MENIŇEM ÖZÜMÇE HAÝRANLARYM

+5

Haýran galýan: näme üçin köp sütemlere, aýralyklara, ölümlere döz gelen ýürek pahyr (“pahyr” diýenimi neme görmäň, ýürek ölen...) agramy 50 kg-ä ýetmeýän gyzjagazyň öňünde ejizleýär?! Haýran galýan:

Dowamy »

125 13
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 04.10 14:24

Siziň adyňyzy nähili tutýarlar?)

+1

Kimdir biri siziň adyňyzy bilmän, ýüz tutmaly bolanda "inim", "planyň ogly" "ýegen", "aşna" ýaly atlar bilen başlaýarlar. Elbetde adyňy bilmedik ýagdaýynda

Dowamy »

95 12
Sorag-jogap, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 04.10 07:05

Sorag.

+1

1. Goz onune getirin, siz bir awtobusyn safyory. Awtobusyn icinde 14 adam bar. 1nji duralgada 4 adam dusya, 5 adam munya. 2nji duralgada 3 adam dusya, 8 adam munya. 3nji duralgada 6 adam dusya, 11

Dowamy »

37 3
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 03.10 20:45

+20 Psihiki taýdan peslere okamak gadagan #2

+4

6. Bir gün agşam ukuda ýatyrdym. Ýatan wagtym üsdüme çalaja şemal gelenýaly boldy. Men gözlerimi açdym. Emma üsdümde, howada maňa degmän uçýanýaly ýene men bardym. Bu aýnadäl, bu men. Ýöne men iki

Dowamy »

76 3
Sorag-jogap, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 02.10 07:30

Sorag

0

6 sany otly cop bilen 4 sany hemme tarapy den bolan ucburcluk almaly. Nadip?

Dowamy »

96 5
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 01.10 18:46

Nämäni bilesiñiz gelýär?

+11

Salam. Gyýw, islenendäkiler! Näme boldy size beýle? Gaflat ukysyna gitdiñizmi? Durmuş şonsuzam ýeterlik derejede ýürekgysgynç,Isleneni bir şowhunlandyryñ ahyry.Sizden-ä şowhunlandyran ýok,onda näme

Dowamy »

425 28
Sorag-jogap, Belki tarapyndan 01.10 11:36

+20 Psihiki taýdan peslere okamak gadagan

+5

1. Öýde makaron bişirjek bolýan. Gaýnaýança ol jaýa geçip telewizor görjek bolup, gitmänkäm pişgime "Makaron gaýnasa maňa aýt" diýip kinomy görmäge gitdim. On minutdan soň bu pişigim gelip

Dowamy »

141 9
Sorag-jogap, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 01.10 01:35

Gyzykly sorag ;-)

+1

Gadym döwürlerde bir ylymly, bilimi adam bolupdyr. Soň ol töhmede uçrap bir jenaýata günäkär bolup galypdyr. Patyşa oňa ölim jezasyny beripdir. Ýöne halk patyşadan "bu adam akyl paýhasly,

Dowamy »

110 11
Sorag-jogap, Dobriy_Brat tarapyndan 30.9 22:04

Gyzykly sorag

+2

2 copan oz arasynda gurrun edyar. Biri beylekisine eger sen mana 3 goyun bersen onda bizin goyunlarymyz denleser diyyar. A beyleki copan bolsa eger sen mana 3 goyun bersen onda menin goyunlarym

Dowamy »

88 6
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 30.9 18:04

Gyzykly soragjyk

+1

Bir çagadan ýaşyň näçede diýip soranlarynda ol çaga: Ýene 18 ýyldan mundan 2 ýyl öňdäki ýaşymyň 5 essesini ýaşaýan diýipdir. Sowal: Çaga şuwagt näçe ýaşynda?

Dowamy »

92 5
Sorag-jogap, TheNotorious1 tarapyndan 29.9 14:40

Aýşa jan, jigim jan!

