"Gyşdaky jüýje sanalyşyk" ýa-da şeýhleriň agyr simfoniýasy...

+8

Katar-2022. Aziýa yklymy bu abraýly ýaryşy 2-nji gezek özünde geçirmäge hukuk gazandy. Lenin öleni bäri tomusda geçirlip gelinýän mundial ilkinji gezek Täze ýylyň öň ýanynda tamamlandy. "Puly

Dowamy »

147 20
Täzelikler, Massimus tarapyndan 01.2 13:21

No Comment

+3

No comment!

Dowamy »

198 38
Täzelikler, Khanture tarapyndan 01.2 10:52

Soganyň iň gymmat ýurdy agzaldy

+2

Soganyň iň gymmat ýurdy agzaldy Dünýäde soganyň iň gymmat ýurdy Filippinler bolup çykdy, bu ýerde onuň bir kilogramynyň bahasy 12 dollara golaýlaýar we towuk etinden üç esse gymmatdyr. Bu barada

Dowamy »

85 11
Täzelikler, setdars tarapyndan 01.2 09:50

Bilýänlerňizden paýlaşaýyñ

+3

Salam! Gaýmorit barada kim näme bilýär? Noýabrdan bäri indi üçülenji gezek şeýle bolýaryn. Ýa-ha düýpli saplanammok ýa-da äsgermezlik edip özümi sowukdan gowy saklammok. Halk lukmançylygyna

Dowamy »

69 6
Täzelikler, Kinza tarapyndan 01.2 09:08

KIM GÜNÄKÄR...

+2

Owadan köçede owadan gelin. Owadan ulaga mündi-de gitdi. Ÿary gije ÿene äkiden ulag Shol gelni yzyna getirdi gitdi Gelin ÿoldashyñ bar, ajap güniñ bar Dashyndan bu zatlar nämä gerekdi Gyÿyldy ÿürek,

Dowamy »

78 8
Täzelikler, PROLIGA tarapyndan 01.2 08:33

Başga medeniýetler

+4

Başga medenýitleñ (başga planetalryn) şu wagt ýok bolmagynyñ bir topar çaklamasy bar.Olaryñ birem şeýle.Ýer mundan 4.5mlrd yyl oñ döredi.Adamlar bolsa mundan 2.5millon oñ döremäge başlady.Başga

Dowamy »

131 24
Täzelikler, setdars tarapyndan 01.2 00:12

Durmuşyñ manysy

+3

Hemme kişiñ durmuşyň manysyna degişli pikirleri bardyr. Onda pelsepe düşünjelerine görä durmuşyn manysy năme? 1. Platona görä: Durmuşyñ esasy maksady maglumatyñ in ýokary derejesine yetmekdir.

Dowamy »

34 3
Täzelikler, setdars tarapyndan 01.2 00:10

...

+6

Gorkuly filmleri gorup otyran wagtynyzda in gorkuly yeri haysy bilyanizmi!? Gorkuly film gidip dur... gorkuly saz... esasy gorkunch yeri golaylanda, ekran garalan wagty, noutbugyn yuzunde oz sypatyny

Dowamy »

102 11
Täzelikler, Soho tarapyndan 31.1 22:27

Täze Zoluşka :)

+10

Şu günler saglyk ýagdaýym gowy bolmansoň ýatan ýerim özümiňki. Içgysgynçlykdan jynym kinofilmlere düşdi. 2021-nji ýylda çykan "Sindrella" filmine tomaşa etdim. Aslynda çaga wagtyk biz onuň

Dowamy »

222 27
Täzelikler, ssaparay tarapyndan 31.1 20:22

Näme üçin köplenc labaratoriýa synaglarynda syçanlar ulanylýar

+5

Syçanlaryň bedeni adamlaryňka meňzeş bolup durýar. Syçanlar ownuk jandarlar bolansoň, olary laboratoriýada saklamak aňsat. Mundan başga-da, olaryň daşky gurşawa çalt uýgunlaşmagy stres faktorlarynyň

Dowamy »

43 4
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 31.1 19:11

Duýgularyñ dowamlygy:

+1

Duýgularyñ dowamlygy: Leuwen uniwersitetinden (Belgiya) Filpp Verduyn we Saskia Lavrijs tarapyndan 233 adam bilen geçirilen gözleglere görä; ✅ Gynanç 120sagat ✅Ýigrenç 60sagat ✅Şatlyk 35sagat ✅Umyt,

Dowamy »

43 2
Täzelikler, setdars tarapyndan 31.1 18:03

MEN GELERIN!..

+1

MEN GELERIN!.. Aladañlañ uçukladyp dodagyn, Men gelerin gussalary terk edip, Asman bilen badalaşan duýgylañ, Ählisine biraýakdan erk edip. Säher bilen öreninde bu zemin, Men gelerin, gelerime

Dowamy »

14 0
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 31.1 16:13

Gujaklasym gelyar ozum ozimi... (Her sahyrdan bir bent)

+1

Biwepalyk etse ýakyn ynsanym, Tyg eýleýip kalba bassa közüni. Bu dünýäde gaçyp hemmä ynamym, Gujaklasym gelýär özüm-özümi. Kerim Hallyýew Dogryñ ýok ýerinde ýalan mesele, Belki bardyr bir ýerlerde

Dowamy »

40 5
Täzelikler, ýüreksözi tarapyndan 31.1 16:08

2. Poeziýa agşamy.

+9

Salam. Nobatdaky poeziýa agşamyny bu gün sagat 22:00-da @Vekil city agzañ nomerinde (62 97 68 56) gurnaýarys. Şertlerimiz öñki ýaly. Her gatnaşan azyndan 2 goşgy aýtmaly.

