"Gyşdaky jüýje sanalyşyk" ýa-da şeýhleriň agyr simfoniýasy...HALANAN

+8

Katar-2022. Aziýa yklymy bu abraýly ýaryşy 2-nji gezek özünde geçirmäge hukuk gazandy. Lenin öleni bäri tomusda geçirlip gelinýän mundial ilkinji gezek Täze ýylyň öň ýanynda tamamlandy. "Puly

Dowamy »

150 20
Täzelikler, Massimus tarapyndan 13:21

No CommentPIKIRLI

+3

No comment!

Dowamy »

199 38
Täzelikler, Khanture tarapyndan 10:52

Dileg etsem senden beyik Allahym...

+5

Dileg etsem senden beyik Allahym Owal basda din imandan ayyrma Basymam dik bolsun sag bolsun janym Akyl, husdan abyraydan ayyrma Zar etme Hudayym ozgan malyna Pis adamlar gelmawersin yanyma Goyma

Dowamy »

173 28
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 24.1 11:43

...

+4

Rejissior Jeýms Kameronyň surata düşüren "Awatar:Suw ýoly"(Awatar-2)filiminiň girdeýjisi,film ekranlara çykandan 6 hepde soň,2 mlrd dollardan geçdi Şunuň bilen girdeýjisi 2 mlrd-dan geçen

Dowamy »

105 6
Täzelikler, Dowsypat. tarapyndan 24.1 10:22

Pegas agzamyz yitdile

0

Pegas atly agsamyz Sapa yitdile kimde habar bar.Ya oylenip internedi taslaydymyka

Dowamy »

162 5
Täzelikler, Gonurly tarapyndan 24.1 09:21

Teleportasiýa

+4

TELEPORTASIÝA Teleportasiýanyň nämedigini biz çeper filimlerde we başga ýerlerde köp synlan bolsak gerek? Teleportasiýa bir ýerde ýitrim bolup, başga bir ýerde peýda bolmak. Eger teleportasiýa diýen

Dowamy »

206 35
Bilim, Khanture tarapyndan 24.1 08:51

Messi mekgejöwen meýdanynda

+3

Katarda Dünýä Kubogyny gazanan Argentinanyň super ýyldyzy Lionel Messä bolan söýginiň, janköýerligiň çägi ýok. Argentinanyň Kordoba welaýatynyň Los Kondores sebitinde daýhanlaryň biri mekgejöwen

Dowamy »

79 3
Sport, picasso tarapyndan 24.1 08:21

Buz gaýmak bolmagyň ugrunda..

+2

Ýazgymyza käbir kinolardaky “Hemme zat mylaýym bir ýylgyryş bilen başlady… Hemme zat nurly bir bäbegiň dogulmagy bilen başlady… Hemme zat günüň demirgazykdan dogmagy bilen başlady…” ýaly başlasak

Dowamy »

32 0
Bilim, Gorkakbatyr tarapyndan 24.1 08:14

Ilaty 60 ýyl soñ azaldy (2022 de)

+3

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdy bolan Hytaýyň ilaty altmyş ýyldan soň ilkinji gezek azaldy. Hytaýyň Milli statistika edarasy 2022-nji ýylyň ahyryndaky maglumata görä, ilatyň 850 müň azalandygyny habar

Dowamy »

40 0
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 24.1 07:57

Geçdigiçe geň göremok

+3

Geçdigiçe geň göremok, Adamlaryň haýrany kän Tagam dadyp ýalanlardan, Sakgyç edip çeýnäni kän Gury ýerden iş bitenok, Hantamadyr kömek eden Bir gün meni taşlar diýip, Gorkup ýörün kölegeden

Dowamy »

22 0
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 24.1 01:44

👋👋

+1

Salam agzalar. Sizden bir haýyştym bar🙏 telde ýada kompda işleýän wpn bilýaniňiz bar bolsa ýazaýyňda!! (Soň açan blogymy öçürjekdirin)

Dowamy »

86 6
Täzelikler, Mona Songz tarapyndan 24.1 00:00

Komek edayin!

+2

Salam. Gic yagsy. Komeginiz gerekdi. Su setirler kiminki, bilyarsinizmi? "Hic kime meñzeman aytjak bolaryn. Hic kime meñzeman dogluşym ýaly . "

Dowamy »

106 7
Edebiýat, Xyivenia_babayeva. tarapyndan 23.1 22:57

Näme ýok? (UzMIR ft M1NOR) - rep sözleri terjime.

+1

Durmuşdan nalaýanlar üçin! 🙂 Näme ýok? UzMir: Aýtsana nalaberýäň sende näme ýok? On oki süňňüň, saglygyň bar ýene näme ýok? Her güniň geçip dur ýene näme ýok? Aýtsana nalaberýäň sende näme ýok?