+2

Ine sen şundan göçürýänsiňdä :)

Dowamy »

130 11
Sorag-jogap, Nesibäm tarapyndan 29.9 01:11

Soragjyk

0

Asmanda 100 sany durna ucup baryar. Asagyndada 1 durna ucup baryar. Sol 1 bir durna, yokarky 100 durna menem aranyza alayyn diyyar. Ol durnalar bolsa yok sen yalnysyan biz 100 dal. Egerde bize yene

Dowamy »

67 3
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 28.9 15:25

Teswirlere garaşýan

+1

Gatnaşykda iñ möhüm zat näme bolmaly?

Dowamy »

195 17
Sorag-jogap, ŞYH tarapyndan 27.9 22:23

Sorag.

+2

Öýmüzdäkiler maña 500 manat berip jüýje, towuk, horaz almaga bazara iberdiler. Olaryn bahasy: Horaz 50 manat Towuk 10 manat Jüýje 1 manat Meniñ aljak jüýje, towuk we horazlarymyñ sany umumy 100 sany

Dowamy »

92 12
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 27.9 14:29

Hakerlerden öz işiňi nähili goramaly?

+1

Kiber jenaýatçylaryň biznese aralaşmak üçin ulanyp biljek dürli görnüşli hüjümleri bolýar. Hat-da bu blogy okaýan wagtyňyz, dünýä torunda millionlarça hüjümler bolup dur we hakerler kompýuter

Dowamy »

26 0
Sorag-jogap, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 27.9 05:45

Logiki soraglar

+2

1. Garynja 20 metrlik guýa gaçyar. Ol her gün 3 metr ýokaryk çykýa we 2 metr aşak düşýa. Yagny gunde 1 metr yokaryk cykýa. Garynja naçe günde guýudan çykar? 2. Müşderi dükana girýär we 1 jübüt köwüş

Dowamy »

104 9
Sorag-jogap, Victus tarapyndan 26.9 19:03

AŇSAT SORAG

0

3 sany somsany sygymy 2 somsa bolan saçda 15 minutda bişirdiňiz. 5 minutda diňe aşagy bişýär. Mümkin bolsa düşündiraýseňiz. Bagyşlaň ýaňky ýalňyş soragdy. Indi bu dogry.

Dowamy »

101 5
Sorag-jogap, picasso tarapyndan 26.9 18:44

AŇSAT SORAG

+1

4 sany somsany sygymy 2 somsa bolan saçda 15 minutda bişirdiňiz. 5 minutda diňe aşagy bişýär. Mümkin bolsa düşündiraýseňiz?

Dowamy »

78 6
Sorag-jogap, picasso tarapyndan 26.9 15:39

İslenen agzalary multifilmlerde #2

+8

*Bu bir gülüşmek,degişmek üçin açylan mowzuk.

Dowamy »

377 35
Sorag-jogap, Ejegyz tarapyndan 26.9 13:50
Girl in a jacket

Bir saýdy hacklemek?

+1

Bir saýdy aňsatlyk bilen hacklemek üçin DDoS FRebite ýa-da Termux gerek. Frebite köp ýerde doňany üçin we yz galdyrýandygy üçin Termux ulanyň. Termux açanyňyzdan soňra şu kody ýazyň:

Dowamy »

102 6
Sorag-jogap, sᴛᴀᴛᴇ tarapyndan 26.9 06:34

Annil Kapura hayys

0

Anil Kapur siz Asgabatly bolsanyz hayys bardy jogap yazayyn teswirde.

Dowamy »

229 19
Sorag-jogap, Ady yok tarapyndan 25.9 21:17

Bilýän bolsaňyz ýazaýyň.

0

Salam. ICQ programma düşünýäniňiz barmy? Ol ýerde nädip agza bolmaly grupba? Şu saýtyň grupbasyna?!

Dowamy »

62 2
Sorag-jogap, Mylayymzada tarapyndan 25.9 11:13

GARAZ...

+12

Durmuş agyrlaşdygyça, gaçybatalgaň arzuwlar bolýar.

Dowamy »

238 20
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 24.9 17:24

Vpn

0

Haysy vpn işleýänini bilyan bar bolsa yazayyñda

Dowamy »

11 0
Sorag-jogap, ŞYH tarapyndan 23.9 21:15

İslenen agzalary multifilmlerde)

+8

* Bu bir güýmenje mowzuk

Dowamy »

305 22
Sorag-jogap, Ejegyz tarapyndan 23.9 14:47