Entek at goýmadym :)HALANAN

+5

"Ýollar aýrylsa ýagşy, Suw señrikden agypdyr..." Seni unutjak,arman Belgiñ ýatda galypdyr. Ýola düşseñ şol bor-da, Näme barmyş gitmekde. Asyl, küýsege ýeñlip, Gorkýaryn jañ etmekden. Ýatdan

Dowamy »

73 4
Edebiýat, Belki tarapyndan 22:23

.....PIKIRLI

+2

Gecen ay Eyranda Mahsa Aminin oluminden son Eyranda biduzgunchilikler bashlady. Eyran halky Yslamyn shertlerine gora yashamak islemeyandiklerini ayallaryn hijaplaryny ayryp yakdylar we saclaryny

Dowamy »

149 13
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 07:51

Aýralyk goşgusy.

+2

Gelip dur. Ýüregime gara bulut ornaşyp, Gursagymy, ýagşy bilen ezip dur. Garalan bagtyma, sebäpkär dildar, Heniz, dem alýarkam, käte gelip dur. Gaýrat, güýç terk etdi, ruhumy bu gün, Indi, ömür üçin

Dowamy »

106 0
Edebiýat, Ichki_dunyam_officiall tarapyndan 23.9 11:13

Durmuşy goşgy.

+3

Durmuş... Zamanañ ahyry geldimi bilmen, Mollalar aýatdan, gybada geçýär. Gündiz molla bolup, törde oturan, Gije ýeke galyp, meý - şerap içýär. Aýtgyn goja dünýe bu ne ahwaldyr? Düýnki nikalylar

Dowamy »

33 0
Edebiýat, Ichki_dunyam_officiall tarapyndan 23.9 11:08

"Köýnek"

+1

Arzuwlar sadady, sadady göwün, Çaga ýüreginde gam barmy eýsem. Ol günlere kalbyn beripdir ömür, Söýgi kemelmezmi tonnalap söýseň. Ne bir ýasamalyk ne bir ýalan söz, Unudylan ýurt deý uzakdy juda. Biz

Dowamy »

20 0
Edebiýat, picasso tarapyndan 23.9 08:47

Futbolda adamyň ýaşy zehiniň açylmagyna päsgel berip bilmez

+3

Aslynda, häzirki döwürde futbol dünýäsindäki ýyldyz oýunçylaryň hemmesi ýaş wagtyndan öz zehini bilen beýlekilerden saýlanyp bilmändi. Men, bu blogda olaryň käbiri barada ýatlap geçmekçi. Jeými

Dowamy »

35 0
Sport, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 23.9 06:22

Tikinçi gyz

+1

Sen saýlap bilipsiň gözel hünäri Elleriňden dür dökülýär enaýy Ýadaman tikýärsiň köýnek ýakany Tikinçi gyz hünäriňe döneýin. Gözelligine görk goşýarsyň görenleň Haýranyň seň eden işiň görenler

Dowamy »

88 7
Täzelikler, nurmuhammet tarapyndan 23.9 02:06

Ýalňyşlyklardan öwrenmek...

+3

Tomas Edison elektrik çyranyň wolfram simlerini oýlap tapmak üçin iki müňden gowrak dürli çig mallary barlagdan geçiripdir. Haçan-da ulanylan elementler derde ýaramadyk ýagdaýynda alymyň kömekçisi:

Dowamy »

40 0
Köneler, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 23.9 00:00

SYN YAZP GORENINIZ BAMY BILYANIZ BAR BOLSA MANA YAZAYNDA

0

Dowamy »

163 22
Sorag-jogap, Tanyş biri tarapyndan 22.9 22:36

Siziň okomoly [däl] kitaplaryňyz!

+4

Siziň okamaly [däl] kitaplaryňyz! 1. Manly P. Hall - Tüm Çağların Gizli Öğretileri ve Hür Masonların Kayıp Anahtarları 2. Madam Blavatsky - Gizli Öğreti ve Teozofinin Anahtarı 3. Immanuel Velikovsky

Dowamy »

313 47
Edebiýat, Khanture tarapyndan 22.9 18:38

🌪️🌪️🌪️🌪️

+6

Dünyäniñ iñ bay yeri niresi? Bilyäñizmi? Amerika däl... Dubayam däl... Mazarlyk!... Çünki mazarlykda aydylmadyk pikirler, edilmedik iśler, yazylmadyk kitaplar, üns berilmedik adamlar yatyr. Sebäbi,

Dowamy »

160 7
Edebiýat, Rigel tarapyndan 22.9 17:30

Durmuş

+1

Durmuş... Zamanañ ahyry geldimi bilmen, Mollalar aýatdan, gybada geçýär. Gündiz molla bolup, törde oturan, Gije ýeke galyp, meý - şerap içýär. Aýtgyn goja dünýe bu ne ahwaldyr? Düýnki nikalylar

Dowamy »

48 2
Täzelikler, ŞYH tarapyndan 22.9 16:07

Gowy boljak bolmadym

0

Gowy boljak bolmadym Men dünýäde gowy boljak bolmadym Goldadym men käte şeýtan şertini Erbetlik bolmasa gowlyk bolarmy Sagat dili saýlap dura her kimi Men dünýäde gowy boljak bolmadym Hem gülmedim

Dowamy »

29 0
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 22.9 14:38

“MUNDAN ARTYK BAŞARAMOK...”

+5

Mundan artyk başaramok, Haýyş, indi igeleme! Goý, ýalňyşdym hasap edäý, Duşdum diýip bigeleňe. Bolmaz indi artyk zarym, Ýykmaryn gyz göwüniňi. Düşün, ertirleriň üçin Pida edýän şu günümi.

