Oýlanma

+11

Essalowmaleýkum hormatly islenen ru agzalary sag aman otyrmysyñyz. Şu gün derdindeşesim geldide bir blog ýazaýyn diýdim. Gysgaça aýtsam şu gün meñ doglan günüm welin geçen ýyl ýarawsyzdym bu ýyl

Dowamy »

326 52
Sorag-jogap, Bayker tarapyndan 29.1 20:34

????

+4

Salam saýtdaşjanjagazlar! Näilli onnoň gowjamy baryňyz?! 😘🥰🤗

Dowamy »

351 104
Sorag-jogap, Nairobi tarapyndan 27.1 22:42

Maslahatyñyz gerek

+2

Salam! Baýramçylyk säherligine çagalar bilen "Dürli ýyllaryñ tans trendlerine syýahat" sahnasyny taýýarlaýas. Muña "Gangnam style" "Harlem Shake" "Apaci" ýaly

Dowamy »

281 55
Sorag-jogap, Belki tarapyndan 26.1 16:10

🙏Agzalar bir aydym(rep) tapmakda komek sorayan!

0

Rep gornisinde aydylan 2013Njy yylda cykan bolmaly.Repin ady "Aydysyk" Gayyn ene bn giyewin aydysygy bolya.Sozleri seylerak: Giyew: Bir gyz bilen halasyan iwer sawcy diydi ol,ejesiň

Dowamy »

111 8
Sorag-jogap, PROLIGA tarapyndan 24.1 12:05

Arzymy aýtmaga geldim.

+3

Salam watandaşlar! Gün sypdyrmanjyk ýaşap ýörsüňizmi?! Gowumy ýagdaýlaryňyz?! Arzymy aýtsam, IMO-daky açyk duran akkaundym programmany obnawleniýa edenimden soň pozulypdyr. Aslynda pozulmandyr, emma

Dowamy »

338 57
Sorag-jogap, Nirvana tarapyndan 22.1 16:30

Sabyn bilen nämeler edip bileris?

+6

Öýüňizdäki käbir meseleleri sabyn bilen çözüp biljekdigiňizi bilýärdiňizmi? Suwa düşýän wagtyňyz sabynyňyz yzygiderli eliňizden taýyp gaçýan bolsa, bu meseläni magnit bilen çözüp bilersiňiz. Sabyn

Dowamy »

117 6
Sorag-jogap, Mona Songz tarapyndan 20.1 23:20

Sorag

0

Islenen saytyn agzalary oz profiline nadip surat goymaly? Men barladym bolmady

Dowamy »

106 7
Sorag-jogap, ŞahyrTm tarapyndan 19.1 11:30

Din barada

+2

Yslam dini 2 akyma bölünýär, şaýylar we sünniler. Ikisiniň tapawudyny bilýän barmy? Biz näme üçin sünniler, we nädip bir din 2ä bölünýär, we näme üçin?

Dowamy »

172 10
Sorag-jogap, MRDV tarapyndan 19.1 11:25

TAZE AGZADAN BIR SORAG

+1

3 sany dost ba olar oýüne gitjek bolanlarynda 1dostynyn masynyna munip gityaler son 3dostyn 2isi bir yerde masyndan dusyaler beylekisi bolsa koprun yanyna baryar koprun edilortasyndan gecip baryarka

Dowamy »

91 7
Sorag-jogap, ŞahyrTm tarapyndan 18.1 22:02

IQ test (3 soragly)

+3

1. Dükandan ruçga bilen depder satyn aldym. Ikisiniñ bahasy 12 manat boldy. Depder rucgadan 10 manat gymmat. Hersiniñ bahasy näce? 2. Çüýşäñ içindäki bakteriýalar şeýle bir çalt köpelýär. Bir

Dowamy »

127 18
Sorag-jogap, Ahmall tarapyndan 18.1 18:20

Soraglar .

+1

1. Bir yylyn dowamynda kim we nacinji yylda 23 roman yazyp Ginnesin rekordlar kitabyna girizildi ? 2.Hoja Yusup Hemedany 1140-njy yylda Merwe yola dusup Hyrat bilen Bagsur aralygynda Bamin diyen

Dowamy »

89 5
Sorag-jogap, Gonurly tarapyndan 17.1 14:37

Nädip

+2

Garagum kanaly öz gözbaşyny amyderýadan alyp gaýdýar ýöne meniň düşinmedik ýerim asmandan seretseň her 100 km den ýeriň togalakdygy belli bolýan emma ýeriň togalakdygy sebäpli suwy pesden belende

Dowamy »