Dowamy »

88 3
Täzelikler, Khanture tarapyndan 23.1 22:39

Ylym-Ynanç-Sungat

+4

Makala ýazylan wagty islendik maglumat/ylym/ynanç barada dogry ýa-da ýalňyş diýmezden we tapawutlandyrmazdan ýazylandygyny belläp geçýärin. Herkim öz maglumatlary/tejribeleri we ş.m dogry ýa ýalňyş

Dowamy »

159 18
Bilim, Nirvana tarapyndan 23.1 20:03

Dost

+4

DOST Meniñ bir dostum bar, dostlaryñ dosty! Men dostumy janymdan-da eý görýän. Sebäp ondan dostlañ serweri ýokdur, Ol islese, Meýlis gurýan, Toý berýän. Islese jylawyn boýnuna orap, Alan galañ özüñki

Dowamy »

37 0
Edebiýat, Remezan tarapyndan 23.1 19:26

Adam men yalnysym bilen soymeli...

+3

Adam men yalnysym bilen soymeli Jennetde pak biten gul bolup bilmen Yigrenyanler bar diyp ne ucin koymeli Hemma yarar yaly pul bolup bilmen Bay dal bagtlyny yuzume syldym Basarsam mert bolup gozlere

Dowamy »

78 9
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 23.1 18:47

Midjourney wagt hökümdaryny edil meň göz öňüme getirşim ýaly çekdi 😱😱😱

+2

Midjourney emeli aň boty - wagt hökümdary.

Dowamy »

100 15
Täzelikler, Khanture tarapyndan 23.1 18:08

...

+4

Adamlara iň köp ýalany aýdýan üç sany birlik:Din,ylym,syýasat. Maksat:Goýunlary kontol astynda saklamak.

Dowamy »

324 45
Täzelikler, Dowsypat. tarapyndan 23.1 16:29

Yrmak sungaty / hekaýa

+5

Togsanynjy ýyllaň başy. Baýramçylyk. 14-15 ýaşly iki dost Şäherde (bu töwerekde Aşgabada diňe: “Şäher” diýläýýä) gezelenç edip ýÖ:ler. Özlerem kisede it uklan beýnide bit bökýän. Şo boluşlaryna-da

Dowamy »

107 4
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 23.1 14:37

Garry gyzyň yrlyşy

+3

Meň başymy aýlap biljek sözi tap, Sowgady tap, kabul etmän bilmäýin. «Men — garry hoz» diýenimde bilýämiň, Sen ýylgyryp dymdyň... Dostlarym kän, internetde tanyşan, Jaň edýärler, gürleşýärin daňa

Dowamy »

112 7
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 23.1 14:23

Hadyslar

+2

Üç (3) hili oŷun,haram oyunlardan hasap ediler. 1.Humar,yagny ortada pul ya zat goyup oynalyan oyunlar. 2.Nard oynamak. 3.Sykylyklap kepderi oynatmak. Ŝu ummat úç (3) zatdan salamat bolmaz.

Dowamy »

44 0
Köneler, Ajaŷyp tarapyndan 23.1 14:20

Meşhur we jedelli 7 sowala sada jogap

+7

Aýna haýsy reňkde? Gysga jogap: Ýaşyl. Düşündiriş: Adamlar 10 milliondan gowrak dürli reňkleri tapawutlandyryp bilýärler, ýöne aýnanyň ak ýa-da kümüşsow däldigini göz öňüne getirmek kyn. Aýna ähli

Dowamy »

92 2
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 23.1 14:19

Hadyslar

+2

Kimde ŝu üç (3) hasyet bar bolsa,Allatagalla kyŷamat güni onuñ hasabyny añsat eder,hem-de Jennete salar. 1.Dilegiñ dúŝen wagty,seni boŝ gaŷtaran adam gapyñdan dileg bilen gelende onuñ mõhümini

Dowamy »

49 0
Köneler, Ajaŷyp tarapyndan 23.1 14:07

Emeli aň hem bilýän ekenow bizden gizlenýän materikleriň bardygyny...

+3

Diskorddaky emeli aň Midjourney boty meniň buýruklarym esasynda tekiz ýer kartasyny çyzdy.

Dowamy »

90 4
Täzelikler, Khanture tarapyndan 23.1 12:46

TMCELL internet bukjalar

+2

Internet bukjalar. Tmcell

Dowamy »

116 5
Täzelikler, Khanture tarapyndan 23.1 12:44

Bagt diyip edenim bulamak boldy...

+3

Indi duygulardan haray tapmaryn Telbe kimin soyenimem peydasyz Bir yyla menzedip her gecen guni Yaralanyp yatdym soweş meydansyz Dalilik hetdine yetdimle weli Gitmedim aklymdan asla azasyp Satlykdan,

Dowamy »

36 0
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 23.1 12:27

Aýralyk

+1

Ýüregimde okalmadyk adyň bar, Aýtjaklarmam kitap ýaly jemlenen Göreçlerimde ahy-perýadym bar, Okap bilmez, senden özge çem gelen Gözleň maňa penjiredi - bu dünýä, Durmuşy, dünýäni gözellik saýdym

Dowamy »

16 0
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 23.1 11:58