Entek at goýmadym :)HALANAN

+5

"Ýollar aýrylsa ýagşy, Suw señrikden agypdyr..." Seni unutjak,arman Belgiñ ýatda galypdyr. Ýola düşseñ şol bor-da, Näme barmyş gitmekde. Asyl, küýsege ýeñlip, Gorkýaryn jañ etmekden. Ýatdan

Dowamy »

73 4
Edebiýat, Belki tarapyndan 22:23

.....PIKIRLI

+2

Gecen ay Eyranda Mahsa Aminin oluminden son Eyranda biduzgunchilikler bashlady. Eyran halky Yslamyn shertlerine gora yashamak islemeyandiklerini ayallaryn hijaplaryny ayryp yakdylar we saclaryny

Dowamy »

149 13
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 07:51

!!!!!!

+1

*Hiç kim gorkan adamsyny söýmez. Aristo *Hiç kim bizi aldap bilmez, biz diňe öz özümizi aldarys. Goethe *Akylly bolmak möhüm zat däl, möhüm zat akly ýerinde ulanmakdyr. Descartes *Herkesiň üç

Dowamy »

62 1
Täzelikler, ŞYH tarapyndan 24.9 20:10

Зита ве Гита .

+6

Зита ве Гита атлы мешхур хинди киносына томаша этмедигимиз бармыка? Шу йыл бу кинофильмин экранлара гойберленне догры 50 йыл болды.Суратда бир бада ики гызын ягны экизлерин ролуны ерине етирен Хема

Dowamy »

160 8
Täzelikler, kwadrat kelle tarapyndan 24.9 19:42

GARAZ...

+12

Durmuş agyrlaşdygyça, gaçybatalgaň arzuwlar bolýar.

Dowamy »

238 20
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 24.9 17:24

Isleseňiz ýene-de ýönekeý 3 sowal (dowamy)

0

Isleseňiz ýene-de bar sorag: 4)Bäş barmagy bar ýöne dyrnagy ýok? 5)Kim öýdenem ýokary böküp bilýär? 6)Bir güni süriji iki ýolagçy bilen gidip barýarka öňünden bir çaga ylgap geçýär. Şonda sürüji

Dowamy »

82 6
Bilim, Mylayymzada tarapyndan 24.9 16:34

Mugt saýt açyp berýän

+4

Mugt saýt açyp berýän Salam kime gerek bolsa mugt saýt açyp berýän . Eger özüňiz açasyňyz gelýän bolsa mybb.ru saýtyndan açyp bolýar . Mybb-dan açan saýtlarym 1.Bloglar.7wk.ru 2.Degismeler.7wk.ru

Dowamy »

116 3
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 24.9 16:14

Ýönekeý 3 sowal.

+1

1) Kimiň ýanynda hemme baş geýimini (kellesindäkini) çykarar? 2)It bilen büräniň näme tapawudy bar? 3)Biri söýgülisine gül berýär we oňa:,,Şular soldum diýýänçä, men gelerin" diýýär, ýöne asla

Dowamy »

107 10
Bilim, Mylayymzada tarapyndan 24.9 15:02

Eý söýgi, senmi?!

+2

Eý söýgi, eý söýgi, eý beýik söýgi! Muhammet ymmatyn ýaradan senmi? Ýa bolmasa tozap ýatan tümlükden Asmany, zemini döreden senmi? Barha alawladyp yşkyň körügin, Penjesine düşdiň gepçi görübiň.

Dowamy »

41 2
Edebiýat, Mylayymzada tarapyndan 24.9 13:03

Bushluk

+13

Salam hormatlylar!Shu gùn Garashsyzlygyn 31 ýyllygyna guna gechishlik edildi.Ýoldashymam dushupdir aranyzda goldaw berenleriniz bardy bu gowy habary siz bn paylashmak isledim.Sag bolun

Dowamy »

291 21
Täzelikler, Keyik tarapyndan 24.9 11:47

Atama

+2

ATAMA Ak garadan köpem bolsa başynda, Doga dogumyndan don geýendi ol. Ýakynlary diýselerem: «Ir gitdi» Ömür saly sekiz on geýendi oň. Nesilleri dowam etdi yzyny, Mellekleri galmady hiç takrab-a. Bar

Dowamy »

56 1
Edebiýat, Remezan tarapyndan 24.9 08:05

Goldaw...

+9

Mesut Özil: "2012-nji ýylda Deportivo bilen oýnuň birinji ýarymyndan soň, Hose Mourinýo meniň hereketlerimden kanagatlanmady we meni Kaka bilen çalyşmak kararyna geldi. Men geýim otagynda ýeke

Dowamy »

98 6
Sport, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 24.9 07:20

Durmuşy goşgy.

+2

Goşgy bir gyzyñ başdan geçirmelerini, gürrüñ bermegi esasynda döredi. Ganly ýaş akdyran, durmuşy waka... Şahyr däl men, ýöne kalpda odum bar, Dertlileriñ derdine em, gözlämsoñ. Beýik däl men, ýöne

Dowamy »

54 1
Edebiýat, Ichki_dunyam_officiall tarapyndan 24.9 07:16

Aýralyk goşgusy.

