"Gyşdaky jüýje sanalyşyk" ýa-da şeýhleriň agyr simfoniýasy...HALANAN

+8

Katar-2022. Aziýa yklymy bu abraýly ýaryşy 2-nji gezek özünde geçirmäge hukuk gazandy. Lenin öleni bäri tomusda geçirlip gelinýän mundial ilkinji gezek Täze ýylyň öň ýanynda tamamlandy. "Puly

Dowamy »

150 20
Täzelikler, Massimus tarapyndan 13:21

No CommentPIKIRLI

+3

No comment!

Dowamy »

199 38
Täzelikler, Khanture tarapyndan 10:52

Ronaldonuñ ilkunji promlemasy.

+2

Сауд Арабыстанынын ,Ал-,,Наср" топары билен 2.5 йыллык шертнама баглашан Роналдо тазе ерде озуне ве машгаласы учин португал ве дунйанин бейлеки тагамлы нахарларыны тайярлап билйан, эли суйжи

Dowamy »

111 8
Täzelikler, kwadrat kelle tarapyndan 21.1 21:38

Gadymy grek alymlarynyň atamistik we beýleki ylmy garaýyşlary

+1

Ga­dy­my grek alym­la­ry­nyň ato­mis­tik we beý­le­ki yl­my ga­ra­ýyş­la­ry Häzirki zaman ylmy özüniň köklerini antik döwründen alyp gaýdýar diýip aýdylýar. Bu ýerde birinjiden, diňe antik ylmy soňra

Dowamy »

30 0
Bilim, Rigel tarapyndan 21.1 20:16

Agladar

+7

Cagalykda bolsa yekeje kemin Kemin yuze basyp den dus agladar Bagt gozlap gezsen butin omurin Bir akmaga gonup bagt gus agladar Akyl berer sana bir giden "Dana" Isin dusse gider hersi bir

Dowamy »

73 7
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 21.1 19:24

Azajygam bolsa ýylgyrtýar

+9

Şu durmuşyň maňa beren yekeje plýus zady bar, olam gan toparym. ***** Çagalygymyzda iň eşdesimiz gelmeýän söz: Ana…pylanyň çagasy bela ýaly… ***** Sizem duhi ýa-da dezodorant alan wagtyňyz öňde

Dowamy »

212 31
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 21.1 18:02

Google' de iñ köp gözlenilen sözler (2022 de)

+5

Ýer ýüzüniň iň meşhur gözleg programmasy bolan Google, hödürleýän birnäçe hyzmatlary bilen durmuşymyzy ýeňilleşdirýär. Google kiçi hyzmaty arkaly her ýyl «Google Trends» atly kategoriki sanawy çap

Dowamy »

79 1
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 21.1 17:40

Antik döwletleri üçin häsiýetli aýratynlyklar

0

An­tik döw­let­le­ri üçin hä­si­ýet­li aý­ra­tyn­lyk­lar. An­tik yl­my­nyň aý­ra­tyn­lyk­la­ry Ylmyň taryhynda antik döwür diýip grek medeniýetiniň dörän wagtyndan, ýagny b.e.ö. VII-VI asyrlaryndan

Dowamy »

44 1
Bilim, Rigel tarapyndan 21.1 17:20

Men şeýle bir, goşgy okasym geldi...

+4

Düýn şeýle bir goşgy okasym geldi, Nädeýin sesime jylaw çekilgi. Baş bitin eldeki bolmadyk sesim, Ýabanydy. ýabanydy, kejirdi. Erkimi eline alan ylhamym, Kapasa göwrämden çykdy daşyna, Mustangerim,

Dowamy »

50 6
Edebiýat, Remezan tarapyndan 21.1 16:54

Ilkinji ylmy düšünjeleriň döreýşi

+2

Il­kin­ji yl­my dü­şün­je­le­riň dö­reý­şi Adam daşky dünýä baradaky bilimini özüniň ýaşamagy üçin bolan göreşde gazandy. Ol kem-kemden haýwanat dünýäsinden daşlaşyp, goranmak we iýmit tapmak üçin

Dowamy »

35 1
Bilim, Rigel tarapyndan 21.1 15:50

Fizika ylmynyň ösüşiniň taryhy dõwürleri

0

FI­ZI­KA YL­MY­NYŇ ÖSÜ­ŞI­NIŇ TA­RY­HY DÖ­WÜR­LE­RI Uzak taryhy bolan ylym üçin kabul edilişi yaly, fizika ylmynyň ösuşiniň taryhy prosesini birnäçe döwürlere bölmek bolýar. Olaryň her haýsysynyň

Dowamy »

14 0
Bilim, Rigel tarapyndan 21.1 15:46

Fizikanyň taryhy dersi maksatlary we prinspleri

+1

FI­ZI­KA­NYŇ TA­RY­HY DER­SI, MAK­SAT­LA­RY WE PRIN­SIP­LE­RI Islendik täze ylym öwrenilip başlananda bu ylmyň näme baradadygy, nämäni öwrenýändigi, adamzat jemgyýetinde bu ylmyň eýeleýän orny barada

Dowamy »

21 0
Bilim, Rigel tarapyndan 21.1 15:08

Sonmezek umyt

+3

Degisgendin laliksirap oynaklap Isgysgync gunlere taysyz tarasdyn Sonky dususykda aglanda hyklap Oyun etdim diyerine garasdym Ak mersedes alkymyna atlanyp Gidende kejeban bn yoresdim Hyyalymda

Dowamy »

53 2
Edebiýat, ýüreksözi tarapyndan 21.1 12:15

Nämeler sensiz...

