MENIŇEM ÖZÜMÇE HAÝRANLARYMHALANAN

+5

Haýran galýan: näme üçin köp sütemlere, aýralyklara, ölümlere döz gelen ýürek pahyr (“pahyr” diýenimi neme görmäň, ýürek ölen...) agramy 50 kg-ä ýetmeýän gyzjagazyň öňünde ejizleýär?! Haýran galýan:

Dowamy »

121 13
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 14:24

.....PIKIRLI

+2

Gecen ay Eyranda Mahsa Aminin oluminden son Eyranda biduzgunchilikler bashlady. Eyran halky Yslamyn shertlerine gora yashamak islemeyandiklerini ayallaryn hijaplaryny ayryp yakdylar we saclaryny

Dowamy »

142 13
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 07:51

İslenen agzalary multifilmlerde #2

+8

*Bu bir gülüşmek,degişmek üçin açylan mowzuk.

Dowamy »

377 35
Sorag-jogap, Ejegyz tarapyndan 26.9 13:50

Taryha müň ýyl goşuldy

+5

Men öňki bloglarmyň birinde taryha müň ýyl goşulandygny, häzir aslynda 2022 dälde 1022-nji ýyldygyny aýdypdym. Onuň sebäbini bolsa taryhy resminamalarda we kitaplarda ýyly bellänlerinde "I"

Dowamy »

247 31
Bilim, Khanture tarapyndan 26.9 11:28

Ýalan

+2

ÝALAN "Eger-de bir adamy ölümden alyp galjagyñy bilseñ, ýalan sözlemäge idin berilýär". (Dini taglymatdan) Goşgy ýazdym: Ýöne ýykdym kadany: Dürs pikirler dömdi, gitdim tersime. Ylahydan

Dowamy »

38 0
Edebiýat, Hiayress tarapyndan 26.9 08:48

Bir saýdy hacklemek?

+1

Bir saýdy aňsatlyk bilen hacklemek üçin DDoS FRebite ýa-da Termux gerek. Frebite köp ýerde doňany üçin we yz galdyrýandygy üçin Termux ulanyň. Termux açanyňyzdan soňra şu kody ýazyň:

Dowamy »

102 6
Sorag-jogap, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 26.9 06:34

Akyl näme?

+1

Beýik alym Jaferi Sadyk Numan atly okuwçysyndan sorapdyr: - Akyl näme? Numan: - Ýagşy bilen ýamany biri-birinden aýyrýan zat-diýip jogap beripdir. Jaferi Sadyk onuň bu jogaby bilen

Dowamy »

70 1
Köneler, Hemedany tarapyndan 26.9 00:14

"Ben bir obsidyen taşıyım..."

0

Ben bir obsidyen taşıyım. Dürüst olmak gerekirse, kaç asır, yıl ve ay varolduğumu bilmiyorum. Ama varoluşumun ilk anında inanılmaz derecede bir ısı hissettim ve istesem her yere akabilecekmişim

Dowamy »

14 0
Edebiýat, Aelita tarapyndan 25.9 21:29

Annil Kapura hayys

0

Anil Kapur siz Asgabatly bolsanyz hayys bardy jogap yazayyn teswirde.

Dowamy »

229 19
Sorag-jogap, Ady yok tarapyndan 25.9 21:17

8 turun oyunlary

+1

Rostow - Krasnodar. Arsenal - Tottenham. Mancester Siti - Mancester Yunayted. Atalanta - Fiorentino. Inter - Roma. Bawariya - Bayer. Werder - Borussia Myunhengladbak. Wolfsburg - Stutgart. Porto -

Dowamy »

73 11
Sport, Anil Kapur tarapyndan 25.9 20:15

Ilon Maskyñ 18 ýaşly ogly jynsyny çalyşdy hem-de birinji gezek aýal görnüşde köpçülige çykdy.

+1

Tesla we SpaceX-iň esaslandyryjysy Elon Muskyň 18 ýaşly ogly Kawier Aleksandr Musk köp wagt bäri ymtylýan maksadyna ýetdi. Jynsyny üýtgedip, meşhur kakasynyň adyny taşlady. Kawier indi Wiwienne Jena

Dowamy »

490 35
Täzelikler, Seri tarapyndan 25.9 20:09

Haşhaşyn (powest)

+1

Aly örän ir ýetim galdy. Oňa, oň maşgalasy: “harby alaman wagtynda, ýanyp duran öýüň harabasynyň astynda gurban boldy” diýip aýtdylar, ýöne oň özüniň öýem ýadyna düşmeýärdi, alamanam. Ol özüniň

Dowamy »

46 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 25.9 18:18

Aýralyk goşgusy.

+1

Gel Armana öwrüldi, arzuwly bagtym, Diýeñde: " men indi seni söýemok ". Ganly göz ýaşlarym döretdi derýa, Derýa dolup daşýar, rehmiñ inen ýok. Bilmen, günäm näme aýtsana eý ýar? Jogapsyz

Dowamy »

22 0
Edebiýat, Ichki_dunyam_officiall tarapyndan 25.9 17:47

Geçilen, geçilýän ýol...