+1

Aýtsana neçün? Göremde gözleñde mähire zarlyk, Söýdüm, bu zarlygy ýok etmek üçin. Seniñ hem söýeniñ çyndy - la ahyr, Bu gün terk edýärsiñ, aýtsana neçün? Duýgularym senlidigin bilýädiñ, Özge

Dowamy »

20 0
Edebiýat, Ichki_dunyam_officiall tarapyndan 24.9 07:10

Güýzüm

+2

GÜÝZÜM! Kimler üçin belki bu geň, Hemmeleri görýän men deň, Birden duýsaň, halymy teň, Bas meni bagryňa, güýzüm! Ogultäç Oraztaganowa. Geldiň, bu göwnüm giňedi, Agras hem paýhasly güýzüm! Günler meni

Dowamy »

28 0
Edebiýat, Remezan tarapyndan 23.9 23:08

Jynlar barada

+4

𝖩𝗒𝗇𝗅𝖺𝗋 𝖻𝖺𝗋𝖺𝖽𝖺 𝖻𝗂𝗓𝗂𝗇 𝖻𝗂𝗅𝗆𝖾𝗅𝗂 𝗓𝖺𝗍𝗅𝖺𝗋𝗒𝗆𝗒𝗓. (𝘎𝘰𝘸𝘶𝘴𝘺 𝘴𝘩𝘶𝘯𝘺 𝘺𝘶𝘳𝘦𝘨𝘪 𝘣𝘰𝘴𝘩𝘭𝘢𝘳 𝘰𝘬𝘢𝘮𝘢𝘴𝘺𝘯𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘯 𝘢𝘺𝘵𝘮𝘢𝘥𝘺𝘯 𝘥𝘪𝘺𝘮𝘢𝘯. 𝘚𝘰𝘯 𝘰𝘻𝘪𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘨𝘰𝘳𝘪𝘯) Ahli dinlerde barlygy dürli ýollardan kabul edilen bu garanky alem bilen bagly

Dowamy »

181 18
Edebiýat, AySa tarapyndan 23.9 22:52

Raikano - вальс текст песен

+1

Ночь со мной танцует вальс А на сердце осень Не тверди мне о любви Если меня бросишь Последний раз я пил за нас Говорила не предаст Меня сердце к тебе тянет Но я не вернусь назад Тебя увозили По

Dowamy »

18 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 23.9 22:48

Ari ar edyanem heley gara yer edyanem heley

+2

Meshur Argentinaly yyldyz Mauro Ikardi shu gun ajy habar bilen bashlady. Hem ayaly hem menejeri bolan Wanda Nara oz internet sahypasynda Icardi bilen ayrylyshyandygyny habar berdi. Ol oz sahypasynda

Dowamy »

111 3
Sport, Anil Kapur tarapyndan 23.9 22:23

“ Her kim öz ömrüniñ wagtyna gassap…”

+7

Içiñ aç, beýniñ dok ýasamalardan, Käte gabatlaşýar tanyş duýgular, Öwgüler, söýgüler, köýgüler, aldaw, Pula dañlany köp sary öýmeleñ, Üýşmeleñ, toý, ýas, hasrat, gussa, Internet halasgär ýüregiñ

Dowamy »

66 0
Bilim, Nirvana tarapyndan 23.9 21:23

Dinde zorluk yokdur

+6

Yslam dini in ahlakly we in pak dinlerin biridir. Bu diydigim beyleki dinleri ahlaksyz diydigim dal. Buddizm Hristian Musulman hemme dinlerdede dine yagshylyklary undeyaler. Buddizm dininde dasha

Dowamy »

205 19
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 23.9 21:19

Vpn

0

Haysy vpn işleýänini bilyan bar bolsa yazayyñda

Dowamy »

11 0
Sorag-jogap, ŞYH tarapyndan 23.9 21:15

Aşyklar üçin.

+1

Görüşeli Gurbany men syýa zülpiñ, Gel, söwdügim görüşeli. Bu gün aşýanyña geldim, Gel, söwdügim görüşeli. Jismimden ýitendir takat, Öpsem diýe, gaşyñ bat - bat, Sensiz gijäm geçer tukat, Gel,

Dowamy »

22 0
Edebiýat, Ichki_dunyam_officiall tarapyndan 23.9 19:41

Mahsa amini

+1

Suratlary

Dowamy »

142 5
Täzelikler, Alitta tarapyndan 23.9 17:59

👏👏👏👏

+3

Göwre sygar tabyda Göwün sygmaz jahana. Ýaşamana sebäp ýok Ölmänede bahana. ****** Gyssanama beýiklik sañada yeter, Ýeterem, saklamak ýetmekden beter. Beygelseñ duşmanyñ daşdan gözleme Ilkinji hüjümi

Dowamy »

78 2
Edebiýat, Victus tarapyndan 23.9 15:32

İslenen agzalary multifilmlerde)

+8

* Bu bir güýmenje mowzuk

Dowamy »

305 22
Sorag-jogap, Ejegyz tarapyndan 23.9 14:47

Durnalar gaýdyp geler.

+1

DURNALAR GAÝDYP GELER Sen Watansyz hasap etme, gonup-göçen durnany. G.Ezizow Duýman gussaň azaryn, Külpetden bagt araryn. Çekip Watanyň zaryn, Durnalar gaýdyp geler. Gitmegi isläp näler, Günler

Dowamy »

25 0
Edebiýat, Remezan tarapyndan 23.9 12:28

,,Eý ALLAJAN indi şetdaly eýmen ýöne..." (Bolan waka)

+4

Bu waka Türkiýä işe giden bir daşary ýurtly raýatyň internetde ýazan gürrüňlerinden we durmuşda bolan. Ol şeýle gürrüň berýär:,,Türkiýäniň Siriýa bilen araçägine ýakyn ýerde Gaziantep şäherinde 5

Dowamy »

130 11
Edebiýat, Mylayymzada tarapyndan 23.9 11:56