"Gyşdaky jüýje sanalyşyk" ýa-da şeýhleriň agyr simfoniýasy...HALANAN

+8

Katar-2022. Aziýa yklymy bu abraýly ýaryşy 2-nji gezek özünde geçirmäge hukuk gazandy. Lenin öleni bäri tomusda geçirlip gelinýän mundial ilkinji gezek Täze ýylyň öň ýanynda tamamlandy. "Puly

Dowamy »

150 20
Täzelikler, Massimus tarapyndan 13:21

No CommentPIKIRLI

+3

No comment!

Dowamy »

199 38
Täzelikler, Khanture tarapyndan 10:52

Brýus effekti.

+1

Gemirijilerde "Brýus effekti" diýen ýagdaý bolup,munda göwreli urkaçy haýwan embrionlarynyň biologik atasy bolmadyk nätanyş erkek gemirijiniň ysyny almagy bilen onda tebigy ýagdaýda çaga

Dowamy »

43 1
Täzelikler, Dowsypat. tarapyndan 23.1 11:47

Biwepalyga sypaýyçylyk

+3

BIWEPALYGA SYPAÝYÇYLYK Bagyşlaň, başgaça bolup bilemok, Men ýagdaýa görä bolmaly bolýan. Siz çaga däl, düşünmeli şeýle-de, Men eýýämem aýtjak zatlarym aýtdym. ,Ýaradylşym şeýle'' hem diýip biljek

Dowamy »

37 1
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 23.1 08:39

Golyazma (poçerka) seredip häsiýeti bilmek

+3

Golýazma (poçerk) bilen islendik adamyň tebigatyny kesgitlemek kyn däl. Golýazmany derňäň we golýazma berjek ballaryňyzyň sanyny jemläň Harp ölçegi örän kiçi – 3; kiçi – 7; orta – 11; uly – 20

Dowamy »

63 3
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 23.1 08:06

60 sekund ýeterlikdir

+3

Şeýle hem Ýer ýüzünde 1 minudyň dowamynda bolup geçýän hadysalary bilmek hem gyzykly bolsa gerek. Hasaplamalara görä, 60 sekundyň dowamynda dünýäde : 258 çaga dünýä inýär; 116 sany adam nika

Dowamy »

66 3
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 23.1 07:19

Ikisi birden)

+3

Tümlük, içgepletme, hem-de ýekelik Bu üçlük bileje birleşdi ýene. Sebäp, yşgym menden hoşlaşan güni Gussalyk goş basyp, ýerleşdi sere. Şatlygymam guýma doňdurma deýin, Datmankam elimde gidipdi eräp.

Dowamy »

47 2
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 23.1 02:20

Midjourneyiň hyýalynda Aşgabatdaky Älem medeni dynç alyş merkezi

+1

Midjourneyiň hyýalynda Aşgabatdaky Älem medeni dynç alyş merkezi

Dowamy »

89 2
Täzelikler, Khanture tarapyndan 23.1 01:02

Goşgy

+1

Gar tozgasy ýagyp dur, Gögüň ýüzi ak duman. Ýerde şatlyk çogup dur Gam~gussany saklaman. Çagajyklaň elleri Bina edýär gar adam. Saýrap duran dilleri Söz paýlaýar her gadam. Gar adamyň başynda

Dowamy »

33 0
Edebiýat, Yusupahmet93 tarapyndan 22.1 23:48

Wordpress den köp bilinmeyan domain

+1

Wordpress i kopüňiz bilýänsiňiz, bilmeýänler üçin ol web saýt doredilýän ýer diýsegem bolýar. Hazirki wagtda Wordpress bilen doredilen web sayta şereketiň özi mugt sayt-ady.wordpress.com görnüşinde

Dowamy »

39 2
Täzelikler, ResulT tarapyndan 22.1 23:22

Emeli aň midjourneyiň hyýalynda "Türkmen gözeli"

+2

Emeli aň Midjourney türkmen gözelini şeýle görkezdi.

Dowamy »

121 9
Täzelikler, Khanture tarapyndan 22.1 22:36

Futbolda käte şeýle-de bolaýýar

+6

1950-nji ýylda Brazilýanyň Marakana stadionynda geçirilen dünýä çempionatynyň finalyny tomaşa etmek üçin stadiona 199 müň 854 adam gelipdir. *** Finlandiýanyň legendar oýunçysy Pentti 1986-njy ýylda

Dowamy »

93 4
Sport, Ahmall tarapyndan 22.1 21:31

Здравствуй, дом

+1

Здравствуй, дом / Вячеслав Мясников Когда небо холодное, серое Словно камень висит надо мной У меня от тоски средство верное Возвращаться скорее домой Там меня ждут и верят настойчиво Что проблемы

Dowamy »

32 1
Edebiýat, kesirkelle tarapyndan 22.1 20:48

Gutlag

+1

Üýtgeşikden, şahyrana doglan gün gutlagy gerekdi, iñ gowy görýän ýegenime ugratmaga. Bilýänlerñiz bar bolsa paýlaşaýyñ!

Dowamy »

97 13
Täzelikler, kesirkelle tarapyndan 22.1 20:37

Suw Perileri barada...