+2

Bilmedim. Halkymyñ ynamyn ödäýin diýip, Bir ýerde durmaklyk, däbin bilmedim. Armandan ýüregim gan aglan wagty, Dertlileñ derdini, diñläp ýeñledim. Çarkandakly durmuş öwrümlerini, Ýeke geçýän, ýakyn

Dowamy »

25 0
Edebiýat, Ichki_dunyam_officiall tarapyndan 25.9 17:41

Durmuşy goşgy.

0

Synyp barar men. Sözle pelek, meni neçün gynar sen? Bu gün gaýgy içre, synyp barar men. Maña dalda bolmaz, seretsem hiç kim, Bu gün gaýgy içre, synyp barar men. Syrdaşym diýenim, syrym açypdyr,

Dowamy »

28 2
Edebiýat, Ichki_dunyam_officiall tarapyndan 25.9 17:36

HORAZA ÖWRÜLEN TOWUK

+1

Belgiýada guş saklaýan Jonas Verdikt geçen hepde bir gün irden aljyraňly oýandy. Sebäbi horaz ýok ýerindäki towuklaryň biri birden horaz ýaly gygyryp başlady. Zenan has ygtybarly krest we erkeklik

Dowamy »

93 3
Täzelikler, picasso tarapyndan 25.9 15:26

Bilýän bolsaňyz ýazaýyň.

0

Salam. ICQ programma düşünýäniňiz barmy? Ol ýerde nädip agza bolmaly grupba? Şu saýtyň grupbasyna?!

Dowamy »

62 2
Sorag-jogap, Mylayymzada tarapyndan 25.9 11:13

***

+3

Мы встретились с тобой в роддоме, помнишь? Ты так тогда восторженно смотрел. А как смешно боялся, что уронишь родную девоньку, которую хотел. Я руку твою чувствую в ладошке и до сих пор то ощущение

Dowamy »

21 0
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 25.9 11:11

«Goşgy az ýazýarsyň» diýýärsiň maňa

+4

«Goşgy az ýazýarsyň» diýýärsiň maňa, Köp ýazylsa, goşgy bolýarmy näme?! Gijäni penjeläp, ýassansaň daňa, Juda az pikirler gelýär kelläňe. Gözüňden gitmeýär ýekeje gije, Parç bolup açylan bir gülüň

Dowamy »

97 3
Edebiýat, Esma tarapyndan 25.9 10:15

GYSGA FILM

+4

10 minutlyk filmiň ýylyň iň gowy gysga filmi derejesini alandygy we kinoteatrda görkeziljekdigi belli boldy. Film hakynda gyzyklanyp görmäne gelen adamlaryn sany sajagy ýokdy. Tomaşaçylar zala

Dowamy »

106 2
Edebiýat, picasso tarapyndan 25.9 08:03

Biznes üçin QR kod tehnologiýasy

+3

QR- code (Quick Response Code) iňlisçeden kodyň tizleşdirilen jogaplamasy diýip terjime edilýär. QR-kodyň içinde islendik maglumaty sygdyryp bolar. QR-koduň şekili bu – ak fonuň ýüzünde kiçijik

Dowamy »

33 0
Bilim, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 25.9 07:05

“DÜNÝÄŇ “BU-DA GEÇER ”-INDEN ÝADADYM...”

+4

Ýyllaryň gatyndan delmuryp bakýan, Ýat bolan, bir mahal ýakynymdyň sen, Dünýezar duýgulam, düýnümde ýatman, Telbe deý tapynyp bir düşnüksiz heň, Gygyryp ýör tutup tükezzybana, Armanym bihabar

Dowamy »

70 0
Edebiýat, Pegas tarapyndan 25.9 07:01

Reset

+1

DISC ERROR

Dowamy »

71 6
Täzelikler, Khanture tarapyndan 24.9 23:46

Ykbala

+3

Ykbala Arzuwym o diýen ullakan zat däl: Altyn däl, maşyn däl,ýa samolýot däl, Owadan jäjek däl, ýasama at däl, Ilkinji dilegim – kemlik den sakla. Hemmejämiz adam – özümiz deň däl, Kimiň düýbi

Dowamy »

29 0
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 24.9 23:13

Ýazgarma meni!

+10

Bu saña ýazjak ilkinji we iñ soñky hatymdyr.Senden bu hatym üçin hiç hili jogap talap etmeýärin.Edil şonuñ ýaly-da jogaplamagyñy islemeýärin.Isleýän ýekeje zadym maña düşünmegiñ we ýazgarmazlygyñ.

Dowamy »

117 0
Edebiýat, Belki tarapyndan 24.9 22:01

SAŇA JAŇ EDESIM GELÝÄR

+7

Saňa jaň edesim gelýär, Soramak üçin halyňy. Saňa jaň edesim gelýär, Küýsän mahalym düýnümi. Saňa jaň edesim gelýär, Men ykbaldan şundan başga, Hantama däl uly zada, Ýöne göwün, göwün bolýa,

Dowamy »

168 6
Bilim, Nirvana tarapyndan 24.9 21:07

Nazir Habibow azatlyga chykdy

+5

Aydymchy Nazir Habibow azatlyga chykdy. Bu barada ayaly Rita oz Instagram hasabynda begenjini paylashdy.

Dowamy »

213 9
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 24.9 20:19