňürti, Bilip goýuň:

Dowamy »

77 4
Edebiýat, picasso tarapyndan 27.9 16:01

Sorag.

+2

Öýmüzdäkiler maña 500 manat berip jüýje, towuk, horaz almaga bazara iberdiler. Olaryn bahasy: Horaz 50 manat Towuk 10 manat Jüýje 1 manat Meniñ aljak jüýje, towuk we horazlarymyñ sany umumy 100 sany

Dowamy »

92 12
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 27.9 14:29

Saýra bagşym

-2

(Inim Esko bagyşlap ýazan goşgym) Saýra bagşym owazyňa döneýin Saýra bilbil kimin gülüň yşgynda Aýdymlarňy diňläp-diňläp ganaýyn Gözelligi wasp et bagtyň keşbinde Gaýna bagşym gaýna köňül joşsunla

Dowamy »

70 7
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 27.9 14:24

MILLET!

+4

Saýtdaşlar ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy bilen ähliňizi gutlaýan! Hemişelik Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistanymyza göz degmesin! Berkarar döwletimizde bagtyýar we türkmenligimize buýsanyp

Dowamy »

128 12
Täzelikler, GoGo tarapyndan 27.9 13:20

“Älem-25” eksperimenti

+4

"ÄLEM-25" EKSPERIMENTI 1968-nji ýylda etolog-alym Jon Kelhun, Ruhy sagdynlygyň amerikan milli institutynda üýtgeşik tejribe synagyny geçirýär. J.Kelhun syçanlaryň sosiumynyň (jemgyýetiniň)

Dowamy »

127 12
Täzelikler, Hiayress tarapyndan 27.9 09:14

Nurmyrat Saryhanowyň ýazyjy we döwür baradaky sözleri

+4

NURMYRAT SARYHANOWYŇ ÝAZYJY WE DÖWÜR BARADAKY SÖZLERI - Ýigitler! Siz ýöne meniň aýdýan zatlarymy gaty görmäň. Ýazyjy bolmak örän kyndyr. Ýazyjynyň zähmeti, edil zergäriňki ýaly, iň çylşyrymly, iň

Dowamy »

44 0
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 27.9 09:05

BÄBEKLERI KÖŞEŞDIRMEK

+2

Alymlar aglaýan çagany köşeşdirmegiň iň oňat usulyny tapmak üçin gözleglerinde iň ýakyn jogaby tapandyklaryny aýdýarlar. Ýaponiýada we Italiýada geçirilen synaglar “CURRENT BIOLOGY” žunurnalynda çap

Dowamy »

81 2
Täzelikler, picasso tarapyndan 27.9 07:44

Hakerlerden öz işiňi nähili goramaly?

+1

Kiber jenaýatçylaryň biznese aralaşmak üçin ulanyp biljek dürli görnüşli hüjümleri bolýar. Hat-da bu blogy okaýan wagtyňyz, dünýä torunda millionlarça hüjümler bolup dur we hakerler kompýuter

Dowamy »

26 0
Sorag-jogap, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 27.9 05:45

Sentyabr ayynyn tablissasy

+2

Sentyabr ayynyn tablissasy 1nji tury (4tur). Legioner -20. 2. Khanture -19. 3. Yureksiz - 17. 4. Soksofonosit - 15. 5. Ress - 14. 6. Omega - 14. 7. Anil Kapoor - 12. 8. Wenus23 - 11. 2nji tury (5

Dowamy »

98 9
Sport, Anil Kapur tarapyndan 26.9 22:12

....