Dowamy »

118 3
Edebiýat, Pegas tarapyndan 22.9 06:31

"Ýeke gowak"

+4

Mary welaýaty / Tagtabazar. "Ýeke gowak" Türkmenistanyň iň täsin ýerlerinden biri. Aýdyşlaryna görä gowagyň nirede gutarýandygy belli däl. Häzirki wagtda saklanyp galan ýerinde ýylyň ähli

Dowamy »

118 5
Köneler, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 22.9 05:00

Alternatiw Taryh teoriýalary

+2

Aşakdaky aýtjak zatlarymyň barsy diňe ýöne bir çaklama we hiç bir ýagdaýda hakykat bolmaga dalaşgärlik edenok. I. Taryha müň ýyl goşuldymy? Häzir 1022-nji ýylmy? Alternatiw taryh teoriýalarnyň

Dowamy »

267 29
Bilim, Khanture tarapyndan 22.9 02:53

🍀🍀🍀

+3

Halypam, arzym bar, namart pelegiň döwünden pes geldi oýny şägirdiň, Ejizlesem bir maralyň ugrunda, Haýyş, meni bagyşlawer ägirdim! Seň ýüzüňi ýere salmak netim ýok, Hetdim bolmaz nem salmaga gözüňe,

Dowamy »

77 2
Edebiýat, Massimus tarapyndan 22.9 02:33

Adamyň özi noldan döreýär...

+2

Diýselerde:" Adam-adamdan kem däl", Ykballar meňzeş däl, rysgallar deň däl, Ýeňlesden-ýeňlesiň çykmagy kyn däl, Akylly akylsyz dälden döreýär. Däri-derman öner ýüz dürli otdan, Namys dörär

Dowamy »

33 0
Edebiýat, Mylayymzada tarapyndan 22.9 00:30

Türkmenistanyň taryhynda ösen lukmançylyk.

+1

Orta asyr çeşmelerinden belli bolşy ýaly, Türkmenistanyň çäginden geçen Beýik Ýüpek ýolunyň boýundaky şäherleri özleriniň hassahanalary – maristanlary bilen meşhur bolupdyrlar. Olar diňe bir bejeriş

Dowamy »

45 2
Bilim, Mylayymzada tarapyndan 22.9 00:11

Jogap.

+3

Bir gezek şeýleräk sowa berdiler: ,Dünýede mukaddes iki zat näme?" Pikir edip, jogap gözläp durmadym, Jogap berdim:,,Olar-ata we ene" Ýene-de şeýleräk sowal berdiler: ,Dünýäde mukaddes iki

Dowamy »

66 1
Edebiýat, Mylayymzada tarapyndan 21.9 23:32

G...

+3

Görküň gülmi gözleň gülmi gözelim Görküňe görk goşýar gara gözleriň Gül görküňi görüp güýz günlerinde Goşgy goşdym göz gezdirip görsene Yzam bady wn yadymda dal :)

Dowamy »

46 3
Edebiýat, picasso tarapyndan 21.9 23:31

Diňe ,,G" harpdan

+3

GOŇŞYŇY GOZGASAŇ, GÖÇER. Goňşy-goňşyňka gelip –gidip gadyrly gatnaşyp gezmegem gowulyk . Goňşular Garlydyr Genjim göçüp gelen günlerinden gowy goňşuçylyk gatnaşygyny goýman gatnaşansoňlar gelinleri

Dowamy »

108 12
Edebiýat, Mylayymzada tarapyndan 21.9 23:16

Rimiň döreýşi.

+1

1.Rimiň taryhynyň esasy döwürleri. Gadymy döwürde Rim – bu diňe bir şäheriň ady bolman, ol döwletiň hem ady bolupdyr. Gadymy Rimiň araçäkleri dürl döwürde dürli möçberde bolupdyr. B.e.öň VI-IV

Dowamy »

24 0
Bilim, Mylayymzada tarapyndan 21.9 22:54

Gussadan galmandyr nyşan..

0

Tuflimiň sesine ýüregmi deňläp, Bu günem ýene-de howlugýan işe. Ertiriň säheri ajaýyp neneň! Eý, Hudaý! Agşamky gussadan galmandyr nyşan. Ilki salam berýän juda ulumsa, Ýadyrgamok häzir sowuk

Dowamy »

27 0
Edebiýat, garaburc tarapyndan 21.9 21:52

7nji tur

+1

Chehiya - Portugaliya 24.09. 23:45. Ispaniya - Sweysariya. 24.09. 23:45. Austria - Horwatiya. 25.09. 23:45. Daniya - Fransiya. 25.09. 23:45. Niderlandlar - Belgiya. 25.09. 23:45. Uels - Polsha.

Dowamy »

39 2
Sport, Anil Kapur tarapyndan 21.9 19:38

Sorag

0

Name ucin gyzlan yasyny soramak ayyp? Garrylan yasyny soramak ayyp diyip estdim, ony gen goremok. Yone gyzlan yasynam soramak ayyp mysyn. Name ucin?

Dowamy »

135 7
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 21.9 19:03

"ALTYNJAN HATYN" OSMAN ÖDE

0

Ýatlamalara çümüp oturan Togrul soltana birden älem gapyşan ýaly boldy. Ol «Altynjan! Altynjan!» diýip pyşyrdady. Soltan giň içerä sygman, atylyp daşaryk çykdy. Onuň daşaryk çykandygyny gören Agajy

Dowamy »

26 0
Edebiýat, picasso tarapyndan 21.9 18:58