"Gyşdaky jüýje sanalyşyk" ýa-da şeýhleriň agyr simfoniýasy...HALANAN

+8

Katar-2022. Aziýa yklymy bu abraýly ýaryşy 2-nji gezek özünde geçirmäge hukuk gazandy. Lenin öleni bäri tomusda geçirlip gelinýän mundial ilkinji gezek Täze ýylyň öň ýanynda tamamlandy. "Puly

Dowamy »

150 20
Täzelikler, Massimus tarapyndan 13:21

No CommentPIKIRLI

+3

No comment!

Dowamy »

199 38
Täzelikler, Khanture tarapyndan 10:52

Ozbek prezidentinin gyzy Saida Mirzoyewanyn Mugallymlar hakynda aydan sozleri

+4

Saida Mirziýoýewanyň mugallymlar barada eden çykyşy metbugatda we sosial ulgamda uly ses getirdi. Bu barada daryo.uz habar berýär. Özbegistanyň prezidentiniň gyzy Saida Mirziýoýewa “Zakowat”

Dowamy »

96 2
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 19.1 23:42

Menem nalaç özgesine duşaryn...

+1

Gündizlerde şatlygymdan habar ýok, Gijeleriň mydam gussasy artyk Görnüşimden dertsizleriň biri men, Hiç kime habarsyz içimi ýyrtyp, Ýaşap ýörün... Ölme-de sebäp gözläp, Hem garaşyp gelerine melhemiň

Dowamy »

19 0
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 19.1 22:58

Beýnimdäki mutant ýa-da duýgularymyň senzurasy...

+12

Ykbal ýollary, durmuş öwrümleri, tanyş nätanyşlar, ilkinji bakyş...ol belki ilkinjem däldir, ýöne ilkinji gezek saňa mähirli seredendir. Şol günden başlabam şol gedem gözlerde ýene şol mähri gözläbem

Dowamy »

158 8
Täzelikler, Massimus tarapyndan 19.1 22:05

...

+3

Dowsypat duyan ustunde, ayaly bolsa onunden pyyada baryar, bulara yolda Hemedany gabat gelip: "ahow Dowsypat, bu na bolush, ayalyn one dushup baryar, ayalyn onden yoremeli daldigi hakynda

Dowamy »

124 8
Täzelikler, Soho tarapyndan 19.1 20:26

Ilon Mask rekordy tãzeledi

+4

Tesla-nyň we Twitter-iň baş direktory soňky bir ýylda baýlygynyň şeýlebir köp bölegini ýitirdi welin, Ginnesiň rekordlar kitaby ony ebedileşdirmek kararyna geldi. Guramanyň metbugat beýanatyna görä,

Dowamy »

95 7
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 19.1 19:24

Geň bolup barýar...

+6

Görülmedi öňler beýle ahwalat, Geçdigiçe günler geň bolup barýar Barlyňky bolup dur, şol öňki halat, Misgin haly barha teň bolup barýar Bir agza birikmez hemme başlaram Ýat bolup bilenok hemme

Dowamy »

40 5
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 19.1 17:46

Sorag

0

Islenen saytyn agzalary oz profiline nadip surat goymaly? Men barladym bolmady

Dowamy »

106 7
Sorag-jogap, ŞahyrTm tarapyndan 19.1 11:30

...

+7

Duyn agsham gelnim bilen sene-mene boldy, menden erbet gaty gordi... irden turamda bolsa, gelnim kofya tayynlap getirdi-de, gozuni gyrpyp goyberdi... entege chenli kofya ichmekden beyle gorkmandym...

Dowamy »

183 15
Täzelikler, Soho tarapyndan 19.1 11:28

Din barada

+2

Yslam dini 2 akyma bölünýär, şaýylar we sünniler. Ikisiniň tapawudyny bilýän barmy? Biz näme üçin sünniler, we nädip bir din 2ä bölünýär, we näme üçin?

Dowamy »

172 10
Sorag-jogap, MRDV tarapyndan 19.1 11:25

***

+4

*** Hawa, sen ýene-de öýkeläp gitdiň Soňky sözleň sowuk-sala diýdiň-de. Diňlenmänsoň aýdylmaly sözlerim Şu günüme tukat geçdi düýnümden. Aýralyk hasratyn ýüregme ýükläp, Ynjyk gözel, çekdirýärsiň

Dowamy »

38 1
Edebiýat, W. P tarapyndan 19.1 11:09

Näme bolsa, ýene bolsun şonçarak...

+7

Dünýäm gurşap aldy gamly dumanlyk, Gelermikä indi giden şatlygam? Kime gerek beýle nepsiz juwanlyk Kime gerek beýle düňle ýaşlygam Unudulyp galdym duman düýbünde Tozan basdym, emma kalbym kireňsiz

Dowamy »

51 2
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 19.1 10:58

Eje meni shu gezegem alyp gal!