+4

Kämahal şeýle bir dymasym gelýär. Ne adam küýseýän, ne-de bir gürrüň. Dyzba-dyz oturyp öz-özim bilen, Gaýgym, Söýgim, Ömrüm, Aladam, Döwrüm. Hakynda gürrüňler edesim gelýär. Özümden özgäni küýsänok

Dowamy »

75 3
Täzelikler, nurmuhammet tarapyndan 26.9 21:42

Programma döretmek

+3

Nädip pragramma döretmeli ? Apk ýasamak barada giňişleýin maglumat. Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary ! Bu blogymda men programma döretmek barada giňişleýin maglumat bermekçi. Ynanyň özüm

Dowamy »

75 1
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 26.9 19:43

Logiki soraglar

+2

1. Garynja 20 metrlik guýa gaçyar. Ol her gün 3 metr ýokaryk çykýa we 2 metr aşak düşýa. Yagny gunde 1 metr yokaryk cykýa. Garynja naçe günde guýudan çykar? 2. Müşderi dükana girýär we 1 jübüt köwüş

Dowamy »

104 9
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 26.9 19:03

AŇSAT SORAG

0

3 sany somsany sygymy 2 somsa bolan saçda 15 minutda bişirdiňiz. 5 minutda diňe aşagy bişýär. Mümkin bolsa düşündiraýseňiz. Bagyşlaň ýaňky ýalňyş soragdy. Indi bu dogry.

Dowamy »

101 5
Sorag-jogap, picasso tarapyndan 26.9 18:44

Söýgi...

+1

Ýar... Göremde gözlerin kalbym nurlanyp, Akyldyr - huşymy aldy gözel ýar. Indi mydam ýürek gürsüldäp diýer: " Bu melek bolmasa dünýe maña dar ". Syýa zülpi bezär inçe bilini, Keşbi haýran

Dowamy »

23 0
Edebiýat, Ichki_dunyam_officiall tarapyndan 26.9 16:49

Aýralyk goşgusy.

0

Bir görmäge gelip git. Ugruñda däli dek gezenim üçin, Aşygyñy, bir görmäge gelip git. Özlügim ýat edip söýenim üçin, Ýalbarýaryn, bir görmäge gelip git. Hemişe añymda edýärsiñ seýran, Bu agyr

Dowamy »

16 0
Edebiýat, Ichki_dunyam_officiall tarapyndan 26.9 16:43

MEN BU ŞYGRY SAŇA ÝAZDYM...

+5

Garnym dykyn ýalňyzlyk hem buz ýaly sessizlik Men bu şygry gusup yazdym hemme yeri kirledip Daňa çenli agladym Yňňyldymy diňdirip Men bu şygry dymyp yazdym dodaklarym gup-gury Içimde bir agyry bir

Dowamy »

182 16
Edebiýat, picasso tarapyndan 26.9 16:42

Durmuşy goşgy.

0

Söýenç bol " Mert ýigit "- adyny alaýyn diýseñ, Zalyma dert, ejizlere söýenç bol, Ebedi bu atda galaýyn diýseñ, Ýamanlyk köklerin, ýer ýüzünden ýol. Ilki ynsan bolup soñ ýagşylyk kyl,

Dowamy »

11 0
Edebiýat, Ichki_dunyam_officiall tarapyndan 26.9 16:39

AŇSAT SORAG

+1

4 sany somsany sygymy 2 somsa bolan saçda 15 minutda bişirdiňiz. 5 minutda diňe aşagy bişýär. Mümkin bolsa düşündiraýseňiz?

Dowamy »

78 6
Sorag-jogap, picasso tarapyndan 26.9 15:39

GERMANIÝANYŇ MILLI ÝYGYNDYSYNA ULY MÖÇBERDE BAÝRAK WADA BERILDI

0

Katarda geçiriljek dünýä çempionatynda Germaniýanyň milli ýygyndysyna beriljek baýrak pullary belli boldy. Bu barada Germaniýanyň Futbol Assosiasiýasy (DFB) yglan etdi. Toparçada ýeňiş gazanylan

Dowamy »

68 5
Sport, Pegas tarapyndan 26.9 15:09

Anons

+2

Sizem biz ýaly mör-möjek Konspirologik fantastika. Tiz günde! Savyr ediň! :)

Dowamy »

138 19
Täzelikler, Khanture tarapyndan 26.9 14:18