Нобель хепделиги.

+2

Швециянын пайтагты Стокгольмда 2022-нжи йыл учин Нобель байрагына мынасып болан адамларын атлары беян эдилип башланды. Илкинжи медицина ве физиология угры боюнча швед алымы Сванте Паабо мынасып

Dowamy »

11 0
Täzelikler, kwadrat kelle tarapyndan 04.10 21:18

?!

0

Salam gowmy hemmaniz! You tube daki wideolary skaçat edip alyp bolyan sayt bamy bilmeyanizmi?!

Dowamy »

23 1
Täzelikler, -love- tarapyndan 04.10 19:36

Medial portal

0

Poýuzdaky media portaldan nädip peýdalanyp bolýar?! Kim bilýär

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Hichkim7 tarapyndan 04.10 19:33

sorag ?

+1

1 baý -4 tabak 1 molla - 2 tabak 4 garyp - 1 tabak 100 100 sul ikisini 100 cykarmaly adamlar bilen tabak sanyny cozelin shuny gayrat edin

Dowamy »

29 2
Täzelikler, aa.s tarapyndan 04.10 14:13

Menem haýran galýanda...

+5

Haýran galýan:Näme üçindir Taňry, adamyň anotomik gurluşyny maýmyna meňzeş edip ýaradanyna. Haýran galýan:Näme üçindir adamyň anotomik gurluşy,agaja dyrmyşyp ýaşamak üçin uýgun bolsa-da,ýerde ýaşap

Dowamy »

92 9
Täzelikler, Dowsypat. tarapyndan 04.10 14:08

.....

+3

Gecen ay Eyranda Mahsa Aminin oluminden son Eyranda biduzgunchilikler bashlady. Eyran halky Yslamyn shertlerine gora yashamak islemeyandiklerini ayallaryn hijaplaryny ayryp yakdylar we saclaryny

Dowamy »

174 16
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 04.10 07:51

Uly haýyş

+3

Agzalar, salam hemmäňize. Gijeler ýagşy) Sizden kiçiräk haýyş bardy. Siziň ideýalaryňyz gerek. English activities. Umuman activity etjekmi gyzykly oýunlar bolarmy sorag jogaply bir zatlar bolarmy

Dowamy »

77 1
Täzelikler, Mirolla tarapyndan 04.10 01:15

Nazır Habibow

+2

Dowamy »

89 1
Täzelikler, Oraz tarapyndan 03.10 23:31

Manysyz yone owadan ( surat)

+1

Rucga hem de cyzgyjyñ komegi bilen.

Dowamy »

79 3
Täzelikler, Victus tarapyndan 03.10 21:14

.....

+3

1nji Jahan urshy 28.07.1914 28+7+19+14=68. 2nji Jahan urshy. 01.09.1939. 1+9+19+39=68. Rossiya-Ukrayina urshy. 24+02+2022. 24+2+20+22=68.

Dowamy »

179 19
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 03.10 19:29

Haýran galýan...

+10

Salam arzylylar. Sizden aýyrmasyn. Her adam bir zady geň görýär, oňa haýran galýar. Meni haýran eden zatlar belki Sizide pikirlendirer. Haýran galýan: Adam sany boýunça dünýäde iň uly döwletde

Dowamy »

358 21
Täzelikler, Massimus tarapyndan 03.10 17:01

Salam

0

Agzalar ak köýnekdäkini ruçka (syýany) çyzylan ýeri nädip aýyryp bolýar? Sroçno ýazaýyñ.

Dowamy »

85 7
Täzelikler, The Best tarapyndan 03.10 16:58

Reñkli eşikler barada

+4

Geýýän egin-eşikleriniň reňkleri ynsana gözellik terbiýesi taýdan, psihologik, hatda fiziologik taýdan hem täsirini ýetirýär. Olaryň öwüşginleri we sazlaşygy bolsa gündelik ýa-da baýramçylyk keşbini

Dowamy »

54 3
Täzelikler, Remezan tarapyndan 02.10 16:51

Terjime

0

Аристотель в работе «Политика» утверждал, что «государство существует по природе и по природе предшествует каждому человеку; поскольку последний, оказавшись в изолированном состоянии, не является

Dowamy »