217 23
Sorag-jogap, Sypayy tarapyndan 16.1 14:39

Poeziýa gijesi

+5

Poeziýa düşünýän adamlar bilen goşgy okaşmany küýsedim. Şoñ üçin şu gün sagat 22:00-da (telefon arkaly) poeziýa gijesi gurnasym gelýär. Birek-birege iñ halaýan goşgularymyzy okap bereliñ. Gatnaşmak

Dowamy »

244 22
Sorag-jogap, Belki tarapyndan 12.1 17:15

Sypayy agza jogap

+2

Ine saňa karta, üns ber! Türkmenistanyň çäginde Mekge şäheri G.O-G.B-da ýerleşýär. Şoň üçinem şo tarapa bakyp okaýas. Käbäniň ýerleşýän ýeri her döwldetde bir tarapda görünýär. Meselem, Ýaponiýa

Dowamy »

139 11
Sorag-jogap, Vekil_City tarapyndan 08.1 06:12

Hemmäňiziň dykgatyňyza!

+3

Namazy kybla bakyp okalýar mysal üçin kybla günorta da ýerleşýär günortaň garşysynda demirgazyk ýerleşýär eger ýer togalak we tegelek bolsa demirgazyk tarapdan hem kybla baryp bolsa näme üçin namazy

Dowamy »

77 1
Sorag-jogap, Sypayy tarapyndan 07.1 17:19

Halalmy

Internetden reklama görip tapylýan pul halalmy?

Dowamy »

104 4
Sorag-jogap, Sypayy tarapyndan 07.1 12:53

Keýpine...

+3

Tenimin üzerine kayan bir buz dağı uzak bakışların...

Dowamy »

112 3
Sorag-jogap, Belki tarapyndan 05.1 05:51

Näme üçin

0

Näme üçin işläp duran vpn ler işlemän galýar

Dowamy »

106 8
Sorag-jogap, Sypayy tarapyndan 04.1 21:05

Son siğinak

+1

01.01.2023 senede takmynan gije sagat 04:00 töweregi Türkiýäniň atv kanalynda "Son siğinak atly bir kinofilm boldy. Kinoň animasiýasyna aşyk boldum. Türkmenler şeýle kinony haçan çykararkalar?

Dowamy »

156 19
Sorag-jogap, Vekil_City tarapyndan 02.1 03:06
Girl in a jacket

söýüñ meni

+1

Söýüñ meni, ýürk söýgi küýseýä, Şeýle bir küýseýär, ýok çaky-çeni. Gurbannazar Ezizow

Dowamy »

97 6
Sorag-jogap, kesirkelle tarapyndan 30.12 18:12

Bagyşlaň!

+7

Salam hormatly agzalar, gowumy ýagdaýlaryňyz? Ilki bilen-ä täze ýylyň bosagasynda durys, ähliňizi Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli tüýs ýüregimden gutlaýaryn! 2022-de ýetip bilmedik arzuwlaryňyza

Dowamy »

96 3
Sorag-jogap, Vekil_City tarapyndan 29.12 07:01

Logiki soraglar

0

1. Bir kiçiräk obada aýallar duşenbe, sişenbe, çarşenbe günleri ýalan sözleýär. Erkekler penşenbe, anna, şenbe günleri ýalan sözläp bilýärler eken. Galan günler dogryny sözlemeli edilipdir. Obada bir

Dowamy »

139 13
Sorag-jogap, Ahmall tarapyndan 28.12 15:18

Sorag

0

Essalawmaleýkum! Hormatly agzalar. Ýagdaýlaryňyz niçik? Bir logiki sorag bardy, şonuň jogabyny bilýän bolsaňyz aýdaýyň. "Bir köçede bäş öý bar. Iňlis adam gyzyl öýde ýaşaýar.Ispan adamyň iti

Dowamy »

159 10
Sorag-jogap, Butterfly tarapyndan 24.12 00:11

Özümden ýeñilýän bu günler

+7

Gara gije. Gara üzüm-500ml. Gara tel. Çal komp. Ýaşyl kitap. Syýasy gutaran gök ruçka. Gara gök. Çyra. Ak öý goşlary. Elime ilen ýerini açdym kitabyñ. Köne yrymym. Köne endigim bu. Özüne degişli

Dowamy »

118 2
Sorag-jogap, kesirkelle tarapyndan 17.12 02:50

soragjyk

+1

Salam saytdaslar. Sag gurgun oturansynyzmy? Size soragym bardy. Algebra durmusda bize name ucin gerek hacan ya-da?

Dowamy »

130 11
Sorag-jogap, Xyivenia_babayeva. tarapyndan 16.12 21:57