+1

Ýöne ýerden döremändi gaýgylam Dowça wagtym söýülmedim, (duý, munam!) Serilende kişde deýin duýgulam Gör, nämeler geçip gider meň bilen, Nämeler sensiz... Serhoşdym men, tutmasa-da meý elim Sebäp

Dowamy »

39 4
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 21.1 10:45

Nep bolansoň...

+2

Bähbidiňe hata gitdiň Çendenaşa ötä gitdiň "Sag-sag" diýip ötägitdim Bar bileni çep bolansoň Çekiç ursa-diýdi teşe Ýalanlary boldy neşe Şonuň üçin gybatkeşe Ýanaşmadym gep bolansoň Özün

Dowamy »

18 0
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 21.1 01:36

Duýgy organlary barada bulary bilýän azdyr?!

+5

Adamlar alty duýgynyň kömegi bilen töwerekdäki giňişlik hakda maglumat alýarlar. Olar: gulak, göz, deri, dil, burun we westibulýar apparat. Ýer ýüzüniň ýaşaýjylarynyň ýarysyndan gowragynyň görüş

Dowamy »

98 5
Täzelikler, Mona Songz tarapyndan 20.1 23:23

Sabyn bilen nämeler edip bileris?

+6

Öýüňizdäki käbir meseleleri sabyn bilen çözüp biljekdigiňizi bilýärdiňizmi? Suwa düşýän wagtyňyz sabynyňyz yzygiderli eliňizden taýyp gaçýan bolsa, bu meseläni magnit bilen çözüp bilersiňiz. Sabyn

Dowamy »

117 6
Sorag-jogap, Mona Songz tarapyndan 20.1 23:20

...

+9

Tekiz yerchi Khanture oz ynamyna ayalyny (encheme gymmat bahaly sowgatlar bilen yryp), ogluny (kichi bolanson, guyji yetjegini bilip, gorkuzyp diyen yaly) hem salypdy, yone name chaga

Dowamy »

138 7
Täzelikler, Soho tarapyndan 20.1 21:21

Gynanç

+3

Gamgyn gözleň bilen bakmagyn maňa, Ýüregiňem gyýylmasyn hiç sapar Sen bagtyňa basymrajyk gowuşsaň, Meň bagtymam senden ir däl, giç tapar Meňzeşiňi tapjagymam gümanly, Arzysydyň ähli dörän gülleriň

Dowamy »

20 0
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 20.1 19:52

degismeler

+4

şorta sözler (gysgaça) bu gezek diňe şorta sözler dälde pikirlendirýän sözlerem ýazdym... *erkeklerem unudar, ýöne az bagyşlar. gyzlar bagyşlar ýöne az unudar. *bir gyzyň iň näzijek ýaşy 0-2

Dowamy »

82 3
Edebiýat, Gonurly tarapyndan 20.1 19:50

Sorag

+2

Name üçin biz.islenen.ru ? Ya hemmeler Rossiyadamy ?

Dowamy »

158 12
Täzelikler, Yuwaşja tarapyndan 20.1 18:26

Näme üçin iň beýikleriň soňky duşuşygy?

+4

Ronaldona-da, Messä-de uly hormat hormat goýýan. Ronaldo Portugaliýada hakyky lider we janly rowaýata öwrüldi. Messi, soňky dünýä çempionatynda eýýäm hemmelere subut etdi liderligini. Agşamky oýun n

Dowamy »

84 5
Sport, PROLIGA tarapyndan 20.1 13:01

Dýuna

+4

Dýuna atly romany 50-nji ýyllarda bir haramzada ýazýar we şol roman dünýä edebiýatynyň klassiki eserleriň sanawuna girýär. Romanyň gysgaça mazmuny şeýleräk: —Gelejekde kosmosda adamzat gaýyp ýör we

Dowamy »

97 3
Bilim, Khanture tarapyndan 20.1 11:15

Gülüp bersene, edil öňkiň ýaly...

+4

Gülüp bersene edil öňkiň ýaly Gülkileňde özboluşly jady bar Maňa üýtgeşik sowgadam gerek däl, Ýylgyrşyňy berip bilseň ýadygär Gülüp bersene edil öňkiň ýaly Goý, bolsun ol gussalaryň melhemi Elimdäki

Dowamy »

40 1
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 20.1 09:44

Monolog / goşgy

+1

Men gyşda gelenem bolsam, Ömür diňe gyş däl ahyr. Ol aýlanyp duran çarhy-pelek, ýaz-u- gyş. Iller kimligimi bilenem bolsa, Bilmedigem bolsa, Diýmeseler gowudy maňa şahyr. Maňa: “adam bol” diýp

Dowamy »

44 2
Edebiýat, Owrenyan tarapyndan 20.1 09:20

Poeziýa agşamy

+3

Salam islenençiler. Poeziýa agşamyny şu gün sagat 22:00-da Remezan agamyzyñ belgisinde (62 17 05 36) gurnamakçy. Şerti: Her gatnaşyjy azyndan 2 goşgy okamaly. Diñleýji hökmünde diñe Remezan agamyzy

Dowamy »

119 9
Täzelikler, Belki tarapyndan 20.1 08:08

Bir derdim bar içim içime sygman...

+2

Bir derdim bar içim içime sygman, Pälim, niýetim özara uruşýar, Hemişe araçy bolan halatym, Erbet pälim mydam hetdinden aşýar. Ynha-da bu günem şol öñki söweş, Ekizek bolsada palim niýetim, Abylyñ

Dowamy »

21 0
Edebiýat, Remezan tarapyndan 20.1 02:26