97 12
Täzelikler, Kleopatra tarapyndan 02.10 15:14

Gorkut ata

+2

Gorkut ata Oguz türkmenleriniň akyldary bolupdyr. Ol türkmenleriň gaýa taýpasyndan bolupdyr. Ol VI asyryň ahyrlarynda VII asyryň başlarynda ýaşap geçipdir. Türkmenlerde paýhasly, ylymly-bilimli il

Dowamy »

59 7
Täzelikler, Bakyýew tarapyndan 02.10 14:27

Komegiňiz gerek rus dilinde suw içýenler))

0

Salam hormatlylar komeginiz gerek rus dilinden bir temajyk bardy welin shony terjime edip beräýiň zynjyry döwmänjik

Dowamy »

83 7
Täzelikler, Kleopatra tarapyndan 02.10 13:56

Doglan gününi we aýyny bilmek.

+1

Dostuñuza bir kagyzda doglan gününi ýazmaklygy hödürläñ hem-de aşakdaky amallary ýerine ýetirmekligi haýyş ediñ: - Ýazylan sany ikeldiñ (ikä köpeldiñ); - Alnan netijäni 10-a köpeldiñ; - Köpeltmek

Dowamy »

101 8
Täzelikler, Victus tarapyndan 02.10 11:39

Salam.

0

Salam hemmä. Şu günler täzelikleri görmäge elim ýetenok welin urşdan näme habar gürrüñlerşeliñ.

Dowamy »

62 1
Täzelikler, The Best tarapyndan 01.10 13:12

Alma - Aldanmagyň simwoly

+5

Alma miwesi - Aldanmagyň simwoly Bellik: Bu blogdaky ýazgylar kellä gelen samsyķ pikirler bolup, birzatlar (meselem din) bilen baglanşdyryp kelläňizi agyrtmaga gerek ýok, islemeseňiz okaman çykyp

Dowamy »

118 9
Täzelikler, Khanture tarapyndan 01.10 11:30
Girl in a jacket

Jogaplayyn

+2

Agzalar eger bilyaniniz bar bolsa kyn gorman jogaplayyn! Adama kesek iymek zyyanlymyka? Onlerem kesek iymek hasyetjigim bardy welin,kawagt ogrynca iyyardim,hic kimede bildirmek islamok etmesiz bir

Dowamy »

274 24
Täzelikler, Ladybug tarapyndan 30.9 23:33

Hytaý ABŞ üçin howp döredýän ýadro suwasty gämisini görkezdi.

+4

Hytaý ABŞ üçin howp döredýän ýadro suwasty gämisini görkezdi. Hytaýyň Halk azat ediş armiýasy (PLA) Harby deňiz güýçleri düýn, 29-njy sentýabrda, kontinentara ballistik raketalary daşap bilýän iň

Dowamy »

144 14
Täzelikler, Dobriy_Brat tarapyndan 30.9 21:39

Dünýäniň iň demirgazyk adasy aýsberg bolup çykdy!

+3

Dünýäniň iň demirgazyk adasy aýsberg boldup çykdy. Bir wagtlar dünýäniň iň demirgazyk adasy hasaplanýan Arktika adasy aýsberg bolup çykdy. Bu ada bir ýyl ozal Grenlandiýanyň demirgazyk kenarynda

Dowamy »

33 0
Täzelikler, Dobriy_Brat tarapyndan 30.9 21:35

Menden sowal, sizden jogap.

+2

Dukancy seyle bir aksiya goyupdyr. 4 sany pepsin gapagyny getirene bir pepsi mugt. Men elimde 31 sany pepsi gapak bar. Men nace sany pepsini mugt alyp bilern?

Dowamy »

113 11
Täzelikler, Victus tarapyndan 30.9 17:35

сорагжык.

+5

Имо историясында шу сурат бирки гунден бари горкезилип дур. Танадынызмы?диен сораг бн. Мена танамадым. Йоне оглан бирхили Барак Обама чалым эдип дур.

Dowamy »

160 7
Täzelikler, kwadrat kelle tarapyndan 30.9 15:45

Türkmenistanda gadymy döwürde ýaşaýyş bolupdyrmy?

+2

Taryh barada söz açylanda käbir kişi, "Türkmenistanda üýtgeşik taryhy ýadygärlikler ýok" diýip, ýa bolmasa yza galak düşünjelerini beýan edip barja zehinlerini ýüze çykarýarlar. Ýöne

Dowamy »

43 1
Täzelikler, Bakyýew tarapyndan 30.9 14:28