Dowamy »

306 34
Täzelikler, Belki tarapyndan 31.1 11:25

Kyýamat - ölümden soň bize näme garaşýar?

+7

Ölümden soň bize näme garaşýar? Meň ýaşymdaky islendik adamyň özine berýän soragy, men bolsa şu ýyl 37 ýaşaýan. Köp sanly okalan kitaplaryň netijesinde ölümden soňky boljak zatlaryň keşbi meň

Dowamy »

86 1
Täzelikler, Khanture tarapyndan 31.1 01:27

SIZ TOWEKGELMI? (psihologiki test)

-2

SIZ TOWEKGELMI? (psihologiki test) Hemme zadyñ göwnümizdäki ýaly bolmagyny çyn yürekden islesek-de, durmuşymyzda dürli meseleler ýüze Çykyp durýar. Göwnümize kybapdaş kararlar, köplenç, bize dogry

Dowamy »

50 2
Täzelikler, setdars tarapyndan 31.1 01:05

W P N

+3

Işleýän wpn bilýäniňiz bar bolsa aýdaýyň mümkin bolsa

Dowamy »

98 11
Täzelikler, Vekil_City tarapyndan 30.1 20:57

“Zenan gözelligi”

+3

Perizat, humaý, Aý, gül, jeren, dilber, Agaýunus, Zöhre, Leýli, Şasenem, Döndi, Bossantäç, Gül, Meñli, Ogulbeg, — Hemmesiniñ başlangyjy—How enem. Türkmen gözelleri! Indi bolsa siz : Biriñiz

Dowamy »

61 5
Täzelikler, Miss_minnosh tarapyndan 30.1 19:08

13 sany peýdaly maglumatlar.

+2

13 sany peýdaly maglumatlar. 1Şkafyň içini boşaltman arassalamak isleseniz tozan soryjynyn (plasosyň) ujuna jorap geýdirin. Şu usul bilen ýere gaçan ownuk zatlary hem tapyp bilersiniz. 2. Oyüniziň

Dowamy »

52 2
Täzelikler, setdars tarapyndan 30.1 13:44
Girl in a jacket

uytgeshik olumler

+8

Li Po Hytayyn 2 sany gowy goshgusyny yazan shahyr. Li icmegi gowy goryardi. Li bir gun icgili yagdayda Yangtze deryasynda gayyga munyar. Ayyn yagtysyny derya dushup shol owadanlygy gujaklajak bolup

Dowamy »

131 10
Täzelikler, Anil Kapur tarapyndan 29.1 22:19

Taryhdaky «ilkinjiler» hakynda...

+1

- Taryhda ilkinji ensiklopediýa Spewsipp tarapyndan b.e.öňki 348-nji ýylda taýýarlanypdyr. Onuň taýýarlan ensiklopediýasynda Platonyň taryh, pelsepe, matematika baradaky pikirleri beýan edilipdir.

Dowamy »

44 3
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 29.1 19:27

Degişmejik

+2

Bir gün maymyn çagasy ejesiniñ ýanyna baryp: - eje näme üçin biz owadan däl-äý, näme üçin biz bigörk dogulypdyrsaý?! diýip soraýar. Ejesi: -beý diýme çagam. Bizdem beterlerem bar-a. Menä her gezek şu

Dowamy »

58 1
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 29.1 19:22

Hemme adamlar şol bir dili gürlese nähili bolar?!

+5

Taryhyň dowamynda şu wagta çenli dünýäniň ähli adamlarynyň şol bir dilde gürlän wagty bolmandy. Gadymy döwürlerde-de gürlenilýän dilleriň arasynda meňzeşlikler we uly tapawutlar bardy. Ýöne käbir

Dowamy »

49 2
Täzelikler, Ahmall tarapyndan 29.1 19:14

Garanky gijeler

+2

Garaňky gijeler oturyp ýalňyz Garaňky gijeler ýatlaýan seni Kalbymyň töründe şol owadan gyz Ýene öz erkime goýanok meni Hyýalymda janlandyryp keşbiňi Men ýenede seň ýanyňa barýaryn Beýan etsem

Dowamy »

56 7
Täzelikler, kalp doctory tarapyndan 29.1 18:10

Gitmesene gozel gyz

0

Gitmesene gözel gyz Gitmesene ýanymdan Seniň bilen geçen günler Çykmaýar hiç ýadymdan Ýadyňdamy ýalňyzym ?! Şool gün aý-aýdyň gije Nurana Aýy synlap Oturardyk bileje Geljegimiz hakynda Süýji arzuw

Dowamy »

28 1
Täzelikler, kalp doctory tarapyndan 29.1 18:07