+3

1908-nji ýylda iňlis syýahatçysy Genri Gudzon «Newil» gämisinde Arktika suwlarynda iki aýlyk syýahatdan soň, gämi žurnalynda şeýle ýazgy galdyrdy: «Daňdan syýahatçylaryň biri gäminiň golaýynda suw

Dowamy »

60 0
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 22.1 20:31

Bir gun yalnyz galarsyn...🙇🥀

+3

Bir gün ýalñyz galarsyñ. Ýeriñ düýbine girmek islärsiñ ýa-da asmana uçup bulutlaryñ içine gitmek islarsiñ İkisi hem ýetmez. Geçmişi ýatlarsyñ. Sen nirede bolsañda her sagadyñy her minudyñy ýatlarsyñ.

Dowamy »

48 3
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 22.1 19:47

prostoy telefonlar

+1

2,3 kameraly dash keshpleri ayfon, samsung yaly prastoy telefondan dolypdyray sonky wagt welin, bir yerde paylandymay?

Dowamy »

265 18
Täzelikler, Soho tarapyndan 22.1 19:40

Ölmezinden öñ ogluna goýulan hat.

+2

Soñky hatymy goýýaryn saña,... Ençe ýyldyr gursagyñda göterdiñ... Haklydyñ... Haklydym men goramana, Saña degjek, gözden bela-beterden.. -Näm üçin? -Näm üçin? Diýen soraga, Sessiz-üýnsiz, jogap

Dowamy »

31 1
Edebiýat, Remezan tarapyndan 22.1 18:50

Sana

0

Ýaşap bir dem ýyldyrymly didede Ne- hä yşkdan, ne hesretden gandyk biz. «Söýýänem» diýipdik birek -birege, Ýöne köne dostlar bolup galdyk biz. Dözmezim sen, gözleriňden syrykdym. Dözmezim sen—saňa

Dowamy »

18 0
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 22.1 18:25

Ozon gatlagy geljek 50 ýylyň içinde kadaly ýagdaýa gelip biler!

+3

Ozonosfera ýa-da ozon gatlagy, stratosferanyň ýokarky böleginde goraýjy gatlak bolup, Günüň zyýanly şöhleleriniň ýere ýetmeginiň öňüni alýar. Bu gatlagyň zaýalanmazlygy örän möhümdir, sebäbi Günden

Dowamy »

25 0
Bilim, Miss_minnosh tarapyndan 22.1 18:25

Nadip inni yatlamayyn sen hakda...

+2

Nadip indi yatlamayyn sen hakda? Ne ha soydun ne soymane may berdin. Ya komek etdinmi kosenen wagtym? Gayta yukledin dert ustune derdin. Ya mynasyp dalmikam soyulmane ? Gaykymykam? kuykumikam

Dowamy »

18 1
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 22.1 17:57

...

+7

Szöde hlarpyraň ýreinň nhäli drnuylragy mhöüm däl,möhümi birinji we soňky harplar ýerinde drusa bolany.Hatda, beýleki harplar çalşyrylan ýagdaýynda hem siz sözi okap bilersiňiz.Munuň sebäbi

Dowamy »

96 4
Täzelikler, Dowsypat. tarapyndan 22.1 17:47

Arzymy aýtmaga geldim.

+3

Salam watandaşlar! Gün sypdyrmanjyk ýaşap ýörsüňizmi?! Gowumy ýagdaýlaryňyz?! Arzymy aýtsam, IMO-daky açyk duran akkaundym programmany obnawleniýa edenimden soň pozulypdyr. Aslynda pozulmandyr, emma

Dowamy »

338 57
Sorag-jogap, Nirvana tarapyndan 22.1 16:30

Sindi gozyasym

0

Siñdi gözýaşym (Ganyñ ysy gelýän bolsa hatymdan, Gözýaşlarym damandyrda setirme. Aman Sary) Içime gysyldym gursagym türme, Ýazdym gaýgy-gussam ençeme ýaşym. Ýazan her bendimiñ, her bir setirme,

Dowamy »

45 3
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 22.1 15:16

Her gijede

+2

Her gijede ýygnak boldy beýnimde, Bu bolşuňy mundan beýläk ýeň boldy Aglamadym berlen çapraz ykbala, Güldüm gülmedik durmuşa - Geň gördi. Her gijede ýygnak boldy beýnimde, Ýalňyşlarmy çözmekçidim

Dowamy »

27 3
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 22.1 11:02

Gybatyn etdiler giden jesedin

+6

Aglaşdylar, Göterdiler jesedin, Nowjuwan, açylan ter gözel gyzyñ Ýöne il içinde gepi köpeldi, Myş-myşlar göterdi öliniñ yzyn. -Ol, edeplidi. Estagfuralla, Adamzat ölmese, görjek her zady Akylly

Dowamy »

104 6
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 22.1 10:54

???

0

isvicre - shwesariya bolya sheyle dami!? Turkden ayak aldygyna gorkezyaler welin, dushunip bilmedim, Kurany-Kerimi yakypdyrmy sho adam ya yakjak bolupdyrmy?

Dowamy »

120 5
Täzelikler, Soho tarapyndan 21.1 22:53