+1

Sen ahyry meni dünya inderen Oz shirin janyndan berip mana jan Näçe gundir bash ujumda otyran Zat dadamok dine gaytaryaryn gan Üstimde ganatyn gerip dur ajal Eje meni shu gezegem alyp gal! Kän

Dowamy »

25 0
Täzelikler, Gonurly tarapyndan 19.1 10:14

Agzalar komeginiz gerek

+3

Salam hormatly islenen saytynyn agzalary komeginiz gerekdi yagny men arada oz gowy goryan gyzym bilen sene-mene etdim .name adamcylykda hemme kisidede bolyar.Ejesem ony gorupdir bizin sogusip

Dowamy »

149 14
Täzelikler, Gonurly tarapyndan 19.1 09:59

Şugün-erte ýowar bolar dünýämde...

+2

Delmirip durmadym, hörpüňe garşy Uçgun diýdiň, uçdum menem pelpelläp Atamyň lejigen paltosy ýaly, Duýgularym ga:lyp barýar göwşülläp Melamat ýapamok söýgüňe, emma, Yşgyň gözüm baglap, içirdi meýin

Dowamy »

25 0
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 19.1 04:38

Çapraz ykbal...

+3

Aýralygyň ajysy köp bolsa-da, Muhabbete janym barka talaş men Hatda seniň beren gussalarňy-da, Gedaý bolsam, altyn pula çalyşman Asylsa asylsyn umydam dardan, Kime näme? Hiç kim oňa bakmazam. Entek

Dowamy »

20 0
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 18.1 23:27

...

+2

Saýta otprawka başladymy nä?!Bir çetden maladoýlar gelip ugrapdyr.

Dowamy »

99 2
Täzelikler, Dowsypat. tarapyndan 18.1 22:02

TAZE AGZADAN BIR SORAG

+1

3 sany dost ba olar oýüne gitjek bolanlarynda 1dostynyn masynyna munip gityaler son 3dostyn 2isi bir yerde masyndan dusyaler beylekisi bolsa koprun yanyna baryar koprun edilortasyndan gecip baryarka

Dowamy »

91 7
Sorag-jogap, ŞahyrTm tarapyndan 18.1 22:02

SALAM!

+2

Hemma salam men taze agza;)

Dowamy »

85 10
Täzelikler, ŞahyrTm tarapyndan 18.1 21:47

IQ test (3 soragly)

+3

1. Dükandan ruçga bilen depder satyn aldym. Ikisiniñ bahasy 12 manat boldy. Depder rucgadan 10 manat gymmat. Hersiniñ bahasy näce? 2. Çüýşäñ içindäki bakteriýalar şeýle bir çalt köpelýär. Bir

Dowamy »

127 18
Sorag-jogap, Ahmall tarapyndan 18.1 18:20

Muny bilyadinizmi

+2

Şu güne cenli ýer şarynda 106.000.000.000 Adam ýasaýar diýip hasaba alyndy we bu 2050 ýylda 9.200.000.000 adam bolar diyip caklanylýar.

Dowamy »

124 13
Täzelikler, Kyrk ýalan tarapyndan 18.1 18:17

...

+7

Ahmedik Hemedanyda Baýram atly birinden gylyç alyp Döwsypatyň kellesini togalamakçymyş.Döwsypatyň gowagy Goňurlyda ýerleşýär.Goňurlynyň ýoluny bolsa,bir äpet "Göklors" diýen ýylan goraglap

Dowamy »

251 23
Täzelikler, Dowsypat. tarapyndan 18.1 18:10

XP MAWZER, BEZZAT, LA BLAZE "NÄME ÜÇIN?"

+2

XP Mawzer Sanasañ sanabermeli kemçiligimi, Näme üçin şol wagtlar başladym çilimi?! Näme üçin suw guýan ýok meniň gülüme Durmuş öwrülüp barya çilimin külüne. Hemme zat gowy bolar, gysdyrma içiñi, La

Dowamy »

44 4
Edebiýat, Vekil_City tarapyndan 18.1 16:17

Muny bilmek gyzykly

+2

Ýeriñ merkeziniñ (ýadrosynyñ) gyzgynlyk derejesi 5500 gradus selsa derejede yssydyr. Bu temperatura, Günüñ üstki ýüzündaki gyzgynlyk derejesine deñecerräkdir.

Dowamy »

89 14
Täzelikler, Kyrk ýalan tarapyndan 18.1 16:04

Söýmäň meni...

+2

Suwotylar gysyp goýdy - Mekgeligi. Hepdeligi - geçip gitdi Ölenleriň, Görenleriň - yzda galyp Has-da artyk şükürleri Duýgularym, pikirlerim Çekize deý turşap galdy Boljak boldy... Barmy çäre? Içi

Dowamy »

39 2
Edebiýat, Venus23 tarapyndan 18.1 15:21

🌺🥀

+5

Ehheý eý üýtgeşik gurlyşly dünýäm! Haýsy synaglaryņda mertlerçe ýeņdiridiň, haýsy synaglaryňda namartlarça ýeňlişe sezewar eýlediňkäň? Ýeri awtobusyňy ömir atly köçämiň iň möhüm duralgalarynyň

Dowamy »

55 1
Edebiýat, Rigel tarapyndan 18.1 14:08